HUE komen we aan de millioenen Commentaar uit Regeeringskringen Gouin opvolger van de Gauile Alles Oorlogswinstbelasting geschat op 3 a4 milliard "BIDWEEK" Fransche Canadeezen - Donderdag 24Jan. 1946. Hoofdred.: Rector H. Sondaal Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elljura. Bureaux: Papensracllt 32. Tel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. 1 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. IE lilltCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 18» verzaken is alles bekeerschen In een zeer uitvoerige nota heeft de Minister van Financiën, Lief- tinck zijn plannen uit eengezet om de finan- tiëele positie van ons Rijk weer op gezonde ba-is te plaatsen, en daarmee de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor een toe komstige welvaart. De Min. is van oordeel dat het geheele be lastingstelsel moet worden herzien, maar dat men met het hef fen van belastingen niet kan wachten tot deze herziening volle dig is uitgewerkt. Er komt een wetsontwerp be treffende een heffing op de in den oorlog gemaakte winst. Wanneer deze op onvaderland- sche wijze is verkregen, dan zal zij zóó worden belast dat er van dergelijke winsten weinig of niets overblijft. De schatting van deze opbrengst loopt tus- schen de 3 en 4 milliard. Nóg eens vermogensheffing. Wanneer de belasting op de hierboven als vermogensaan- wasbelasting is binnen ge haald, dan volgt nog een heffing ineens over de waarde van alle vermogens, maar dan ver minderd met de reeds betaalde oorlogswinstfoelasting. Hierbij zullen de kleinere vermogens, waarvan de Min. echter de grens nog niet aangeeft, bijzon der worden ontzien. Het bedrijfsleven. De verschillende belastingen, zooals o. a. de vennootschaps belasting zullen worden vervan gen door een z.g. overwinstbe lasting, welke geheven gaat worden van alle ondernemin gen. In verband met de zeer penibele kwestie van de finan- tiëele verhouding tusschen Rijk en gemeente, zullen verschillen de andere belastingen worden NEDERLANDSCHE SCHEPEN UIT AUSTRALIë NAAR INDIë. Na langdurige onderhande lingen is men gisteren tot overeenstemming gekomen be treffende het laden van de Ne derlandsche schepen die be stemd zijn voor Indië. Hierdoor komt er een einde aan den on- houdbaren toestand, dat levens- middelen en medicamenten voor d'e Ned. Regeering in Australië opgeslagen, en be stemd voor Indonesië., niet aan de geïnterneerden konden toe komen. Zooals men zich zal her inneren waren het ook hier de communisten, die deze staking in het leven riepen. Internationale Intentie van Donderdag; 24 .Tan. BEKEERING VAN JODEN EN MOHAMMEDANEN. Joden en Mohammedanen nemen in de Bidweek wel een heel eigen plaats in: zij gelooven in den éénen, almachtigen God, zon der zelf christenen te zijn. Daar om staan zij ons ook nader dan de heidenen. En zeker eerst de Joden, het oude volk dér uitverkiezing Gods, het volk, waaruit Christus wilde geboren worden en dat de blijde boodschap der verlossing het eerst heeft mogen ontvangen. Dan de Mohammedanen. Zeker: zij hebben Kerk en Christendom eeuwen lang vervolgd: zij vorm den de groote 'bedreiging voor de christelijke beschaving. Maar toch: zoowel de Joden, die den Messias hebben verworpen als de Mohammedanen met hun ver delgend zwaard, ook zij zijn ge roepen tot de Moederkerk. Moge het geloof in den waren God het uitgangspunt vormen voor hun be keering en daar menschelijke hulp middelen hier zoo weinig baten, helpen wij hen daarom des te meer door ons gebed en offer. herzien. en\ eventueel uitge breid. x Voorts geeft de nota eenige prettige mededeelingen betref fende de waarde er inig van den gulden alsook liet succes van de geldzuiveringsmaatregelen. Daaromtrent zegde de Min. ook toe bet witboek te zullen over leggen waarin eein volledig overzicht van de geldzuivering wordt neergelegd. De Oekraïne en Indië OP enkele vragen die werden gesteld heeft men vanuit regee ringskringen zeer kort en rustig geantwoord. Minder rustig en minder kort zijn de commentaren van de Engelsche bladen. In het algemeen kan men zeggen dat het optreden van de Oekraïne namens Rusland in alle kringep zooal geen ontstem ming dan toch groote verwondering heeft gewekt. Hoe oordeelt de Nederlandsche regeering? Regeeringskringen in Neder- nister van Buitenl. Zaken, en land geven op de vraag: „wel ke is de houding der regeering tegenover de stappen door de Oekraïne ondernomen"/ het volgende antwoord: „D'e stappen van de Oekraïn- sche delegatie hebben betrek king op de aanwezigheid van Engelsche en Japansche strijd krachten in Nederl.-Indië en op militaire acties, welke zij zouden ondernemen tegen de plaatselijke bevolking. Naar mag worden aangenomen, zal de Britsche regeering haar zienswijze kenbaar maken. Zooals bekend, is aan de Britsche strijdkrachten. na mens de Vereenigde Naties, de taak opgedragen, om de over gave van de Japansche troepen in Nederl.-Indië te verwezen lijken. Zij oefenen deze taak uit met volledig begrip voor de bijzondere omstandigheden, welke in Nederl.-Indië heer- schen. In verband met het boven staande is het niet duidelijk, hoe in Nederl.-Indië dienten gevolge een situatie zou kun nen ontstaan, welke een be dreiging zou kunnen vormen voor de handhaving van de in ternationale vrede en veilig heid, gelijk in artikel 34 van het handvest wordt omschre ven. Vervolgens werd nog de vraag gesteld: Wat denkt men in verband hiermede van de missie van Sir Archibald Clark Kerr? Het antwoord luidde: de mis sie van Sirr Archibald Clark Kerr wordt door de Nederl. Re geering met zeer groote in stemming begroet. Zij is een duidelijk bewijs van het streven van de Brit sche regeering om niets na te laten, wat een spoedige rege ling van de huidige moeilijkhe den op Java zou kunnen be vorderen. Zij geschiedde na voorafgaand overleg met de Nederl. Regeering, welke ha rerzijds niets zal nalaten om de zending van dezen eminenten Britschen. diplomaat zooveel mogelijk te doen slagen. Halifax is voldaan. Aan het eirde van een p-rs- conlerent'e. die dcof den Ame- i rikaanschen waarnemend mi- Een speciaal gecharterd vliegtuig is van Schiphol vertrokken met een groote hoeveelheid ontspanningsmateriaal, bestemd voor de Nederlandsche strijdkrach ten op Malakka. De lading bestaat uit post, boeken, medicamenten, sportarti kelen en een jeep. Z.K.H. Prins Bern hard kwam persoonlijk afscheid nemen van majoor Crasborn, die de reis niedemaakt en de leiding heeft bij de verdeeling der goederen. De Prins in gesprek met luitenant P. Wemering (links) en majoor Crasborn (rechts van den Prins). Anelo-Vrind-P Mexico natuurlijk stilzwij gend namens Rusland deze zaak aan de veiligheidsraad zal laten voorleggen. Het scherm gaat op. De Grieksche kwestie. In dc gisteren gehouden in- formeele bijeenkomst van de leden van den Veiligheidsraad is eenig licht geworpen op de houding van de Sowjet-Unie tegenover de Grieksche kwes tie, en wel door een rede van den Griekschen communisten leider Nicos Zachariadis. De beschuldigingen, welke Zacha riadis aan het adres van Enge land uitte, vertoonen een merk waardige overeenkomst met de beschuldigingen, welke onlangs door de Sowjetrussische pers en radio zijn uitgebracht. De Griek mag de Russische eischen vertolken. Zachariadis deed vermoeden dat de voorwaarden, welke de Sowetdelegatie ten Uno waar schijnlijk noodzakelijk zal ach ten ter verwijdering van de be dreiging van de veiligheid in Griekenland, de volgende zul len zijn: Deelneming van de Earn aan de Grieksche regee ring, nog voor het houden van de verkiezingen. Terugtrek king van de Britsche en Ameri- kaansche troepen en beëindi ging van buitenl. interventies. Betere verdeejing van de Unrra-goederen onder controle van „het volk". den Britschen Ambassadeur, Lord Halifax, belegd was, heeft de laatste zijn voldoening uit gedrukt over de verklaring, die de leider van de niet-erken- de Indonesische republiek af legde, toen hij zeide, tegen het terugtrekken van de Britsche troepen te zijn op dit oogen- blik. Lord Halifax zeide ook, dat hij „zeer gelukkig was, om dat deze zaken (doelende op de Grieksche en de Indonesi sche quaesties) besproken zul len worden. Natuurlijk zullen wij alle hulp geven, die wij kunnën". Nog meer kwesties. Er gaan reeds berichten rond, dat de Sowjet-delegatie thans instructies heeft ontvangen om ook de situatie in Spanje t;- berde te brengen. Het is ech ter niet zeker of dit door Rus land zal gebeuren, of dat men DE FRANSCHE KABINETSCRISIS l~N E Fransche Assemblee is het erover eens geworden, dat er in ieder geval zoo spoedig mogelijk tot verkiezing van een regeeringshoofd. als opvolger van De Gaulle, diende te worden overgegaan, niettegenstaande de vele geschilpunten die nog bestaan. Na hervatting der zitting werd Felix Gouin met 497 stemmen gekozen. LEVEN VOOR FRANKRIJK! In een radiorede zeide de nieuw gekozen president van de Fransche Regeering, Gouin. gisteravond dat hij zijn taak aanvaardde niet slechts als een plicht ten opzichtte van jde re publiek, maar in het bijzonder als een plicht ten opzichte van Frankrijk, waarvoor men niet alleen zijn leven moet offeren, maar ook zijn populariteit. Hij deed een beroep op partijen en personen de huidige toestand van Frankrijk met de. noodige ernst en moed onder het oog te zien. „Het is slechts op deze voorwaarde dat ik de taak die mij is opgedragen, zal uitvoe ren een taak diè alleen dan h.'t %v?>v»on ui*' verd wa** neer ik het noodige begrip en de noodige overeenstemming vind". Ondanks de verkiezing van Gouin, is nog steeds geen over eenstemming bereikt over een gemeenschappelijk program, dat de M.R.P. in staat zou stel len tot een coalitie met de so cialisten en communisten toe te treden. Felix Gouin. Gouin was de officiëele ver tegenwoordiger van de socia listische partij bij de regeering de Gaulle. Hiertoe verliet hij na de volledige bezetting van Frankrijk het lgnd om zich via Spanje naar Enge'and te bege ven, doch gedurende drie maanden sloot men hem op in Rusland en Indië. De Oekraïne, een der Sow- jet-republieken, zelfstandig vertegenwoordig bij de Uno, heeft gevraagd het Indonesi sche probleem voor de Veilig heidsraad te brengen. De reactie van Indonesiërs 2elf was: „Bemoei je niet met deze zaak, we kunnen dat het best onderling klaren." Moe ten waar maar eenige kans is dat brandstof kan worden ont stoken tot een verzengende vuurhaard, de communisten erbij zijn? Het is voor iedereen duidelijk dat de Oekraïne een stroopop is en geen enkele zelf standigheid bezit, en in gun stigste conditie zetbaas van Rusland genoemd kan worden. De brief, waarbij de Oekraï ne zijn bevolen lesje opzegt, begint met te vertellen, da)t de delegatie van deze Sowjet- republiek in opdracht van haar regeering de aandacht vestigt op de situatie die in Indone sië gerezen is. Dan volgt let terlijk: „Zooals bekend is, wor den in dat land reeds geduren de eenige maanden militaire acties ondernomen, welke ge richt zijn tegen de plaatselijke bevolking, waaraan zoowel En gelsche strijdkrachten, als Ja pansche gewapende strijd krachten deelnemen. Naar het oordeel van de Oekrainische regeering, schept deze situa tie een staat van bedreiging tegen de handhaving van de internationale vrede en veilig heid. „De Oekrainische dele gatie vraagt om de noodzake lijke onderzoekingen te doen, en de maatregelen te nemen om aldus een einde te maken aan de tegenwoordige situatie. Hoogachtend Dr. Manouilsky. Indië is nog altijd met Ne derland verbonden en er wordt door Nederland zelf op zeer verregaande en soepele wijze alles gedaan om de moeilijk heden die er zijn op te lossen, zoodat het alleen al daarom volkomen redelijk zou zijn om eerst het resultaat van déze pogingen af te wachten en eerst wanneer déze niet zouden sla gen, zou een beroep op de Uno de werkelijken zin hebben van vrede-stichten. Nü. is het niets anders dan onrust stoken. Wij stellen voor namens het Koninkrijk der Nederlanden de volgende brief aan de Uno te richten: Vervolg pag. 2 een concentratiekamp te Mi- rando. In Augustus 1942 arri veerde hij te Londen waar hij het voorzitterschap bekleedde van de commissie voor den wederopbouw van den Fran- schen staat. In September 1943 begaf hij zich naar Algiers, ten einde deel te nemen aan de voorbe reiding van de commissie voor den tijdeli.jken raad, welke hem op 10 November 1943 tot zijn voorzitter koos en dit man daat in Mei 1944 hernieuwde. Eenmaal hebben wij een Cana- deesch soldaat er zich over hoo- ren beklagen, dat hij hier te lande nimmer in liet Fransch werd aan gesproken. En nooit, gelooven wij, heeft men zich hier gerealiseerd, dat één derde der huidige Cana deezen van Fransche origine is en Fransch spreekt. Elk land heeft zijn eigen pro blemen. l)c verhouding tusschen de Fransche en de Engelsche Ca nadeezen is te vergelijken met die tusschen Vlamingen en Walen. Dat wil dus zeggen, dat dc ver houding niet al te best is. Eigenlijk zijn er drie groepen: de Fransch- Canadcezen, Engelschen, die er ook al een paar eeuwen zitten en de import", Amerikanen en En gelschen c'n andere nationalitei ten die van Fransch Canada geen flauw begrip hebben en die door de Fransch-Canadeezen dan ook allesbehalve vriendelijk worden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1