Zwaar gehavend, maar springlevend En doadsche stilte viel... De twistappel op tafel Dinsdag 29 Jan. 1946. HooMred Rector H Sondaal Mr Dr C. Ch A. van Haren Directeur: G van Elbure. Bureaux: Papenüracht 32. Ie! Red 20015. Adm. 20326. Abonnementsprijzen f 0 26 per week. f 110 per maand. f 3 20 per kwartaal. Franco per Dost f 4 20. No. 184 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Wilt ge voor onderhoudend doorgaan, Moedig anderen aan tot praten Perzië in de Veiligheidsraad D E VEILIGHEIDSRAAD der Vereenigde Volken heeft gister middag zonder eenige tegenwerping besloten om het hootd van de Perzische delegatie Seyed Hassan Tandizadeh uit te noodigen plaats te nemen aan de tafel van den Veiligheidsraad, wanneer de raad met de bestudcering van het meeningsverschil tusschen Perzië en Sovjet-Rusland begint. Perzië zal echter geen stemrecht hebben. RUSLAND LOOCHENT DE FEITEN Nadat deze beslissing door de leden van den Veiligheidsraad was genomen, nccdïgue de voor zitter, Norman Makin. den Per- zischen gedelegeerde Seyed Hassan Tadizadeh uit om aan de conferentietafel plaats te ne men en verleende hem het woord. De beschuldiging van Perzië Tadizadeh sprak Engelsch .met vermoeide stem toen hij de lange verklaring over de Per zische zaak voor las. Hij sprak dezelfde beschuldigingen uit ais vervat waren in de eerste en tweede Perzische nota aan den Veiligheidsraad. Ook gaf Seyed Hassan een gevarieerd over zicht over de verschillende no ta's, welke door Perzië aan de Sovjèt-regeering waren ge zonden. Voorts wees hij op het aan deel, dat Perzië in de geallieer de oorlogvoering had gehad. „Toen het verzoek van Halcimi om naar Moskou te bomen, om de zaak Azer- beidsjan te bespreken, gene geerd werd, zag de Perzische regesring gsen anderen weg meer dan net brengen van deze kwestie voor den veilig heidsraad", aldus Tadizadeh. Tadizadeh besprak de her haalde Perzische verzoeken om troepen naar Azerbeidsjan te kunnen zenden en het Russi sche antwoord, dat dit zou lei den tot bloedvergieten en wan ordelijkheden. Hij gaf ook een overzicht van de Britsche en Amerikaansche nota's aan de Sovjet-regeering. Hij verklaar de, dat de handelwijze van de Sovjet-regeering een verbre king van de driemogendheden- overeenkomst en het verdrag van Teheran was. Tadizadeh vroeg ten slotte om het terugtrekken van de Sov jet-troepen op 2 Maart in over eenstemming met het driemo- gendhedenverdrag en vroeg den Veiligheidsraad er op toe te zien, dat het Perzisch ver zoek werd ingewilligd. „Door het volledig terugtrekken van de Sovjet strijdkrachten zou Perzië dan alle vrijheid van handelen op eigen gebied heb ben", zeide hij. Bij het voorleg gen van deze feiten is de Per zische delegatie bezield met het verlangen de goede relaties met de Sovjet-Unie te handhaven en hoo.pt on een altijddurende vriendschap tusschen de Sovjet- Unie en Perzië. Rusland ontkent feiten en rechten Gedurende 20 minuten sprak vervolgens in rap Russisch de Sovjet-gedelegeerde Wisjinsky. De kern van zijn antwoord was, dat alvorens de Veiligheidsraad de Perzische kwestie besprak, beslist diende te worden, of de raad zich krachtens het hand vest met deze zaak kon bezig houden. Tevoren diende te wor den uitgemaakt, of het charier geschonden was. De kwestie is te berde gebracht door een re geering, die niet langer aan het bewind is en de aangehaalde feiten zijn ongegrond. Wisjinsky zeide, dat inder daad tusschen. beide regeerin- gen onderhandelingen zijn ge voerd, mgar dat de Perzische lëgeering het na 1 Dec. niet noodig had geoordeeld, gege vens voor verdere besprekin gen te verschaffen. De Perzische regeering acht de resultaten der ondernande- lingen niet bevredigend; ter wijl zij in een nota van begin Dec, aan Moskou duidelijk te verstaan heeft gegeven de be sprekingen wel bevredigend te achten en nieuwe onderhande lingen niet noodig te oordeelen. Wij blijven bereid de bespre kingen voort te zetten. De Sovjet regeering en de Sovjet delegatie verzoeken den veiligheidsraad de kwestie te laten rusten en open te laten voor overleg en onderhandeling tusschen beide partijen. Dit is eerlijker en billijker, meer in overeenstemming met de be ginselen van goede nabuurschap en tevens in het belang van de organisatie. Opbouwwerkzaamheden op Walcheren. Een nieuwe straat in wording. Een aan tal door de Engelschen achtergelatet barakken werd tot noodwoning omge bouwd. In deze van gegolfde platen or getrokken ruimten kunnen nog 3 a 4 comfortabele vertreken worden ingc richt. DE NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Dezer dagen heeft Ir. W. Hupkes, pres. der Ned. Spoorwegen een en ander verteld over de huidige situatie, den wederopbouw en de plannen voor de toekomst bij de Spoorwegen. Er is welhaast geen bedrijf dat zoo grondig leeggeroofd en vernield werd tij dens de Duitsche bezetting als het Spoorwegbedrijf. De schade wordt dan ook geraamd op 250 millioen gulden. alle comfort. Dus met keukens, eet wagens, sclirij f gelegenh eid enz. Over afstanden van b.v. Amsterdam naar Groningen en GroningenMaastricht zal dan TOEKOMSTPLANNEN Amsterdam-Maastricht in 2 uur Op het oogenblik is men be zig het bedrijf op te lappen (iets anders kan men het feitelijk niet noemen) om de periode te overbruggen tusschen nu en het oogenblik, dat het herstel der spoorwegen een feit zal zijn. Men moet weer een nieuw mo dem bedrijf opbouwen, dat zijn taak in de toakomst naar be- hooren kan vervullen. Door den oorlog bestaat nu de gelegen heid om plannen tot uitvoering te brengen, die anders nooit verwezenlijkt hadden kunnen worden. Het moet echter snel gebeuren en met zeer groote frequentie. Wanneer de vrije hand gelaten wordt, verwacht men de moderniseering in vier a vijf jaar tot stand te kurnen brengen. De snelheden moeten belangrijk opgevoerd worden, met electrificeering van het gebeele spoorwegnet. Er moe ten treinen komen met 160 km snelheid per uur, voorzien van HOUT VOOR DEN OPBOUW. Das en nacht zijn de arbeiders bezig met het overladen. A.H. Fotopb.-P. Na eenige discussie over het verzoek van Albanië om toegelaten te worden tot de organisatie der Ver. Volken, werd besloten dit verzoek op de agenda te plaatsen en het op het meest gelegen tijdstip te behandeien. De raad, die om drie uur bijeen kwam, nam zijn beslissing om vier uur. Al dien tijd hadden sterke lampen ten behoeve van film opnamen gebrand. Deze lichten werden gedoofd en toen viel een intense stilte, omdat men zich realiseerde, dat de kwestie van de grootste controverse niet langer uitgesteld kon worden. De kalme en weloverwogen stem van den voorzitter Norman Makin kondigde aan, dat men aan punt twee van de agenda, de overweging van het Perzische ver zoek tot interventie was gekomen. Hij zeide, dat het in het handvest vastgelegd was om in een dergelijk geval Perzische gedelegeerden uit te noodigen tijdens de discussie over deze kwestie de zitting van den Veiligheidsraad bij te wenen. Makin vroeg of eenig bezwaar bestond om een Perzische gedelegeerde uit te noodigen. Aller cogen richtten zich op Wisjinsky, maar de gedelegeerde voor Sovjet-Rusland zat doodstil, zijn handen op tafel voor hem en zijn ocgen gericht op zijn papieren. Woensdagmiddag wordt de Perzische kwestie weer in den raad behandeld. ongeveer resp. twee uur en ruim drie uur gedaan worden, AmsterdamRotterdam zal in minder dan een half uur afge legd worden. Ondergrondsche stations. In de toekomst krijgen we ook de ondergrondsche stations, met gedeelte.ijk ondergrondsche lijnen. Het een en ander is nood zakelijk. om bij de sterke uit breiding, die de groote steden ongetwijfeld zullen ondergaan, in deze steden met de spoorlij nen tê kunnen doordringen. Zoo is het station Den Haag S.S. be stemd om in de toekomst een ondergrondsth station te wor den. Voor Amsterdam bestaat het plan in de omgeving van het Leidscheplein een onder- grondsch station te stichten, als uitgangspunt voor een gedeel telijk ondergrondsche spoorlijn rechtstreeks richting Schiphol over Leiden naar Den Haag. Plannen bestaan eveneens om bij Schiphol een ondergrondsch station te bouwen. Al deze toe komstplannen eischen in de eerste plaats veel, maar vooral ook zwaarder materiaal. Er is trouwens van alles noodig. Men denkt maar eens aan de ander hall millioen dwarsliggers, waar nog geen leverancier tegen een te betalen prijs voor te vinden is In Amerika kunnen ze gele verd worden tegen 12.50 per stuk, wat vijfmaal onze voor- oorlogschen prijs beteekent. Maar niettegenstaande alle moeilijkheden werken de Spoor vegen weer aan hun devies: „Veilig, vlug en voordeelig". Prinses Juliana herstellende Van officieele zijde verneemt het A. N. P., dat H. K. H. Prin ses Juliana een niet ernstige mazelen-crisis heeft doorge maakt, waarvan zij thans her stellende is. De ziekte heeft een gunstig verloop gehad en de patiënte imocht gisteren voor het eerst eenigen tijd het bed verlaten. Pater Beaufort O.F.M. Bedankt als Kamerlid. KI A de heeren Deckers, Truyen en Stumpel, heeft ook Pater Beaufort bedankt voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. Pater Beaufort is voor Lei den geen onbekende. Hij heeft in zijn hoedanig heid van kamerlid ook voor de belangen van Leiden op de bres gestaan, meer dan men hier vermoedt, want Pa ter Beaufort werkt zonder luidruchtigheid. Wij meenen te weten, dat het vraagstuk van het station en den spoor wegovergang voor den oorlog, mede dank zij het ijveren van Pater B„ zijn oplossing zeer nabii was. Een van de kundigste ka merleden gaat heen. Niet al leen voor de Kath. fractie maar ook voor de Kamer be teekent dit een verlies. Ook slechts aan betrekkelijk weinig Katholieken was het bekend dat Pater Beaufort dee> uitmaakte van de Neder- landsche missie die te San Francisco aan de wieg van den Tweeden Volkenbond stond. Als sociaal werker is het R. K. Werkliedenverbond veeII aan hem verschuldigd. Toen men hem bij zijn op treden in de Kamer doodverf de als opvolger van Mgr. No- lens deed men hem groote- 'lijks onrecht aan, want niets lag hem verder dan de rol van den invloedrijken monseig neur over te nemen. Die ge dachten kwam niet bij hem op. 1 Een geestelijke in de Kamer wordt door vele Katholieken niet gaarne gezien. Men vreest dan wel een doublure van de domine's in de poli tiek. Voor die vrees bestaat geen reden. reeds niet uit hoofde van het feit dat het kerkelijk gezag het bil ons nooit zoo ver zou laten komen. Ook naar onze meening be hoort de geestelijke in de po litiek tot de uitzonderingen te blijven behooren en moet er niet zoo iets als een geestelij- ke-vacature worden gescha pen. Het geeft èn bij Katho lieken èn bij andersdenken den zoo gemakkelijk aanlei ding tot verwarring, terwijl het odium van kerkelijke par tij. ten aanzien waarvan toch al zoo veel misverstand be staat. er door in de hand wordt gewerkt. Dat er voot de uitzonderingen alle reden kan bestaan, heeft het kamer- lidmaatschan van Pater Beau fort wel hee' duidelijk bewe zen riet lidmaatschap van het Pa'kmer.' steU aan den gees telijken nog een bijzondere eisch Hij mag immers zijn geestelijk ambt in politieke vraagstukken geen rol doen spelen, niet in eigen kring en niet ten opzichte van politie ke tegenspelers Ook dit was een nunt waarmede het schei dende kamerlid geen moei lijkheden had. Iedereen wist, dat hij allerminst zich zelf zocht, maar dat hij gaaf en eerlijk als goud alleen de zaak zocht te dienen. Dit deed hij dan ook ten volle èn met zijn karakter èn door zijn des kundigheid. Brug bij Kampen hersteld Opening 30 Januari a.8. Op Woensdag 30 Januari zal te 12 00 uur de vaste brug over de IJssel bij Kampen offi ciéél voor het verkeer worden opengesteld door Ir. W. J. H. Harmsen, Dir. Gen. van den Rijkswaterstaat. Deze brug zal de eerste brug zijn, die onmid dellijk in definitieven vorm in gebruik wordt genomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1