k Weinig samenwerking tij de U.N.9. I Wie groot is Werd A Internationale Sjarir's beroep op de Ver. Volkeren Donderdag 17 Jan. 1946 Hoofdred Rector H Sondaal Mr. Dr C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. lel Red 20015, A dm. 20S26. Abonnementsprijzen: f 0 26 per week. f 1 10 per maand. f 3.20 Der kwartaal. Franco per Dost f 4.20. No -ni Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken voor de menigte, het buiten haar. Indonei is LHOEWEL in de berichten uit Indië steeds de nadruk wordt gelegd op de activiteit der extremisten en de weerbarstige houding der Sjarir-regeering, blijkt than:, dat er in Indonesië toch ook nog andere krachten werkzaam zijn en dat niet alle Indonesiërs bezeten zijn van de cnafhankeiijkheidsidee, zooals deze door Soekarno wordt voorgestaan. De Democratische Liga Het is daarom verheugend te constateeren, dat door een groep intellectueele Indone siërs een nieuwe politieke groepeering voorbereid wordt onder leiding van Mr. Mas Slarnet, die onlangs een open brief aan H. M. de Koningin heeft gezonden. Deze groep heeft de taak op zich genomen een schets op te stellen van een werkschema voor een democratische groe peering, die zich uiteindelijk in een politieke partij zal hun nen ontwikkelen. De andere leden van dit voorbereidende comité zijn Mr. Koesoemo Oatojo, P. F. W. Wakary. (bei den oud functionarissen bij de Ned. Indische regeering), A. C. Toepamahoe (een Ambon- nees), R. Joostensz. Roebini, Ongkiehong (dit Chineesche lid van het comité bekleedt op het oogenblik een functie bij het Ned. Ind. Dep. van Finan ciën) en J. L. F. Rhemrev. De Doelstelling. De Liga stelt zich de uit eindelijke onaihankelijkheid van Indonesië ten doel, maar is scherp gekant tegen de re publiek van Soeuamo. Een van de foelaiigrijïiste punten uit hst werkschema is, dat het aannemen of weigeren der Nederiandsche veorstei- ten niet bepaald behoort te worden door „het dictator schap van Soekarno, maar voorgelegd moet worden aan een competent lichaam dat teen werkelijke vertegen woordiging is van het Indo nesische volk." Volgens het werkschema zal een zoodanig lichaam samen gesteld moeten worden bij vrije verkiezingen, met stem recht voor iedereen, onafhan kelijk van ras of geloof, die een zekeren graad van ontwikke ling heeft. De groep zal alleen diegenen als lid aannemen, wier on kreukbaarheid bewezen is en die gedurende de Japansche bezetting van onbesproken gedrag zijn geweest. Intentie voor Vrijdag 18 Januari: TERUGKEER VAN ALLE DWALENDEN TOT DEN ééNEN SCHAAPSTAL. „Het Rijk der hemelen is gelijk aan een koning, die een bruilofts maal gaf voor zijn zoon en hij zond zijn dienaren om de genoo- digden tot de bruiloft te roepen". (Matth. XXII 2): de roeping tot het Rijk Gods, de ware Kerk. Maar de eerst-genoodigdende Joden, wilden niet komen ten- wninste niet als volk. Envtoen daar na de dienaren werden gezonden naar de kruispunten der straten om de heidenen te roepen, zijn wel velen gekomen, maar nog een 1.000.000.000 wachten op de uit- noodiging. Anderen, die reeds de feestzaal zijn binnengegaan, heb ben deze zelf weer verlaten: 400.000.000 afgescheidenen uit Oost en West. Weer anderen hebben hun bruiloftskleed der genade ver loren: de slechte en afvallige Katholieken. Welk een ontzaglijk aantal dwa- lenden! Laten wij die dienaren we zen, die door ons gebed al die zie len dringen om toch binnen te ko men, want alles is hiertoe bereid. Een delegatie van de groe peering verwacht binnen kort een onderhoud met Gen. Christison te hebben en dan van de gelegenheid gebruik te maken om den geallieerden bevelhebber te verzoeken zoodanige voorwaarden te scheppen in de geallieerde gebieden, dat de groep vrijelijk bij eenkomsten kan organisee- ren, zonder dat haar leden gevaar loopen gemolesteerd te worden. De delegatie zal Gen. Christison ook vra gen een bepaalden zendtijd beschikbaar te stellen van den geallieerden soldaten- zender opdat zij haar ge zichtspunten per radio kan verspreiden. Evenzoo zal de delegatie verzoeken, dat aandacht aan de groep wordt geschonken in de pu blicaties der geallieerden. De Liga is van meening, dat het noodig is de gemeenschap van fascistische en misdadige elementen te zuiveren, voor dat overgegaan kan worden tot het vestigen van toestanden, waarin wet en orde geëerbie digd worden. De Liga is ver langend mede te werken aan het bereiken van zulke toestan den. Sjahrir heeft gistermiddag medegedeeld, dat de technische detailleering van het beroep, dat gericht zal worden tot de organisatie der Ver. Volken, thans wordt uitgewerkt. Het beroep zal waarschijnlijk per telegraaf of per brief recht streeks naar Londen worden verzonden. Het is echter nog niet bekend op welke wijze het zal geschieden. Sjahrir heeft Soekarno's „re sidentie" te Batavia betrokken. Soekarno maakt op het oogen blik een tocht door Midden- Java en zal, naar men ver wacht, aanstaande Zaterdag te Djokjakarta terug zijn. Sjahrir zal dan naar Djokjakarta rei zen voor het voeren van be sprekingen met Soekarno. RUSLAND IN DE MINDERHEID De vergadering der Vereenigde Volkeren gaat voort met iederen dag een morgen- en middagzitting, waarin de gedelegeerden der Verbonden Naties de meening van hun land naar veren brengen. Zoo sprak Dinsdagmiddag de Min.-Pres. Schermerhorn namens Nederland. De debatten ten einde De lijst van sprekers werd gisterenmiddag afgesloten met een toespraak van den Pool- schen afgevaardigde Vincent Rzy.mowsky. Deze waarschuw de tegen de herleving van het fascisme. „Het leeft loerend in de na- oorlogsche demobilisatie, in de scheuringen van nationalis- men en rassen en in de duis tere hoeken van trusts en kar tels", zeide hij. Zoowel Rzy- mowsky als de Noor Tryge Lie ondersteunden de groote mo gendheden bij hun wensch meer invloed te hebben in ver houding tot hun grootere ver antwoordelijkheid. Rusland niet in het debat. Door den Perzischen gedele geerde werd voor zijn land het recht voorbehouden om het geschil met Sowjet-Rusland over Azerbeidsjan voor de ver gadering der Üno te brengen. Deze mededeeling wekte hevi ge verontwaardiging in Sow- jet-Russische kringen. Thans heeft de delegatie van Iran van haar regeering te Te heran opdracht gekregen om het geschil met de Sowjet- Unie inzake Azerbeidsjan bij de Uno aanhangig te maken. Niettegenstaande haar ver ontwaardiging hierover neemt Rusland geen deel aan het de bat. Rusland weet op hoeveel stemmen het bij een e.v.t. stemming over een voorstel door dit land ingediend, kan rekenen. Zij vormen een minderheid en niets wijst er op, dat Rusland het voorloopig tot een meerderheid zal bren- een. En dit is juist in volle werkelijkheid een angst wekkende aangelegenheid. Want de zekerheid, dat men altijd, als men een afzonderlijk standpunt in neemt wat op zich een volkomen te récht vaardi gen zaak is in de minderheid is, moet op den duur verbitteren en elke bereidheid tot medewer king ondermijnen. Dat is het gevaar, dat van den aanvang af, de Ver eenigde Naties bedreigt; alle krachten zullen moe. teh worden aangewend, door allen zonder uitzon dering, om het af te wen den. Een volkenbond met twee scherpe tegen elkaar staande groepen is erger dan geen volkenbond: al leen samenwerking kan de wereld redden uit den chaos, waarin hopelooze conflicten haar hebben ge- - stort. (Maasbode). De lijst van sprekers is gis terenmiddag afgesloten, doch de Sowjet-Ünie stond er niet op vermeld. Men hoopt echter, dat Sowjet-Rusland zich als nog in de debatten zal mengen, en dat er een middel gevonden zal worden om voor dezen keer een uitzondering op het ver gaderingsreglement te maken, door zulks toe te staan. H.M. de Koningin heeft gisterenmor gen in het paleis Lange Voorhout te 's-Gravenliage Mgr. Johannes Kardinaal de Jong in particuliere audiëntie ont vangen. Na deze ontvangst bood H.M. de Koningin aan den kardinaal een noenmaal aan. waarbij tevens enkele genoodigden. waaronder de Min.-Pres. Prof. Ir. W. Schermerhorn, aanzaten. Z. Era. verlaat na de ontvangst het paleis uitgeleide gedaan door den kamerheer der Koningin, baron Rengers, DR. VAN MOOK ONGESTELD. De Lt.-Gen. Dr. H. J. Van Mock, dia zich reeds gedurende de laatste dagen van zijn ver blijf in Nederland minder goed gevoelde, is door influenza eenige dagen te Cairo opgehou den Zijn toestand is thans even wel zoo, dat hij hoopt met het eerstvolgende K. L. M.-vlieg- tuig naar Indië door te reizen. Dc herstelde l.lsselbrun te Zutpheti is door den dir.-gen. van Riikswkater- staat ir. W. Harmsen, officieel geopend. Met inuizek voorop trok de Zutphensclie burgerij na de plechtigheid over de nieuwe brug. \V. Zeylemaker-P. Wat Duitseliland roofde en hoe liet terug komt Van officiëele zijde wordt medegedeeld, dat het opspo ren van het goud, dat door de Nazis geroofd werd een belang rijk onderdeel uitmaakt van het plan voor schadeloosstel ling en teruggave. Men raamt dat de Duitschers voor een be drag van .700.000.000 dollar hebben gestolen. Alleen al uit België werd voor meer dan 200.000.000 dollar gestolen, ter wijl nog maar voor 300.000 dol lar achterhaald is. Intusschen werden energie ke stappen ondernomen om zooveel mogelijk van het ge roofde op te sporen door een nauwkeurig onderzoek van alle Nazi handelstransacties met neutrale landen en vijan delijke satelieten. Een andere post, welke op het oogenblik nog niet onder de formule voor de herstelbe taling valt is de steenkool uit de Saar en de Ruhr. Regeerin gen als die van Amerika, wel ke het allernoodzakelijkste aan Duitschland hebben ver schaft, wenschen de betaling hiervan eerst zeker te stellen voordat de opbrengst uit zulke bronnen als de steenkool-in dustrie in Duitschland be schikbaar komt voor herstel betalingen. Het groote stoomschip „Eu ropa" valt onder het derde deel "van de Duitsche koop vaardijvloot, dat aan Amerika komt. Er is nog geen beslissing gevallen aangaande de vraag of Amerika inderdaad de „Eu ropa" als deel van de schade loosstelling wil overnemen. De Duitsche schadeloosstellingsbe talingen door middel van sche pen worden geraamd op 80.000.000 dollar. De Duitschers mogen alleen maar eenige kustvaartuigen behouden. De Amerikaansche eisch voor scha deloosstelling wordt geraamd op een totaal van ruim 200.000.000.000 dollar. Meten met tweëerlei maatstaf De studenten, die de z. g. n. loyaliteitsverklaring teekenden] worden zéér zwaar gestraft. Voor verscheidene komt het zelfs hierop neer dat zij nooit meer zullen kunnen afstudee- ren. De hoogleeraren die de stu denten het advies gaven om te teekenen gaan uit dien hoofde vrij uit. Een onderzoek te Delft heeft aangetoond dat 23 van de teekenaars door de Duitschers gevangen zijn genomen, dat nog eens 20 illegaal werk heeft gedaan, voor een deel zeer belangrijk illegaal werk en c.at 97 van alle Dlftsche stu denten die geteekend hebben, zich aan tewerkstelling in of voor Duitschland heeft weten te onttrekken. Onder de niet- teekenaars zijn er verschillen den die wel voor Duitschland werkten. Aan Mr. Frederiks. tijdens de bezetting Secretaris-Generaal Van het Departement van So ciale Zaken, is eervol ontslag met wachtgeld uit zijn functie verleend. De Minister van Binnenland- sche Zaken heeft daarbij over wogen: „dat Mr. Dr. K. J. Frederiks, Secr.-Gsn. van het Dept. van Binnenlandsehe Zaken, hoe wel aan zijn trouw aan de Koningin en het vaderland niet valt te twijfelen en hij inderdaad door zijn aanblij ven ook veel leed en schade heeft weten te voorkomen, niettemin door te veel toege ven aan de eischen van den bezetter en het verleenen van medewerking waar een stellige weigering op haar plaats ware geweest, een ver slappenden invloed uitoefen de op den weerstand tegen den vijand en hij het vertrou wen verloor van hen die zich onvoorwaardelijk en princi pieel tegen den bezetter en alle door deze gepropageerde beginselen te weer stelde." Het komt niet in ons op deze beslissing als zoodanig aan te lasten, ofschoon wij er onze ge dachten over hebben. Maar schril steekt tegen dit eervol ontslag met wachtgeld af de maatregelen welke tegen la gere functionarissen worden genomen, die niet meer wisten waar zij aan toe waren toen zij de hooge oomes, te beginnen met den Hoogen Raad der Ne derlanden, een wijfelmoedige houding zagen aannemen. Agenten van politie en lagere ambtenaren zouden veel milder beoordeeld moeten worden dan de hoogste chefs. Men krijgt den indruk dat dit niet het geval is. Er loopen duizenden gestaak- ten rond. Weliswaar met be houd van salaris, maar zij zijn geteekend ook als zij straks weer in hun functie worden hersteld. Geteekend voor het leven. Ook zonder dat er schuld in hen werd bevonden. Geteekend ook omdat zij een fout begingen, die zij van hun leiding hadden afgekeken of die zij begingen in de uitvoe ring hunner opdracht. VISJINSKI VRIJDAG A.S. TE LONDEN. Naar Reuter te Londen ver neemt. zal Visjinski, de Sow- jet Vice-Commissaris van Bui- tenlandsche zaken, heden Mos kou verlaten. Hij wordt Vrij dag a.s. te Londen verwacht. Visjinski zal vandaag dus niet de eerste bijeenkomst van den veiligheidraad der UNO bij wonen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1