SHAR1R Ét beroep op Ver. Meren ScliErmerliern spreelt op de U.N1 „Oer Befehlshaber" weer in Nederland Niet uitgenoodigd te Chequers. Jhr. Mr. A. W. L. van Starkenborgh Stachonwer AMBASSADEUR TE PARIJS Dinsdag 15 Jan. 1946. Hoofdred Rector H Sondaal Mr. Dr C. Ch. A. van Haren Directeur: G. van Elbjru. Bureaux: Papencracht 32. let Red 20015. Adm. 20*26. Abonnementsprijzen- f 0 26 per week. f 1 10 per maand. f 3.20 oer kwartaal. Franco per post f 4.20. No 178 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Een MAN lieet gauw geleerd Waar de VROUW onwetend is. v. M00K afgevaardigde van „Vreemde" Mogendheid Tijdens een van de kortste persconferenties met republikeinsche persoonlijkheden, ooit gehouden zij duurde nog geen vijf minuten heeft Sharir, aldus meldt Robert Kiek uit Batavia,, met bewogen stem de volgende verklaring voorgelezen: ?e- ide it. on- oor ïm, tra, ag- 724 ing pri- C. che pel- „Aan den vooravond van de komende gebeurtenissen meen ik enkele woorden te moeten zeggen om onze huidige positie duidelijk te maken. Te Londen zijn tusschcn Brit'che en Neder- Jandschc instanties besprekin- 8en gehouden over Indonesië, iver deze besprekingen is reeds veel gezegd. Doch een ieder moet duidelijk weten, dat wij, Indonesiërs, niet veel acht kunnen slaan op beslis, ingen over ons, die buiten ons om ge nomen zijn. Wij hebben onze onafhankelijkheid uitgeroepen en wij beschouwen onze repu bliek als de getrouwe uitdruk king van den wil van ons volk. Wij kunnen geen overeenkomst over de positie van ons land voor ons bindend beschouwen, tenzij wij zelf aan het opstel len daarvan actief deel hebben genomen". >uw yeel aan be- van pers 3720 St. uur: HT „Wij de hij. ngen Wil- gen Besluiten niet bindend geacht willen", aldus zei- „dr. van Mook be schouwen en ontvangen als den voornaamsten af gevaardigde van een vreemde, doch welbeken de mogendheid, om, naar wij hopen, op de vriend- schappelijkste wijze be sprekingen te voeren over de Nederlandsche belon en het Nederland- 3, te sche standpunt. Verder verklaarde hij: „Geen de- AAN finitieve oplossing van onze huidige problemen 3749 kan in de gegeven om standigheden tot stand komen zonder overeen- oodig stemming tusschen de aten Vereenigde Volkeren en ;tr. 16 ons, althans tusschen de 19 of voornaamste mogendhe- VPENden van deze wereldorga nisatie met name de Ver. Staten en Gr.-Brit- tannië en ons en ande re belanghebbende par tijen". De laatste dagen is de acti viteit der extremisten in ver schillende deelen van Java weer toegenomen. Te Batavia is een militaire vrachtauto in een hinderlaag gevallen in he. Kramat-gebied. Ook zijn e. drie Chineezen ontvoerd. Te Bandoeng hebben Britseh- Indische soldaten met succes slag geleverd tegen een groep extremisten, die met machine geweren, artillerie en mortie ren uitgerust waren. De Britsch-Indiërs brachten tanks en artillerie in den strijd. Men meldt, dat er steeds -meer In donesiërs pogingen aanwend den om in het Noordelijk deel van Bandoeng, waar de Rapwi geconcentreerd is, door te dringen. Artillerie van de In donesiërs heeft het Zuidelijk deel van de stad Semarang beschoten, maar door het slechte richten troffen de gra naten geen doel. De vijfde bri gade parachutisten uit Bata via, is nu geheel te Semarang aan land gezet. Te Soerabaja zijn Britsche stellingen zonder resultaat met handgranaten aangevallen. Er werden geen Britsche militai- i ren gewond. Ook buiten Soe- rabaia zijn Britsche patrouil les door machinegeweren be schoten. 'EN" IC erco, i Bos ater- ËN en U n op aran- tslijk Haag nedc- 3755 Een gedecoreerde duif! Een Engelsche duif, weike in 1942 tijdens een wedstrijd in Engeland •verdwaalde, werd in uit- geputten toestand in Ne- c,er,and aangetroffen en v.oog eenige weken daar na met be.angrijke mili taire inlichtingen, ver zonden door een Neder- ianöschen patriot, naar Lancashire terug. Aan ceze duif is thans de me- c.aUia voor „waardevolle caensten in oorlogstijd" v erieend. De duif nam deel aan een wedstrijd, doch ver- awaa.de onderweg en kwam in Nederland te recht, waar een duiven- liefhebber zich over de duif ontfermde. Eenige weken later maakte ae duif de retourvlucht naar Dalton alleen terug en had toen waardevolle in lichtingen bij zich, welke oe Neaerlandsche patriot had verkregen. Deze laat ste verzocht hem de vei lige aankomst van de duif te willen melden door het gebruik van bepaalde co dewoorden in de Neder landsche uitzending van de B. B. C. De inlichtingen van den Neder.ander bleken zeer waardevol te zijn en door het uitspreken van de afgesproken codewoor den kon den Nederlander het welslagen van zijn zending worden gemeld. Conferentie der Ver. Volkeren in Londen 1UI INISTER-PRESIDENT SCHERMERHORN arriveerde giste- renmorgen bij de Gentral Hall in Londen, juist voor den. aanvang der U. N. O.-vergadering. Hij was vergezeld van Min. Van Klei'fens en Prof Gerjrandy. Terstond na zijn aankomst had hij in de Hall een onderhoud met Stet- tinius, en Dr. Victor Chi Tsjai Hoo van de Chineesche delegatie. Men verwacht, dat de Min.-President he denmiddag voor de Algemeene Vergade- MIN. SCHERMERHORN ri"S der U. N. O. een rede zal houden. Min Pres. blijft 3 dagen De officieele courant van de Assemblee kondigde de aan komst aan van den Min-Pres. en vermeldde tevens, dat het be zoek Maandag, Dinsdag en een gedeelte van Woensdag zou du ren en dat hij voor dien tijd als voorzitter der Nederlandsche delegatie zal optreden. De morgenzitting. In de vergadering van gis terenmorgen stelde de algemee- MIN. v. KLEFFENS [hr. mr. A. W. L. Tjarda van Starken borgh Stachouwer is benoemd tol am bassadeur te Parijs. Naar wij vernemen ïeetl de Fransche regeering haar agre- menl voor deze benoeming verleend. ne commissie voor om aan de agenda twee punten toe te voe gen n.l. een discussie over het werk van de U. N. R. R. A. en een diccussie over de Moscou- sehe verklaring over de atoom energie. Deze voorstellen wer den aanvaard. De avondzitting .Byrnes spreekt! James F. Byrnes, de Min. v. Buitenl. Zaken der V. S., heeft met een rede tijdens de avond zitting het debat geopend over het rapport van de voorberei dende commissie. Hij legde den nadruk op Amerika's wil om in elk opzicht samen te werken. Byrnes waarschuwde voor po gingen om van de U. N. O., vooral in het beginstadium, te veel te eischen. Als de idee van de vereeni- ging der volkeren niet onder de menschen leeft, aldus Byrnes, dan zal zelfs het volmaaktste handvest de organisatie niet kunnen redden. De Veiligheidsraad moest er toe bijdragen, dat de vrede niet meer gebroken zou kunnen worden. De Veiligheidsraad be hoort, aldus Byrnes, over strijdkrachten te beschikken. en zingt het oude liedje Omstreeks half vijf gisteren middag verscheen plotseling voor het Dep. van Justitie te Den Haag een auto met als passagier Gen. Christiansen, tijdens de bezetting Duitsch militair beve'hebber in Neder land, de man, wien de verant- woo'delijkheid van het vree- selijke drama van Putten wordt toegedacht. Het moet voor Christiansen een vreemde gewaarwording zijn geweest plotseling weer op enkele passen afstand te staan van het gebouw het Dep. van Oorio? vanwaar uit hij geruimen tijd zijn bevelen gaf. Ditmaal stonden er geen stramme schildwachten die bij zijn komst prompt in de hou ding sprongen, integendeel, er was een goedmoedige parket- I wacht en al sooedig een op dringend publiek, dat zijn min- achting en haat voor dezen Duitschen onderdrukker niet ve-bore. Christiansen werd on. middellijk nadat de Neder- 1 lands"h" autoriteiten ziin aan wezigheid hadden geregistreerd overeebracht naar een auto van de parketwacht om te wor den vervoerd naar de strafge vangenis te Arnhem, waar hij zal verblijven totdat hij ver moedelijk voor het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem zal te rechtstaan. Christiansen was van allen luister van eertijds ontdaan. Hit maakte een zeer pooveren indruk in een oude legerreeen- jas en een pet zonder versier selen. Een oude gebroken man die. zooals hij zeide. zich maar niet kan indenken, waarom het Nederlandsche volk iets te gen hem heeft. „Niet ik, maar Seyss Jnuart en diens booze geest. Born, zijn verantwoor- de^k". N Het Oude Leger Alle leden staten dienen zich wat dit aangaat aan zekere re gelingen te onderwerpen, welke door hen en den Veiligheids raad vastgesteld moeten wor den, „Kruiwagens". De algemeene debatten zijn tijdens de avondzitting geopend. Men verwacht van de bespre kingen over de aanbevelingen van de voorbereidende commis sie, dat deze het karretje zullen worden, waarop politieke ver klaringen van de groote mo gendheden zullen worden gere der.. Tijdens de algemeene bespre kingen van heden zullen de vertegenwoordigers van Neder land. Iran, China en Denemar ken het woord voeren. U het met het nieuwe leger nog lang niet in orde schijnt te zijn, de opleiding der man schappen veel te wenschen laat en van Makenden ijver niet veel valt te bespeuren, gaan de gedachten als vanzelf uit naar het oude leger. Dit heeft in de Mei-dagen van 1940 de eer gered. Het was onvoldoende toege rust voor den modernen oor log en stond tegenover een machtigen vijand die ons let terlijk als een dief in den nacht overviel. De groote fout welke door het toenmalige opperbevel schijnt te zijn begaan ten op zichte van de Peellinie tenge volge waarvan het derde leger corps zoo goed als werkloos is gebleven, heeft het den Duit- schers mogelijk gemaakt Rot terdam in ijltempo te bereiken. Maar zelfs toen heeft hij tot het bombardement van Rot terdam zijn toevlucht moeten nemen, om den weerstand te breken. Of er in de Meidagen overal evengoed gevochten is? Neen natuurlijk. Een burger die men een militair pakje aantrekt, is nog geen krijgsman, al doen zich zooals de ervaring leert speciaal dergelijke krijgslieden het meest heldhaftig voor in vredestijd dan wel te ver- Vijf jaar H.B.S. was het cri terium voor aanwijzing tot de opleiding voor reserve-officier en had men de 3-jarige H.B.S. of de M.U.L.O. doorloopen, dan werd men geschikt geacht voor sergeant hoe groot een kruk men overigens pok mocht zijn. Maar de militairen van de luchtvaart gingen de lucht in, ook met verouderd materiaal en ook tegen een overmachti- gen vijand. I De Militaire Willemsorde aan ons luchtwapen verleend was dan ook wel verdiend. I Men vraagt zich echter af of het bij die eene onderschei- I ding moet blijven. I Wij worden zoo spaarzaam ingelicht over onze krijgsver richtingen in de Mei van 1940, verrichtingen welke onder de ongunstigste omstandigheden (onvoldoende materiaal een overmachtigen arglistigen vij and verraad van binnen uitblijven der bondgenooten) de eer van het vaderland heb ben gered. I Het nieuwe leger moet nog toonen wat het waard is. Voor- I loopig zoo bij den opening I van de Staten Generaal hebben wij alleen kunnen constateeren, dat er aan de militaire houding het een en ander mankeert. Van behoor lijk marcheeren was immers nog geen sprake. Daarenbo ven was, zoo is de indruk, het oude leger ook wat bescheide ner. Een majoor ging toen ten minste per fiets naar zijn werk! Wat meer waardeering voor de praestaties gedurende de dramatische oorlogsdagen en een aantal welverdiende on derscheidingen waren o.i. niet misplaatst. EEN GRATIS „PASSAGIER" PER VLUCHT. Het Nederlandsche Roode Kruis meldt, dat thans, zooals men weet door deze instelling een actie gevoerd wordt voor het verkrijgen van recente lec. tuur bestemd voor Nederlan ders in Indië en Thailand. Van de betrokken instanties van ons overzeesch vliegwezen is toestemming verkregen, dat bij iedere vlucht naar Indië 100 Kg. drukwerk vrij van port door onze K.L.M.-piloten mag worden meegenomen, zoodat er dus als het ware per vliegtuig één gratis passagier ,.le?i.uur meegaat, die een geschenk ver tegenwoordigt van pl.m. 2000 gulden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1