De Joden-Razzia Ie flmsMam hedeefl Perzische, Indonesische en Grieksche kwestie Za! Gouin slagen met regeeringsvorming D Zaterdag 26 Jan. 194e. HooMred.: Rector H. Sondaal Mr Dr C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elbarg. Bureaux: Papengracht 32. lel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen' f 0 26 per weelt. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken E VEILIGHEIDSRAAD heeft in zijn bijeenkomst van gister namiddag besloten, zoowel de Perzische als de Indonesische en de Grieksche kwestie op zijn agenda voor de volgende ver gadering te plaatsen. De eerstvolgende bijeenkomst van den Veiligheidsraad, waarop deze drie kwesties in behandeling zul len komen, zal aanstaanden Maandag-namiddag gehouden worden. BEVIN IS HET BEU! Het hoofd van de Sowjet-de- le»atie Wisjinski, zeide, dat ae So wj et-delegatie de gelegen heid behoorde te krijgen, een voorstel in te dienen, dat de Perzische kwestie niet door den veiligheidsraad in behan deling zou worden genomen. De Britsche Min. van Buitenl. Zaken en delegatie-leider, Be- vin, drong aan op volledige en openhartige behandeling van de Indonesische en Grieksche kwestie. „Al die aantijgingen van de Sowjetregeering in besloten bijeenkomsten ben ik beu", zei- dé hij. „Niemand zal meer blij zijn dan ik deze kwesties in openbaarheid gebracht te zien, opdat aan de Britsche regeering de kans gegeven zal worden, opheldering te geven over haar optreden". De Britsche regee ring is in de Grieksche kwestie op de eerste plaats verantwoor delijk. Indonesië is echter een aangelegenheid, welke op de eerste plaats de Nederlandsche regeering aangaat". Nadat de raad het Ameri- kaanoch voorstel had aange nomen, verklaarde de Neder landsche gedelegeerde, Min. van Klef fens: „De gedelegeer de van het Vereenigd Konink rijk heeft gezegd, dat de der de kwestie, betreffende de si tuatie in Indonesië en Java, een aangelegenheid is, welke op de eerste plaats de Nederlandsche regeering aangaat. Ik wil hier bij verklaren, dat wij er geen bezwaar tegen hebben, dat de- Ze kwestie, zooals zij is gefor muleerd, op de agenda voor de volgende vergadering wordt ge plaatst". Het was een eenvoudige ver klaring, doch Min. van Klef- fens legde aanzienlijke nadruk op de woorden „zooals zij is geformuleerd". Rusland heeft den wind tegen. Indien de Perzische delegatie te Londen voor Maandag aan staande geen andersluidende instructies uit Teheran meer krijgt, zal moeten blijken, wat de Sowjet-delegatie zal doen, wanneer ondanks haar tegen kanting de veiligheidsraad de Perzische delegatie nader zal hooren. Waarnemers te Londen waren gistermiddag van mee- nmg, dat Wisjinski zich niet heeft gerealiseerd, dat de door den raad genoemde beslissing om de essentie van het Sowjet- russisch-Perzisch geschil nader te beschouwen, definitief is. In dien de raad de zaak wenscht te bespreken of te onderzoe- -,an Sowj et-Unie geen gebruik maken van haar veto recht. Dat komt pas aan de or de, wanneer de Uno het onder nemen van een militaire actie zou aanbevelen. En hiervan kan op het moment nog geen spra ke zijn, daar de militaire staf commissie pas tegen 1 Februari bijeen zal komen, waarna nog me den raad over de te volgen methode overleg gepleegd zou moeten worden. Spijkers met koppen. Voordat de bijeenkomst van den raad werd verdaagd drong Bevin er nosmaais op aan. dat deze kwesties, wanneer zij metterdaad voor den raad zou den komen, werkelijk bedis cussieerd zouden worden. De voorzitter antwoordde hierop, dat, wanneer deze kwesties op de agenda zouden verschijnen, de veiligheidsraad ten volle be voegd zou zijn te beslissen, welke procedure hij zou willen volgen en op welke wijze hij elk probleem zou be'nanelen. „Vaak slecht weer" tusschen Moskou en Londen Stettinius heeft in den veiligheidsraad voorge steld, dat nog voor I Fe bruari aanstaande een bij eenkomst van een geza- menlijken militairen staf te Londen gehouden zou worden. Visjinski ver klaarde geen bezwaren te gen dit voorstel te hebben, vooropgezet, dat de aan te wijzen Sowjet-functiona- rissen voor dien datum in Londen zouden kunnen zijn. Hij noemde onmiddel lijk dé namen van twee Sowj et-generaals en een admiraal, die aan deze bij eenkomst zouden moeten deelnemen. Bevin zeide te hopen dat deze menschen voor 1 Fe bruari in Londen zouden kunnen zijn. Visjinski merkte op, dat het vaak slecht weer was tusschen Moskou en Londen, zoodat zij misschien" niet op tijd zouden komen. En de hee- le raad' lachte hartelijk. Het Amerikaansche voor stel werd aanvaard. DE NATIONALE FEESTDAG De Regeering heeft besloten, den nationalen feestdag, .waar voor als datum de 5de Mei was vastgesteld, dit jaar op den 4en Mei te vieren, zulks in verband met het feit, dat 5 Mei op een Zondag valt. t»R. VAN MOOK TE BATAVIA. Dr. Van Mook, wiens terug keer naar Java door ziekte te Cairo was uitgesteld, is nu te Batavia gearriveerd. REPATRIANTEN UIT INDIë. Nieuwe lijsten met repatriee- renden uit Indië aan boord van het s.s. „Tjitlalenka", „Stafford shire" en „Erithrea" liggen op het bureau van „De Burcht" ter inzage. Duitsche kolen voor Nederland. In het kader der herstelbetalingen aan de eens door Duitschland bezette gebieden zal ook ons land zijn deel in steenkool ont vangen. Deze kolen komen voor hetgrootste gedeelte uit het Ruhrgebied Eenige trucks met kostbare brandstof gereed voor het vertrek naar Ne derland. Anefo-P. 's Lands financiën in een deplorabelen toestand In een brief aan de leiders der drie voornaamste politieke par tijen heeft Felix Gouin gezegd, dat hij hun binnenkort zou laten weten of hij met de vorming van een nieuwe regeering ge slaagd was, of dat hij zijn pogin gen zou moeten opgeven. De radicaal-socialistische par tij heeft haar besluit om aan de te vormen regeering NIET deel te nemen, bevestigd. De nieuwe Fransche presi dent Gouin verklaart in zijn brief aan de hoofden der com munistische, socialistische en vooruitstrevend Katholieke partij in Frankrijk, dat hij een aantal ingrijpende financiëele maatregelen noodzakelijk acht. Zoowel op militair als op ci viel gebied dient sterk bezui nigd te worden. Het leger moet veertig milliard francs minder gaan kosten. De Min. van Fi nanciën moet bijzondere vol machten hebben. Gouin verzekert in zijn brief verder, dat streng dient te worden opgetreden tegen de zwarte markt. Om de sociale hervormingen en de nationa lisatie te doen slagen acht Gouin de door hem voorgestel de maatregelen onontbeerlijk. Bij de vorming van het nieu we Fransche kabinet blijkt de vervulling van den post van Min. van Financiën de groot ste moeilijkheden op te leve ren. Algemeen wordt verwacht, dat Mendes-France de nieuwe Min. van Financiën zal zijn. Gistermorgen is laatstgenoem de op bezoek geweest bij den nieuwen regeeringspresident, Felix Gouin en bij het verlaten van Gouin verklaarde Mendes- France. dat hij zijn plannen uitvoerig aan Gouin had uit eengezet. WEERBERICHT. Tot Zondagavond. Nevelig of mistig weer. Des nachts in het Oosten matige vorst in het Westen lichte vorst, overdag temperatuur om het vriespunt. Matige, overwe gend Zuidelijke wind. In het Zuid-Westen des lands later kans op eenigen neerslag. Het proces te Neurenberg Op haar beurt heeft de Fransche prosecutie het tribunaal overstelpt met de verschrikkelijkste details omtrent de oorlogsmisdaden, nu zij bij monde van Dubost begonnen is over concentratiekampen te spreken. Krachtiger even wel dan alle gruwelijke verhalen, die in de documenten zijn neergelegd, was het mondelinge getuigenis, dat een der weinige overlevenden van Maut hausen, de Fransehman Lampe kwam vertellen. Zijn relaas over wreed heden in dat kamp begaan werd door de volle zaal in spanning aangehoord. Alle beschuldigden luisterden gespannen toe en velen van hen waren zicht baar ontdaan door deze weergalooze beschuldigingen. Slachtoffers vermoord door medische proefnemingen Lampe verhaalde hoe hij samengeperst met 104 man in een veewa gen van Frankrijk naar Mauthausen ver voerd werd. Ofschoon het twaalf graden vroor moesten de gevangenen vanaf de Fransche grens naakt reizen. Lampe be schreef vervolgens het werk in de beruchte steengroeven waar uit geputte menschen via 186 treden moesten af dalen, Hij verhaalde hoe twee Franschen uit een ploeg van twaalf werden neergeschoten, omdat zij de Duitsche orders niet verstaan hadden. De rest van de ploeg moest de lijken meenemen naar boven. Lampe verhaalde ver volgens hoe op 6 Sept. een transport van 47 vliegerofficieren, Brit ten, Amerikanen en Ne derlanders, om het le ven gebracht is. Deze waren ter dood veroor deeld wegens een po ging om te ontsnappen, 's Ochtends zeven uur moesten zij verzamelen en er werd hun gezegd, dat aan hen de dood straf voltrokken zou worden. Een Amerikaan vroeg als soldaat te mo gen sterven waarop hij van alle kanten gesla gen werd. Allen werden barrevoets en half naakt in de groeve geleid. Zij moesten met steen van 25 kilo op den hals naar boven klimmen en daarna terug rennen. Vervolgens kregen zij zwaardere steenenen hun liidensweg duurde voert, tot zij dood neer vielen of getroffen wer den door een steen, die voorgangers lieten val len. Slachtoffers van Amsterdam De Joodsche jonge mannen, die in Februari 1941 bij de groote razzia in de omgeving van het Waterlooplein te Am sterdam door de Gruene Polizei van de straat werden opgepakt, zijn allen in Mauthausen af gemaakt. Deze razia was het eerste optreden tegen Joodsche Nederlanders en aanleiding tot een 24-uurs proteststaking in de hoofdstad. Zij wer den eerst naar Schoort vervoerd, waar zij drie weken bleven om den invloed van de zeelucht te ondergaan, opdat zij in de best mogelijke conditie zouden zijn. Zij waren n.l. voor het grootste deel bestemd voor medische proefne mingen. Twee overlevenden uit Mauthausen, die thans in Neurenberg aanwe zig zijn, vertelden, hoe onmiddellijk na aan komst te Mauthausen aan twee der Amster dammers werd medege deeld. dat zij zouden worden geopereerd. Zij protesteerden daartegen met de op merking, dat zij kern gezond waren. Dat was echter juist de bedoeling, want zij zouden als proefko nijnen dienen. Zij werden naar de opera tiezaal gebracht, waar studenten, die opge leid werden in de chi rurgie, gedurende vier uur alle denkbare operaties op hun li chamen uitvoerden. Na afloop daarvan werden hun bloed vaten met benzine in gespoten. Toen de lijken den volgenden dag naar het crematorium werden ge zonden. bleek, dat de hoofden ontbraken. De ze had men uitgekookt om er presse-paniers van te vervaardigen. Ook de overige slacht offers werden systema tisch op alle mogelijke manieren vermoord. In Deo. 1943 was te Maut hausen geen enkele Joodsche gevangene meer in leven. Alle transporten werden to taal geliquideerd. Slechts 53 Deensche Joden omgekomen Aan het voortdurend optreden der Deensche autoriteiten is het waar schijnlijk te danken, dat Denemarken het laagste aantal slachtoffers van de Jodenvervolging telt. Terwijl in andere lan den de Joodsche bevol king bij honderdduizen den werd weggemaaid, bedraagt Jiet aantal om gekomen Deensche Jo den slechts 53. Onge veer zeven duizend Joodsche burgers wisten naar Zweden te ontko men. 475 werden door de Duitschers naarThe- resienstadt gedeporteerd De Deensche regeering zorgde er echter voor, dat zij voortdurend le vensmiddelenpakketten en klecren van het Roo- de Kruis ontvingen. On ophoudelijk zonden de Deensche autoriteiten protesten tegen anti- Joodsche maatregelen naar de Duitsche macht hebbers in Denemarken zoowel als naar Berlijn. Daaraan schrijft men het toe, dat geen enkele Deensche Jood in de gaskamer is omgeko men. Ruim vijftig per sonen, die in Thorcsicn- stadt zijn overleden, waren hoofdzakelijk be jaarde lieden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1