Het Partisanesleger tegen Hitier RADIO ONZE SOCIALE ORGANISATIES Tiet proces te Neurenberg Welke bijdrage de Partisanen geleverd hebben, tot de overwin ning der beschaving, blijkt misschi'n het best uit Hitiers woor den zelf. In de aan het gerecht overhandigde streng geheime order van October 1912, welke alleen aan de commandanten ge richt was en onder geen omstandigheden den vijand in handen mochten vallen, spreekt Hitler van de schade welke zij aan Duitsche legers toebrachten. Piloten moesten „geliquideerd" worden Hij vreesde een ernstige cri sis aan de v;rschil ande ueelen van het Oostfront en beval een meedoogenloozen strijd in te zetten, welke „met niets ontziende brutaliteit'' gevoerd moest worden. Hij eischte niet minder dan „absolute vernie tiging" en men weet nu, dat men dergelijke woorden uit Duitschen mond letterlijk moet opvatten. In dezelfde order van Hitier wordt ook gesproken over den geweldigen afbreuk aan de luitsche kracht, gedaan door de geallieerde commandoraids, tot dusver in ce Duitsche pro paganda als louter moord en terreur bestempeld. Volgens Hitier moesten de commando's senden oceaan aan wrakken en planken vasthielden, weg te maaien. Tal van bewijsstuk ken voor den georganiseerden opzet van deze met alle oor logsrecht spottende moordpar tijen zullen ter tafel worden gebracht, wannee- de tweede „Fuehrer" namelijk Doenitz, beschuldigd zal worden. Dan zal blijken, dat deze man, on danks het feit, dat hij met zijn fijne aristocratische trekken in het gezicht den waardigsten indruk maakt van het heele ge zelschap, een van de trouwste, meest toegewijo.e en cynische uitvi u'ders was van Hitiers moordbevelen. TEXTIELGOEDEREN OPGESPOORD. Rem tri anten varen er wel bij! Bij de Centrale textiel in- uit de zee en "de lucht over één spectie te Amsterdam ving kam worden geschoren met de Russische partisanen. Hitier beschrijft, hoe de commando activiteit door de destructie van installaties en verbindin gen vaak ernstige situaties de den ontstaan en alle troepen vervoer onmogelijk maakten. men het gerucht op, dat een manufacturier te Varsseveld bij de verplichte textiel-inven- tarisatie op 14 Juli 1945, aan zienlijke hoeveelheden zou hebben verzwegen. Tijdens het ingestelde onder zoek trachtte de verdachte Hij merkt ook~op^ dat de aan- stee ds de waarheid te verbloe- vzllen van commando's vaak men. Tenslotte echter viel hij heele industrieën lam legden I door de mand. T31Ï ,,Ï+V. en hoe speciaal de aluminlum- productie voor vliegtuigen ge schaad is. Hitier beschouwde het gevaar zoo ernstig, dat hij beval, dat de Duitsche com mandanten zich niet meer aan ie conventie van Genève moch ten storen. Commando's moch- ;en niet meer worden gevan gen penomen, doch moesten jvorden „geliquideerd tot den laatsten man". Wanneer het noodig was dat commando's ondervraagd werden, moesten jij na de ondervraging terstond worden neergeschoten. „Be richten hieromtrent in het weermadhts-communique zul len kort en laconiek vaststel len, dat een sabotage-, terreur- of destructiegroep is ontmeet en tot den laatsten man ver nietigd", aldus Hitier. DöNITZ, HITLER'S TOE GEWIJDE PALADIJN! Dit is niet de eenige maal, dat Duitschers toevlucht na men tot moord wanneer zij voelden, dat hun militaire brachten niet meer toereikend waren. Toen de Duitsche lei ding er .van overtuigd was ge worden, dat 'e onderzeebco- Bij het uitbreken van den oorlog beschikte hij over tcri- tielgoederen met een waarde van 30.000. Bij de verplichte inventarisatie in 1945 gaf hij echter slechts een waarde op van c.a. 8.000.zoodat hij een verzwegen voorraad van c.a. 20.000.achterhield. Dit was mogelijk, doordat hij in den bezettingstijd groote hoe veelheden textiel en textiel punten zwart had gekocht. Tot de artikelen, welke hij zwart kocht behoorden o.a. da mes- en kinderkousen, jon gensbroekjes, dames- en hee- renonderg.aderen, heerensok ken, damesstoffen, costuum- stoffen, en breiwol. Deze goe deren waren afkomstig van een tweetal reizigers uit de textielbranche. De transacties hadden een dergelijken om vang, dat hij gedurende den bezettin gstiid voor een waarde van 20.000.zwart had kun nen verkoopen aan particulie ren en venters. De verzwegen voorraad van c.a. 20.000 is in beslag geno men e.i in zijn geheel ter be schikking gesteld v?_p den dienst voor repatrieering uit Nederl. Oost-Indi De partij ten den strijd tegen de Ameri- js vja Amsterdam met bestem- taansche scneepswerven glans- mjr,g Port Said verzonden. u -ijj Tegen den manufacturier en consorten werd proces-verbaal opgemaakt. rijk verloren, verbeeldde des Fuehrers waanzin zich, dat hij d" geallieerde schepen zou kun nen ontvolken door alle zee lieden, die zich in den brui- Maadagavood. HILVERSUM I. 301 M. 6.15 Vior de rijpere jeugd. 6.40 Zang door Russische leger- koren. 7.Nieuws. 7.15 Lezing door Prof. GeUl. 7.30 Sextet Harry de Groot. 8.De Fox spreekt. 8.15 Gramofoonmuziek. 9.Radiodebat. 9.15 Ensemble Erica Helen. 9.45 Dolf v. d. Linden. 10.15 Mensch en Maatschappij. 10.30 Sylvestre-Trio. 11.Nieuws. HILVERSUM II. 415 M. 6.Nieuws. 6.30 Ensemble George Frank. 7.Nieuwe Fransche gramofoon muziek. 7.30 Voor de Nederl. Strijdkr. 8.Cantabile Septet. 8.30 Rubriek ten behoeve van den landbouw. 8.45 Kamerorkest. 9.45 Avondwijding. 10.— Nieuws. 10.20 Wil Walis met .Sweet and Swing". Omgeving ALKEMADE. Burg. Stand. Geboren: Matthea Francisca Johanna d. van M. R. van der veld en J. J. Bots; Maria Adriana Sophia d. van N. A. J. Kietbroek en P J. G. de Jeu; Johannes Adrianus Casper z. van A. Bouwmeester en P. A. Wesselman; Catharina Martina Ma ria d. van Joh. Jac. van Berkel en Jo hanna Winnubst; Adriana Cornelia Scho- lastica d. van Jac. M. van der Geest en H. J. Uljee. Overleden: Margaretha Maria 6 j. d. van C. v. d. Werf en M. Rietveld; Ma ria Schoo 84 j. Ondertrouwd: G. Chr. van der Geest 31 j. en A. Chr. Hoogeveen 27 j. HAZERSWOUDE. Controle tweede distributiestamkaar ten. Deze controle zal voor Hazers- woude dorp ten raadhuize worden ge houden op Dinsdag 15 Jan. de letters A t.m. H. Donderdag 17 Jan. de letters H t.m. R. Vrijdag 18 Jan. de letters S t.m. Z. Verder zie men de huis aan huis bekendmaking. Binnenkort zal een aanvang wor den gemaakt met de restauratic der Ned. Herv. Kerk. Ds. M. Hcuzeveld gaat 24 Febr. a.s. naar-Slikkeveer. De keuring voor den dienstplicht voor hen, die in 1925 geboren zijn heeft plaats op 6 en 7 Februari a.s. in het patronaatsgebouw Raamsrtaat 68 Delft. Men moet zich bij het Raadhuis op het aan te geven tijdstip verzamelen. Be woners van den Rijndijk bij de gemeen te-secretarie. Burg. Stand. Geboren: Jacoba So phia d. van A. van Aalst en G. Hasse- fras; Adriana d. van L. van Zanten en J. E. Lindhout. Ondertrouwd: J. v. d. Berg 22 j. en S Jarzabek 21 j. Overleden: Levenloos kind van H Slootweg en M. Hassefras. L1SSE. Weest op uw hoecie. Bij herhaling worden den laatsten tijd rijwielen gesto len In bijna alle gevallen waren het onafgesloten rijwielen, welke zondei toezicht werden achtergelaten. De politie waarschuwt het publiek in haar eigen belang toch vooral de rijwie len af te sluiten, of onder behoorlijk toezicht te plaatsen. Burg. Stand. Geboren: Hendrikje d. van J. Algera en M. M. van Leeuwen; Grietje d. van R. Overwijk en J. Fen- nema: Nicolaas Johannes z. van A. P. den Elezri en M. P. Opdam; Willemina Hendrika d. van J. W. Westerink en S. H J. van Ingen; Johannes Cornells Ma ria z. van J. M. Ransdorp en C. Hoog kamer; Albertus Frederik Johan z. van C. W. van der Mark en M. C. Rooij- akkers; Petrus Theodorus Maria z. van Th. H. A. Klink en Th. C. M. Romijn; Cornelia Adriana d. van ,T. den Breejen en A. A. Nieuwenhuis; Bemardus Pe trus Maria z. van B. P. van der Aart en J. M. de Groot; Gerarda Petronella Maria d. van Th. Zwetsloot en M. E. .Telierse; Maria Elizabeth d. van G. A. van den Berg en T. Gertenaar. Ondertrouwd: Gerardus Maria van Bemmelen 23 j. en Geertruida Maria Beijk 24 j.Hendrik Willem Mohlmann 25 j en Cornelia de Vreede 20 j.; Arie Tigchelaar 25 j. en Niesje Cammenga 24 j.Christianus van Rooije 30 j. en Gerarda van de Voort 28 j.Hendrikus Bolleboom 21 j. te Zoetcrmeer en Aafje Antonia van der Ploeg 21 j. Getrouwd: C. L. Langeveld en J. C. A. van Kampen; J. C. van den Akker te Voorburg en G. C. Hoogendoorn; D. P. M. van der Hulst en H. M. E. Vree ken; J. J. Linker en E. B. Nieuwen huis; .1. Hordijk te Diemen en M. van der Linden. Overleden: Hendrik van den Bosch 81 j.. wedr. van J. G. van Ginkel; J. M. van der Zwet 52 j., echtg. van A. A. Warmerdam; Jac. Moolenaar 45 j. echtg. van N. Kuneman: J. Waasdorp 63 j., echtg. van F. den Elzen: Maria van der Zon 80 j.. wed. S. P. Halfschepel; G. A. Busc'iman 6 mnd. LE1DSCHENDAM. Hondenbelasting. Iedere houder van een hond is verplicht deze vóór 1 Fe bruari a.s. aan te geven aan de afd. 1 ten gemeentehuize geopend tusschen 8.30 en 12 uur. De hondenbelasting moet direct bij de angifte voldaan worden. Honden welke verkregen zijn na 31 Ja nuari a.s. moeten binnen 14 dagen wor den aangegeven. Fiets gestolen. Dezer dagen had iemand zijn fiets even neergezet voor het pand van den heer P. van L. aan de Sluiskant, waarvan de dief gebruik maakte om het rijwiel spoorloos weg te nemen. Burg. Stand. Geboren: Margare tha Maria Elisabeth d. van H. H. dc Bruckêre en M. C. Ouwerkerk; So phia Maria d. van C. A. van Santen en A. Overdevest; Cornelia Maria d. van A P. Westgeest en C. M. E. van der Burg; Cornelia Maria Theresia d. van C. P. Blokland en T. Th. van der Meer; Bernardina Maria d. van P. C. van Santen en A. C. Onderwater; Maar- tje Hillegonda d. van N. van Panna en L Boot. Ondertrouwd: Arnoldus Gerardus van Swieten 26 j. en Cornelia Jacoba van Boheemen; Henricus Theodorus van Hei ningen, te Voorburg en Cornelia Ma ria van Niel. Overleden: Jacobus van Rijn; Mari- nus Belt. Nicolaas Willem Olieman. Cor nells Dirk van der Ham. NOORDWIJKERHOUT. Dienstplicht. Voor de lichting 1945 zijn :n deze gemeente 62 personen inge schreven. Dc keuring voor deze perso nen zal te Leiden geschieden op 8 en >1 Februari a.s. Ieder ingeschrevene krijgt voor deze keuring een persoon lijke oproep. NOORDWIJK Drank-terreur. De gebrs. V. bleken het op een avond niet eens te zijn met den eigenaar van een café. ten opzichte van de hoeveelheid geestrijk vocht, dat zij wenschte te verwerken. Toen hun houding dreigend werd. verzocht de caféhouder politie-assisten- tie. De beide politiedienaren kregen een warm onthaal en het publiek, dat een verdeelde meening scheen te bezitcen, mengde zich in de zaak, zoodat het een algemcene knokpartij werd, waarbij zoo het een en ander beschadigd werd. De beide veroorzakers van dit alles wer den later naar het politiebureau ge- hracht, waar hun aan het verstand werd gebracht, dat we in een geordende maatschappij leven. Zij bleken echter nogal hardleersch te zijn op dit punt. want later hebben zij r.og meer beschadigd, n.l. het oor van een anderen caféhouder, met wien ze eenzelfde meeningsverschil hadden. Deze heeft bij de politie aangifte gedaan van mishandeling, zoodat dit muisje voor do hceren wel een bedenkelijk staartje zal hebben. Houtdiefstal. Op Oudejaarsavond werd een verdacht bouttransport in liet Langeveld waargenomen. Een vracht auto. bemand met B. en v. d. P. ver voerde een 30-tal lange baddings, die afkomstig waren van een brug over den tankval In het Langeveld. Een zekere D. en van D. hadden aan eerstgenoem- den aanwijzing gedaan van dit hout en bevonden zich eveneens op de auto, toen deze werd aangehouden. Zij sprongen, er toen vanaf en wis Dc trouw aan onze zoo ver dienstelijke organisaties dreigt (c verminderen". (Bisschoppelijk schrijven 16 Sept. 1945). ik Wat betreft de organisatie van het bedrijfsleven lezen we in 'de regeerings- \erklaring van den niinisier-presiuc-ii bet volgende: ,,De bedrijven zullen wet- Telijk worden georganiseerd. Iedere bedrijfstak zal puolieitrechtelijk karakter bezitten. In de bedrijfsorganisaties zul len niet alleen de ondernemers, maar ook de werknemers worden opgenomen. En bovendien zullen de bedrijfsorganisa ties bindende regelingen treffen, "niet al leen op zuiver economische, maar ook op sociaal gebied". Bezie rusiig al deze aspecten van de voorgenomen bedrijfsorganisatie en ge weet ineens, dat het heele plan beant woordt aan de voorstelling van Qu i- aragesimo Anna en aan de idealen, wel ke in onze katholieke organisaties steeds zijn uitgedragen. De idee van het maatschappelijk na tuurrecht, dat wij in onze kringen voor stonden. heeft zich naar buiten ver breid, meer dan wij durfden verhopen. Nu moeten wij ons wel bewust zijn. dat deze idee haar levende propaganda gevonden heeft, zoowel in onze Stands als Vak-organisaties. En verder, dat dit regeerings-plan nog niet is doorgevoerd, integendeel ontelbare en gecompliceerde moeilijkheden moeten nog worden over wonnen. Wat ligt er dan meer voor de hand. dan dat al onze organisaties opnieuw op de bres gaan staan, en alles, wat in hun vermogen ligt. blijven doen om de tot-stand-koming en de vruchtbare wer king van (kit publiek-rechtelijk orgaan in de hand te werken. Op de allereerste plaats is er voor «en goed functioneeren van deze zeer gewenschte maatschappelijke inrichting noodig een dieper zedelijke gerichtheid van de leden der maatschappij, want het maatschappelijk vraagstuk blijft in zijn diepste grond een godsdienstig-zedelijk vraagstuk. Ons ontbreekt over heel de lijn nog steeds een goed sociaal inzicht en ge zonde maatschappelijke vorming. Hoe de individualistische en puur-economi- sche geestesinstelling in de chaos van den oorlog practisch bruut geaccentueerd is. ziet eenieder. En onze goede eenvoudige volkscul- tuur heeft niet gewonnen, maar is ont- stellend in het stofielijke afgegleden. Een groot (en vruchtbaar!) terrein ligt zoo open voor het zegenrijk werk der stands-organisatie. En ieder, die zich eenigszins bewust is van de nood van onze tijd, erkent volmondig de noodza kelijkheid. dat dit werk spoedig alge meen wordt doorgevoerd. En de vakorganisatie? Wordt zij niet vervangen door het publiekrechtelijk or gaan? Zonder twijfel in een autoritaire staat. Daar wordt niet geconfereerd buiten de autoriteit om en eenvoudig van boven-af beslist, zoom's b.v. de op"rtt was in de organisatie-Woltersom. De practijk door goede Vaderlanders beoefend, viel wel eens beter uit. De grootste autoweg Al jaren bouwt Amerika aan een autoweg, die dwars door Amerika loopend. de uiterste grenzen van dit enorme land zal verbinden. Het moeilijkste gedeelte van.de ze enorme verkeersader is thans gereed gekomen. In het zuiden van Costa-Rica bevindt zich de z.g. ,,pas des doods". Een berg-overgang, zóó moeilijk en zwaar, dat het prac tisch onmogelijk was om er dóór of overheen te komen en die zich mislukte pogingen met den prijs van een doodelijke val deed beta len. Van twee zijden rukten de ar beiders naar dit onneembare bol werk op, en dezer dagen hebben zij zich boven op den „pas des doods" vereenigd. De „Pan-American-Hlghway" gaat zijn voleinding tegemoet. Als we nu maar auto's krijgen. Maar kan in een democratische staat de taak van de Vakorganisaties dan niet door de puüIie..recii;elijKe,Bedrijfsorgani saties. die alle vakgenooten omvat worden overgenomen Men lette er wel op. dat de leden (in geschrevenen) zoowel de ondernemers als de werknemers zijn. Beide klasse., hebben in een democratisch bestel reci.; op beinvloeding der bestuurskeuze, op touwende critiek, correctie en controk enz. Dit rec^t is tevens ptient. zoolan en redelijke wenschen zijn. Doch 't recht is tevens gebonden aan objectieve be ginselen. Wanneer men tevens bedenkt, dat men in bedoelde Bedrijfsorganisaties staat te genover waarachtig overheids-gezag hetwelk moet worden hooggehouden dan ligt het nog meer voor de hand, dat naast het publiekrechtelijk orgaa., privaatrechtelijke sociale organisaties blijven bestaan, die volgens geldend-, beginselen hun eigen taak blijven uit voeren. Zoo alleen wordt het gezag nie meer dan noodig in het gedrang ge bracht. Krachtens onze katholieke beginsele op maatschappelijk gebied hebben wi reeds tientallen jaren naar bovengenoem de Bedrijfsorganisaties gestreefd. Dit is voornamelijk gebeurd in onze social', organisaties. Wanneer deze cisch van maatschap pelijk natuurrecht binnenkort werkelijk heid zal zijn, zal het de taak van on/.' principieele Stands- en Vak-Organis ties zijn (insamen-werking met anders denkenden) de Nieuwe Gemeenschap nv raad en daad te steunen. Doch geen en kele eenheidsorganisatie, hetzij verkar communistisch of werkelijk beginselloos, zou hiertoe in staat zijn. \V. WEERBERICHT tot Dinsdagavond. Des nachts matige, overdag lichte vorst. Aan de kust temperatuur om be vriespunt. Enkele overdrijvende wolken velden. Zwakke wi d. droog weer. op KORTE GOLF ten weg te komen. Hun vrijheid was echter van korten duur, want zij wer den spoedig daarna eveneens aangehou den. Het hout is naar wederopbouw en de aaders zijn naar het Huis van Bewa ring in Den Haag gebracht. De auto is vrijgegeven en de eigenaar van de auto mag deswege van geluk spreken, voor al omdat ook de rijvergunning niet is ingehouden. Geen zwarte borrels. Bij de politie werd aangifte gedaan, als zou in een café borrels zijn geschonken, die veel te duur waren voor de gcbode.i kwali teit. Na een ingesteld onderzoek is ge bleken, dat deze aangifte niet juist was. omdat de gebruikers blijkbaar geen fijn proevers waren. ZOETERWOUDE—LEIDERDORP. Door het Werkcomité „Ontwik keling en Ontspanning" van Ned. Volks herstel wordt op Woensdag 16 Januari a.s. in het patronaatsgebouw aan den Hoogen Rijndijk een kunstavond georga niseerd, bestaande uit ccn concert van de violist Sam Swaap met pianobege leiding var. niej. Ria Borgmeycr. Dit zal niet alleen voor de groote schare medewerkers van Volksherstel, maar ook voor anderen die Iets moois willen hooren, een genotvolle avond worden. De Duitsche kruisers „Priiu Eugen die bij de conferentie van Pots dam aan de Ver. Staten is toegewezen, zal voor „studie- en onderzoekingen worden gebruikt. De eerstvolgende zes maanden mag cp de Berlijnsche scholen geen onder wijs in geschiedenis worden gegeven. De leerboeken zullen gezuiverd wordeD. In het proces te Neurenberg is ont huld. dat de voormalige leider van he medische bestuur der Nazi s dr. Leo nardo Conti, 3 maanden geleden zich n de gevangenis te Neurenocrg heelt o.» gehangen. Hij zou als getuige hebbe moeten optreden en was de leiden autoriteit op het gebied van de „raszui verheid Volgens inlichtingen uit kringci van dc Amerikaansche handelsvloot te staat de mogelijkheid, dat de Norman dië" en de „Europa" voor oud roes zullen worden verxocht. De Normandi- is door den brand van Februari 1942 on bruikbaar geworden en ligt thans aai de kade van Brooklyn. De „Europa zou evenmin nog aan de verelschten vol- coen. De productie van penicilline in de Ver. Staten is van 400 millioen eenhe den per maand in 1943 gestegen tot 130 milliard eenheden per maand thans, ter wijl de prijs kon worden verlaagd van 20 dollar tot minder dan een dolla pe*- 1000 eenheden. De-Amerikaansche marine zal 7 na oorlogsche vloten tellen, waarvan eei in de Middellandsche Zee de „twaalfdi vloot" onder bevel van admiraal He witt. en elk drie in den Atlantische er. Stillen Oceaan. In de Britsche bezettnigszone i Duitschland zijn 11.000 onderwijzers one slagen in het kader van het zuiveren van Nazi-invloeden van het geheele op voedingssysteem. De UNRRA zal in Hongarije eei beperkte hulp van 4 millioen dollar verleenen. Een drie mijl lange begrafenisstoe volgde in Cairo de teraardebestelling \an mevrouw Safia Zaghoel, die over leden is. Zij was de weduwe van Saati Zafhoel Pasja, den stichter van de Waf- distenpartij. wiens werk zij na 2ijn doo voortzette. De C.I.O. (een der groote Anier; k&ansche vakverbonden) heeft In ec: schrijven aan senator Berkley aangt drongen op het beëindigen van het «n derzock naar den aanval op Pearl Har bour. aangezien dit onderzoek volgen dc C.I.O. slechts dient om de nage dachtenis van president Roosevelt te bc smeuren. In Zwitserland wordt critiek gele verd op de uitlevering aan Sowjet- Rusland van twee soldaten van hc Roode Leger, die om politieke redenei naar Zwitserland waren gedeserteerd. D» zes Zwitsersche dinlomaten, die in rui voor deze twee soldaten en andere Rus sische geinterncerden. door den Zwi* serschen rechter om gewone vergrijpt veroordeeld, door de Sowjets zoud worden losgelaten, zijn nog steeds uic in Zwitserland aangekomen. De Duitsche sociaal-deinocratcn i Tsjechisch Sirdotenlnnd hebben beslo ten zich vrijwillig naar Duitschland t< begeven om daar bet land te helpei democratlseeren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 3