Een ongelukkige persconferentie .71 Koienproductie blijft beneden de verwachting preekt liet best Van je familie Vrijdag 1 Febr. 1946. Hooldred.Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red. 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. f 1.10 per maand, f 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. No. 187 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Wie door zijn werken preekt Indonesië IN een van de Indische bladen werd met groot begrip van verantwoordelijkheidsgevoel gewezen op de taak van de pers, die in het delicate stadium van onderhandelingen en be sprekingen, die staan te beginnen, uitermate bezadigd en ge wetensvol voorlichting zal moeten geven. Er is echter een ellendig begin gemaakt en men zou het instituut van „pers conferenties" wel eens gereglementeerd willen zien. Een cor respondent van de „Associated Press" seinde een verklaring de wereld in, waarbij sir Archibald Clark Kerr zou hebben ver klaard, dat Indonesië onder de voogdij van de U. N. O. zou worden gesteld. Indonesië niet onder U.N.O.-trusteeship! Sir Archibald Clark Kerr heeft in Singapore een perscon ferentie gehouden, waar hem meerdere vragen werden ge steld en waarop hij meer of minder diplomatiek heeft ge antwoord. Hem werd de vraag gesteld, of het waar was, dat de Brit- sche en Nederlandsche regee ringen overeenstemming hr 1- den bereikt omtrent een plan, dat aan het Indonesische, volk zou worden voorgelegd en dat een oplossing zou moeten bie den voor de hangende proble men. Sir Archibald antwoord de, dat hij van een dergelijk plan geen kennis droeg. Met betrekking tot het hui dige stadium van het conflict op Java kon hij, naar hij ver klaarde, niets van belang zeg gen. Evenmin was hij in staat, iets mede te deelen omtrent de indrukken in Britsch-Indië, al had, zoo zeide hij üe Indische pers daar reeds het noodige om trent gepubliceerd. In antwoord op de vraag, of hij naar Java was gekomen als bemiddelaar of als onderhan delaar, zeide Sir Archibald, dat het doel van zijn missie bekend was en dat tot ziin reis was be sloten bij overeenkomst tus- schen de Britsche en Neder landsche regeeringen. Rusland en Indië. Sir Archibald Clark Kerr verklaarde „dat zün ervaring en zijn verbindingen in de Sov jet-linie niet onomstootelijk in vloed hatjden uitgeoefend op de keuze van zijn zending naar Ja va. Wel'gaf hij toe, dat de Sov- Alle correspondenten uit Italië zijn het er over eens, dat er een zeer onzekeren toestand heerscht en dat men vooral op het platte land en in het gebergte aan de plunderingen van roovers en die ven is blootgesteld, zonder dat men er eigenlijk iets tegen doen kan. Een boerin, Dora Camusso. die haar boerderij had in een dorp in de buurt van Rome had haar vee verkocht en daarvoor de som van 280.000 Lire ontvangen. Daar ook zij wel wist. dat er overal bandie ten op de loer lagen vreesde zij met dit groote bedrag alleen naar haar dorp te moeten terugkeeren. Ze ging daarom naar haar broer en vroeg deze of hij met haar mee wilde gaan en haar begeleiden. Maar de broer had geen tijd. En toen zij bij een neef kwam en het zelfde verzoek deed, hacf ook oeze andere bezigheden. Maar hij gaf haar in elk geval een pistool mee. Toen ze buiten de stad kwam be merkte ze echter tot haar schrik, dat het pistool niet geladen was en daarom probeerde ze bij de eerste de beste de bijpassende patronen te krijgen hetgeen haar gelukte. Kort daarop werd ze waarachtig aangevallen door twee gemaskerde mannen, die haar in den ouden, maar zeer reeëlen vorm vroegen: ,,.Te geld of je leven." De kordate boerin schoot haar pistool af en schoot de twee ge- maskerden neer. Toen zij van de twee dooden het masker oplichtte, herkende zij..., haar broer en haar neef. jet-Russische pers deze zending ïn extenso besproken had. Het ongelukkige bericht. Na deze persconferentie werd het volgende bericht verspreid: Volgens een bericht van „As sociated Press" uit Singapore zou sir Archibald Clark Kerr verklaard hebben, dat de moge- liikheid groot is, dat „Indone sië" onder „trusteeship" van de U.N.O. gesteld zal worden. Hij zou er echter nadrukkelijk bijgevoegd hebben, dat deze vérklaring uitsluitend berustte op zekere persoonlijke waarne mingen en dat men er geen ad vies in moest zien. Tegenspraak. Hedenmorgen kwam daarop de volgende tegenspraak: „De „Associated Press" ver spreidt te Londen de volgende officieele verklaring uit Sin gapore: „Na de persconferentie, die Sir Archibald Clark Kerr gis teren gehouden heeft, is door een persagentschap een verslag verspreid .volgens hetwelk Sir Archibald op de conferentie had verklaard, dat de mogelijk heid groot-was, dat Indonesië onder voogdijschap van de U.N. O. gesteld zou worden. Sir Archibald Clark Kerr heeft dit niet verklaard!" Als verontschuldiging wordt gemeld: „Het is duidelijk dat het mis verstand te wijten is aan de slechte accoustiek van de confe rentiezaal!!!!" De Paus over den aanslag op Hitier De Paus heeft gisteren een officieele mededeeling uitgege ven, waarin hij ontkent van te voren iets te hebben geweten over een bomaanslag op Hit- Iers leven. De verklaring luidt als volgt; „Naar aanleiding van het bericht uit Neuren berg, dat de Paus op de hoogte zou zijn geweest van den aanslag op Hitiers le ven, wordt officieel ver klaard, dat de Paus berich ten ontving over een mili taire politieke beweging in Duitsohland, die tot doel had 'het Nat.-Socialis me omver te werpen, zoowel de regeering als de partij. Een ander doel van deze beweging was te po gen bevredigende vre desvoorwaarden te verkrij gen voor Duitschland. In deze berichten wordt geen woord gerept over het toekom stig lot van Hitier. Zijne Hei ligheid had geen voorafgaande kennis van den aanslag op Hit- Iers leven. KARDINAAL BOETTO OVERLEDEN. Op 75-jarigen leeftijd is over leden Kardinaal Pietro Boetto S.J., aartsbisschop van Genua, die in 1935 onder Paus Pius XI tot kardinaal was ge creëerd. 'pT Haar achtste verjaardag moest prinses Beatrix binnenshuis vieren wegens het gevaar voor besmetting met mazelen. Toch kwam het jarige prinsesje met haar zusje Irene even in den tuin van het paleis, otn de hulde der Soestdijk- sche jeugd in ontvangst te nemen. Anefo-Raucamp-P. Waarom rooken de schoorsteenen niet? rj OOALS bekend heeft de Min. van Verkeer en Energie Van Schaik, voor den radio-zender Limburg een woord tot de mijnwerkers gericht en gisteren heeft de dir. van het Rijkskolenbureau op een persconferentie een uiteenzetting gegeven betreffende het brandende kolenvraagstuk. DALING IN DE PRODUCTIE Had men in November van het vorig jaar een betrekkelijk optimistische kijk op de kolen- productie, welke berustte op den geleidelijken stijging van de hoeveelheid kolen, die ge middeld per dag werd gedol ven, in den loop van December kwam de toename niet alleen tot stilstand, maar was er zelfs achteruitgang te constateeren en in Januari werd de toestand niet beter, eer slechter. Gevolg. Op geldig verklaarde bonnen kunnen geen kolen worden ge leverd. Er zijn ziekenhuizen die geen kolen meer hebben. Er zijn vele menschen, die over Ernstige klachten geen verwarmd vertrek be schikken. Herstel der industrie wordt geremd. Textiel-industrie wordt ernstig benadeeld. Teleurstelling over de mijnwerkers. Aan de mijnwerkers werd voorkeur gegeven bij de ver strekking van goederen. Er werden nog vele andere, voor hen gunstige, maatregelen ge nomen en "In het vooruitzicht gesteld. Maar wanneer de mijn werkers de redelijke verwach tingen van uet Nederlandsche volk teleurstellen, dan kunnen zij moeilijk blijven verwachten dat hun landgenooten bereid zullen blijven aan hen goede ren af te staan, die zij even dringend noodig hebben als de mijnwerkers en waarop zij even dringend recht kunnen doen gelden. Wie de schuldigen? De beheerder van de Nederl. steenkolenmijnen, Ir. Groothoff heeft onomwonden uiteengezet hoe ernstig de gevolgen zijn van een te. geringe inspanning van een deel der mijnwerkers. Wel kon de heer Groothoff met erkentciijivueid getuigen, dat er tal van groepen van ar beiders en beambten zijn, die geheel of nagenoeg geheel aan de verwachtingen hebben be antwoord. Maar dit is helaas niet overal zoo Tal van arbei ders leggen een dergelijk ge drag aan den dag, dat men chicaneeren kan noemen, wat een beetje minder erg klinkt dan" saboteeren. Een dergelijke houding is de heer Groothoff niet van plan te dulden. Zijn verantwoordelijkheid eischt, zoowel tegenover de arbeiders als tegenover het geheele land, dat maatregelen worden geno men. (Het werd op deze perscon ferentie niet meegedeeld, maar het is insiders algemeen be kend, dat het een betrekkelijk klein aantal arbeiders is, dat de funeste en verkeert c stem ming aankweekt en men be hoeft natuurlijs: ook hier niet te vragen, uit welke hoek deze wind waait. Red.). Cijfers. De moeilijkheden in de Ne derlandsche steenkolenvoor- ziening zijn ook een gevolg van het feit, dat de aanvoer van steenkolen uit Duitschland en Amerika beneden de verwach tingen zijn gebleven. De aanvoer van steenkolen en bruinkoolbriketten uit Duitschland bedroeg in Decem ber jj. 88.000 ton, terwijl een hoeveelheid toegezegd was van 112.000 ton, een tekort derhalve van 24.000 ton. De aanvoer van steenkool uit Amerika bedroeg in December en Januari 198.400 ton, terwijl toegezegd was te leveren een hoeveelheid van 304.000 ton, zoodat eeu tekort is ontstaan van 105.600 ton. Het totale tekort in den aanvoer uit het buitenland bedraagt derhal ve in twee maanden tijcis bijna 130.009 ton. Geen kolen, geen Het spreekt vanzelf, dat door de te lage productie-cijfers van de Nederlandsche kolenmijnen, Onverstandig publiek p R wordt langs verschillende wegen en door vele instan- ties alles gedaan om den zwar ten handel gifhandel te bestrijden en onmogelijk te ma ken. Het blijkt dat deze verder felijke manier van doen ook nu nog genoeg emplooi opbrengt om de risico's van zware straf fen en boeten op zich te nemen. Het voorwendsel dat men tij dens de bezetting naar voren bracht: „Met houdt het de Duitschers uit handen" is ook al een leugen gebleken, want de zwarte handel heeft den Duitschers millioenen aan goe deren in handen gespeeld, ook voedingsmiddelen, ter wijl het Nederlandsche volk hongerde. Thans echter kan rnen zelfs dit voorwendsel niet meer aan halen en er zich achter ver schuilen. De zwarte handel is een benadeeling van de Neder landsche gemeenschap, van het Nederlandsche volk en zij zal met alle kracht'worden uitge roeid. Meermalen is er al een be roep gedaan on het oubliek om niet „zwart te koopen". Maar er zijn er nog altijd, die deze raad niet opvolgen en aan het onvaderlandsch gedoe meehel pen. Nog erger is echter dat in sommige gevallen, waar de po litie tot arrestatie van zwarte handelaars overgaat, het pu bliek tegen de politie een drei gende houding aanneemt, zoo dat b.v. in Amsterdam alleen -1 :u één week tot zeven maal r.n slag- en schietwapenen ruikt moest worden ge maakt, omdat het publiek het voor de zwarthandelaren op nam. Het wordt hoog tijd dat men gaat inzien, dat den strijd te gen dén gifhandel wordt ge voerd in het belang van de be volking zelf. De menschen. die de zwarthandelaren in bescher ming nemen verdienen een even zware en scherpe straf als de zwarthandelaren zelf. alsmede door de te lagen aan voer uit het buitenland in afwijking van het beloofde het 'verdeelingsprogramma van het rijkskolenbureau, alhoewel dit aan den voorzichtigen kant was gehouden, in de war moest loopen. Daarbij komt, dat in den laatsten tijd tal van fabrie ken zijn gaan draaien, waar mede men oorspronkelijk geen rekening had gehouden, aange zien verschillende voedingsar tikelen en genotmiddelen bon loos zijn geworden. Geen kolen, geen gas, geen electriciteit, geen warmte. Geen kolen, geen mijnhout uit Zweden. Geen kolen, geen glas uit België. Geen kolen, geen Zwitsersche machines en apparaten. Heel het economisch leven grijpt in elkaar en wanneer één deel van de gemeenschap zijn arbeid niet vervult, moet heel de gemeenschap daaronder lij den. Het is te hopen, dat het meerendeel der gezond- en Ne- derlandsch denkende mijnwer kers, dit goed overweegt en zich niet door een rot van rad draaiers van zijn plicht laat af houden. Moordenaar van Dolfuss gearresteerd Winter, een Oostenrijksche i Nazi, die deel zou hebben ge- 1 nomen aan den moord op den Oostenrijkschen Bondskanse lier Dollfuss, en die daarvoor de „Bloedorde" van Hitier ont vangen heeft, is ontdekt onder Duitsche krijgsgevangenen in Noorwegen. Winter heeft be kend inderdaad medeplichtig te zijn geweest.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1