CiÉtison lot het Eritsciie Eerste zitting v. d. Veiligheidsraad Bevin over Britsche pianr.en "BIDWEEK" Internationale Vrijdag 18 Jan. 1946 Hoof'ired Rector H Sondaal Mr. Dr C. Ch. A. van Haren Directeur: G. van Eibari{. Bureaux: Papengracht 32. Ie» Red 20015. Adtn. 20*26. Abonnementsprijzen 0 26 per week, f 1 10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco per oost f 4 20. ItUtCHT No. 175 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Waren er minder onwetenden, er zouden meer geloovigen zijn! Indonesië Luit.-Gen. Christison, geallieerd opperbevelhebber in Ned. Indië, heeft zich in een persoonlijk schrijven gewend tot alle Britsche en Brilsch-Indische hoofdofficieren in Ned.-Indië. Het schrijven is gedateerd 1 Januari 1946. UW CRITIEK IS „ON-ENGELSCH" Het is mij zoowel uit Brit- scfae a's Ncderïands-he berich ten duidelijk geworden. dat de Bi'itsche cri iek ten aanzien van onzen bondgenoot hand over hand toeneemt. Deze toestand is iammerlnk en betreurenswaardig. In de eerste plaafs is het „or-En- ge'sch" en bovendien geeft bet uiting aan een volkomen ge mis aan dankbaarheid voor de edelmoedige rel, dfe Nederlan ders gedurende den oorlog ver- vV'e". De No-'er"—'"""'"i r~~- rine, de koopvaardijvloot en de luchtmacht hebben zlide aan zijde met onze zeelui en inloten pc'-ed^n en een grootsch werk verricht. Er moet bov~"**ien aan herinnerd worden, dat Ne derland den '-"-log i>-n Japan ve-klaarde, voordat dit 1d er zich van bewust was, dat. ge zien de bescMk*-™re rai|:'"i c hu*~"nnen in "Me-1. Indië de kans op succes gering was. Kwestie van menscheliik begriinen. Onze bondgenooten hebben bijna alles verloren en zij le ven. thans nog onder verschrik kelijke omstandigheden. Na tuurlijk zijn zij ernstig ongerust over het lot van hun vrouwen en kinderen. Zelfs sinds de aankomst van de Britsche troe- pc moeten de Nederlanders aanzien, dat honderden Neder- landsche vrouwen en mannen ontvoerd en vermoord worden. Al deze menschen hebb»n gedurende 3 V. jaar onder de Japanse'"» bezetting geleden. Zij zjip ex-krjjgs^revangenen en zij hebben den dood van hun vrouwen aanschouwd, of vernom-m. Zij lezen van t'^e- wenverscheninoren vanuit Ne derland. maar zien geen troe- nen aar-komen, fret bet dan verwondering wek'-en. dat hun *-"ht en moreel riet zijn zoo als men normaal zou verwach ten? Hst -eheele p-ohleem is geen i>oli*'~k vraagstuk. n>»»r een '-—«stie van menscheliik begrijpen. Handhaaf trad'ties. onze beste Wanneer wij ons thans wen den tot de Nederlandhche mi litairen, zijn de meesten krijgs gevangenen geweest of door de Japanneezen gebruikt voor dwangarbeid ver van huis. Zij hebben gelsden tengevolge van slechte huisvesting, onvoldoen de voeding en het grootste ge deelte van hen heeft geduren de jaren hun gezin niet gezien. Thans, vier maanden na de in eenstorting van het Japansehe rijk verkeert de meerderheid van hen nog in dezelfde ver-1 schrikkelijke omstandigheden. Wij Engelsehen becritiseeren de Nederlanders - en terecht wegens hun baldadige aan-1 vallen op Indonesiërs, maar menschen, die hun evenwicht kwijt zijn en die dorsten naar wraak kunnen of willen geen onderscheid maken tusschen gematigden en terroristen. Zij zien de Britten onder vesl gerieflijker omstandighe den in de stad en zij zien hen in auto's rondrijden. Hoe zou men zelf reageer er., wanneer ditzelfde in Engeland gebeurde 1 VOETBAL ALLE WEDSTRIJDEN AFGELAST. Alle voor Zondag a.s. vastge stelde wedstrijden zijn afgelast. Het programma van 20 Januari is in a le distrieten opgeschoven naar Zondag 27 Januari. H.K.H. Prinses Margriet Francisca, die morgen drie jaar wordt. Haar eerste ver jaardag in Nederland. Anefo-P. en de Amerikanen de bezet tingsmacht vormden? Wij hebben de volgende -"'■■'-ten ra te kernen, v/a-meer wii bereid ziin de beste t'-ach- ties van het Britsche rijk te handhaven. Wij moeten: a) verdraagzamer ziin en meer symn-thie en begrip toonen; b) al'es doen, wat in o:ize macht is om de e^e'e geest o-- cüer de Nederlanders hoog te houden, hun welz!in te bever deren en een voorbeeld voor hen te. ziin. Conferentie der Ver. Volkeren in Londen. Afrikaansche mandaatsgebieden onder beheersraad A AN het begin van de zitting der algemeene vergadering van de U. N. O. van gisieren lieeft de Engeïsche Min. van Bni- tenlandsche Zaken, Bevin, in tegenwoordigheid van alle gede legeerden ter vergadernig, zijn aangekondigde rede gehouden. I Hij deelde mede, dat Engeland had besloten onverwijld bespre- kingen te openen cm de Afrikaansche mandaatsgebieden Tan- I ganjika, Kameroen en Togo onder den beheersraad te brengen. 1 Bevin zeide verder, dat Engeland bereid is, de verplichtingen op zich te nemen, welke uit de taak van besturend gezag onder het nieuwe systeem zouden voortvloeien. Palestina en Transjordanië Intentie voor Zaterdag 19 Jan.: TERUGKEER DER OOSTERSCHE AFGESCHEIDENEN TOT DE KATHOLIEKE EENMEID. De hereeniging der Oostersche afgescheidenen heeft wel heel bij zonder de voorliefde der Kerk. En de reden hiervan is duidelijk: het gaat hier niet oin heidenen, ook niet om christenen alleen, maar om christenen, die wel het nauwst met ons verbonden zijn. Tusschen hen en ons bestaat er wel de grootste gemeenschappe lijkheid. zoowel in geloofsleer als in geloofspractijk. Zij bezitten nog alle zeven H.H. Sacramenten, zij hebben een rechte, geldig gewijde hiërarchie. Het gaat hier om een kleine 200.000.000 christenen. Zij zijn van de ware Kerk losgescheurd en wat dit zeggen wil blijkt uit de gelijkenis van Christus over de wijnstok en de ranken. Afgeschei den van de ware Kerk zijn zij als afgesneden ranken, die nog een poos kunnen voortleven op de sappen, die zij bezitten, maar die noodzakelijk ten doode staan op geschreven, omdat zij geen toe voer van nieuwe levenssappen meer ontvangen. Welnu: helpen - wij hen, opdat wij weer op de ware wijnstok der Kerk zullen ge- ent worden. De eerste zitting van den Veiligheidsraad, het orgaan van de Ver. Volken, dat belast is met de verantwoordelijkheid voor het hand haven van den wereldvrede, werd gistermiddag in de conferen tiezaal van Church House, Westminster, gehouden. Tijdens deze historische vergadering waren de leden geschaard langs een hoefijzervormigen tafel. Mr. E. N. van KleA'ens, vertegenwoor diger van Nederland zat aan den linkerkant van den voorzitter aan het einde van het hoefijzer. Australië bezet den voorzitterszetel Norman Makin, de Australi sche Min. van Marine, hoofd van de Aus.ralische delegatie bij de Ver. Volkeren, is tot voorzitter van den Veiligheids raad gekozen. Hoewel de eerste bijeenkomst van den veiligheidsraad een ge heel formea.e Kwestie was. ti\ hij veel belangstelling. De mees te delegaties zonden vertegen woordigers naar de conferentie zaal om deze gebeurtenis te volgen. Vrijwel al-e toespraken waren formeel, doch door alle klonk het bewustzijn van de gedelegeerden, dat zij hun ver antwoordelijkheid voor de handhaving van vrede en vei ligheid van de wereld zouden toonen. Mr. van Kleffens zeide, dat het hem veel genoegen deed. dat de vergadering geleid werd door een verte- genwoordgeir van Austra lië. „Een jaar geleden leefde het Nederlandsche volk onder de hiel van den aan valler. Het contrast met heden is zeer groot. Toen waren wij de wanhoop na bij. hoewel de hoop nimmer verdween. Dit alles heeft plaats gemaakt voor groote verwachtingen. Deze ver gadering had een gunstig begin", zoo vervolgde hij. „Er was een openbaar lichaam in Nederland, wellis leden altijd „zeer discrete en zeer loyale hee- ren" werden genoemd. In dien wij, leden van den Veiligheidsraad aan zulk een beschrijving voldoen, dan zullen wij ook de be langrijke missie, die ons is toevertrouwd, vervullen." Na eenige formaliteiten werd de zitting van den veiligheids raad verdaagd. Boeken achter het raam In Maart 1945 had een boekhan delaar in Amsterdam zijn etalage vol Engeïsche boeken. Woorden boeken. spraakkunst, lexicon enz., enz. Tegen een roode achter grond stond te lezen: ,,Nu is het oogenblik gekomen om Engelsch te leeren". De woedende Duitschers lieten dit geen 2 dagen staan en gaven direct bevel de etalage te ont ruimen en er iets anders in te zet ten. Prompt lag de volgende dag de etalage vol met Duitsche boeken en daarkij het opschrift: ,,Nu of nooit. Leert Duitsch. an ders is het voorgoed telaat". Een andere boekhandelaar hing een groot portret van Hitier in de uitstalkast. Daaronder slechts twee boeken. Het ééne „Mein Kampf" van Hitier. Het andere ..Kleiner Matin, was nun?" warm pleidooi voor steun aan het werk van de U. N. R. R. A., en 'drong aan op' gemeenschap pelijke inspanning van krachten voor het tot stand brengen van een betere ver dee ling van het beschikbare voedsel over de geheele wereld. Bevin brak verder een lans voor het internationaal arbeids bureau. Alle handelsstrijd tus schen de staten onderling, ten koste van den arbeider, moet voorkomen worden, zeide hij. Omtrent Palestina merkte Bevïn op, dat het volgens Brltsch inzicht noodzakelijk was het rapport van de Anglo-Amerikaansche commis sie van onderzoek af te wach ten, alvorens het probleem ven Palestinas toekomst aan te snijden. Hij kondigde vervol gens aan, dat Zijner Majesteit: regeering van p'.an was in de nabije toekomst stappen te on dernemen tot het vestigen van Transjordanië als een souve- reine en onafhankelijken staat. Over de kwestie van de veiligheid zeide Bevin, dat men de veiligheid op zoo een manier tot stand moest trachten te brengen, dat de mogendheden, welke in de afgeloopen oorlog de over winning -hadden behaald, elkander met vertrouwen zouden kunnen tegemoet treden, zoodat hun organi satie op zichzelf een werke lijk antwoord zou vormen op allen duivelschen oor- logstoeleg. Nieuwe taak voor Geall. bevelhebbers. Bevin wees er op, dat de or ganisatie in staat zou moeten zijn. haar besluiten kracht bii te zetten en dat daarom ieder lid de noodzakelijke troepen, galden en uilrusting mede zou moeien inbrengen. De Britsche regeering, aldus Eevin, begroet daarom met irt- stemming de vorming van een militaire commissie onder het gezag van den veiligheidsraad, in deze commissie zal de onder vinding, welke de geallieerde bevelhebbers tijdens den oor log hebben opgedaan, ter be schikking van de Ver. Volke ren gesteld worden. De nieuwe taak van deze bevelhebbers, welke niet zal bestaan in het leiden van oorlogen tusschen de naties onderling, doch in het verdedigen van den wereld vrede, zal mogelijkheid bieden voor een grootsche bijdrage tot het werk van de Ver. Volkeren. Eveneens, zeide Bevin, be groetten wij met instemming het voorstel tot instelling van een commissie voor de atoom energie, welke een plan voor controle op wetenschappelijke ontdekkingen zal moeten uit werken. Steunt de U. N. R. R. A. Spreker wees er op, dat zeer vele moeilijkheden hun ont staan dankten aan gebrekkige economische omstandigheden. In dit verband hield hij een EkNEST bevin De Uno, aldus verklaarde Be vin tenslotte, is de laatste ver bindingssteen in den boog van internationale organisatie. De oorlog is door de rechtvaardig heid buiten de wet gesteld. De aanvaller kan niet langer een stralenkrans en standbeelden vgrwachten te; zijner nage dachtenis, doch het schavot en het touw van den beul. De we reld kan niet in een handom draaien veranderd worden, doch de Uno zal den weg er toe kun nen bereiden. En de volkeren van het Britsche Gemeenebest zullen al hun capaciteiten, moed en kundigheden in dienst stellen van den opbouw van wereldorde en -vrede. JRANKRIJK ACCOORD MET VREDESCONFERENTIE. Naar officieel te Parijs is me degedeeld, gaat de Fransche re geering accocrd met het voor stel der Big Three betreffende een vredesconferentie voor het opstellen van de verdragen met de voormalige bondgenooten van de as. De Fran clie regee ring is voldaan over het ant woord, dat zij heeft ontvangen op de vragen, die zij gesteid heeft naar aanleiding van de voorstellen. SCHEERMESJES VAN DEN BON. Scheermesjes zullen binnen kort vrij mogen worden afge leverd. In hef buitenland is een voldoende hoeveelheid grond stoffen aangekocht, waardoor de voorziening van ons land t. a. v. dit artikel is gewaarborgd. IJS OP HET IJSELMEER. Hedennacht is het IJselmeer geheel met grondijs dichtgeloo- pen. De scheepvaart is ge stremd. WEERBERICHT. Tot Zaterdagavond: Koude wind tusschen Oost en Zuid-Oost, Matige vorst. Toe nemende bewolking met later kans op sneeuw.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1