De aanklacht van Nederland Nederlandsch-lndië in het Lagerhuis Precies als toen bij ons.... "BIDWEEK" EIEREN InternationaSe In Duitschland Ameland geisoleerd VOOR KINDEREN! Woensdag 23 Jan. 1946, Hoofdred.Rector H. Sondaal. Mr. Dr C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015. Adm. 20S26. Abonnementsprijzen: ƒ0.26 per week. 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco per post 4.20. No. 179 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Goed van iemand denken, kan hem goed maken Het proces te Neurenberg „Voortreffelijk, dat is mijn indruk van de wijze waarop de leden der Fransche „prosecution" het belang van Nederland waarnemen", aldus Luit.-Kol. A. M. Baron van Tuyll van Seroos- kerken, die, bijgestaan door kapitein Mr. J. M. M. VVitlox de Fransche delegatie, waaraan hij toegevoegd is, van materiaal over de Duitsche wandaden in ons land voorziet. EEN GOEDE INDRUK, MAAR ONVOLLEDIG Hoewel de hoofdzaken be treffende Nederland in de zit ting worden ter sprake ge bracht, is het door onvoldoen de voorbereiding niet mogelijk geweest een volledig beeld der gebeurtenissen te geven. Dit zou noodig zijn, want hetgeen aan het tribunaal wordt overhan digd, zal voor de toekomst blij vend worden vastgelegd. Van Tuyll was van meening, dat ook het verzet in Nederland ter sprake had moeten komen, op dat duidelijk naar buiten zou blijken, dat de nazificeering ge schiedde tegen den wil van het Nederlandsche volk. Naar min hoo.pt, zal de Ne derlandsche getuige, die eerst daags zal verschijnen, hierover aanvullende verklaring/s n af leggen. Van Tuyll kon zijn te- leurstellng niet verhelen over het feit, dat de verantwoorde lijke departementen niet uit eigen beweging materiaal ter beschikking hebben gesteld. Men zond slechts hetgeen werd opgevraagd, maar hem zijn uiteraard niet alle bescheiden bekend, zoodat mogelijk in Ne derland nog materiaal is, dat van groot nut geweest had kun nen zijn voor de reconstructie van het Duitsche optreden in ons land, aldus Van Tuyll. In elk geval is komen vast te staan, dat de omvang der Duitsche misdaden in Neder land in verschillende opzichten grooter is dan in andere Wes telijke landen met arbeidsde portaties en Jodenvervolging. De buitenlandsche persverte genwoordigers toonen de groot ste belangstelling voor de Ne derlandsche zaak en bestormen ons met vragen om bijzonder heden uit de tragische jaren. Louwes protesteerde. Onder de Nederlandsche do cumenten, aan het gerecht overgelegd in het verloop der behandeiiing van het thema uitplundering der bezette lan den bevindt zich een rapport van ondervraging in oorlogs tijd, waarin de verantwoorde- Intentie van Woensdag 23 Jan,: BEKEERING VAN ALLE SLECHTE EN AFVALLIGE KATHOLIEKEN. Men kan zich verwonderen onder de intenties van de Internationale Bidweek ook bovenstaande aan te treffen. Valt deze niet buiten het kader van de bedoeling dezer ge bedsactie? En toch: niets is minder waar. Een massale bekeering en her- ecniging. zal een fataal idealisme en utopisme blijken,' als onze eigen geloofsgenooten niet in staat zouden zijn die massale bekeering te dragen en te schragen door htin hoogstaand leven en lichtend voor beeld. Het geloof wordt nu een maal beoordeeld naar die het belij den. Zou het aantal andersden kenden niet groot ziin, die een po ging tot toenadering laten afstui ten, wanneer zii bemerken, dat er zooveel slechte en halve Katho lieken ziin? Dit moge onlogisch ziin, maar toch zoo reëel. Laten wij daarom vooral ook bidden voor een blijvende bekee ring van alle slechte Katholieken en afvalligen. üjkheid voor den hongersnood cp Seyss wordt gelegd. Louwes heeft verklaard, dat hij 22 Sep tember 1944 vijf dagen na af- kondigng van de spoorwegsta king een onderhoud van drie uur heeft gehad -met Seyss' vertegenwoordiger Von der Wense, waarbij ook Hirschfeld, aanwezg was. Von der Wense, eischte van Louwes en Hirschfeld dat zij een proclamatie zouden rich ten tot de spoorwegïieden om de staking op te geven, daar Seyss anders het voedseltrans- port naar het Westen geheel zou verbieden. De bedoeling van Von der Wense die namens Seyss sprak was de staking te breken. De Nederlanders wei gerden en protesteerden tegen Seyss' maatregel, Louwes verklaarde, dat door het daarna door Seyss afgekon digde verbod, dat tot 30 Octo ber van kracht bleef, de voor ziening van Holland met voed selvoorraad voor den winter onmogelijk werd. Louwes heeft voorts verklaard, dat de Duit- schers tijdens het transportver- bod nog dertigduizend ton voed sel wegnamen. Aan zijn ver klaring was een attest gehecht van dr. D. L. de Jongh, direc teur van het Gemeentelijk Zie kenhuis te Den Haag. waarin wordt bevestigd, dat het voed selpakket in de maanden na het transportverboö daalde tot vijfhonderd calorieën. en oedeem en ondervoeding groo- te vormen aannam. Nederland sche documenten maakten Voorts nog rapport over hon gersnood. Door het Amerikaansche volk is een groot aantal lijfgoederen, 1.200.000 stuks, waaronder duizenden baby-pakketten aan het Nederlandsche volk ge schonken. Het derde gedeelte is dezer dagen aangekomen en opgeslagen in de H.A.R.K.-magazijnen te Rotterdam. De zending wordt door tusschenkomst van het Amerikaansche Roode Kruis aangeboden aan de H.A.R.K. ter verdeeling onder het Nederlandsche volk. De baby -paketten worden opgestapeld. Meijer-P. Indonesië In het Lagerhuis werd gisteren het Indonesische probleem op geworpen. In antwoord op de vraag van den Labour-afgevaar- digde Driberg heeft Min.-Pres. Clement Attlee verklaard, dat de regeering door de benoeming van Sir Archibald Clark Kerr zich met een bijzondere opdracht naar Batavia te begeven, het bewijs van haar ernstige verlangen heeft geleverd om op alle manieren van dienst te zijn bij het oplossen van deze kwestie. OPTIMISTISCHE VERWACHTINGEN Met betrekking tot de over plaatsing van zekere Neder landsche militaire bevelhebbers uit Nederlandsch-Oost-Indië verklaarde hij. dat naar hij meende reeds eenige tijd voor zijn besprekingen met den Ne- derlandschen ministerpresident en andere Nederlandsche ver tegenwoordigers in Engeland tot deze veranderingen was besloten en dat deze niet als De geallieerde bestuursraad zal een decreet uitvaardigen volgens hetwelk alle mannen en vrouwen, die op een leeftijd zijn waarin zij kunnen wer ken, zich bij een arbeidsbu reau moeten melden. Degenen, die zich moeten melden zijn mannen van 14 tot 65 jaar en vrouwen van 15 tot 50 iaar. onverschillig of zij reeds werken of niet. Dege nen, die sedert 8 Mei 1945 zich reeds bij een arbeidsbureau gemeld hebben, behoeven zich niet aan te melden. Personen, die wegens ziekte of om ande re redenen niet werken, moe ten bij het arbeidsbureau een bewijs van vrijstelling aanvra gen. Wie niet kan bewijzen, dat hii zich gemeld heeft, zal geen levensmiddelenkaarten ontvangen. Waar blijven ze? Volgens door de Britsche autoriteiten ingesteld onder zoek bedraagt het totale aan tal inwoners van de Britsche bezettingszone in Duitschland 21.250 C00, tot dusverre zijn ruim 1.25 millioen Duitschers uit de andere zones naar de Britsehe zone gekomen, ter wijl er nog iederen dag 8000 bijkomen. De woonruimte is echter in vergelijking met voor der. corlog met de helft ver- mind-ra. terwijl het Ruhrge- bied en enkele andere streken in verband met de algeheele verwoesting geen nieuwe be woners kunnen opnemen. Het onderbrengen van den stroom van nieuwe bewoners stelt de autoriteiten voor groote moei lijkheden en men zint thans op maatregelen om hierin ver betering te brengen, o.m. over weegt men de vacantiehuizen op de Friesche eilanden, als woningen in te richten Het moeilijkst is de toestand in Keulen, waar 4/5 van de woonruimte is verwoest, ter wijl het aantal inwoners reeds 3/5 van dat van voor den oor log bedraagt. Tengevolge van den lagen waterstand op de Wadden kon gisteren de postboot Nes—Hol- werd niet varen. Dit is reeds de derde dag, dat Ameland ge ïsoleerd is. WEER 1200 EVACUé'S NAAR NEDERLAND. 1200 Nederlandsche evacué's zijn aan boord gegaan van de „Johan de Witt" en zullen bin nenkort van de reede van Tand jong Priok naar Nederland vertrekken. resultaat van het ontslag van Nederlandsche officieren ten uitvoer zijn gebracht, maar als resultaat van de reorganisatie van het Nederlandsche opper bevel. Attlee voegde er aan toe, dat de toestand op Java ver beterd scheen te zijn en dat men hoopte, dat de besprekin gen tusschen dr.'van Mook en de Indonesische Nationalisti sche leiders binnenkort hervat zouden worden. Captain Gam- mens, conservatief, vroeg den Min.-Pres. met het oog op de belangrijkheid van het onder werp en de stap, die Rusland heeft ondernomen, om een meer volledige verklaring of om het Lagerhuis de gelegen heid te geven over de kwestie van gedachten te wisselen. Attlee antwoordde daarop, dat wanneer het noodzakelijk is, door hemzelf of door het de partement van buitenlandsche zaken een meer volledige ver klaring zal worden afgelegd. Nederlanders uit het „Ma rinekamp" in vrijheid. Een speciale trein uit Mid- den-Java, die de eerste groep van 156 Nederlanders uit het zgn. „Marinekamp" te Malang naar Batavia heeft vervoerd en waarvan elke wagon door de T.K.R. werd bewaakt, is te Ba tavia aangekomen. Volgens mededeelingen van geïnterneerden zou de toestand in het „Marinekamp" geduren de de laatste maanden zeer re delijk zijn geweest. Het voed sel was, zoowel wat kwantiteit als hoedanigheid betreft, vol doende. De T.K.R. had gedu rende de reis goed voor hen gezorgd. In het algemeen was men het er over eens, dat de reis goed georganiseerd was. Alle geïnterneerden worden over ziekenhuizen, rusthuizen en hotels verdeeld alvorens naar Nederland of Australië te vertrekken, een aangelegen heid, waarin het initiatief bij henzelven berust. -M- De motie - Van Poll En de politieke eenheid. [3 OOR aanneming van de motie-van Poll heeft de Tweede Kamer de wensch uit gesproken dat de Regeering een commissie uit de Staten- Generaal in de gelegenheid zal stellen om zich in Indië van den stand van zaken te gaan overtuigen. Wij zien daarin niet het min ste heil. Een Engelsch blad (Observer) moge dan al de voorstellen publiceeren waar mede Dr. v. Mook op weg is naar Indië. onze eigen Regee ring en de heer van Mook ver tellen het eigen volk in het eigen Parlement net zoo veel als zii los willen laten. En dat zullen zii ook ten opzichte van een dergelijke commissie uit het Parlement doen. Wij zien de heeren daar in Indië al rond de rijsttafel zitten, wel ke hen allerbeminnelijkst zal worden aangeboden (in stede van een plaats aan een ronde tafelconferentie) een weinig verlegen in hun tropenpakjes, met al die gastvrijheid, waar mede zii worden omgeven. De motie-van Poll heeft in Indië gewerkt als een roode lan on een stier. Heil is er gesteld de Regeering wenscht er gevolg aan te geven niet van te verwachten. Daarom zouden wij tegen hebben cestemd. Maar de geheele Kath. Twee de Kamerfractie stemde vóór. Stemden alle Kath. Kamer leden vóór de motie omdat zij voorstander waren van een uit te zenden commissie, die vol gens hen nuttig werk zou kun nen doen of stemden zii (ook) vóór omdat de minderheid der Kath. Kamerfractie er vóór was, en omdat de zoogenaam de politieke eenheid moest worden bewaard. Wij stellen die vraag, welke heusch alleen als vraag is be doeld, omdat wij ons zoo moei lijk kunnen indenken dat een viif en twintig tal menschen die over deze kwestie praten het allen Drecies met elkander eens zouden zijn. Eenstemmigheid van mee ning in volkomen vrije kwes ties is niet ons ideaal. Toch werd in het verleden menig volksvertegenwoordiger voor gewetensconflicten ge steld wanneer hij te kiezen had tusschen zijn eigen mee ning en die der Tweede Ka mer- of Gemeenteraadsfractie welke een eensluidend votum wilde uitbrengen. De zelfstandigheid van den afgevaardigde komt door zoo'n geforceerde eenheid, die geen eenheid is. in het nauw. Nu het nieuwe legseizoen voor de kippen gaat aan breken zal de nog aanwe zige voorraad geconser veerde eieren in uitge breider distributie worden gebracht. Jeugdige perso nen tot 21 jaar zullen twee maal een ei toegewezen krijgen. In de bonnenlijst voor de komende week zal gen bon worden aangewe zen, welke recht geeft op het koopen van een ei. De bon voor het tweede ei zal later worden bekend ge maakt. Bon voor zachte zeep Bij de eerstvolgende bonaan wijzing zal behalve die voor het gewone rantsoen huishoud zeep, ook een bon voor 250 gram zachte zeep worden aan gewezen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1