Bevin bijt naar Russischen beer! Don Juan naar Portugal jl mww Zaterdag 2 Febr. 1JJ46. Hoo'dred Rector H. Sondaal Mr. Dr.*C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco per oost f 4.20. No. 188 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken A 11 AA*] VLAMMENDE WOORDEN kunnen VUUR AANSTEKEN In den arena van den Veiligheidsraad r^E VELIGHEIDSRAAD heeft de klacht van de Sovjet-Unie behandeld, inhoudende, dat de aanwezigheid van Britsche troepen in Griekenland een bedreiging voor den vrede zou vor men. Griekenland was ter vergadering vertegenwoordigd door T. Aghnides, Grieksche ambassadeur in Engeland. Hij nam de plaats in van Rendis, den nieuwen Griekschen Min, van Buiten- landsche Zaken, die nog niet is aangekomen. Griekenland staai op Engelsche hulp Het sovjet-memorandum om vatte vier hoofdpunten. Ten eerste is de toestand in Griekenland gespannen, het geen ernstige gevolgen met zich kan brengen, niet enkel voor het Grieksche volk. In de tweede plaats wordt de aanwezigheid van Britsche troepen in Griekenland niet geëischt, daar er geen verbin dingen van een bondgenoot te beschermen zijn, zooals in an dere gevallen. Ten derde zijn de Britsche strijdkrachten in Griekenland een middel tot politieken dwang geworden. Ten vierde hebben al deze omstandigheden ertoe geleid, dat zeer dikwijls reactionnaire elementen gesteund zijn tegen de democratische krachten in het land. Bevin op toeren! In een vervolg op de uiteen zetting van Wisjinsky gaf ook Bevin een terugblik op de ge legenheden, waarbij Rusland het verlangen had getoond met Engeland te discussieeren over de aanwezigheid van Britsche troepen in Griekenland. Hij beschuldigde de Griek sche communisten er van, dat zij met gewapende macht een minderheids- regeering trachten te vor men en citeerde uitgebreid uit verslagen van leden van het Britsche vakvereeni- gmgscongres over de door de Grieksche linksche par tijen begane wreedheden. Be Britsche poging om door minnelijke schikking een democratische regee- rmg in Griekenland tot stand te brengen vergeleek Bevin met de wijze, waar op Rusland in Roemenië te werk was gegaan om een mindërheidsregeering te vestigen. De aanwezigheid van Britsche troepen in Griekenland achtte Bevin voldoende gerechtvaardigd door het feit, dat Engeland door de bevriende Griek sche regeering werd uitge- noodigd troepen te zenden om haar bij te staan bij het herstel van het land. De Britsche Min. van Bui- tenlandsche Zaken, Ernest Be vin en de leider van de Sov jet-delegatie Andrei Wisjin sky, hebben gisteravond, na dat zij enkele uren tevoren in de vergadering van de U.N.O. in scherpen woordenstrijd ge weest waren, een toast uitge bracht op elkanders gezond heid met een glas wodka, tij- s een bijeenkomst op de Sovjetambassade te Londen. Bevin werd, toen hij aan de ambassade aankwam, op en thousiaste wijze door Wisjin sky welkom geheeten en ge armd liepen beide staatslieden vervolgens door de volle zalen van de ambassade. Later voegde de president van de Algemeene Vergade ring der U.N.O., Paul Henri Spaak zich nog bij de minis ters Bevin en Wisjinsky en de heeren dronken elkander daar na beurtelings toe, terwijl zij elkander (met behulp van tol ken) grappen vertelden, wel ke Bevin en Wisjinsky onop houdelijk aan het lachen brachten. sche tegenaanval, wanneer an dere dingen in Europa werden besproken". Tenslotte verzocht Bevin den raad om een openhartige ver klaring „over de kwestie of Engeland door zijn optreden in Grieken'and al dan niet den vrede en de veiligheid der we reld in gevaar brengt". Hij voegde er aan toe, dat hij ten aanzien van dit verzoek geen compromis kon dulden. Grieksche verklaring. Aghnides, de Grieksche ge zant te Londen, heeft op de vergadering van den veilig heidsraad elke inmenging van Engeland in de Grieksche kwesties categorisch ontkend. Hij verklaarde, dat de Griek sche regeering aandrong op de handhaving van de Engelsche strijdkrachten in Griekenland. Na de uiteenzetting van Agh nides werd de zitting opgehe ven. Libaneesche kwestie voor den veiligheidsraad? Chamoune, de gezant van Libanon te Londen, heeft ver klaard, dat, indien Frankrijk en Engeland Libanon niet on middellijk ontruimen, deze kwestie voor den veiligheids raad zal worden gebracht. Lie gekozen tot Secr.- Generaal. De Algemeene Vergadering der U.N.O. heeft met 46 tegen 3 stemmen Trygve Lie be noemd tot Secretaris-Generaal der U.N.O. Onder zeer groote belangstelling is de den IJssel bij Kampen officieel voor het op wordt de eerste overtocht gemaakt. gemoderniseerde en verbreede brug over verkeer opengesteld. Met muziek voor- Henneke-P. Hij zette uiteen, hoe de Rus sische regeering bij elke gele genheid, na Engelsche verkla ringen, de kwestie had laten schieten. Bevin noemde de Grieksche kwestie „een Russi- WEER AARDBEVINGEN IN ZWITSERLAND. De Zwitsersche radio heeft bekend gemaakt, dat een nieu we aardbeving vanmorgen vroeg door de Zwitsersche waar nemingsposten is geregistreerd. Met het feest van Maria lichtmis wordt de Kerstkring in het kerkelijk jaar gesloten. Dit feest, dat tot diep in de oudheid teruggaat, en waarvan knappe en geleerde menschen zeggen dat het zelfs is inge voerd door de Apostelen. en Paus Benedictus XIV is het met die knappe menschen eens, dit feest is een feest van Maria en een feest van den goddelijken Zaligmaker. De geleerden in de liturgie zijn er elkaar wel eens over in de haren gevlogen, wélk van de twee feesten op dezen dag nu eigenlijk den voorrang moet hebben. Maar de glorie van het Kind wordt nooit verduisterd door de eer, die de Kerk aan de Moeder brengt. En de glorie van het Kind grceit in glans en schittering omdat het Kind juist de oorzaak is van al de grootheden, die wij in de Moeder eerbiedigen. Zooals alle feesten van Maria heeft van oudsher ook dit feest zich bijzonder mogen ver heugen in de devotie van vrou wen en meisjes. Het is immers 'hiet feest van Maria's kerk gang. De herinnering aan het opdragen van Jezus in den tem pel. 2 FEBRUARI Dat Kind, dat in den tempel werd opgedragen, was het licht der wereld, dat Zichzelf tot heil en zaligheid van anderen tot het laatste toe zou op teren en uitdooven op den ruwhou ten kandelaar van het kruis. Zoo heeft de Kerk in de kaars, die ook zichzelf verteert, en ten koste van dat offer anderen verlicht, altijd gezien als een symbool van Christus, het Licht der wereld. En het is daarom, dat zij op dien dag de kaarsen wijdt, en dat ieder, die deze plechtigheid mee maakt, een gewijde kaars koopt en die mee naar huis neemt als om zichzelf voortdurend te her inneren, dat Christus in zijn le ven is gekomen als het Licht en dat hij dat licht heel zijn leven bewaren moet. Deze vele, brandende kaarsen gaven aan den H. Mis, die erop volgde, den naam van „Lichtmis' en omdat het een feest is ter eere van de Allerzaligste Moeder maagd. kennen wij het als „Ma ria Lichtmis". Ter herinnering aan Maria's kerkgang draagt ook elke Moeder, die Maria's voorbeeld volgt en voor het eerst na de geboorte van haar kindje weer in de kerk komt, een brandende kaars; en zoo wordt het heele jaar door de gedachtenis aan dit feest en de zinrijke beteekenis levendig ge houden. In een tijd dat leven van Kerk en Maatschappij nog wel dadig samenvloeiden, werd de ze dag ook een datum waarop vrouwen en meisjes een nieuwe dienst aangingen of een vroe gere dienst verlieten. Bovendien vertellen ons oude boeken, dat ib.v. op dezen dag enkele ver kiezingen moesten plaats heb ben. Zoo werden te Utrecht in bet jaar 1304 op „Onser Vrou wenavond te Lichtmisse" de overheden der gemeente geko zen. Als het ware om hen aan stonds bij hun eerste optreden te stellen onder Maria's be scherming en voor te lichten met de waarheid Ghristi. Ook wordt het feest van Lichtmis verbonden met de weersgesteltenis. Een oude voorspelling luidt; „Schijnt de zon op Lichtmis op het misboek in de kerk, dan wordt het een goed bijenjaar." Een ander rijmpje voorzegt ons: „Lichtmis, klaar en helder „Schendt den boer de velders.' (velden) Is het echter met Lichtmis donker en grauw weer, dan zegt het rijmpje: „Lichtmis, donker, „Maakt den boer tot jonker". En v/eer een ander: „Liohtmis, donker. „Aschdag klaar. .Geeft een vruchtbaar jaar." In sommige streken van de Kempen bestaat nog een eigen aardige gewoonte. Daar trek ken de boeren en boerinnen in grooten getale naar de kerk if Niet-Katholiekeu in de Katholieke Volkspartij 0 ndanks de papierschaarschte blijft men aan het probleem van het lidmaatschap van met- katholieken van de Kath. Volks partij aandacht schenken. De heer Duynstee betoogt in „De Tijd" dat men zich in Kath. Volkspartij geen groote illu sies maakt over het aantal niet- kathclieken, dat tot de partij zal toetreden. „Niet-katholie- ken schrijft hij terecht zul len in de Kath. Volkspartij ongeacht of in den naam het woord' Katholiek behouden bleef of niet steeds de staat kundige formatie der katholie ken blijven zien. Anders dan in Frankrijk schrikt hen dat in ons land af. Desniettemin moet naar onze meening onzerzijds getracht worden deze „senti menten" want meer dan sen timenten zijn het niet te overwinnen." Dacht de heer Duynstee heusch dat het verschil in po litieke constellatie tusschen Frankrijk en ons land alleen een kwestie was van sentiment? De heer D. wil reeds een niet- katholieke bestuursvacature scheppen voor het geval n.l. dat niet-katholieken in groote ren getale zouden toetreden! en brengen de gewijde kaars dan mee terug. En als zij daar na thuiskomen dan laten ze drie druppels van de waskaars lekken op de ooren van hun vee om ze zoo tegen besmette lijke ziekten te vrijwaren. In sommige streken van Limburg maakt men van de was van deze op Lichtmis gewijde kaar sen, kleine kruisjes, die in huis werden aangebracht om de woning te beschermen tegen ongelukken en heel bijzonder tegen den bliksem. Dit zijn zoo verschillende oude volksgebruiken, die, als men ernaar op zoek gaat. nog wel met enkele zijn te vermeer deren. Hier is geen sprake van bijgeloof. Het is de typische vorm, dikwijls fantastisch en tegelijkertijd simpel, waarmee het geloovige volk gestalte geeft aan zijn gedachten, en vorm aan zi.i.n vertrouwen op God's almacht verkregen door de voorspraak van Zijn lieve Moeder en de Heiligen. Zoo wordt Maria Liohtmis dikwijls genoemd „Vrouwendag" maar het is een dag die voor iedere Christen veel te zeggen heeft en hem met het Licht van Christus alles belooft. De Spaansche Koningskwestie De Spaansche troonpretendent, Don Juan, is vergezeld van zijn echtgenoote, de gravin van Barcelone en twee vertrouwde poli tieke raadgevers in Londen op het vliegveld Croydon aange komen. Taktiek der Spaansche monarchisten Naar Don Juan voor zijn ver trek mededeelde, zal hij slechts een dag te Londen blijven. Op een vraag, of hij in Londen in contact zou treden met de Spaansche republikeinen, zoo als bijv. Negrin, antwoordde Don Juan ontkennend. Naar monarchistische kringen te Lausanne verklaren, zal een „zeker document" worden ge publiceerd, wanneer Franco niet ingaat od de voorwaarden van den Spaanschen kroon-pre- tendent. Het was reeds eenigen tijd bekend dat de monarchis ten in het bezit zijn van be paalde afschriften van belang rijke en belastende brieven, die tussohen Gen. Franco en Hitier gewisseld zijn, en zij deze zou den publiceeren wanneer zij daartoe genoodzaakt waren. Op een persconferentie heeft ook Byrnes verklaard, dat de Amerikaansche regeering op het oogenblik niet van plan is in Duitschland gevonden ge heime documenten over de internationale relaties, die tus schen Nazi's en Fascisten en sommige andere buitenlandsche regeeringen bestonden, te pu bliceeren. De Min. weigerde eenig verder commentaar over deze qua^tie te leveren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1