frankrijk in een crisis Katholieken eischen volkstemming over Koningskwestie De aanklacht der Ned. Regeering Recht en plicht D Van het een komt het ander Het „magisch oog' Maandag 28 Jan. 19ftt. Hooidred.: Rector H. Sondaal Mr Dr C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elbarg. Bureaux: Papengracht 32. Iel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. f 1-10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco per oost f 4.20. No. 18S Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken zijn gelijk haak en oog E NIEUWE, door Felix Gouin, gevormde Fransche regeering heeft Zondagmiddag haar eerste zitting gehouden. Premier is Gouin, terwijl hij tevens het Min. van Nationale Verdediging op zich neemt. De communistenleider Thorez is Min. zonder portefeuille, terwijl Bidault en Teitgen, beide M. R. P., resp. Buitenl. Zaken en Justitie behouden hebben. Komend programma zal ijskoude douche zijn Gouin heeft een brief gericht aan de drie Fransche partijen, waarin hij naar voren brengt, dat hij zijn taak niet zal kun nen vervullen „indien niet de drie partijen het over elk punt in dezen brief eens zijn." On; der deze voorwaarde is Andre Philip socialistisch afgevaardig de, voorzitter van de Cbnstitu- tio'neele Commissie, ook bereid het ambt van Min. van Finan ciën in Gouins regeering op zich te nemen. Drastische maatregelen. De volgende maatregelen wor den door Gouin o.a. voorgesteld: Alle wapenfabrieken voor 12 maanden sluiten en voor civiele productie inschakelen. Demobi lisatie van de recruten-lichting 1943 en zoo noodig weigering de lichting 1946 op te roepen. Tij delijk opheffing van de'moge lijkheid tot promotie in burger lijken dienst en genationaliseer de industrieën. Stopzetten van de aanstelling van nieuwe bur gerlijke ambtenaren. Mogelijke nationaliseering van de verze keringsbedrijven. Verhoogen van de vervoerskosten en de koïenprijzen. Prijzen en sala rissen streng stabiel houden. Verhooging van belastingen in clusief het requireeren van ze kere buitenlandsehe activa en verkoop van een deel van ge houwen en van beleggingen van nationale stichtingen ten bate van den staat. Er zijn er naturlijk die van oordeel zijn, dat de toestand door Gouin te zwart wordt in gezien, maar waar de drie groote partijen him instemming met het program hebben be tuigd, kan men er wel op reke nen, dat een ernstige poging zal worden gedaan om dit pro gram uit te voeren. Het moge dan voor Frankrijk een ijskoude douche zijn, er is deze, zij het dan pijnlijke, weldaad aan ver bonden, dat het de eerste keer is dat. een verantwoordelijk staatsman zijn volk waarschuwt dat de toestand van 's lands financiën een ramp nabij komt, en dat alleen strenge maatrege len van bezuiniging en zelfopof fering Van ieder lid der gemeen schap den toestand kunnen redden. De Stockholmache cor respondent van de „Obser ver" wekt het vermoeden, dat, indien de Syriërs en Libaneezen bij de vergade ring van de U. N. O. de kwestie van vreemde troe pen in hun gebieden te berde brengen, Denemar ken of een ander lid even tueel de vraag zou kunnen stellen, waarom de Sovjets het eiland Bornholm niet verlaten. De correspondent schrijft verder: „De Sovjets kwamen geheel onver wacht en zeker ongenoo- digd op Bornholm, waar zij zioh nog bevinden. Geen partij, zelfs niet dé Deensche communisten, willen daar een sterk of zwak SovjetHgarnizoen hebben. Bornholm behoort sinds eeuwen aan Dene marken en wordt geheel door Denen bewoond." Prinselijk paar bezoekt Scandinavische landen Prinses Juliana en Prins Bernhard zullen tegen het ein de van de maand Februari een officieus bezoek aan Denemar ken en Zweden brengen, ten einde den dank van Nederland te vertolken voor de door deze landen georganiseerde hulp acties. Aan deze reis zal tevens een beleefdheidsbezoek aan Noorwegen worden verbonden. Sir Archibald Clarke Kerr, Britsch i gezant te Moskou, die met een speciale 1 opdracht naar Batavia is vertrokken. A.B.C.-P. De komende verkiezingen in België Verkiezingsprogramma's 1v00-ral hun gehechtheid aan de De vijf polit'eke partijen in België, die haastiglijk hun ver kiezingsprogramma's hebben opgemaakt, zijn nu midden in hun campagnes voor de eerste algemeene verkiezing in België sindS den oorlog. Het eerste formeele pro gramma, dat verscheen, was dat der Socialisten. Het Com munistische programma komt het Socialistische het meest nabij. De programma s der bei de linksche partijen verschillen hoofdzakelijk in de vraag waar den nadruk te leggen ten aan zien van een strenge politiek van prijscontrole en deflatie. De Communistische verkie zingscampagne is het best ge organiseerd van alle partijen. Wat wil de Christelijke volkspartij? De Christelijke Volkspartij (C;V.P.) heeft het volgende ge publiceerd: „Het nationaal comité der C. V. P. heeft kennis genomen van de twee brieven die gewis seld werden tusschen Z. M. den Koning en den eersten Minis ter. Het Nationaal comité neemt deze gelegenheid te baat om opnieuw zijn aanhankelijkheid aan de grondwet te bevestigen. Overtuigd dat de democratie aan de houding van de C.V.P. ten grondslag ligt, eischt 't dat het land bestuurd wordt ten bate van het volk, - van waar alle macht uitgaat, en door den wil van het volk. Overtuigd anderzijds dat de vorst niet de koning mag zijn van een politieke partij. Herhaalt zijn besluit om, na de verkiezingen, een nationale volksraadpleging te eischen, die al de 21-jarige Belgen, zonder onderscheid van kunne moet toelaten, vrij hun meening over de koningskwestie tot uiting te laten komen". Bovendien leggen zij den na druk op hun vooruitstrevend sociaal nronram en trachten tradities van den voormaligen I z.g. rechtsche partij te verklei- i nen. Bovendien vervangen zij I zeer veel oude candidaten door jongere. WEERSVERWACHTING. Tot Dinsdagavond: Dooi. Toenemende Zuid-Wes telijke wind. Meest zwaar be wolkt met nu en dan lichte re gen. Geleidelijk eenige ver dere stijging van temperatuur. Mgr. van Roey tot de Belgische Katholieken De Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen heeft aan de geestelijken der kloosterge meenten van het aartsbisdom een schrijven gericht, waarin hij hun aandacht vestigt op de moeilijkheden van den huldigen tijd en op de gevaren, die zij inhouden voor het land ep het geloof. De kardinaal spoort de priesters, kloosterlingen en ge- loovigen ten zeerste aan de H. Mis, de Communie, hun gebe den en offer aan God op te dra gen. teneinde de hulp van de voorzienigheid te bekomen. In het bijzonder schrijft Mgr. van Roey voor, dat tot Quadragesi ma, de priesters in de H. Mis het oratie „Spiritu Sancte" zouden bidden, dat eiken dag, na de voornaamste Mis (Zon dags na de Hoogmis) de Litanie van het H. Hart door den pries ter zou gebeden, worden, dat in de klooster gemeenten, waar het H. Sacrament bewaard wordt, men eiken dag de Ves pers zou zingen, indien het mo gelijk is, dat bovendien in deze kloostergemeenten, er elke week een biddag zou zijn met uitstelling van het H. Sacra ment. Nieuwe bankbiljetten Naast de thans circuleerende biljetten van 10.25.en 100.zullen thans ook bank biljetten van 20.50.en f 1000.in het verkeer worden gébracht, die evenals eerst genoemde alle den datum 7 Mei 1945 en de handteekenin- gen van Mr. L. J. A. Trip en Mr. J. Westerman Bolstijn dra gen. CORRESPONDENTIE MET OOSTENRIJK. Met ingang van 23 dezer is het postverkeer met Oostenrijk hervat. Toegelaten zijn uitslui tend niet aangeteekende brie ven. tot en met 20 gram en niet aangeteekende briefkaarten. Geïllustreerde briefkaarten zijn niet toegelaten. In October 1945 heeft de Nederlandsche Regeering met het oog op de bestraffing van de Duitsche oorlogsmisdadigers, een gedo cumenteerde aanklacht opgesteld, welke thans is vrijgegeven. Zij omvat acht punten: 1. Het opzij zetten en totaal veranderen van de Nederl. wet- gveving als in strijd met het volkenrecht. 2. Het Duitsche optreden bij gevangenname, verhoor en op sluiting waren volledig in strijd met het lands oorlogsreglement en met alle regelen van men- schelijkheid. 3. Hier wordt naar voren ge bracht de algemeene roof ge pleegd op industrie, landbouw-, wetenschap, kerkelijke instel lingen, terwijl heel bijzonder de plundering van Arnhem naar voren wordt gebracht. 4. De Duitschers hebben in alle mogelijke opzichten de vol kenrechtsregel geschonden, dat de inwoners van een bezet land niet mogen gedwongen worden deel te nemen aan mi litaire operaties tegen hun land, door het verrichten van dien sten of anderzins. 5. Hier wordt behandeld de gijzelaars, het fusilleeren van gijselaars en de opgelegde boe ten. Als voorbeeld wordt ge noemd dat na den aanslag op Rauter 400 gijzelaars werden gefusilleerd. 6 Dit punt behandelt de fi- rantiëele leegplundering van Nederland ingeleid door de z.g. opheffing van de deviezengrens, welke leidde tot de geweldige stijging der Nederlandsche staatsschuld. Z. Inundaties verwoesting van havens enz. enz., welke niet door militairen noodzaak wer den geëischt. 8. Hierin wordt de perfide en verraderlijke wijze gebrand merkt waarop in vrijheid ge stelde officieren weer werden gevangen genomen. Aan dit document zijn een zeer groot aental bijlagen toe gevoegd. Werkzaamheden bij Rammekens Nadat Donderdagmiddag het dijkgat bij Rammekens met een groot caisson werd geblok keerd, is nu met alle macht be gonnen om de volledige sluiting tot stand te brengen. De Rijks waterstaat deelde Zaterdagna middag uit Middelburg mede, dat hoewel de dichting nog niet bereikt is, het werk naar wensch vordert. „JOHAN VAN OLDENBAR- NEVELDT" F.N „JOHAN DE WITT". Het repatrieëeringsschip de „Johan van Oldenbarneveldt" gaat van Port Said regelrecht naar Amsterdam. Dit schip wordt in Amsterdam verwacht op 10 Februari a.s. De „Johan de Witt" is 24 Ja nuari van Batavia vertrokken. Het schip zal eveneens recht- streeksch van Port Said naar Amsterdam komen en wordt hier ongeveer verwacht op 22 Februari a,s, Barbertje moet hangi en p R is een boek verschenen ge- titeid: „De kerKvervoiguig in hec diocees van Toledo" In dit boeh wordt de gods dienststrijd behanae.d, aie zich „n het bisaom van Toleao heeft afgespee.d tijdens den burger oorlog in Spanje. De primaat van Spanje, Kar dinaal-Aartsbisschop Pia, senrijrt in een voorwoord: „Dit boeK heeit niet de bedoeling om wonden, die reeos geneeid zijn, weer opnieuw open te rijten. Wü heboen de scnuidigen ver geven en verggten, maar de fei ten blijven bestaan, het is onze plicht om dit moderne marty rologium te pubuceeren als een historisch getuigenis van de verwoesting en ue uitmoording, die men de Kerk van Spanje heeft willen aandoen." Het boek vernieidt dan de na men van 300 priesters en van 100 monniken en zusters die tij dens het Roode schrikbewind in Toledo zijn vermoord. Wanneer wij dit lezen, gaan wij ons hoe langer hoe meer er ever verbazen, dat er niet al- ieen in Frankrijk, maar dat er ook in ons eigen land onder de ivaiholienen woraen gevonden, die niet beter weten dan als maar af te geven op het tegen woordige bewind in Spanje da. een einde maakte aan het Roode schrikbewind en die mets liever zouden zien, dat dat de z.g. „democratische" repu- biikeinsche regeering, die zich onder de leiding van Giral in Mexico dat ook al zoo'n goe den naam heeft door een kerk vervolging heeft gevormd, thans in het Spaansche land het bewind in hanaen zou krijgen. Men acht van bepaalde katho lieke zijde de brave verzeke ring van godsdienstvrijheid en het prachtig paradeeren met het woord „democratie" van meer waarde dan de uitspraak van o.a. de bisschoppen in Spanje. Men zou zoo zeggen, dat deze bevoegd zijn en volledig be voegd om te oordeelen en dat zij van de geschiedenis der roode revolutie in Spanje een eerlijker en juister beeld geven dan al deze buitenstaanders in Frankrijk, Engeland, Amerika, Mexico en ook in Nedenand. Maar het is nu eenmaal zoo, dat sommigen de juiste smaak van de vrijheid hebben verlo ren, terwijl ze bovendien niet ievenservaren genoeg zijn om de kracht te kunnen opbrengen om'het foutieve van hun opvat ting in te zien, te erkennen en er dan consequent van terug te komen. En men heeft dan al tijd het voorwendsel bjj de hand, dat men o. zoo heeft ver foeid in den mond en de ge dachten van anderen, „de Kerk moet zich niet bemoeien met politiek". Franco moet hangen en er zijn blijkbaar nog katholieken, die graag meeknopen aan het koord. Door middel v ook" van zijn n het ..magisch radar-uitrusting stoomde een 3000 ton metend schip ..blind" de mistige Theems-mon- ding binnen. Op feillooze wijze manoeuvreerde het schip langs de schepen en boeien, waarbij al leen afgegaan werd op de aanwij zingen. die door den navigatie- officier, belast met het radar-ap paraat. telephonisch aan den ka pitein op de brug werden door gegeven. Het radar-apparaat be vind zich in een verduisterde ca- !-■ j.. scheepsruim. Op het beweegbaar scherm van bet grijs iiiw. icii apparaat, slechts drie voet groot, kon de navigatie-of- ficier de kustlijn en elke hinder paal op de vaarroute onderschei den.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1