J HBS» Ijsbaan Kogo MORGEN IS DE GROOTE DAG! Accountantskantoor TIMMERLIEDEN Radii!-Variété Programma I en l Diiisdaynioryen IS uur yeopeud NIEUWE ACCORDEON TWEE SMIDSKNECHTS 3°/o GROOTBOEKSCHULD 1946 Voor keurige meisges fe EN INSTITUUT PTT. FRANS DE BOER 8691 MEISJE Zaak in zuivelproducten Schoenmakersknechtje Haardkachel JAN L. M. PLOUVIER en ANNEKE L. M. STRIJBOS hebben het genoegen U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de inzegening gevolgd door een plechti ge H. Mis zal plaats heb ben óp Donderdag 31 Jan. a.s. om 10.30 uur in de kerk van de H. Elisa beth Mathenesserlaan te Rotterdam. 3761 Leiden, H. Rijndijk 35 Rotterdam: Mathenesser laan 391b, Jan. 1946. Gelegenheid tot geluk- wenschen na de H, Mis in de Pastorie. Toekomstig adres: Har- stenhoekweg 125. Scheve- ningen. 1921 1946 Den 2den Febr. hopen I onze geliefde broer en I f zuster (3613) WILHELMUS VINK JOHANNA VINK— j ZWETSLOOT J l den dag te herdenken, 1 dat zij 25 jaar in den I 4 echt zijn verbonden. 9 Dat God hen nog iang moge sparen is de wensch van hun we- derzijdsche familie Vink Zwetsloot Zoeterwoude, 14-l-'46 Op 2 Febr. hopen on ze geliefde Oom en Tante (3748) WILHELMUS VINK 4 JOHANNA VINK 4 —ZWETSLOOT i den dag van hun 25- j 4 jarige echtvereemiging J 1 te herdenken. Dat God hen nog lang moge 4 sparen is de wensch l hunner dankbare petekinderen. 0 Zoeterwoude, 14-l-'46. I 1 Weipoortscheweg 100. t Voorzien van de H.H. Sacramen ten der Stervenden, overleed heden vol overgave aan Gods H. Wil geheel onver wacht, onze innig ge liefde Man en zorgza me Vader, behuwd- en Grootvader, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de Heer MARTINUS VAN SCHAIK Echtgenoot van MARIA OVERES, in den ouderdom van 58 jaar. Uit aller naam, Mevr. de Wed. M. v. Schaik-Overes Leiden, 12 Jan. 1946. Staalwijkstraat 7 De Gez. H. Mis van Requiem zal gehouden worden in de Paro chiekerk van den H. Petrus op Woensdag a.s. om 8.30 uur. waar na om 11 uur de be grafenis vanuit de Kerk op het R. K. Kerkhof, (Zijlpoort). Rozenkransbidden Maandagavond om 7 u. in het sterfhuis en Dinsdagavond om 7 u. in de Kerk. (3758) Geen bloemen. Gaarne H.H. Missen. R.X. HUISHOUDSTER gevr. in moederloos gez. Br. onder no. 3759 bur. van dit blad. t Heden overleed, na een kortstondi ge ziekte, gesterkt door de genademidde len der H. Kerk, onze innig geliefde en on vergetelijke Moeder, Behuwdmoeder, Grootmoeder. Over grootmoeder en Tante de Weduwe JOHANNA v. d. VOORT— DISSELDORP in den ouderdom van 81 jaar. (3757) Uit aller naam, Fam. v. d. Voort Oud-Ade, 12 Jan. 1946. Boekhorsterweg 7. De H. Uitvaartdienst zal gehouden worden op Woensdag 16 Jan. te 9.15 uur in de paro- chiekerK St. Bavo, waarna de begrafenis. tGod gaf en God nam. Heden werden wij diep getroffen door dat O. L. Heer na een kortstondige ziekte tot zich nam onze jongste lieveling (3762) SJEFKE in den jeugdigen leef tijd van bijna één jaar. P. Verhoef E. Verhoefv. Loon Piet Els Marianneke Leiden, 13 Jan. 1946. Rijn- en Schiekade 36. De H. Engelenmis zal gehouden worden op Woensdag 16 Jan. a.s. in de Par.-kerk van den II. Leonardus te 9 uur, waarna de begra fenis om 10 uur op het R. K. Kerkhof. Eenige en algemeene kennisgeving. GEVRAAGD: STOFZUIGER (SLEEMODEL) gevraagd i. g. st z. in ruil voor aardappelen en brui ne boonen, ook genegen te koopen. Br. onder no, 3688 bur, v. d. blad. TUINDERSKNECHT gevraagd, tot September. J. Spruit, Noordeinde 94, Roelofarendsveen. 3694 Aangb. een L g. st, z, FORNUIS Te bevr. E. S. Rodewijk, Westeinde 11, Roelof arendsveen. 3670 80 bassen 2 registers ter c-vername aangeboden. J. Elstgeest, Zuideinde 76, Roelofarendsveen. 3674 E G. A. M. MUSKENS Arts, te Roelofarendsveen betuigt langis dezen weg zijn hartelijken dank aan alien, die hem hun Nieuw jaarswenischen hebben doen toekomen en wenscht hen eveneens een Zalig Nieuwjaar. 3741 Handwerken - Naaien Leeares Nuttjge Hand werken, akte L. O. kan nog eenige (3754) LEERLINGEN plaatsen voor haar cur sussen breien, verstellen, mazen, stoppen, naaien en knippen. Spec, clubjes voor kinderen van 6-12 jaar. Tevens ochtend-, middag- en avondclubs voor dames. Aanmelden dagelijks van 4.308 uur. Mauritsstraat 27 Leiden. TE HOORDWIJK Bij J» I ij v e n (1 vriezend 3772 3752 Fa. Nic. Schulte en Zonen Voorstraat 1012, Noord- wijk. BIEDT ZICH AAN Jongejuffr.. 20 j., met kantoorervaring om op geleid te worden als ver koopster, Is ook genegen de boekhouding bij te houden. In het bezit van Mulo-diploma en typen. Br. no. 3737 bur. v. d. bl. Dan begint de inschrijving op de 9 Ook op U rekent ons land. Ieder heeit de plicht mede te werken aan het financieel her* stel van het Vaderland. Boven* dien verkrijgt U een behoorlijk rendement van Uw vrije èn Uw geblokkeerde geld. Schrijft morgen ini Gelegenheid lol Inschrijving bij de banken, effectenkantoren, boerenleenbanken en spaar* banken. Leest voor verdere bijzonderheden het prospectus, dat U hebt ontvangen PUBLICATIE VAN HET' MINISTERIE VAN FINANCIËN bieden wij een prettige werkkring aan in onze emaille- en bruineerafdeelingen, Betaling volgens nieuwe loonschaal plus reiskosten. Schriftel. of persoon), aanmelding dagelijks tusschen 9 en 12 uur N. V. Zilverfabrlek „Voorschoten" Halte Biauwe tram „Zilverfabriek" 3744 WEDER IJN OUDE SAMENSTELLING- gry* iu 't Haar verdun», waar UrdiR verschijn» want Aladin hergeeft Uw haren hua oorspronkelijke kleur Vraagt gratis brochure. Overal verkrijgbaar. Prijs f 2,25 per flacon. HDOFDDÉPÖT AL ADI vraagt ERVAREN ASSISTENT Vereischten: Grondige kennis van boekhouden en belastingzaken. Practische ervaring. Moet zelfstandig kunnen werken en zoo uoodig de leiding van het kantoor op zioh kunnen nemen. Brieven met uitvoerige staat van dienst en opgave van referenties en verlangd salaris te richten onder no. 3735, bureau van dit blad. Gratis proefles van: leerden reeds 15000 militairen in dienstverband met onzen schrif telijken cursus, samengesteld voor het Departement van Oorlog. Een beperkt aantal burgers kan deze lessen ook volgen In 22 lessen Maleisch learon met officieelen cursus. Lesgeld f 2.90 per maand, 14.50 totaal. ENGELSCH ƒ2.50 p. mnd. Fransch, Duitsch, steno, boek houden, middenstandsdiploma Opleiding practijkexamens. I NU NATIONAAL CENTRALE WERKPLAATS DER TELEGRAFIE EN TELEFONIE vraat- voor spoedige indiensttreding een geroutineerde steno-typiste Leeftijd: ten minste 21 jaar. Sollicitaties: uitsluitend schriftelijk aan den Chef van de Centrale Werkplaats der T. en T., Blnckhorstlaan 86, 's-Gravenhage, GEVRAAGD in bezit zijnde van diploma Ambachtsschool. Aanmelden bij Rijndijk A 138, Hazerswoude, Tel. 84, Koudekerk TE KGÜP een nieuwe mandoline m. fou'draal en z. g. a. n. sjoelbak met schijven. Adres Borneostraat 55. gevraagd en jongen bij J. L. v. d. Post, Vlietweg 32, Zoeterwoude. 3671 Voor direct gevraagd voor heele, eventueel halve dagen. Mevr. Slo- temaker. Rijksstraatweg 629. Wassenaar (tram halte Stoeplaan) Telef. no. 9096. 3661 TE KOOP GEVRAAGD melk-, boter- of kaashan del. fourage- of expeditie bedrijf. Br. met opgaaf van prijs, omzet, winst, enz., onder letter Z. aan kantoorboekhandel „De Sleutels", Haarlemmer straat 64. 3705 GEVRAAGD: 1e klas Timmerman IJzerwerkers Machinefabriek en Scheepswerf „LEIDSCHENDAM" Sluiskant, Leidschendam. Te koop of te hum- gevr. ook genegen over te ne men of te huren, of leeg staand winkelhuis te koop of te huur gevraagd. On verschillig waar. Br. no. 3701 bur. v. d. blad. Voor directe in diensttre- ding gevraagd FLINKE fabrieksarbeider Aanmelden: P. J. War merdam, Zuivelfabriek, Voorhout. 3707 GEVRAAGD: 3702 Nette Dienstbode of Hulp in de Huishouding Hulp voor kinderen en ruw werk aanwezig. Mevr SandersBouvy. Wilhel- minapark 5. Oegstgeest. Wie wil ruilen een vloerkleed voor brandstof. Br. onder no. 3716 bur. v. d. blad. B- z. a. aankomend liefst in Leiden of omge ving. Th. Mens, Oude Heerenweg 2, Voorhout. AANGEBODEN LAP STOF Winterjas of mantel, don ker blauw, in ruil voor Heerenstof of Costuum, of iets anders. Glastra, Rijndijk 152, b. d. Haag- sche Schouw. 3724 TE KOOP een omnibus op colling patent-assen, nog in pri ma staat. Te zien oij S. C. Oudshoorn, Electrische Wagenmakerij. Koppoel- laan 16, Rijp wetering. AFBRAAK Te koop steenen gebouw met pannen, waarin veel zwaar grenen hout aan vaarwater gelegen. Te be vragen bij den agent van „De Burcht" P. Lemmers Leimuiden 329. 3720 te koop gevraagd i. g. st. z. Aanbieden na 6 uur: Morschweg 150, Leiden. GEVRAAGD BLOEMISTKNECHT voor vast en flinke jongen pl.m. 18 jaar. J. F. Wil- lemse, Buurtweg 12B, te Noordwijkerhout. 3717 WIE HELPT MIJ AAN SPIEGELGLAS t, w.: 3749 2 st. 47 x 158 2 st. 78 K x 150 2 st. 78 x 35 allen 10 m.m. dik. Dringend noodig voor OPBOUW bioscoop-theater. Aanbiedingen: Voorstr. 16 Voorschoten, tel. 419 of 566 Café Rest. „IIET WAPEN VAN VOORSCHOTEN". LESDSGHE SCHOUWBURG Zaterdag 26 en Zondag 27 Jan. '46 - 8.ÖO uur m.ui.v. Peter Siers, De Song-Singers, De Vinac's, Niberco, Barry en Willy, Raymond Cherin. De Wiltons, Sylvia Bos Prijzen der plaatsen van f L.50 tot f4.A.s. Zater dag plaatsbespreken van 101 uur aan de zaal, JONGE ARTSSTEN OPGEROEPEN Wij hebben jong, frisch bloed noodig. Wij stellen U in de gelegenheid in het publiek te debuteeren op bovengenoemde data. Aan de beste prestaties garan deeren wij een coraJracï. Aanmelding schriftelijk voor 20 Jan. '46 aan Tournee'46, Ieplaan 6, Den Haag met naam, tooneelnaam, aard v. li. nummer,*mede- werkenden. Tijdsduur (ten hoogste 10 minuten). 3755

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 4