H Koos Verlink getuigt te Neurenberg IjjMjBpIlfl6 Is dit geen finantiêele knoeierij in vT Maandag 4 Febr. 194o. Hoofdred Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Tel Red. 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. No. 185 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Iedere plicht heeft zijn last en zijn lust Denk aan de lust en ge vergeet de last. 17" OOS VORRINK, de voorzitter der S.D.A.P., die tijdens den oorlog een veilige schuilplaats vond in een Katholiek In stituut te Limburg, maar later mét anderen door het verraad van een Nederlander werd ontdekt, opgepakt en naar Sachsen- hausen gestuurd, heeft voor het Hof te Neurenberg een levend getuigenis afgelegd van het Nazibewind. „Zij beminden ons te zeer!" Koos Vorrink begon zijn ge tuigenis met een uiteenzetting te geven van de verschillende stroomingen onder de Nazi's en hun methoden om het Neder landsche volk voor zich te win nen. Daar was eerst het fabel tje van de Wehrmacht, die toch zoo goed en zoo braaf was. En daar waren dan de „Blut- und Boden" idealisten, die ons te zeer beminden, zoodat, toen hun liefde werd afgewezen, zij ons des te feller gingen haten. Vorrink wees op de tactloos heid van Duitschers en N. S. B."ers, die bij de rookende puinhoopen van Rotterdam nog fees+ wisten te vieren. Ronselen van Holiandsche jongens. De verklaring, die de Neder- lat.dsche getuige aflegde hield zich ook bezig met jonge Ne derlander^, die nanoen dienst genomen in de S.S. Hij gaf voor beelden, hoe jonge menschen, die om een of andere reden met hun ouders een conflict had den door Gestapo werden opge vangen, met vriendelijke woor den en toezeggingen werden misleid, het 'hoofd op hol ge- oracht en zoo in de S.S. ver zeild raakten. Maar zelfs het succes van deze methoden was zoo gering dat de Duitschers er de laatste jaren toe overgin gen om minderjarigen te pres sen tot dienstneming, en dat zij daartoe zelfs propaganda-avon- den gingen beleggen in voogdij- gestichten; maar dat overal aan deze propagandisten van de S.S. de toegang tot deze instituten werd geweigerd. Het kruisverhoor. De verdediger van Seyss In- quart, Steinbauer, begon na de aflegging van het getuigenis met een kruisverhoor en de antwoorden van Koos Vorrink kwamen zoo vlug, zoo raak en snel, dat de president meerdere malen moest verzoeken om lang zamer te antwoorden en te spreken, want de tolken konden het niet bijhouden. Op de pers tribune had de Nederlandsche getuige de volle aandacht, en zelfs buitenlandsche correspon denten gaven als hun meening te kennen, dat dit een van de meest spannende oogenblikken waren geweset, die zij zich uit den langen duur van het proces konden 'herinneren. Steinbauer doet alle mogelijke pogingen om Seyss in een goed daglicht te stellen en waar het gaat over schoolkwesties, be roept hij zich op Van Dam: ,dat was in elk geval toch geen Duitscher", waarop Vorrink on middellijk repliceert: „Neen, dat was een Hollander, maar die zit dan ook wegens verraad in de gevangenis." De Kerkstrijd. Steinbauer: „Werd het uit oefenen van den godsdienst be moeilijkt?". Vorrink: „En of. de Duit schers stuurden stenografen naar de godsdienstoefeningen om de predicaties te noteeren." Steinbauer: „Kon een geeste lijke geen godsdienstoefening -houden zooals hij zelf wensch- te?" Vorrink: „Alles behalve". Steinbauer: „Is .het bekend, dat tijdens de geheele bezetting het gebed voor de Koningin in de kerken verboden was?" Vorrink: .,Ja," dat was verbo den er zijn veel geestelijken voor gearresteerd." In de 'bij het begin afgelegde getuigenverklaring had Koos Vorrink reeds medegedeeld dat van de 20 Nederlandsche gees telijken met wie hij in Sachsen- hausen in het concentratiekamp had gezeten, er slechts één v/as teruggekeerd. Na de verdediger van Seyss Inquart, kwam de verdediger van de S.S. en de "S.D., die de veelzeggende naam van Babel draagt, aan "het woord. Maar ook dit kruisverhoor en de woordenwisseling tusschen de geslepen sluwe advocaat en de ervaren debater, ging zoo snel dat opnieuw de president moest onderbraken, omdat de verta lers niet mee konden. Het mooiste was toen Vor rink sprak over Nazi-analpha- beten. Babel: ,,U spreekt van Nazi- analphabeten. Maar hebt u dan redenen daarvan te spreken?" Uitslagen van Zondag 3 Februari 1946 DISTRICT I. De VolewijckersA.D.O. 12 E. D.O.R.F.C. 2—0; V.S.V.—Xer xes 57; D.O.S.Ajax 23; 't GooiD.V.S. 13. 2e klasse A Alcni. VictrixK.F.C. 13; A.F. C.—D.W.V. 2—1. 2e klasse B H.B.C.—R.C.H. 0—5; Quick H.— U.V.S. 1—0. DISTRICT II le klasse. D.H.C.—Blauw Wit 0—4; Nept.n- nusStormvogels 11; V.U.C. D.F.C. 23; FeyenoordHaarlem 3—4; D.W.S.—H.B.S. 1—2. 2e klasse A V.D.L.—V.F.C. 0—2; S.V.V.— C.V.V. 5—0. 2e klasse B SliedrechtVelox 21; H.V.C. Unitas 01; GoudaHilversam 0—1. 3e klasse A WassenaarV..V.S.B. 6 —5; Liir- dunumBlauw. ZV/art 2- 1. 4e klasse B Texas—K.R.V.C. 1—3; R.K.A.V. V.- Oliveo 72; VogelEsdo 1 0. DISTRICT III le klasse Enschedesche BoysGo Ahead 2—2; Quick—A.G.O.V.V. 1—2, Be QuickTubantia 32; P.E.C. Enschede 13; WageningenN.E. C. 1—2. DISTRICT IV. le klasse. Baronie—N.O.A.D. 1—3; N.A.C. Willem II 40; LongaHelmond 50; B.V.V.Eindhoven 01. DISTRICT V le klasse A VeendamG.V.A.V. 26; Veloci- tasFrisia 01. le klasse B. HeerenveenL.S.C. 31; H.S.C. Sn eek 23. DISTRICT VI le klasse. P.S.V.Roermond 90; Bleijer- heideM.V.V. 35; Sportclub Em maMaurits 24; V.V.V.Bra- bantia 13 gest. Even voorstellen;; F.lly, Dicky, Rini en Han, de Zwolsche vierling, die 6 Febr. a.s. haar derde verjaardag viert. VERKEERSBRUG BIJ ROERMOND OPENGESTELD. Zaterdag is zonder eenig ce remonieel de vaste brug over de Maas bij Roermond voor het verkeer opengesteld. Toepassing van de doodstraf \A/IJ zijn toch een goedmoe dig volk. Nu, negen maanden na de bevrijding is er nog niet één doodvonnis voltrokken. Het wordt toch zoo langza merhand tijd dat dit gebeurt, al was het slechts om aan de martelperiode van de ter dood veroordeelden een einde te maken. Maar ziet, nu komen de ar tikelen los. Nu gaan wij nog eens theologiseeren over de vraag of de Staat het recht heeft een misdadiger ter dood te veroordeelen en of een uit gesproken doodvonnis ook moet worden voltrokken. Wij zijn niet bloeddorstig, maar in het zicht van de erg ste vormen van landverraad, spreekt het elementair rechts bewustzijn zich uit voor de doodstraf. Er was snel recht toegezegd. Van een sukkelig man zegt men wel eens: het is toch een goeie man. De speciale commissie van de Vereenigde Volken, die naat de Ver. Staten was gezonden om een plaats voor definitieve vestiging voor de organisatie te zoeken, beveelt het gebied van North-Greenwich-Stamford in het uiterste westen van Con- Was een hunner inderdaad analphabeet? Vorrink: „Ik verbaas me over deze vraag. Met Nazi-analpha- beten bedoel ik menschen, die een oordeel velden over dingen waar ze geen verstand van hadden. Het woord Nazi-anal- phabeet gebruik ik sedert de dagen, waarop in Duitsche ste den brandstapels werden op gericht, waarop boeken werden gesmeten, die wij, en met ons, heel de beschaafde wereld, heb ben bewonderd." Dat er bij tijd en wijle hevige deining op de perstribune ont stond laat zich dus wel verkla ren. Winston Churchill, de Engelsche ex-pre mier, die met vacantie in de Vereenigde Staten vertoeft, wijdt een groot deel van zijn tijd aan de schilderkunst. Churchill bij zijn kunstzinnigen arbeid te Miami Beach. Anefo-P. De „wederopbouw" in Limburg i necticut als zetel aan. Meer oprecht dan gastvrij New York City wordt aanbe volen als tijdelijke plaats van vestiging, totdat voldoende ac- comodatie in de permanente plaats van vestiging verkre gen is. Dertig inwoners van Green wich-Stamford. de plaats die is uitgekozen als zetel der U. N. O., hebben in een petitie verklaard, dat de U. N. O. de „schitterende" atmosfeer van de streek zou bederven. „Wij koesteren geen vijandschap je gens de U. N. O. maar wij zijn van meening dat het vestigen van de U. N. O. in Greenwich het landelijk karakter van de streek ernstig zou schaden." Meer dan duizend bewoners van Greenwich-Stamford heb ben de petitie enderteekend. Het gemeentebestuur van Beesel. heeft een schrijven ge richt aan den Min. van open bare Werken en Wederopbouw, waarin o.a. wordt gezegd: „Reeds langer dan een half jaar wordt door Amsterdamsehe ar beiders gewerkt aan den bouw van 10 betonnen noodwoningen. Toen met den bouw een aan vang werd gemaakt omstreéks Augiistus 1945, werd ons ge garandeerd, dat de woningen ;n circa drie weken tijds kant en klaar zouden zijn en dat de bouwkosten c.a. 2500 per wo ning zouden bedragen. Dage lijks. wcir-dt onze ergernis over den gang van zaken grooter. Hier wordt met overheidsgeld,, gegooid op een wijze welke elke beschrijving tart. Er wordt niet of nauwelijks gewerkt. Wij vra gen ons af, of hier niet op groo- te schaal financiëale knoeierij plaats vindt. De bouwkosten zouden in plaats van 2500. thans reeds meer dan het dub bele bedragen. Door ons is hier op reeds herhaaldelijk monde ling. schriftelijk en telegrafisch de aandacht gevestigd/evenwel zonder resultaat. Wij hebben niet de minste zeggenschap ter zake. Op grond van een en ander werd door ons het tot vervelens toe ontvangen aanbod om nog tien noodwoningen te bouwen, afgewezen, ofschoon wij hiervoor toestemming ont vingen en deze woningen ook dringend noodig zijn. Wij zien ons thans genoodzaakt den raad voor te stellen de tien ge bouwde noodwoningen niet te accepteeren, althans niet de bijdragen van 1/10 van het jaarlijksch exploitatie-tekort voor rekening van de gemeente te nemen. WEERSVERWACHTING. Tot Dinsdagavond: Meest matige Zuid-Westelijke wind. Zwaar bewolkt met tijde lijke opklaringen. Plaatselijk eenige regen. Terug onder Ned. bestuur Een officieel communiqué meldt, dat alle aan de buiten kant gelegen eilanden van Ne derlandsch Oost-Indië met uit zondering van Timor vanaf 2 Februari onder het A.F.N.E.I. (Allied Forces Netherands East Indies) ressorteeren. Gedurende een gesprek met Kapitein Jhr. Hendrik A. van Foreest, gaf deze te kennen dat Timor door de Australiërs be zet zal blijven. Volgens een radiobericht uit Melbourne dat door Reuter wordt doorgegeven zou Kapi tein van Foreest tevens mede gedeeld hebben dat de Neder landsche vloot spoedig de con trole op geheel Nederlandsch- Oost-Indië ten oosten van Ba tavia over zal nemen, ook de Britsch-Indische troepen, die zich op Celebes bevinden, zul len spoedig door Nederland sche strijdkrachten worden vervangen. Nederlandsch motorschip gezonken Alle opvarenden gered De geheele uit zes koppen be staande bemanning van het Ne derlandsche motorvaartuig „Rian" van 232 ton is gered, na dat het schip gisterochtend na een aanvaring ter hoogte van Ramsey (eiland-Man) was ge zonken. Bij deze aanvaring was nog een ander Nederlandsch schip betrokken nl. het marine vaartuig de „Jan van Gelder", dat slechts oppervlakkige scha de bekwam. De bemanning van de „Rian" werd door de „Jan van Gelder" aan boord genomen en te Ramsey aan land gezet. De „Rian" zou van Maryport naar Parr varen met een lading kolen. De bagage der beman ning ging verloren. Huldiging Kard. de Jong Mgr. P. Giobbe zal Kardinaalshoed overreiken Het ligt in de bedoeling, dat Katholiek Nederland den Aarts bisschop, ter gelegeneid van zijn verheffing tot kardinaal, een grootsche hulde zal bren gen. Deze huldiging zal te Utrecht plaats hebben op Don derdag 28 Februari, Op dien dag zal aan Zijne Eminentie door den Pauselijken gezant, de kardinaalsbaret plechtig worden overgereikt. Daarna zal de kardinaal een Pontificale H. Mis opdragen met assisten tie van het geheele Episcopaat. Om drie uur 's middags zal een groote huldigingsbij een komst gehouden worden in het gebouw „Tivoli", waar, na de begroeting van den kerkvorst, pro_f. Dr. G. Brom een feestrede uitspreekt. Een soliste zingt „Exsultate" van Mozart. Kar dinaal De Jong spreekt en tot slot zingt een vier-stemmig ge mengd koor het „Te Deum" van Anton Bruckner. Solisten en instrumentale begeleiding door het Utrechtsche Sterelij k orkest 's Avonds volgt na een fakkel optocht een openbare huldiging voor het Bisschoppelijk Paleis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1