De rooftocht door Nederland Koninklijk dankwoord Aan "BIDWEEK" CIJFERS Internationale Belgische persstemmen over Koningskwestie yd - Neerlandsch December-balans van den gifbandel Dinsdag: 22 Jan. 1946 Hoo'dred.Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elbnrg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week, 1.10 per maand, f 3.20 per kwartaal. Franco per post 4.20. No. 178 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken DENK met Uw hart, en VOEL met Uw VERSTAND Bet proces te Neurenberg DANK zij de uitstekende voorbereiding van de Nederlandsche instanties, heeft de Fransche prosecutor met een overvloed van gegevens en waarschijnlijk uitgebreider dan van welk der kleine volkeren ook, een overzicht gegeven van de vijfjarig roof- en plundertochten, die door de Nazi's in ons land werden gehouden. Eind 1943 hadden de Duit schers 600.000 varkens, 275.000 koeien en 30.000 ton vleesch in blik naar Duitsohland. gesleept. In totaal werd tijdens de bezet ting voor 300 millioen gulden aan landbouw en veeteeltpro- diucten geroofd. 56 percent der locomotieven werd gestolen, van de 30.000 goederenwagons verdwenen 28.950, van de 1950 personenwagens gingeji er 1466 in Oostelijke richting en van de 300 electrische wagens 215, ter wijl van de 37 dieseltreinen er 36 naar Duitschland verhuis den. Voorts werd anderhalf mil lioen ton ruimte aan binnen vaartuigen door de Duitsohers ui beslag genomen, alsmede een millioen fietsen en 600.000 ra diotoestellen. De materieele schade aan het Nederlandsche vermogen sinds 1 Sept. 1939, bedraagt 11.425 millioen, door productiederving gedurende de oorlogsjaren vier milliard. Door gedwongen overdracht van een o'eel der productie aan Duitsch land zes milliard, schade we gens na 7 Mei 1945 geleden en rog te lijden productiederving 4300 millioen. Dit maakt een totaal van 25 milliard 725 mil lioen. De totale staatsuitgaven, tengevolge van de Duitsche be zetting bedroegen gemiddeld drie honderd millioen gulden per maand. Hierin zijn begre pen gedwongen bijdragen voor oorlogsvoering in Rusland. Het experiment met de Oostcom pagnie kostte ons 26 millioen 67'T.O00 gulden. Geen zilveren guldens. De tijd gaat snel, maar wij herinneren ons nog hoe het zil vergeld moest worden ingele verd en hoe wij daarvoor over stroomd werden met het af schuwelijke zinken geld. Af schuwelijk om het materiaal en al even afschuwelijk om het Intentie voor Dinsdag 22 Januari: DE TERUGKEER VAN ALLE AMERIKAANSCHE CHRISTENEN TOT DE KERK. Amerika: de smeltkroes van tal- looze volkeren. Millioenen uit de oude wereld zijn hun geluk in üe nieuwe wereld gaan beproeven, maar verloren of verbasterden het oude geloof en de oude zeden van hun vroeger vaderland. Van de 125 millioen inwoners in Noord-Amerika zijn er onge veer 20 millioen onkerkelijken. Slechts 20 V* millioen Katholieken telt men in die nieuwe wereld. En toch leeft de drang en de behoefte naar God diep in de Amerikaan- sche ziel. Wat zou anders de re den zijn, waarom zij zoo gemak kelijk aangetrokken wordt door iedere godsdienstige sekte? Dat is een onloochenbaar teeken van heimwee naar het Goddelijke, die door stoffelijke welvaart niet wordt bevredigd. Moge die drang in de eenig juis te baan worden geleid, een baan, die leidt naar de Moederkerk. Helpen wij de nieuwe wereld door onze oude, rijke, Katholieke traditie. Geven we hun, in ruil voor zoovee! stoffelijke goederen, die we het afgeloopen jaar van hen ontvangen hebben, het geestelijk voedsel van het Geloof der Moe derkerk. model en de teekening. Maar veel zilver werd er niet ingele- erd, want bij de verplichte" in levering van het muntgeld werd slechts 7 pet. van de 14 mil lioen zilveren guldens gedepo neerd. Op 10 Mei 1940 werd juist bij het uitgaan van den Nieuwen Waterweg, een Nederlandsch schip tot zinken gebracht, dat 937 baren goud, tot een bedrag van 22 millioen, gulden, afkom stig van de Nederlandsche Bank naar Engeland moest vervoeren. Later werden 816 baren goud Ier waarde van 19 millioen weer gelicht en eenvoudig als krijgs buit verklaard. Rapport van Seyss Inquart. Het Amerikaansche leger heeft een rapport gevonden van Seyss Inquart over zijn werk zaamheden in Nederland en loopende tot 19 Juli 1940. In dit rapport gaat Seyss er buiten gewoon prat op dat het hem lukt om „vrijwillig" de Neder landers zoo weinig mogelijk te doen toekomen om daardoor de Duitschers des te beter te kun nen verrijken. Het is wel triest in dit rapport van Seys Inuart te lezen dat hij zich verheugde over de onderteekening van resp. secretarissen-generaal, waardoor den schijn van vrij willigheid nog werd versterkt. De bedoeling van Seys Inquart om op geraffineerde en mislei- aende wijze Nederland leeg te rooven. hleejE bestaan en werd in praktijk gebracht ook na de daturq waarmee zijn eerste rap port afsloot. Vervolg pag. 2. „La Metropole" (kath.) schrijft dat de publieke opinie getroffen zal worden door den toon en de opvatting van den nieuwen koninklijken bood schap. Het blad valt het Minis terie Van Acker ten scherpste aan en verwijt het dat het geen rechtschapen standpunt ingeno men heeft in de koningskwestie. „La Metropole" is ervan over tuigd, dat de meerderheid der bevolking achter den Koning staat. „De Nieuwe Standaard' (kath.) is von oordeel dat de regeering tegenstrijdigheden zoekt te vin den in vroegere verklaringen van den Koning, tegenstrijdig heden welke echter niet be staan. Wat het voorstel van de getijktijdige publicatie van het dossier der regeering en dat van den koning betreft, blijft de re geering het antwoord schuldig. „De regeering heeft gemeend haar dwaze politiek tegen Leo pold. waarmede zij den grond steen van onze instellingen, de monarchie, aantast, te moeten voortzetten. Het land-zal streng en rechtvaardig zijn in zijn oor deel". NIEUWE POSTZEGEL- WAARDEN. Van de postzegels, die de beeltenis van de koningin dra gen: (type Konijpenburg), zijn twee nieuwe waarden aange maakt, nl. die van 50 cent (oranje-geel) en van 60 cent (paars-zwart). Tegen het einde van deze maand zullen de ze gels hij de postkantoren ver krijgbaar zijn. Kolonel Tuyll van Serooskerken, die Nederland in het proces te Neurenberg vertegenwoordigt.Anefo-P. DUITSCHE OORLOGS MACHINE WORDT VERNIETIGD. Duitschlands oorlogsmachine werd onder den sloopershamer genomen toen op 19 Jan. nabij Ingolstadt in Beieren geweldi ge ontploffingen weerklonken. Het eerste van een serie van acht groote gebouwen Van het bedrijf der I. G. Farben te Ebenhausen werd opgeblazen. De fabriek heeft dienst gedaan voor de vervaardiging van mu nitie. Voor de destructié van de zeven voet dikke muren van gewapend beton van het ge bouw moest drie en half ton springstof gebruikt worden, 's Middags is het tweede ge bouw van deze reeks in de lucht geblazen en in de vol gende drie dagen zullen telkens twee kolossen worden vernie tigd. Van het I. G. Farben com plex te Ebenhausen zijn 160 gebouwen reeds vroeger ver nield. Volgens een mededee- ling van het militair bestuur zijn thans in Beieren zeventig fabrieken van vliegtuigen en munitie definitief gesloten. Ma chines worden gedemonteerd en afgevoerd naar de geplun derde landen volgens het be sluit van Potsdam. IJ, die buiten Nederland, schouder aan schouder gearbeid en gestreden koopvaardij hebt met onze marine, met onze strijd macht te land en in de lucht, wetend, dat het heldhaftige, onbuigzame verzet binnen Nederland in geest en daad met u medestreed, gij allen te zamen, hebt heti bewijs geleverd van het groote, waartoe Nederland in staat is,l wanneer het uiterste gevraagd wordt". Het vaderland zal Uw offers niet vergeten Aldus sprak II. M. de Ko ningin tijdens een rede, welke Zij uitsprak te Rotterdam, al waar gisteren 37 leden van de Nederl. Koopvaardijvloot wer den onderscheiden, die in de oorlogsjaren uitmuntten door moed en dapperheid. Hare Majesteit, die gekleed was in een zwarten mantel en dito hoed, de schouders bedekt met een zilvervos, schreed ver volgens in gezelschap van haar hofdame, Mevr, de Beaufort en van den kapitein J. Chr. Bühr- r.ian naar de gehoorzaal, waar de te decoreeren leden van de koopvaardijvloot zich te voren met hun familieleden hadden verzameld. De Koningin richtte zich met de volgende toespraak tot de mannen van de zee: Het is mij een genoegen om mij vereenigd te zien een aantal leden der Neder landsche koopvaardijvloot die zoodanige moedige en uitnemende daden hebben verricht, dat ik hiervoor een onderscheiding hebben kunnen toekennen. De mannen der koop vaardij hebben zware offers gebracht, opdat schepen en mensohenleyens konden worden behouden offers, die velen betaald hebben met hun leven. Het vader land is hun en u dankbaar, het zal de gebrachte offers niet vergeten. Op u rust thans de taak uit alle werelddeelen de grond stoffen aan te voeren, benoo- digd voor kleeding en voeding en voor het herstel en de op bouw der verwoeste gebieden en onzer industrie. Dit is noo- dig, zoowel voor het vaderland als voor de gebiedsdeelen van ons Koninkrijk over zee, waar thans millioenen rijksgenooten van alles berooid zijn en in groote nood verkeeren. Eerst nadat aan deze primaire behoeften zal zijn voldaan, kun nen wij ggan denken aan de opbouw van een koopvaardij vloot, die voor geen andere be hoeft onder te doen. Geeft u zelf aan deze op drachten, gelijk gij u gegeven hebt aan uw oorlogsopdrachten, eensgezind, in goede vriend- sohap en kameraadschap en Nederland zal trotsch blijven op haar mannen van de koop vaardij. Na dit officieele gedeelte werd in een der benedenzalen van het instituut de thee aan geboden. Hier onderhield H. M, zich langen tijd met onze hel den van de koopvaardij en me nigeen stond verbaasd te erva ren, hoezeer de Koningin op de hoogte bleek te zijn van hun wel en wee in de oorlogsjaren en van verscheidene hunner wist H. M, zich nog te herinne ren, dat zij hen reeds tijdens de moeilijkste jaren te Londen had ontmoet. Na bijna ander half uur te midden van de ge decoreerden en hun naaste fa milieleden te hebben vertoefd, verliet de Koningin luide toe gejuicht door alle saanwezigen, het instituut, ten einde zich weer naar de residentie te be geven. Oorlorgsweduwen en -weezen [~)E Staat is nu eenmaal iemand dat is hij altijd» geweest en dat sal hij altijd wel blijven die, om met den volksmond te spreken, op een cent kan doodvallen en te gelijk met het geld smijt. De Engelschen noemen dit penny wise en pound foolish, wijs en bedachtzaam wanneer de vraag overwogen wordt of de uitgave van een penny ver antwoord is, maar dwaas-ver kwistend als het om groote bedragen gaat. Schriel kan de Staat zijn, op het vrekkige af. Met geld smijten kan hij ook. zooals men kan waarne men indien het leger de onge controleerde hand wordt ge laten. Het Kamerlid Goedhart deed goed werk door den Minister van Oorlog er op te wijzen, dat de weduwe van een Ne derlandsch soldaat, die in den strijd tegen de Duitschers sneuvelde 500 pensioen per jaar ontvangt of als zij kinde ren heeft een maximum van 800.— Dit beteekent dus dat zii op ondersteuning zijn aangewe zen. Het weduwenpensioen is al tijd te laag geweest. De we duwe van een ambtenaar b.v., ook van den hoogsten ambte naar. ontvangt nooit meer dan 1400 's jaars. Dit kan in ons berooid land niet in één. twee. drie worden veranderd, al zsd 'iet naar wij hopen binnen afzienbaren tijd verbeteren. Doch een weduwe-pensioen van maximaal 800 voor de nagelaten betrekkingen onzer gesneuvelden, is een schande, wie wij bii alle armoede niet behoeven te laten voortbe staan. Zóó groot is dit aantal we duwen niet en zóó arm zijn wij niet of wii kunnen wedu wen en weezen helpen. De Bergrede zii in een Christelijk land geen ijdelen klank. Geen slecht resultaat De resultaten van de actie, die de C. C. D. en de politie reeds gedurende enkele maan den in verscherpten vorm te gen den zwarten handel voeren, geven een duidelijk beeld van den omvang van deze taak. Gedurende December zijn enorme hoeveelheden levens middelen en industriëele pro ducten aan de zwarte markt onttrokken. In totaal werden bijna 45.000 personen gecontro leerd. Ruim drieduizend kregen een proces-verbaal. Ongeveer hondertachtigduizend kg. le vensmiddelen werd in beslag genomen, waaronder 23.000 kg. aardappelen, 34.000 kg. Vleesch en vet. Voorts 23.582 kg. visch, ruim 52.000 kg. granen, zaden en peulvruchten, meer dan 5000 eieren en 600 kg. suiker. Con troleurs van den C. C. D. confis- keerden bovendien ongeveer 600 stuks ongeregistreerd vee. Hier onder waren zestig koeien, die bii straatcontróles in beslag werden genomen. Naast veel andere artikelen kwamen onder de in beslag genomen goederen nog voor: 18.540 kg. steenkool. 6000 kg. vlaslint. 44.204 sigaret ten en sigaren, ruim 1000 kg. tabak, 245 pakken lucifers, 13.000 stuks textiel en een be drag van 2140 francs. Deze op gaven hebben zoowel betrek king op de algemeene controles als op de onderzoeken op be drijven en boerderijen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1