Tijdelijke vrede in Frankrijk Afscheid Lt. admiraal Helfrich Wild-West in Sittard "BIDWEEK" D Internationale Jeufyd E INDELIJK! Jullie hebt er lang op moeten wachten, maar nu komt het er toch van. Vanaf Maandag zullen we el- ken dag een plaatsje in ruimen voor het verhaal en de avonturen van „Jan Trompetter". Er is dus nu in „De Burcht" óók een hoekje speciaal voor jullie en we zullen daarom 3,Jan Trompet ter" met een hoeraatje begroeten. J Begaafdheid en aanleg van het kind zijn een wenk van God Hooidred.: Rector H. Sondaal. Mr. Dr C. Cb. A. van Haren. Directeur: G. van Elbure. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. f 1.10 Per maand, f 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. No. 181 Vrijdag 25 Jan. 1946 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken 5TORMSEIN NEER! E drie groote Fransche partijen .socialisten, communisten en Mouvement Républicaine Populaire hebben voor de komende vier maanden, welke de Fransche algemeene verkiezingen voor afgaan, besloten, in de door Gouin te vormen regeering samen te werken. Deze samenwerking is afhankelijk gesteld van ver schillende voorwaarden. HET PROGRAMMA Het programma,, waarover de drie groote partijen in Frankrijk tot overeenstemming zijn ge raakt, bevat o.m. de volgende punten: 1.) De maatregelen, waarover men reeds overeen stemming heeft bereikt in de voorafgaande drievoudige coa litie onder Gen. De Gaulle (de nationalisatie van de electrici- teitscentrales. 2.) Het opmaken en de publicatie van een juiste inventarisatie van de Fransche hulpbronnen en onmiddellijke behoeften. 3.) Een spoedige uit voering der reeds door de Con stituante aangenomen maatre gelen (de nationalisatie der banken). 4.) Een hervorming van het bestuursapparaat, met het opheffen van nuttelooze en parasitaire ambten. Verdere punten van het re- geeringsprogram zijn de ont wikkeling van de productie, in het bijzonder door nationalisa tie „zonder bureaucratie en zonder verspilling" en het aan passen van de productie aan de behoeften. Het Bijzonder Onderwijs. Een voornaam punt uit het programma der nieuwe regee ring is het respecteeren van de rechten der bijzondere Vakver- eenigingen en der bijzondere scholen. Dit beteekent dat de verschillende parochiëele lagere scholen, die tengevolge van een wet van Pétain werden ge subsidieerd, htm subsidie zullen blijven ontvangen. Het was de ze voorwaarde voor samenwer king welke de M. R. P. hardnek kig heeft vastgehouden. Spanje. Voorts zijn de drie partijen in Frankrijk tot overeenstemming gekomen om aan te dringen op het verbreken van de diploma tieke betrekkingen met Spanje. Men verwacht nu Engeland aan Giral, de zoogenaamde presi dent van de z.g. „Republikein- Intentie vóór Vrijdag 25 Januari: BEKEERING VAN ALLE HEIDENEN. N. 19 eeuwen christendom ligt de helft van het menschdom nog steeds verzonken in het heidendom en dat wil zegen: 1.000.000.000 zielen. Het kan ons verwonderen, dat' ondanks alle missie-actie, het aan tal van hen, die nog nooit van Christus gehoord hebben, nog zoo geweldig groot is. Eén ding staat echter vast: dit ligt niet aan de genade, want die is aloverwin- nend huiveren we dan voor de andere, nog eenig mogelijke con clusie: dan ligt dit aan het menschdom zelf. Gelukkig behoe ven we niet alleen te zien naar deze donkere zijde. Want hoeveel zelfverloochening, hoeveel moed, hoeveel martelaarsbloed is er noodig geweest om ten minste de helft der menschheid tot Christus te brengen. Maar begrijpen wc toch goed: de verantwoording, die wij allen gezamenlijk' thans nog dragen om die andere helft der menschheid te bekeeren tot Chris tus' Kruis. Durven we dan die. verantwoording aan. Allen moeten wij apostelen zijn, want allen be zitten we minstens het apostel talent van ons gebed. Dat talent mag niet begraven worden. sche regeering" voor Spanje gevormd in Mexico, een do-or- reisvisum van Engeland heeft gekregen, nu ook spoedig ver lof zal ontvangen tot verblijf in Frankrijk, waarmee de ver houding Frankrijk-Span je in een niéuw' accuut stadium zal treden. Op bezoek bij De Gaulle. Felix Gouin. het nieuwe Fran sche regeringshoofd, heeft gis termiddag een bezoek gebracht aan Gen. De Gaulle. Dit onder houd duurde slechts een kwar tier en toen Gouin door tallooze journalisten, bij het verlaten van het huis van De Gaulle, doo" tallooze journalisten werd bestorm met vragen, boog hij gracieus, nam zijn hoed af en zeide: „Mijne Heeren, het was het eerbetoon van een Fransch- man aan een zeer hoogstaande Franechman". Met dit antwoord kond'ïjS de journalisten vertrek ken. WEERSVERWACHTING. Tot Zaterdagavond: Nevelig of mistig weer. Des r.achts lichte vorst. Tempera tuur om het vriespunt. Tijdelijk vrij krachtige Zuidelijke wind. „Vecht door met Hollandsche vastberadenheid" Lt.-Admiraal Helfrich heeft gisteren officieel afscheid genomen van zijn staf. Zoowel hij als Lt.-Gen. Van Oyen hebben er hun spijt over uitgedrukt, dat het gecombineerde opperbevel over de Nederlandsche Strijdkrachten in het Oosten, nu in een afzonder lijk bevel voor marine en leger gesplitst is. Niettegenstaande dit werd de verzekering gegeven, dat tusschen de beide commando's een zoo nauw mogelijke samenwerking zal blijven bestaan. De bijeenkomst is besloten met drie hoera's voor den admiraal. Dagorder van den admiraal In een dagorder heeft de ad miraal dank gebracht aan allen, die onder zijn bevel hadden ge staan, voor de medewerking die zij sedert de instelling van het eenhoofdige commando van de Nederlandsche strijdkrachten in - Maart 1942, hebben ver leend. De dagorder zegt voorts: „Terwijl het tijdperk van den strijd tegen den gemeenschap- pelijken yijand ons een zekere mate van bevrediging heeft ge schonken, zijn wij minder ge lukkig geweest sedert de over gave van Japan aan het Ko ninkrijk der Nederlanden toen, door een zeer ongelukkige sa menloop van omstandigheden, onze terugkeer naar Ned. Oo.st- Indië, waarnaar wij zoo ver langend hadden uitgezien, ver gezeld werd van teleurstellin gen die wij niet hadden ver wacht, en van krenking van on zen rechtmatigen, nationalen trots, die zwaar te dragen is. Op de onlangs te Sassenheim gehou den bloemententoonstellnig kon men vele nieuwe soorten bewonderen. De nieuwe trompet-narcis „Dutch Master", van welke soort slechts enkele duizenden bollen bestaan, die alleen v. kweekers te koop zlin tegen den prijs va n500 gulden per K.G. Anefo-v. Haren-Noman-P. Wij zullen ons evenwel niet Veroorloven ontmoedigd te zijn. In onze vaderlandsche geschie denis hebben wij meer perio den van tegenspoed gekend, waar wij ons doorheen hebben geslagen met echte Holland sche vasthoudendheid en vast beslotenheid. Ik zal niet de ge legenheid hebben u verder op dit pad te leiden. Een andere taak wacht mij. Andere bevel hebbers .staan gereed om u lei ding te geven. Volgt hen in vertrouwen en houdt in ge dachten de waPensPreuk van het Koninklijk Huis: „Je Main- tiendrai". Voor de Tot Maandag. Dijkgat bij Rammekens geblokkeerd Nadat al op 1 Dec. 1945 een mislukte poging tot sluiting- werd gedaan, is gisterenmiddag om 16.37 uur het laatste Wal- cherensche dijkgat bij Ramme kens opnieuw met een groote betonnen caisson geblokkeerd. De manoeuvre verliep gunstig, doch om tot volledige sluiting te komen zal in de komende dagen weer hard moeten wor den gewerkt, terwijl de geheele situatie nog aanzienlijke risico's oplevert. NOODVLIEGVELD OP AMELAND. Voor noodgevallen is op Ameland een vliegveld aange legd. Dit vliegveld is ingericht op initiatief van den burgemees ter van het eiland en met gra tis hulp van de bewoners van het dorpje Hallum. Dat de ge legenheid tot landen goed is bewees de daling van een vlieg tuig, dat tijdens het -isolement, den pastoor van Ameland naar zijn eiland bracht. Nu Ameland reeds vier dagen geïsoleerd is had de bevolking van het eiland verwacht, dat er een vliegtuig beschikbaar zou zijn om passagiers en post naar en van het eiland te brengen en te halen. En dit gebeurt van daag met een militair vliegtuig. Het repertoire van veelbelovende knapen Sinds October van het vorig jaar stond Sittard in een geur van Wild-West-avonturen, een geiir, die vooral door rookhand- granaten werd verspreid, waar mede diverse aanslagen, waarbij vooral kloosters het moesten ontgelden, zijn gepleegd. Inbraken in scholen en kloos ters, en brandstichtingen waren aan de orde van den dag. Ook andere duistere praktijken, waarbij bijv. een gedeelte van de stad of de geheele stad in bet donker werd gezet door het losdraaien van zekeringen in schakelkastjes, ontbraken even min op het programma der drie jeugdige boefjes, die een dezer dagen door de Sittardsche po litie naar veiliger oorden zijn overgebracht De 20-jarige K. was de auctor intellectualis, geassisteerd door den 17-jari- gen W., die de technicus was, terwijl een andere 17-jarige W. als „Dritte im bunde" fungeerde Een aanslag op een tram en de ontvreemding van een bornb- disponalwagen die te Limbricht gestationneerd was, bleek nog slechts kinderspel te zijn in vergelijking met hetgeen deze „heeren" nog verder op hun repertoire hadden staan, als 'bv, een .knalavond in het villapark, waarbij op zijn minst genomen geen ruit heel zou blijven. Dat vuurwapens, die tot hun garderobe behoorden, geen kin derspeelgoed zijn, zal bun thans wel worden bijgebracht. Brabant voorop De radio heeft ons gisteravond mededeeling gedaan van een grootsch plan in Brabant om te komen tot de oprichting van een sanatorium voor 500 patiën ten. Van bevriende zijde wordt ons medegedeeld dat het ter rein bij Gilze-Rijen ongeveer een 50 H.A. door een milde ge ver is geschonken. Het nieuwe inrichting bekend als „De Klok- sanatorium zal thans de nood- kenberg" bij Tilburg vervan gen Er zal een beroep gedaan worden op de industrie om zoo veel mogelijk te helpen, dat in den meest korten tijd dit sana torium kan worden gebouwd. Voorts worden in geheel Bra bant comité's opgericht die een volledige vrijheid van actie en propaganda hebben, als zij uit het district, waarin zij gaan werken, maar veel geld in net laadje brengen. Zoo hoopt men binnen korten tijd een z.g. ..een-millioen-fonds" bijeen te brengen Het aanta, t. b. c.-pa tiënten wordt in ons land ge schat op 200 a 230.000. Het is een prachtig initiatief en we zouden willen vragen: „Wie be gint er in Zuid-HoLand met ook een prachtig stuk grond in bcsoh of aan zee cadeau te ge ven?' We zijn ervan overtuigd dat al het andere dan ook wel zal volgen. Critiek als propaganda F EN orgaan van een Regee- ringsvoorlichtingsdient of het propagandablad eener par tij moeten altijd min of meer egale lectuur bieden. Men kan niet van een Regeering of van het bestuur eener partij vra gen dat zij het eigen beleid cri- tiseeren. Wanneer een partij bestuur een bepaalde lijn heeft uitgestinpeld, dan moet zij die Lijn ook doorzetten en zij kan moeilijk de kolommen van haar blad openen voor de propa ganda van een tegenoverge steld beleid. Toch moet de mogelijkheid van een ruime mate van cri tiek in politieke zaken open blijven. Critiek niet alleen van politieke tegenstanders, maar critiek ook uit de eigen gelede ren. Het partijbestuur mag zich niet ongevoelig noch overge voelig voor die critiek betoo- nen. En nimmer mag politieke eenheid van Katholieken wor den geforceerd, door critiek, ook van de voorstanders van één hecht staatkundig verband van Kath. staatsburgers hel zwijgen op te leggen. Gesteld dit ware mogelijk. Wij hebben ons wel eens de stelling veroorloofd, dat een zwak punt in het sterk beleid van den bekwamen en onvol prezen Goseling, zaliger ge dachtenis, bestond in het man co aan tegenspelers in het eigen kamp, in het partijbe stuur b.v. Het gejuich dat pleegt op te gaan wanneer een Tweede Kamerfractie als één man stemt, klinkt ons lang niet al tijd als muziek in de ooren. Men zoekt eenheid ook daar waar ze niet is te vinden en waar ze ook niet noodig is. Men moet de politieke een heid niet forceeren. Dat is doo- dend voor de staatkundige be langstelling. Misschien hebben Katholie ken nog meer dan anderen be hoeften aan critiek in politieke zaken. Voor den Katholiek kan een partij nooit zijn wat een S.D.A.P. voor zorveel socialis ten is. Maar juist omdat wij in onzen godsdienst vinden wat wij zoeken en daarin de oplos sing van het levensraadsel ten volle en met ons geheele we zen critiekloos aanvaarden, hebben wij in een andere orde, in die der politiek, twee oogen en twee ooren voor al het men- schelijke wat daar door men- schen wordt gewrocht. Indien men ook na den oor log klaagt over gebrek aan po litieke belangstelling komt dit dan niet onder andere voort uit de vrees voor critiek? Cri tiek op de afdeelingsvergade- ringon van het verst afgelegen dorp, zoo goed als in Partij raad en Partijbestuur? Men krijgt de menschen niet als ze alies toch maar goed moeten vinden en dat zij heel braaf zijn als zij eens in de vier jaar op de bekende lijst stemmen en dat alles te hun nen bate zoo mooi en zoo goed wordt gedaan. Hun belangstelling, ja hun enthousiasme daarentegen wordt gewekt indien zij be merken dat er feilen worden begaan en dat dit of dat an ders en beter kan, wanneer wij en zij samen daaronder hun schouders zetten. De menschen moeten na de vergadering niert naar huis gaan met de idee dat het met de partij precies en allemaal in orde is en dat de partij alles doet. In critiek zit een machtig propagandistisch element. Maar dikwijls worden de critici op dood spoor gezet. Behalve spelers zijn er tegen spelers noodig. anders verliest het spel zijn attractie en is het geen ernstig spel meer, en wordt het oppervlakkig.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1