Veiligheidsraad steunt Engeland S.S. wilde Nederland germaniseeren De Grieksche kwestie RUSLAND BLIJFT BIJ ZIJN EISCH Referendum in Zuid-Tirol Mgr. J. P. Huibers 10 jaar Bisschop De strijd tegen de élite en tegen de kerk Dreigende hongersnood in Britsch-lndië Dinsdag 5 Febr. 1946. Hootdred.Rector H. Sondaal Mr Dr C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015, Adm. 20826. Abonnementsprijzen f 0.26 per week. f 1.10 per maand, f 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 19» Men wordt mild in zijn oordeel als men zijn eigen zwakheid kent De Russische afgevaardigde Wysjinski heeft in den Veilig heidsraad geantwoord op de rede, die Bevin naar aanleiding van de Russische voordracht van de Grieksche kwestie heeft gehouden. Wysjinski zeide, dat niets ergers zou gezegd kunnen zijn dan de beschuldiging van Bevin, dat de door Moskou geïn spireerde anti-Britsche propaganda een bedreiging vormt voor den wereldvrede. De Russische gedelegeerde wees er op. dat dergelijke be schuldigingen ook in het ver leden herhaaldelijk zijn geuit, en dat ook thans weer alle cri- tiek van de Sowjet-Unie op het buitenlandsch beleid van En geland als „propaganda" wordt betiteld. Wysjinski herhaalde, dat de Sowjet-Unie de aanwe zigheid van Britsche troepen in Griekenland een bedreiging van den wereldvrede vindt en zij persisteert bij haar eisch, dat deze ttroepen onverwijld behooren te worden terugge trokken. De Grieksche afgevaardigde verklaarde, dat de toestand m Griekenland zonder twijfel het optreden van de Engelschen aldaar wettigde. Het is een zuiver interne aangelegenheid. De Grieken denken er niet aan een van hun buurstaten aan te Vallen. De leider der Amerlkaansche delegatie, Stettinius, verklaar de, dat de Amerlkaansche re geering overtuigd is, dat de aanwezigheid van Engelsche troepen in Griekenland geen gevaar oplevert voor den we reldvrede. De Fransche gedelegeerde Didault sloot zich hierb.., aan. De voorzitter van den Veilig heidsraad Makin, verklaarde, dat ook hij van meening was, dat de Veiligheidsraad geen verdere stappen behoorde te ondernemen. Wysjinsky verklaarde toen, dat de Sowjet-regeering genoe gen zou nemen met een verkla ring, dat de Engelsche troepen zoo spoedig mogelijk zouden worden teruggetrokken. „Ik loop daar niet in, zegt Bevin. In zijn repliek wees Bevin op de omstandigheid, dat er sinds eenige jaren in Engeland een andere mentaliteit ten opzichte van de Sowjet-Unie is gekomen Rusland kan zeker niet zeggen dat Bevin onvriendelijk ge stemd is ten aanzien van dit land. Ook de beschuldiging, dat Engeland in Griekenland de rechterzijde steunt wees Bevin van de hand. Bevin wees het aanbod der Sowjet-delegatie af. Hij eischte een duidelijke verklaring dat de aanwezigheid van Britsche troepen in Griekenland geen bedreiging voor den vrede vormde. De motie zooals Wy sjinski die voorstelde, betee- kende, dat de klacht der Sow jet-regeering dan erkend is en dat Bevin, als resultaat der dis cussies, bereid was de Britsche troepen terug te trekken. „Ik ben niet zoo kinderlijk, dat ik daar in loop", aldus Bevin. OPDRACHT VOOR NEDERL. SCHEEPSWERF. De firma A. Vuyk en Zn. in Capelle a/d IJssel heeft de op dracht ontvangen voor den bouw van 2 snelle passagiers- en fruitschepen voor Portugee- sche rekening. „Verzet in Nederland" luidt de titel van de groote Nederlandsche speelfilm, wel ke thans onder regie van Frans Dupont en A. Gerdes vervaardigd wordt. Hen aangrijpende scène uit deze Eiltn, die liet Nederlandsche verzet tegen den Duit- scher in beeld zal brengen. Anefo-P. Op het bureau van „De Burcht" ligt de passagierslijst van de „Johan van Oldebarneveldt" ter inzage! De Oostenrijksche Min. van Buitenl. Zaken, dr. Gruber, heeft in Duitschland bekend gemaakt, dat de Oostenrijksche regeering na het verzoek tot het houden van een referen dum in een gedeelte van Zuid Tyrol zich in een nota tot de geallieerden heeft gewend, waarin politieke en economi sche maatregelen, die zij zou toepassen indien het resultaat van de stemming gunstig zou zijn voor Oostenrijk, worden aangegeven. Oostenrijk zou bereid zijn om met Italië be treffende Italiaansche elcctri- citeitsbedrijven tot een over eenstemming te komen en ver der zou zij bereid zijn mede te werken aan het tot stand brengen van een vrijhandels zone aan de Donau, Ter gelegenheid van den lOen verjaardag zijner H. Bis schopswijding zal Z. Hoogw. Excellentie Mgr. J. P. Huibers, Bisschop van Haarlem, op Zondagavond 10 Februari a.s. om 7 uur een pontificaal Lof celebreeren in de Kathedrale Kerk van St. Bavo te Haarlem en het Bisdom opnieuw toe wijden aan de H. Maagd Maria, de Moeder van Altijdduren- den Bijstand. Op Maandag 11 Februari, feestdag van O. L. Vrouw van Lourdes zal om 10.30 uur de HoogEerw. Hooggel. Heer Dr. C. Henning, Kanunnik en Regent van het Seminarie Hage- veld een plechtige Hoogmis opdragen in de kathedraal te Haarlem met pontificale assistentie van den jubileerenden Bisschop. Het voltallige Kapittel zal daarbij tegenwoordig zijn. Op uitdrukkelijk verlangen van Monseigneur zal deze ver jaardag alleen kerkelijk gevierd worden. Tiet proces te Neurenberg Gisteren werden de Duitsclie pogingen om de landen van West-Europa te germaniseeren, opnieuw door den Franschen aanklager besproken. Faure maakte hierbij gebruik van een bekend stuk, waarin de SS. zich keert tegen de door den com missaris-generaal Schmidt gevoerde „exploitatie van Mussert, om liem daarna te laten vallen" en voor Nederland de „Ger- maansche rijkspolitiek" eischt. Faure concludeert uit dit rap port, dat de SS. Noorwegen, Denemarken, Nederland en Vlaan deren in de Germaansche ruimte wilde opnemen. Een methode, door de Duit- schers bij de germaniseering gebruikt ,was de „systematische strijd tegen de élite van het land en tegen het geestelijke leven". Het was inderdaad daar, dat de Nazi's steeds de grootste weer standskracht voelden. Daarom De Nederlandsche regeering kocht in Amerika tien Dakota-machines, die ge bruikt zullen worden in het binnenlandsch luchtverkeer en op de lijn Amsterdam -Londen. Thans staan deze vliegtuigen bij de Fokker-fabrieken te Amsterdam, waar ze van hun militaire kenteekenen worden ontdaan en voor hun nieuwe taak gereed gemaakt worden. Aneefo-Raucatnp-P. vielen zij universiteiten en op voedingsinstellingen aan. De sluiting van de Leidsche Uni versiteit en den eisch voor een loyaliteits-verklaring van stu denten werden behandeld. Ko mende tot de maatregelen te gen het geestelijk leven meende Faure te kunnen volstaan met het overleggen van slechts een bewijsstuk. Dit sloeg op Noor wegén en behelsde de volgende order aan de S.D.: „Gelieve toe te zien op religieuze diens ten en daarover rapport te ma ken". Faure was ook in het be zit van een dergelijk rapport waarin de Noorsche domproost beschuldigd wordt van tenden- ieuse predikaties. De meest bru tale inbreuk op de rechten van de Kerk geschiedde evenwel door het Noorsche Min. van Politie op 13 December 1940, n.l. de schending van het biechtgeheim. De Noorsche priesters, die het geheim wei gerden te schenden, werden met de gevangenis beareigd. Zeer uitvoerig behandelde Fau re de protesten, die de Noor sche bisschoppen hiertegen en tegen andere Nazi-methoden hebben laten hooren. Ontslag bij protest. Als bewijs voor de immo raliteit der Duitsche methoden haalde Faure een protest aan, dat het Gerechtshof te Leeu warden Ret hooren tegen het feit, dat door Nederlandsche rechtbanken veroordeelde man nen hun straf in Duitsche kam pen moesten ondergaan en daardoor buiten verhouding zwaar gestraft werden. Hij las het geheele protest voor en ook het eenige antwoord dat Seyss erop had: het ontslag van raadsheeren. V eiligheidsmaatregelen verscherpt. Vandaag zijn Seyss Inquart en Streicher weer op hun plaats in de rechtszaal teruggekeerd. De veiligheidsmaatregelen in en rond het gebouw zijn aan zienlijk uitgebreid. Brig, Gen. Watson, de commander van Neurenberg, heeft thans ook in het gebouw op diverse punten mitrailleurposten opgesteld. Hij heeft verklaard, dat er welis waar geen directe redenen ziin voor uitbreiding van de toch reeds zoo scherpe veiligheids maatregelen, doch hij wil aan alle denkbare risico's het hoofd kunnen bieden. Een groote hongersnood, er ger dan die van 1943 in Benga len, waarbij 150.000 mensohen het leven lieten, staat in Britsoh indië voor de deur. Officieel is reeds in vijf districten van de .provincie Bombay en in drie van Madras een toestand van hongersnood afgekondigd. Een hooge ambtenaar van het Dep. voor de Voedselvoorziening ver klaarde, dat het levensmidde lentekort in Mei het hevigst zou zijn. De ambtenaar zeide voorts, dat, indien er in het Noord-Westen niet spoedig re gen zou vallen de tarweoogst zou mislukken. Men schat, dat Britsch-lndië 2 millioen ton graan zal moeten invoeren om den hongersnood ten deele te weren. Of dit mogelijk is staat te bezien. Aan den vooravond N republikeinsche kringen 1 acht men de a.s. conferentie, die twee dagen zal duren en op 7 en 8 Februari zal plaats heb ben, van groot belang. Sommi gen beschouwen het zelfs als een test, waaruit moet blijken, hoeveel invloed Sjahrir heeft. Hij zal de conferentie, waar niet alleen republikeinsche func tionarissen, maar ook vooraan staande medewerkers van het pasgevormde „Volksfront" aan wezig zullen zijn, presideeren. In vergelijking met de repu blikeinsche regeering is het Volksfront op het oogenblik, gezien het aantal leden althans, een sterke party en het mini- mum-arbeidsprogram zal bij de conferentie misschien een be langrijke rol spelen. Soedirman zal ook aanwezig zijn. Volgens een republikeinschen woord voerder is er geen sprake van, dat Soedirman van de functie van bevelhebber van de T.K.R. ontheven zal worden. Verkla ringen omtrent de positie, die hij inneemt, voegde de woord voerder er aan toe, hebben de zaak geheel duidelijk gemaakt. Soedirman heeft meegedeeld, dat de T.K.R. zich absoluut af zijdig zal houden van politiek. Niettemin heeft men nog geen verklaring voor het feit, dat hii aan het werkcomité van het Volksfront en de communisti sche „Tan Malaka" verbon den is. Er zijn nog meer bewijzen, dat de radicale Indonesische elementen steeds meer naar vo ren komen. Een telegram, door Chairoel Saleh, voorzitter van de republikeinsche jeugdorga nisatie, aan Sjahrir gezonden, geeft hier duidelijk blijk van. Daarin wordt volgens het radi cale Indonesische blad „Rajat" gezegd: „Namens alle Pemoe da's, vertegenwoordigd in het werkcomité van het congres, protesteeren wij tegen de ar restatie van Pemoeda's looi Britten en Nica, en tegen hun wegvoering naar het eiiand On rust. Wij verzoeken, zoolang deze duizenden Pemoeda's en burgers hun vrijheid niet her kregen hebben, Europeesche krijgsgevangenen verder niet vrij te laten". Het telegram is een bewijs voor de gevaarlijke, zoo niet bewust misleidende voorlich ting van het werkcomité van republikeinsche Pemoeda's. De werkelijkheid is, dat op het eiland Onrust zich ongeveer 220 Duitsche geïnterneerden be vinden en ongeveer 300 Indone siërs, hetzij verdacht van moord, of gevangen genomen on grond van ontvoering, plun dering of andere misdaden. Deze Indonesiërs zullen spoe dig voor de geallieerde mili taire gerechtshoven terecht staan. De werkelijke feiten zijn aan de republikeinsche regeering bekend, maar klaarblijkelijk niet aan de republikeinsche Pe moeda's, die het geval van deze 300 onder verdenking staande misdadigers trachten uit te bui ten voor hun extremistische propaganda. Sjahrir ziet zich te Soerakar- ta voor de moeilijke taak ge plaatst om de nog steeds groeiende extremistische ten denties, zoowel van het Volks front als van de Pemoeda's, in andere banen te leiden. DOODVONNIS TEGEN ACHT DUITSCHE OORLOGSMISDADIGERS. Het doodvonnis is uitgespro ken tegen acht van de elf Duit- schers. onder wie hooge officie ren, door het volksgerechtshof te Welikije Loeki beschuldigd van massamoord en moedwilli ge vernietiging. Tijdens het proces werd geconstateerd, dat de beschuldigden hadden deel genomen aan den massamoord op 21.474 Sovjet krijgsgevan genen en 36.107 burgers, onder wie kleine kinderen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1