8 1 H Radio „Herrijzend Nederland" zwijgt Fransche aanklager legt functie neer "BIDWEEK" m Plicht met een doorslag Internationale Zaterdag 19 Jan. 1946 Hoofdred.Rector H. Sondaal Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren Directeur: G. van Elburg Bureaux: Papengracht 32, lel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per, week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. No. 178 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Geluk is JV8.ET ingang van Zondagmorgen 20 Januari zullen de radio uitzendingen niet langer verzorgd worden door „Herrijzend Nederland", maar door de „Stichting Radio Nederland in Over gangstijd". Deze nieuwe uitzendingen zullen door de „oude om- roepvereenigingen" in gezamenlijk overleg worden verzorgd. Vanavond om 12 uur spreekt radio „Herrijzend Nederland" zijn laatste woord in het „Wilhelmus". OUDE OMROEP IN DEN AETHER Gisteravond heeft Prof de Leeuw vanaf „de brug" de visie van de regeering weergegeven on het radiovraagstuk. Hij heeft daarbij eerlijk en onomwonden zijn eigen opinie weergegeven en daarnaast getoond zich be wust te zijn van het goed recht der omroepvereenigingen van voor den oorlog, waarbij hij tevens duidelijk maakte, dat dit erkennen van het recht vol strekt niet inhield nu ook maar „alles weer bij het oude te laten." De Regeering heeft gewei gerd om terstond na haar op treden deze aangelegenheid, bij koninklijk besluit, te regelen. Er stonden twee dingen vast: een deel van ons volk kon zich zeer goed vinden in de rege ling van het radiobestel. waar bij de uitzending geheel was toevertrouwd aan verschillen de omroepvereenigingen, maar daarnaast was 't ook duidelijk dat een ander deel van ons volk verandering wenschte; hoe ■groot dit deel was, de Regee ring beschikte niet. en beschikt nog niet over de middelen om dit alles te peilen. Zij zal dit eerst kunnen doen wanneer een vrij-gekozen volksvertegen woordiging zich daarover kan uitspreken. De weg van hem, die wat hem niet bevalt, eenvoudig uit den weg schopt, lijkt simpel en rechtlijnig. Evenzoo de weg van hen. die het vroegere eenvou dig herstelt. In een volksleven liggen de dingen niet zoo een voudig en zijn de wegen niet zoo rechtlijnig. De regeering moest dus een anderen weg zien te vinden. De stem der kerken. Intusschen zijn er twee din gen, waarbij de regeering zich niet kan neerleggen. Vooreerst Intentie voor Zondag 20 Januari: TERUGKEER VAN ALLE PROTESTANTEN VAN EUROPA TOT DE KATH. KERK. Van de ruim 195.000.000 protes tanten over de geheele wereld wonen er in Europa alleen onge veer 118 millioen. „Ik heb nog andere schapen, die niet van dezen schaapstal zijnOok hen moet Ik leidden". (Joan. X 16). Op wie zou dat woord van Christus meer betrekking hebben dan óp die ontzaglijke kudde van 118 mil lioen zielen, die Christus wel als hun Herder erkennen, maar die, helaas, toch zoo ver van Hem verwijderd leven, buiten de door Christus gewilde eenheid der Ka tholieke Kerk. Wanneer de geheele wereld de ze week word opgeroepen om te bidden voor de eenheid onder de Christenen, dan ^moet ons gebed toch wel heel speciaal hun gel den. die onze broeders en zusters zijn in Christus, nauw met ons verbonden ook door beschaving, cultuur en zelfs vaderland. En nog inniger is die gemeenschappelijk heid juist de laatste jaren gewor den. nu er velen onder hen met ons meebidden het ontroerende ge bed van Christus zelf: ..Vader, maak toch, dat allen één zijn". Weigeren we hun ons gebed niet, opdat Isaias' profetie spoedig ook over hen in vervulling moge gaan: ..Het volk. dat in duisternis wan delde. zal het heldere licht aan schouwen". (s. IX 1). komt het haar voor, dat de eischen. waaraan moet worden voldaan, wil de door de stich- ting voorbereide programmastof voor uitzending in aanmerking komen, te strak zijn om een be- j hoorlijk functionneeren van het nieuwe apparaat mogelijk te maken. Zij heeft voor den over gangstijd geen bezwaar tegen den eisch van een gekwalifi ceerde meerderheid in de pro gramma-coördinatiecommissie, maar zij moet ernstig in ver zei komen tegen de mogelijk heid dat een enkele vereeniging hier volstrekt vetorecht zou hebben. In de tweede plaats meent de regeering. dat het ver langen van het inter-kerkelijk overleg in radio-aangelegenhe den, waarbij de kerken aan spraak maken op zendgelegen- heid ook buiten de eigenlijke godsdienstoefeningen om, billijk is te achten. Het is haars in ziens onweersprekelijk dat de kerken in ons volksbestaan een rol van zoo groote beteekenis vervullen, dat haar recht om haar stem in de geestelijke lei ding van het volk te doen hoo- ren, zeker niet mag worden achtergesteld bij de verkregen rechten der omroepvereenigin gen. Het proces te' Neurenberg l~\ E Fransche hoofdaanklager, Francois de Menthon heeft zijn j functie neergelegd omdat hij in Parij? tot een hooge en uitermate belangrijke functie is geroepen. Dit vertrek zal echter 1 aan de kracht van de Fransche aanklacht geen afbreuk doen. f Hij wordt opgevolgd nl. door Auguste Champetier de Ribes, een man die zijn sporen heeft verdiend. In den eersten wereldoor log werd hij tweemaal gewond, hij was werkzaam in de ver zetsbeweging in de Pyreneeën, werd in 1942 dooi de Duitschers gearresteerd, zat o. a. met Herriot in een concentratiekamp, en zag in 1944 kans om daaruit te ontsnappen. NOGMAALS DE SLAVENARBEID Versciiiiienae nieuwe scue.en siaan op stapel en zullen weldra tewater wor den gelaten. Hier zien wij het aan brengen van den voorsteven aan een nieuwen koopvaarder. Anefo-Breyer-P. HONGARIJE REPUBLIEK? Volgens Radio Boedapest heeft de Hon«aarsche Min.- Pres. verklaard, dat in Honga- riie nog voor het einde van de ze maand de republiek zal worden uitgeroepen. De par tijen, welke deel uitmaken van de regeeringscoalitie hadden zich volgens den Min.-Pres. reeds voor de republiek ver klaard. de kwestie van de Hon- eaarsche grondwet zal nog voor het einde van deze maand bij het parlement aanhangig wor den gemaakt en er bestaat geen twijfei over dat dan de repu bliek zal worden uitgeroepen. In tegenspraak met verschillende geruchten en onjuiste krantenberichten verneemt het A. N. P., dat er op het oogenblik geen sprake is van een bezetting van een deel van Duitschland door Nederlandsche troepen. De lichting 1945, welke thans gekeurd wordt en vermoedelijk in Mei a.s. in zijn geheel onder de wape nen zal zijn is volledig bestemd voor den dienst in Indië. Slechts een zeer gering contingent zal vermoedelijk in Nederland blijven. EN DE REST IS ONBEREIKBARE LUXE! De op het oogenblik ter be schikking van het departement van oorlog staande gezagstroe- pen hebben als voornaamste taak de bewaking der internee- iingskampen. Hun aantal laat evenmin afzondering van een belangrijk contingent voor an dere doeleinden toe. Boven dien zal eveneens een deel der gezagstroepen bestemd worden voor den dienst in Indië, vooral waar onder deze troepen het enthousiasme voor den dienst in Indië groot is. Belangrijke contingenten gezagstroepen zijn trouwens reeds op weg naar de Oost. Voor de bezetting van een deel van Duitschland, zooals dat o. a. door België is gedaan, zou een aanzienlijk aantal troepen noodig zijn, een luxe, welke Ne derland zich op het oogenblik niet kan veroorloven. BISSCHOPPELIJKE BELANGSTELLING VOOR ENGELAND—BELGIE. Kardinaal Griffin, Aartsbis schop van Westminster, zal een internationalen voetbalwed strijd Engeland—België in Lon den bijwonen. Hij zal hier den voorzitter van den Belgischen Voetbalbond, kanunnik Des- sains, die een vriend van hem is, ontmoeten. DE TRAMDIENST HAARLEM—LEIDEN. Gisterochtend om elf uur is de eerste tram van Haarlem naar Leiden over de herstelde brug bij Oegstgeest gaan rijden. Op Maandag 21 Jan. zal op deze lijn begonnnen worden met een halfuur-dienst. Naast Sauckel werden door de Fransche prosecutie Goering, Keitel, Speer en Funck aange wezen als de mannen, die de grootste verantwoordelijkheid kragen voor dit hoofdstuk der Duitsche misdaden. Reeds gisteren gaven wij de verschrikaelijke cfcportatiecij- fers. Deze werden thans nog eens herhaald, maar ais een in leiding tot het iaatsie hoofd stuk van de Fransche aanklacht en het was wel een van de meest dramatische. Hier werd de behandeling ge schetst van gedeporceerden, die onaer omstandigneden moes.en ieven, die de nusaacugheid be wezen van hen die aeze om standigheden schiepen. Er werd een rapport overgelegd van dr. Sager, arts van de arbeiders kampen van Krupp, waarin ont stellende staaltjes worden ver nield. Sauckels uitspraak dat de voeding en-behandeling der arbeiders in verhouding tot hun prestatie en goeden wil moest zijn vormde de grondslag. In derdaad werden de arbeiders op verminderd rantsoen geplaatst zoodra door overmatige arbeids uren (66 uur per week) hun prestatie verminderde. „Zij tra den dan in de categorie der on nutte krachten welker vernie tiging door Nazi's beoogd werd'. Hp liet ook uitkomen dat de slecht gevoede en gekleede en door epidemieën bedreigde ar beiders een behoorlijke medi sche behandeling ontbeerden. „Zieken konden geen aanspraak maken op behoorlijke behande- linge, die Nazi's in theorie toe zegden aan den producent maar waarop men als menschen geen recht kon doen gelden. Zieke arbeiders waren slechts een blok aan het been voor de Duit sche oorlogseconomie". Hoewel hij geen statistieken had van in Duitschland omgekomen ar beiders legde de aanklager een officieele schatting van 25 dui zend Franschen over. Zij sierven deels door langzame uitputting, deels door snelle vernietiging, waartoe zij naar concentratie kampen waren overgebracht. Japansche krijgsgevangenen, die op Java werden ontwapend, het vliegveld te Batavia, waar ze on der bewaking van nieuwe, startbanen moeten aanleggen. aan het werk op Britscbe soldaten AneioP, Het lot der arbeiders: vernietiging. Blijkens een door den Fran schen aanklager aan het tribu naal overgelegde Duai-che s.a- tistiek had Nederland in Feor, 1943 van de Westelijke landen het hoogste aantal gecieporteer- ae arbe.ders. Volgens deze Duit sche cijfers wersten toen 154 duizend Nederlanders in het Reich, 135 duizend Franschen, 131 duizend Belgen. Het hoogs.e aai-tal waren de „Ostarbeiter" 135C duizend, Polen leverde 896 duizend Estland en Letland 3rf0 duizend en Italië 200 duizend. Een van de meest cynische u;tlatingen waaruit blijkt dat de Nazi's opzettelijk de arbeid hebben gebruikt ais middel tot vernietiging van menschenle- vens is van Goebbels. Zij is neergelegd in een verslag van een discussie van Goebbels met Thierack, den beruchten iuri— dischen specialiteit der Nazi's, die in 1943 Min. voor Justitie werd. gehouden 14 Sept. 1942. Het heet in dit rapport letter lijk: „Met betrekking tot de vernietiging van a-sociale le vens is Goebbels van meening, dat volgende groepen moeten v/orden vernietigd: Joden en zigeuners onvoorwaardelijk. Po. !en. die drie of vier jaren dwangarbeid hebben gekregen, Tsjechen en Duitschers die ter aood veroordeeld of tot levens lange dwangarbeid of tot le venslange Sicherheitsverwah- rung veroordeeld zijn. Het is het best hen door arbeid te vernietigen". Deze uitlating van Goebbels is door de Fransche aanklagers aan het tribunaal overhandigd als bewijs van de Duitsche plannen met slaven- a-beid. WIE IS LAMME GOEDZAK? Wist u d~. in Wassenaar nog 156 Duitschers in vrede leven te midden van de „dumme Hollaender"? Wist U, dat twee van hen. zoo gezegd een heer en een dame. in een gro-' huis wonen? West U. dat deze heer, daartoe aangezet door deze dame, 38 mud kolen aanvroeg en dat zij deze 58 mud hebben gekregen ook? En wist U, dat dit bericht in deze vreedzame rubriek eigenlijk niet thuishoort daar de Nw. Leidsche Crt. verzekert, dat het echt waar is. gelijk ook waar is het feit. dat in Den Haag nog 2000 leden van het „Herrnvolk". ruim behuisd, zijn ..ondergedoken"! Dan wist U zeker ook niet, dat twee solisten van het ..Deutsches Theater fuer die Niederlnnde" thans evenzoo vroolijk optreden in een concert te geven door het Residen tie-Orkest. Sieg Heil* PRINSES JULIANA LICHT ONGESTELD. Naar wij vernemen is H. K. H. Prinses Juliana licht onge steld. Zij moet het bed houden. WEERBERICHT. Tot Zondagavond: ln den nacht lichte vorst, over dag temperatur om het vries punt. meest zwaarbewolkt, geen neerslag van beteekenis. zwakke wind.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1