Politieke crisis in Frankrijk "BIDWEEK" Engeland wil doortasten InternationaSe en zendt specialen gezant naar Indië ïk feliciteer DE KRONIEK Maandag 21 Jan. 1946 Hoo'dred Rector H Sondaal Mr. Dr C. Ch A. van Haren. Directeur; G. van Elburg. Bureaux; Papengracht 32. let Red 20015. A dm 20826. Abonnementsprijzen f 0 26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20 tltCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 177 NIET VERSTAND alleen, OOK GOEDHEID maakt slim COMMUNISTEN storten Frankrijk in het verderf J^AAR de betrekkingen tusschen de linksche partijen, met na me de Communisten en de Gaulle de laatste paar dagen steeds meer gespannen werden, heelt generaal de Gaulle thans aangekondigd dat hij zich uit het politieke leven zal terugtrek ken. Hiermede wordt Frankrijk berooid van den man die zoowel bij verreweg de grootste meerderheid der Franschen als in het bui tenland het volle vertrouwen genoot. Onder de regeering van Gen. de Gaulle kon Frankrijk weer bijna overal ter wereld lang zaam maar zeker gaan rekenen op „goodwill". Het is te hopen en te wenschen, dat de waarachtige Fransche geest, die de vrijheid lieiheeit en wars is van alle dictatuur, dit gevaar te boven zal komen. KORTE MAAR BEWOGEN ZITTING Tijdens den ministerraad van Zondagmorgen heeft gen. De Gaulle in een verklaring, die zes minuten duurde, het besluit kenbaar gemaakt om af te tre den als hoofd van de regeering. De Gaulle verklaarde: „Ik heb onder bepaalde voorwaarden de macht aanvaard, doch deze voorwaarden zijn niet nageko men. Als gevolg hiervan geef ik mijn mandaat terug". De betrekkingen tusschen de linksohe partijen, met name de communisten, en De Gaulle waren de laatste paar dagen steeds meer gespannen gewor den. De Communistische lei ders vielen onlangs de regee ring openlijk aan en spraken hun vo-orkeur uit voor een coa litie der Communisten en So cialisten. Een kortè crisis in het begin van Januari over de mili taire credieten is een paar da gen geleden gevolgd door een nieuw conflict tusschen de link sche partijen en de reveering over de uitgaven van het leger. In de politieke partijkringen heeft de stap van De Gaulle groote verwondering gewekt. Bidault woonde na een haas tige overtocht per vliegtuig uit Londen de vergadering van de M. R. P. bij. Voordien had hij een bespreking met Francisque Gay en Vincent Auriol, minis ters zonder portefeuille, welke laatste met hem uit Engeland was overgekomen. Gen. De Gaulle zal hedenavond om acht uur een radiotoespraak houden. Auriol tijdelijk hoofd der Fransche regeering. Vincent Auriol, de socialisti sche vice-president onder Gen. De Gaulle, wordt nu hoofd der regeering tot een nieuwe pre- Intentie van Maandag 21 Januari: TERUGKEER EN ONDERWERPING DER ANGLIKANEN AAN HET GEZAG VAN DEN PAUS. De droevige geboorte der An- glikaansche Kerk is bekend. Het was koning Hendrik VIII, die we gens een zuiver persoonlijke kwes tie, om de fiere weigering der Kerk zijn huwelijk te ontbinden, zich van die Kerk losmaakte en geheel zijn koninkrijk meesleepte in scheuring. De .Verdediger des Geloofs", zooals de hoogste titel van den Engelschen koning I"üid- de, werd een aanvaller des Geloofs en een verbreker der aloude een heid met de Moederkerk. Na drie eeuwen van afscheiding echter breekt er thans een intense stre ving naar hereeniging los. Dat streven is nog wel niet scherp om lijnd tot een terugkeer naar het Vaderhuis, maar zou dat edel po gen van velen hunner niet beloond worden? Moeten wij tijdens de In ternationale Bidweek, die zelf van Anglikaanschen oorsprong is. niet heel speciaal bidden en offeren voor deze broeders in het Chris tendom? sident is gekozen. Naar te Pa rijs verluidt zal de Min. van Buitenl. Zaken. Bidault, niet r.aar de vergadering van de U. N. O. te Londen terugkeeren voor de huidige crisis is opge lost. Volgens politieke kringen zou de M. R. P. de formule voor een driepartijen-regeering heb ben aanvaard onder voorwaar de, dat de regeering niet door een oomrnunistischen voorzitter Bij de Fordfabrieken te Amsterdam is nenauto's uit Engeland aangekomen. Het van het type ..Anglia", die zullen wor toren, die tijdens de bezetting hun wa deze nieuwe auto's. dezer dagen de eerste zending perso- zijn 500 kleine vier-persoonswagens den toegewezen aan Nederlandsche dok- gens kwijt raakten. Hierboven een van Anefo-van Haren Noman-P. zou worden gepresideerd. Een ander A. F. P.-berioht zegt, dat de M. R. P. haar hou ding nog niet had bepaald en heden opnieuw zou vergaderen, doch dat de M.R.P. zich naar 'n criepartijenregeering scheen te oriënteeren. Indonesië TT ET Engelsche Min. van Buitenl. Zaken heeit Zaterdagavond het volgende communiqué uitgegeven: Zooals bekend is Z. M. Regeering verlangend behulpzaam te zijn bij het bevorderen van een spoedige regeling van de huidige po litieke moeilijkheden in Nederlandsch-Oost-Indië. Een dergelijke regeling is zeer wenschelijk, niet slechts voor een bevredigende uitvoering van de militaire taak, die zij op zich heeft genomen na mens de geallieerden ,en tijde van de Japankche overgave, doch ook in het belang van het algemeen welzijn van de volken van Nederlandsch-Oost-Indië en /oor het herstel van vrede, stabiiiieit en de welvaart 1 Zuid-Oost-Azië in het algemeen. Te dien einde heeit Z. M. Regeering onlangs te Londen verdere besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van de Nederlandsche Regee ring, onder wie Dr. van Mook, den Luit.-Goev.-Generaal, die nu op weg is naar Java. IN OVERLEG MET NED. REGEERING Met toestemming van de Ne derlandsche Regeering heeft Z. M. Regeering nu als speciale maatregel besloten dat de Right Hon. Sir Archibald Clark Kerr, Z.M. Ambassadeur te Moskou, zich naar Batavia zal begeven als een speciale ambassadeur ten einde Z.M. Regeering in te lichten over de ontwikkelingen en om op alle mogelijke wijzen behulpzaam te zijn in het berei ken van een vriendschappelijke en bevredigende regeling. Wie is Sir Archibald. Sir Archibald Clark Kerr, de Britsche ambassadeur te Mos kou, die den Engelschen opper bevelhebber te Batavia zal ad- viseeren en bijstaan, is vori ge week te Londen aangekomen om aanwezig te zijn bij de al- gemeene vergadering van de Vereenigde Volken. Hij zal nu binnen eenige dagen naar Mos kou terugkeeren en hij zal zich dan direct van de Russische hoofdstad naar Batavia bege ven. Hij wordt tegen het einde van de volgende maand te Ba tavia venvacht. In Engelsche kringen te Lon den legt men er den nadruk op, dat Sir Archibald Clark Kerr zeker niet naar Batavia gaat als scheidsrechter. Hij gaat om te zien welk advies en welke hulp hü kan bieden bij het regelen van een probleem dat Engeland in het bijzonder wenscht te zien opgelost, gezien het bijna da- geiij.ksch verlies van Engelsche levens, welke dit met zich brengt. De diplomatieke correspon dent van het blad schrijft: „De missie van Sir Archibald weer spiegelt de overtuiging, die in Londen bestaat, dat in de lang durige Indonesische crisis nu een beslissend moment is inge treden, en dat de kansen op het bereiken van overeenstemming thans grooter zijn dan ooit te voren". Verder schrijft de cor respondent: ..Overeenstemming tusschen de Nederlanders en de Indonesiërs op de basis van de nu voorgestelde punten, zal waarschijnlijk vergaande conse quenties met zich brengen in Zuid-Oost-Azië, ver buiten de grenzen van Java". De juiste strekking van de motie-Van Poll. Een correspondent van de ..Daily Telegraph" seint uit Batavia: „De beslissing van de Neder landsche Regeering tot het zen den van een koninklijke com missie naar Java, welke belast zal zijn met het instellen van een onderzoek naar de hande lingen van Dr. Van Mook, Luit.-Gouv.-Gen. van Ned.-Oost- Indië. wordt hier als een rarnp- 77 deze soldaten..." In een brief aan Admi raal Helfrich prees Luit.- Gen. Christison het gedrag van de soldaten van het Ned.-Indische leger. Chris tison schreef o. a.: „Ik zou gaarne zoowel het uitstekende weck, dat door Nederlandsche solda ten verricht is in de gebie den van PasTarminggoe en Kabajoran bij het herstel van wet en orde a's het vertrouwen, dat zij genie ten onder de plaatselijke bevolking, onder uw aan dacht willen brengen. De daden van deze soldaten zijn voorbeeldig geweest en ik zou hen en hun be velhebber willen felicitee- ren". zalig besluit beschouwd. Er zijn aanwijzingen die erop duiden, dat er omtrent de be doeling van de motie-Van Poll meerdere misverstanden heer- schen. Om deze uit de wereld te helpen en de feitelijke beteeke- nis juist weer te geven, wordt officiëel het volgende meege deeld: De strekking van de zending eener commissie uit beide Ka mers der Staten-Gencraal is geen andere dan om deze door eigen waarneming de voorlich ting te verschaffen, waaraan zij behoefte gevoelen. De gedachte is dan ook onjuist, dat de uit zending dezer comm'ssie het door de regeering en namens haar door den Lt.-Gouv.-Gen. te voeren beleid zou gaan door kruisen. FRANKRIJK Guy Eden vertelt: „Ik ontmoette een lange, knappe kolonel, die aan het hoofd stond van een tankschool. Hij liet enkele tanks voor mij haar werk doen en zag met trotsche blikken naar dé ma chines, die onbegaanbare hel lingen namen en door enorme gaten in den grond af en aan reden. Bijna droomerig zei hij: ..Geef mij 100.000 tanks en ik breek door de Sigfried-linie heen." We lachten beiden en de ko lonel haalde in half-komische ■berusting zijn schouders op. De naam van deze kolonel was Charles de Gaulle. Te Parijs vertelde men mij spottend, dat hij van tanks droomde." De tijd heeft geleerd dat Charles de Gaulle nog iets meer toonde te kunnen doen dan en kel droomen. Hij werd de man, die nadat Frankrijk ineen was gestort, het Fransche verzet be lichaamde en de waarachtige Fransche geest deed triomfee ren in het buitenland. In Ame rika, in Engeland, in Canada, overal in het geallieerde kamp had. De Gaulle het vertrou wen, maar wat van grooter be- leekenis was, hij groeide tot de rationale figuur van Frankrijks' reveil, van Frankrijk's opstan ding. Na de bevrijding van Frankrijk werd hij de man. aan wien men de opbouw van de nieuwe Fransche gemeenschap toevertrouwde. Maar.is dan de mentaliteit van een bepaald gedeelte der inwoners van Frankrijk kan men hen im mers nog Franschen noemen? nog altijd zoo besmet? Na een kabinet^zitting van drie minuten heeft De Gaulle thans categorisch verklaard: „Ik heb er genoeg van". Wat is de reden? Wenscht hq niet langer te arbeiden en te werken onder doorloopende sabotage? Werpt het communisme in Frankrijk steeds meer het masker af? Wil dit stelsel bewijzen dat niet het welzijn van het volk, maar het welzijn van de partij wordt gezocht? Niet vraagt naar het belang van het land, maar wél naar het belang van een bepaalde vreemde mogend heid? Niet strijdt voor de waar achtige vrijheid, maar wel voor •de dictatuur van een bepaalde klasse? Heel het verloop van de Fransche geschiedenis der laat ste maanden, de tallooze strub- belingenn en die zich bij de vor ming van een kabinet, bij het uitvoeren van plannen, hébben Voorgedaan, zouden als zoovele argumenten voor de juistheid van dit betoog kunnen dienen. Het zou bitter te betreuren zijn voor Europa en voor de Wester- sche cultuur, want langs dezen weg zal Frankrijk onverbiddel- lijk ten gronde gaan. In haar nu -uier van Zater dag 19 Januari neemt de ..Kro niek" afscheid van haar lezers omdat, bii schrijven van 16 Januari het verlof tot ver schijnen werd ingetrokken we gens het "aan uit' o- tnen ner 1 Februari van het „Lcidscb Dach'ad". De „S''chting De Burcht" heeft zich in de maanden uit collegialiteit, voortkomend uit gevoelens van waard"Plint voor het werk der illegaliteit, onthouden van het rrenaeanda maken onder de Kat' ciieke lezers van „De Kro niek" voor het K"tho'ieke dag blad „De Burcht". Nu de zaken echter zóó staan, dat „De Kroniek" gaat ver dwijnen. mogen wij thans met alle aandrang een beroep doen on de Katho'icke lezers van „De Kroniek" om zich nu te abonneeren op het Katholieke nlaat=e'ijke dagblad „De Burcht". INTEEKEB3 BILJET Ondergeteekende wenscht zich te abonneeren Burcht" per week*, maand kwartaal Naam Straat Plaats Doorhalen wat niet verlangd wordt. op „De

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1