H Nederland maakt een goede beurt Roosevelt-stuiver Dreigende situatie in Semarang „Teutoonsche horden" bedreigen u r j Donderdag 31 Jan. 1946. Hooidred.: Rector H. Sondaal Mr. Dr C. Ch. A. van Haren Directeur: G. van Elbjrü. Bureaux: Papengracht 32. lel Red 20015. Adm, 20S26. Abonnementsprijzen f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco per oost f 4.20. No. 186 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Het is gemakkelijker 20 menschen goeden raad te geven dan zélf goede raad op te volgen E situatie in Londen op de vergadering van de Vereenigde Volken is nog altijd gespannen, in verband met de Rus sischPerzische kwestie. Nadat de Veiligheidsraad uitvoerige discussies had gehouden, heeft Mr. Van Kleffens, de leider der Nederlandsche delegatie, een poging gedaan de toestand te red den en hij slaagde daarin, daar zijn voorstel in gering gewijzig- den vorm, door de Veiligheidsraad werd aanvaard, RUSLAND'S OPVATTING De leider der Russische dele gatie, Wisjinski, gaf te kennen dat de Sov'et-Unie bereid was om tweezijdige besprekingen Perzië-Rusland aan te gaan. Maar hij legde er den nadruk op dat het houden van deze be- sorekingen onder controle van den Veiligheidsraad niet in overeenstemming was met de waardigheid van de Sovjpt-re- geering. Bevin aan het woord. Bevin was van meening dat de Sovjet-Russische en Perzi sche besprekingen niet mochten gehouden worden buiten de controle van de Veiligheids raad om. Vervolgens merkte Bevin op: „Indien het2 geheele in cident voor de regeering van Engeland slechts een deel van een zenuwoorlog zou zijn, dan kon de Brit- sche regeering geëxcuseerd worden. Maar Litwinoff zou het misschien het be gin van een agressie heb ben genoemd. Dat de Sov- jet-regeering weigerde aan Perzië toe te staan om meer troepen naar de noordelij ke gebieden te zenden, was, aaar het oordeel van den Engelschen Min. van Bui- teni. Zaken, een verbre king van art. 4 van het drie- mogendheden-verdrag met Perzië". Nederland doet zijn voorstel. De discussie had nogal een stormachtig verloop en toen Mr. van Kleffens opstond, en Tot beneden het Meer van Genève heb ben de aardbevingen in Zwitserland, die in Opper Wallis hun oorsprong hadden, schade aangericht. Een huis in Ville- neuve, welks dikke muren van onder tot boven openbarstten. Anefo-P. Blijkens mededeeling van den Min. van- Finan ciën Vinson wordt een nieuwe Franklin D. Roo sevelt-stuiver door ge heel Amerika in omloop gebracht, ter gelegen heid van den geboorte dag van wijlen Roose velt. het woord vroeg, was er een aanmerkelijke spanning. De leider der Nederlandsche delegatie, deed een poging de toestand op te helderen en hij stelde formeel voor, dat de Vei ligheidsraad, beide zijden en beide partijen gehoord hebben de, en zijn bereidheid te ken nen gevende een oplossing van de onderhavige kwestie te zoe ken door onderhandelingen, uitdtukking geeft aan zijn ver trouwen, dat beide partijen op redt-liiken termijn een oplos sing zullen vinden en de par tijen verzoekt den raad in te lichten zoodra een overeen komst is bereikt, zoodat de aan gelegenheid van de" agenda kan worden afgevoerd zonder dat de raad afstand doet van zijn recht om, indien noodig. de be handeling van de aangelegen heid weer op te nemen voor de raad wordt ingelicht over het resultaat van de onderhandelin gen. Voorstel aangenomen. De Engelsche Min. van Bui- tenl. Zaken aanvaardde het Ne derlandsche voorstel, doch ver zocht om een regelmatig rap port aan den raad c-ver te leg gen, terwijl de geheele kwestie als zoodanig op de agenda van de Veiligheidsraad blijft staan. Het voorstel werd daarop aan genomen en zoo heeft de Ne derlandsche Min. van Buitenl Zaken de zaak der Vereenigde volken een grooten dienst be wezen. Per lanüingssloep ghat een divisie van Hr. Ms. ..Van Kinsbergen" en soldaten van de Sabang-compagnie op weg om op de kust van Poeloe We een landing uit te voeren. Wadend door het water, de wapens boven het hoofd houdend, begeven de manschappen zich naar de kust. Marvo-Stevens-P. De toestand in Indonesië Volgens berichten uit ver- zoodat de prijs van het water schillende gezaghebbende bron- j hoog is. Koelie's verkoopen nen is de toestand te Sema rang nog steeds moeilijk en groeit de bezorgdheid aldaar. Óp dit oogenbiik bestaat de bevolking uit 10.000 Europe anen en Indo-Europeanen, 40.000 Chineszen en tusschen de 100 a 200.000 Indonesiërs. In de stad heerscht een zekere mate van rust en orde, maar de woon- en voedseltoestanden ziin klaarblijkelijk zeer slecht. De stad is nog steeds omsin geld en de voedselaanvoer wordt vaak afgesneden met het gevolg, dat de prijs van de rijst thans tot zestig gulden per „liter" is gestegen. Ook de wa- terleiding, vanuit de bronnen op de Oengaran is afgesneden, en kosten het land 300 millioen kronen per jaar Tijdens de vergadering van een der commissies van de Vereen. Volkeren heeft de Decnsche Min.-Pres. Gustav Rasmussen ge sproken over het probleem van de Duitsche vluchtelingen in Denemarken. in 1945 waren heengestuurd, ondanks heftige protesten van Deensche zijde. Na de capitulatie moest de Deensche regeering voor deze vluchtelingen, wier aantal noch gegevens bekend waren, zorgen. Er zijn thans 210.000 Duit sche vluchtelingen in Dene marken, een aantal, dat gelijk staat met 5.25 procent van de totale bevolking van het land. Verleden zomer re.eds werd van gealliëerde zijde verno men, dat deze vluchtelingen spoedig weer naar Duitschland teruggezonden zouden worden. Later kwam de mededeeling, dat zij deze winter door in De nemarken moesten doorbren gen, hetgeen diepe tteleurstel- ling en moeilijkheden met zich bracht. Voorloopig geschat kosten de vluchtelingen per dag 750.000 kronen aan de regee ring ofwel tusschen de 250 en 300 millioen kronen per jaar, hetgeen neerkomt op drie pro cent van het nationale inko men. Rasmussen eindigde met vroeg Rasmussen te zeggen, dat Denemarken de- voor de Duitsche zevluchtelingen niet in haar bevolking wenscht op te ne- VOLKSKARAKTER IN GEVAAR De tegenwoordige volksver huizing in Duittschland heeft als gevolg, dat het Duitsch- Deensche grensgebied van Sleeswijk-Holstein een bijna dubbele bevolking heeft gekre gen. De gevaarlijke overbevol king verandert het karakter van het oude grensland. Rasmussen zag daar een nieuwe bederiging van het „Reich" tegen de nabuurlan den, speciaal de kleine, in. Omdat de nieuwgekomenen mogen blijven zooalng zij ver kiezen, zal de Deensche ge aardheid in Zuid-Sleeswijk worden verdrongen en ver dronken door de Teutoonsche horden. Hun aanwezigheid zal een nieuwe potentieele bedrei ging beteekenen voor de Deen sche grens en zal Denemarken in een nieuwe en gevaarlijke positie brengen. Voorts aandacht vluchtelingen op Deensch ge bied, die er door de Duitschers tijdens de gealliëerde opmarsch thans water tegen den prijs van 5 Japansche guldens voor de hoeveelheid, die een man kan dragen. Het moreel van de Europeanen is om deze on andere redenen zeer eedrukt. Op andere plaatsen. Behalve in Semarang was, overal op Java, samenwerking te constateeren tusschen de T.K.R. en de Indonesische be volking. In Bandoeng voerden B) itsche troepen een succes vollen aanval uit op een Ja- pansch munitiedepot, waarbij zij gesteund werden door de T.K.R. In het Buitenzorgsche wer den uitgebreide voedselvoor raden gevonden in een Ja- pansch depot te Parakansalak. Deze levensmiddelen werden met hulp van de plaatselijke autoriteiter, onder de bevol king gedistribueerd. In Batavia is de toestand rustig. Alle binnenenkomende treinen wo: en doorzocht, doch zonder resultaat. Beruchte terroristen gearresteerd. Twee zeer beruchte leden van een Indonesische terroris tenbende zijn tezamen met een aantal anderen gearres teerd. Dit was het werk van Britsche soldaten, behoorende tot de 26ste Indische divisie, die gistermorgen, voor het aan breken van den dag, in een kampong buiten Medan een razzia hielden. Gedurende deze razzia wer den zes lichamen gevonden, waarbij, naar men meent, die van twee, sedert medio De cember spoorloos verdwenen Britsch-Indische politieman nen. Dit verhoogt het totale aantal, tot nu toe bekende, slachtoffers van het gepeupel tot vijftien. 322,000 Belgen mogen niet kiezen Tijdens een te Brugge gehou den verkiezingsbijeenkomst heeft de Belgische Minister van Binnenlandsche Zaken Glabbe- ke verklaard, dat 322.000 „on- waardigen" op 17 Februari niet naar de stembus zullen gaan. WEERVERWACHTING. Tot Vrijdagavond: Heldere nacht, daarna toene mende bewolking met tijdelijk eenige regen. Matige, later vrij men en hoopt hen zoo gauwkrachtige Zuid-Westelijke wind. mogelijk kwijt te zijn. Zachter. Nog maar meer Ambtenaren M IN. MANSHOLT heeft nog niet zoo lang geleden in de Tweede Kamer medegedeeld, dat er voor de voedselvoorzie ning 17.000 ambtenaren wer ken. Toen de finantiëele toe stand van het land ter sprake kwam hebben wij verstomd en versteld gestaan over het enor me bedrag, dat moet worden uitgegeven om alle mogelijke bureaux, commissies enz. enz. van salaris te voorzien. Er gaat bijna geen dag voor bij of we kunnen in de groote couranten de kleinere komen natuurlijk niet zoo gauw in aanmerking advertenties le zen, waarin steeds maar weer nieuwe ambtenaren worden ge vraagd. „Er kunnen nog geplaatst worden": behalve een jong ju rist en een ambtenaar en nóg een ambtenaar, wordt er in diezelfde advertentie gevraagd om aankomend personeel voor administratieve werkzaamhe den, en dan, ten vijfde wordt er niet gevraagd: één steno-ty piste, en één typiste, maar ste no-typistes en typistes, liefst een veelvoud. In het zuiden dreigt de op bouw spaak te loopen, omdat men karrevrachten papieren moet invullen. Er zijn soms 12 tot veertien formulieren noo dig. En dan te weten dat som mige chefs niets anders hebben te doen dan in een stoel te zit ten achter een bureau en stuk ken te teekenen, die hem wor den voorgelegd, door typistes, steno-typistes, secretaressen enz. enz. Waar men ook komt, bij han del of industrie, bij den boer of bij den middenstander, ze kla gen niet alleen, maar ze zijn verbitterd over den papieren- chaos, over de ambtenaarlijke rompslomp, waardoor alles wordt geremd, vertraagd en dikwijls onmogelijk gemaakt. De Ministers zuchten er ook al onder; ze werken als paar den, maar ze hebben, vóórdat ze minister werden waarschijn lijk nog niet te doen gehad met een chef-de-bureau enz. enz. enz. En men verbaast er zich dan ook niet over als ook al hun werkkracht voor het groot ste deel verzandt in de papie ren. Wanneer zal er eindelijk eens schoonschip gemaakt wor den, onnoodige instanties wor den opgeheven en vooral een groot aantal vrouwelijk perso neel teruggebracht worden in een kring en een werkzaamheid waar ze thuishooren en waar ze zich beter kunnen klaarmaken voor hun toekomst, dan op de stoffige regeeringsbureaux. 2le Caailte man- De Engelsche infanterist Dennis James Miller was onder den naam van ,,Dc laatste man'' een van de bekendste figuren uit de veldtocht in Birma. Men moet ver terug gaan in de geschiedenis van de voorbije oorlog om zich te herin neren. dat het eerste deel van deze verschrikkelijke veldtocht een vreeselijke terugtocht is gewor den. zoodat het alleen aan James Miller is gelukt als eenig over blijvende van zijn regiment levend en zelfs zonder verwondingen uit deze debacle terug te koeren. Jamer Miller sliep de laatste nacht voordat hij scheep zou gaan om in Engeland te demobiliseeren rustig in zijn tent toen hij wakker werd door het gekriebel van een muis. Hij sprong op. greep een schoen en ging in het donker aan het gooien. Maar ongelukkigerwijze had hij naast zijn matras op den grond zijn sten-gun gelegd. Tijdens de muizenjacht struikelde hij, viel over zijn geweer, dat afging en hem doodelijk trof. Dennis James Miller werd in Sai gon begraven en onder het kruis op zijn graf leest men de woorden: ..Hier rust de laatste man".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1