U 1 onze vurigste wensch internationale aanvaarding van rechtvaardigheid en menschelijkheid De Rijksdagbrand - Scyss - H bewijst liet tegendeel Macht, gegrond vest in de wet. VrBiiesancl&rhandelingen in Verkeersbrtig te Zutpheo hersteld Woensdag 16 Jan. 1946. -Hoofdred Rector H. Sondaal Mr. Dr C. Cb. A. van Haren. Directeur: G. van Elbar*. Bureaux: Papengrachi 32. lel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen- f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. No. 175 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken WIE ZEGT dat hij nederig is, In de middagzitting der algemeene vergadering der Vereenigde Volkeren hield gis terenmiddag de Min. President Ir. Schermerhorn een rede, waarin hij het standpunt van Nederland ten opzichte van het Handvest der Vereenigde Volkeren naar voren bracht en waarin hij de medewerking van Nederland toezegde bij het pogen om te komen tot een instrument om den vrede te waarborgen aan de volkeren der aarde. In zijn rede, welke door de aanwezigen met groote belang stelling werd aangehoord legde de Min. President er den nadruk op, dat alléén bij erkenning van de absolute normen van rechtvaardigheid en menschelijkheid een waarborg ge schapen kan worden voor het behoud van den wereldvrede. Ik ben er van overtuigd, dat gij allen zult begrijpen, dat een volk, dat van de diepste diepte van lijden is opgestegen tot een welbewust en intens besef van de enorme waarde en be- teekenis van al wat rechtvaar dig en menschelijk is, den vu- rigen wensch zal koesteren de zelfde beginselen op interna tionaal terrein toegepast te zien. En indien het waar is, dat de Duitsche concentratiekam pen van de landkaarten zijn weggevaagd, zoo is het even waar, dat het gevaar voort vloeiend uit een menschelijke samenleving, die de absolute moreele normen niet langer er kent, nog altijd aanwezig is, zoowel in de volkeren zelf, als in de internationale gemeen schap. De internationale ge meenschap nl. is goed naar ge lang de naties goed zijn die voor de internationale samen werking de verantwoordelijk heid dragen. In het leven van een natie is geen ordelijk bestaan moge lijk zonder het gebruik van macht, maar overal waar de macht wordt uitgeoefend zon der dat zij in de wet haar grondvesten heeft, en zonder dat zij behoorlijk rekening houdt met de rechten van elk menschelijk wezen, is het on vermijdelijke gevolg de ter reur die Nazi-Duitschland voor onze oogen heeft ontplooid. In dien dit waar is met betrek king tot een natie, dan is het ook waar met betrekking tot de internationale samenleving. Ook daar is macht onontbeer lijk, maar hoe grooter de macht, des te geduchter zijn de gevaren die ontstaan, wanneer die macht niet getemperd wordt door het inzicht in het geen goed en slecht is, en wan neer die macht niet onder openbare supervisie wordt uit geoefend. Niemand wenscht overheer- sching door één staat of een groep van staten en tezelfder tijd beseffen wij allen, dat het stelsel van evenwicht van machten onvermijdelijk zou leiden tot oorlog, een ramp, die in het huidige tijdsgewricht gelijk staat met zekere vernie tiging. Velen schijnen van meening te zijn, dat het vreeselijke vooruitzicht van massale ver nietiging door explosieve toe passing van atoomenergie de ware prikkel is om de Ver eenigde Volken tot een succes te maken. Het komt mij voor, dat zij, die aldus redeneeren, zich door vrees laten leiden en dat deze geestesgesteldheid nie in staat zal zijn de energie te leveren, die noodig is voor het scheppen of herstellen van gezonde internationale betrek kingen. Vervolg van pae. 2 AZERBEIDSJAN STEEN DES AANSTOOTS. In de „wandelgangen van Central Hall" wordt opgewon den commentaar geleverd op de toespraak van den Perzische» gedelegeerde, waarin hij zijn land het recht voorbehield om het geschil met Sovjet-Rusland over Azerbeidsjan voor de ver gadering van de U. N. O. te brengen. Deze mededeeling zou in Sovjet-Russische kringen aan zienlijke verontwaardiging gaande hebben gemaakt. De Perzische gedelegeerden hadden in de voorafgaande dagen offi cieus gepeild, op hoeveel steun van andere delegaties zij even tueel zouden kunnen rekenen. In feite hebben zij een slag om den arm gehouden, door de kwestie alleen nog maar te me- .moreeren, zonder de vergade ring te verzoeken eenige actie te ondernemen. UkèbifwJ WEERBERICHT. Tot Donderdagavond: Des nachts matige, overlag lichte vorst. Oostelijke wind, die vooral in het Zuiden vrij krachtig wordt. Plaatselijk be wolking vooral in het Noorden; Droog weer. Het- proces te Neurenberg Zóó zullen wil binnenkort vliegen. Het (lezer <la\;en op Schiphol gearriveerde Douglas Skymaster-toestel van de Ame rican Overseas Airlines „Flagship Eire" had voor het eerst zuurstolruaskers aan boord, die door de passagiers kunnen worden gebruikt bil het vliegen boven 30i)u meter hoogte. Er zijn maskers in Vc d.Tide maten aan boord. Bij het r van kunnen de pasr-iers rus- ,ig iezeu. Attolo-Vruid-F, CEN brief van Kruse, lid van de lijfwacht van den S.A.-lelder Roehm aan President Hindenburg (de brief is nu in handen van de geallieerde autoriteiten) werpt 'n geheel nieuw licht op den brand van 't Rijksdaggebouw in 1933, gezien door den bril van één der ex-Nazisamenzweerders. Het plan tot de brand stichting werd op touw gezet door de Nazi's om zich een excuus te verschaffen voor de gigantische terreur tegen de werkende klasse en de democratische machten vóór de Maart-„verkiezin- gen", die tenslotte Hitier aan het bewind brachten. en Roehm in hun slaapkamer. Volgens Kruse werd Roehm doodgeschoten op grond van zijn dreigement de feiten om trent den brand te zullen pu- bliceeren. Roehm had n.l. een belangrijk aandeel in de uit voering van het plan. Nadat hij zich ervan had verzekerd, dat v. d. Lubbe, die met een valsch bewijs van lidmaat schap der communistische par tij in zijn zak in het gebouw was achtergebleven, „in de voorvertrekken rondsprong met toortsen, die hem waren gegeven", gaf hij het bevel voor het in-brand-stekcn van de strooken celluloid, die de medeplichtigen tot aan den in gang hadden uitgerold en waarvan het vuur zich mee deelde aan de zakken van cel- lophaan, die explosieve stof fen bevatten. Roehm had v. d. Lubbe tot medewerking weten te ver leiden door de beloPe hem na een paar maanden gevangenis straf met \eel geld naar Ame rika te zullen zenden. Goer in" en Goebbels zouden op deze samenzwering hebben aange drongen, omdat het vooral de opvatting van Goebbeis was, dat de stemming bij ae ver kiezingen belangrijk beïnvloed zou worden, indien men het yells er tee kon brengen de Brandstichting uit propagandisch oogpunt De schrijver van den brief was op het oogenblik dat hij dezen opstelde de eenige over levende van de brandstichters. De Gestapo zat hem toen (en kele dagen na het Nazibloed bad op 30 Juni 1934) op de hielen. Officieren van den In telligence Service hebben tot nog toe geen spoor van hem kunnen vinden. Men neemt aan, dat hij is omgekomen. De brandstichting werd gepleegd door twee groepen van 5 on der leiding van Heines en Ernst. 5 verdwenen op myste rieuze wijze vóór den nacht van den dertigsten Juni. Hitier en Goebbels vermoordden Heinis HET INDONESISCHE PROBLEEM TER U. N. O. De correspondent van A.N.P., •die de vergadering der U. N. O. bij woont, heeft medegedeeld, dat bij het internationaal se cretariaat van de U. N. O. ver zoeken zijn binnengekomen, waarin aan de algemeene vef- gadering verzocht wordt han delend op te treden ten aan zien van het Indonesische pro bleem, Mgr. Spellman. Aartsbisschop van New- \ork. die onlangs door Z.H. den Paus tot Kardinaal werd benoemd. Anefo-P. propagandistische verklaring van het gebeuren te gelooven. Ook de moord op Schleicher wordt door Kruse in verband gebracht met den brand: hij zou tegen Roehm hebben ge zegd niet om te willen gaan met menschen, die zich schul dig hebben gemaakt aan brandstichting. Hitier kwam deze opmerking later ter oore. Kruse eindigde met de mede- dealing, dat hij dezen brief schreef om den laatsen wil van Roehm uit te voeren: Het wa re karakter van Hitier aan den president bekend te maken. Hindenburg stierf spoedig daarna en het is niet békend, of hij den brief heeft ontvan gen. peinst over Nederland In de eenzaamheid van zijn cel gaan Seyss Inquarts gedachten menigmaal terug naar den schoonen tijd, toen hij Nederlands alleen- heerzcher was. Reeds vaak heeft hij zijn verdedigers gevraagd hoe de Neder.an- ders het nu zonder hem wel zouden maken. Hij is benieuwd te weten, hoe de zaken in Nederland zich ontwikkelen, temidden van de ruïnes, die hij heeft hel pen aanrichten. Zijn belang stelling gaat zelfs zoover, dat hij aan Nederlandsche journalisten liet vragen om Nederlandsche kranten. Wanneer zij hem deze ver schaffen, zou hij er uit kun nen leeren hoe een vrij volk zich fier opricht, na jaren van vernedering en onderdrukking. Seyss koes tert nog de hoop dat wij niet zoo kwaad over hem zullen denlken. Immers, hij had het beste met ons voor. Hij beroept zich op Schuss- nigg, die enkele maanden geleden in een onderhoud verklaarde, dat Seyss tot de gematigden onder de Nazi's behoorde. Daarom heeft hij Schnussnigg ook als getuige laten dagvaar den. In elk geval weet Ne derland thans hoe zulk een gematigd nationaal-socialis- me er uit ziet. I MEI VREDESCONFERENTIE Naar het blad „France Soir" mededeelt hebben de Big Three de Fransche regeering ervan in kennis gesteld, dat de confe rentie ter voorbereiding van de vredesverdragen met de voor malige bondgenooten van Duitschland op. 1 Mei te Parijs zal yvorden geopend. De maatregelen om den vre de in China te herstellen en de wapenstilstandsvoorwaarden uit te voeren hebben een vlot ver loop, hoewel er nog melding ge maakt wordt van voortdurende gevechten in de provincie Je- hol. De afgezanten van de Ame- rikaansche regeering, van de Communisten en van de Kwo- mintang zijn in een vliegtuig van Gen. Marshall van Tsjoeng- king naar Peking vertrokken om de moeilijke taak te begin nen de order „staakt het vu ren" van 10 jan. aan te vullen. De communistische generaal Tsjoe En Lai heeft in een rede tot den politieleen volksraad den nadruk geled op de ver zoenende houding van de Com munistische Partij. Hij betoog de dat de Communisten de na tionale leiding van maarschalk Tsjang Kai Sjek alsmede den status van de Kwomintang als de eerste politieke partij des lands erkennen, en zeide, dat zijn partij tot samenwerking bereid is voor de vorming eener coalitieregesring ter vervan ging van het een-partijstelsel. In Zutphen is de eerste defi nitief herstelde verkeerrebrug over den IJssel in gebruik genomen. De arbeid van de brug is nog wel niet geheel voltooid. Een deel van 't wegdek is nog slechts over de halve breedte berijdbaar, terwijl ook de voet paden nog grootendeels op nieuw aangebracht moeten wor den. Met het oo" od de vorst meende men echter de inge bruikneming niet langer te moeten uitstel'en. Ook de ver- keersbrug te Kampen een belangrijke schakel met het Noord-Oosten kan zeer bin nenkort weer in gebruik wor den genomen. Die te Arnhem hooDt men eveneens in betrek kelijk korten tijd weer voor het verkeer te kunnen openstellen. Daarmede zal het Oosten des lands weer definitief met de overige deelen zijn verbonden. EEN TABLET ENGELSCHE CHOCOLADE. De volgende week zal voor alle leeftijdsgroepen een tablet Engelsche chocolade op een nader aan te wijzen bon be schikbaar worden gesteld. BELANGSTELLING VOOR REDE PROFESSOR SCHERMERHORN. Onder de aanwezigen in Cen tral Hall tijdens de toespraak van Prof. Schermerhorn, welke om kwart voor zes begon, zagen wij Byrnes, mevrouw Roose velt en senator Vandenberg van de Amernkaansche dele gatie. Noel Baker van de En gelsche delegatie, de heer Gro- myko van de Sovjet-delegatie en de Oekraïnsche gedelegeer de de heer Manuilsky. Voorts Dr. Wellington Koo uit China en de heer Boncour uit Frank rijk. Prof. Schermerhorn werd met hartelijk applaus begroet, De heer Noel Baker van de Britsohe delegatie applaudiseer- ae nog, nadat de anderen reeds opgehouden hadden. Prof. Schermerhorn hield zijn toespraak op gelijkmatigen toon voor een oplettend gehoor. Hij sprak in het Enge lach.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1