H Ij H Nieuw voorste! aan de Indonesiërs Voorstel der Russen afgewezen Schiphol W&ield&aaen Christiansen vandaag naar Nederiand Maandag: 14 Jan. 1946 Hoofdred Rector H. Sondaal Mr. Dr C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. l'el Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. f 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. No. 171 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Veel menschen worden alleen groot door auderen te kleineeren Indonesië EEN NEDERLANDSCH „GEMEENEBEST?" Frederick Kuh, een Amerikaancshe correspondent, meldt uit Londen, dat de Nederland ehe regeering zeer binnenkort een nieuw belangrijk door de Britsche regeering goedgekeurd aan bod aan de Indonesische nationalisten zal doen. Lt. Gouv.-Gen. Van Mook, aldus de correspondent, heeft het aanbod bij zich en zal onmiddellijk na aankomst in Batavia, op Dinsdag a.s., een bespreking voeren met Sjahrir. Kuh verklaart, dat de voor stellen, volgens een naar zijn meening „gewoonlijk betrouw- ba: - en oed ingelichte bron", het volgende inhouden: 1. Een sooediee a'^emeene verkiezing in Indonesië, mis schien al binnen twee maan den: 2. Voordat de verkiezingen plaats vinden, zal een uitvoe rende -aad van door Neder landsche ziide gewilde Indone siërs gevormd worden: 3. De Indonesische kiezers zullen hun eigen mrlement kiezen, waaraan de Uitvoeren de Raad(?) verantwoording verschuldigd is. De Raad(?) vertegenwoordigt het opperste binne«'nndsche gezag, terwiil de internationale economische betrekkin "en en de defensie in handen van de regeering van het Nederlandsche Gemecne- best zullen berusten: 4. Een belofte voor onafhan kelijkheid van Indonesië bin nen een nader te bepalen aan tal jaren. Kuh zegt, dat de Nederland- sche Regeering voor het laat ste punt 20 a 25 jaar in ge dachten heeft. Volgens Kuh is bovengenoemd plan het resul taat geweest van de bijeen komst te Chequers en hij be sluit met de opmerking, dat hoewel de bevoegdheden van de Nederlandsche rijksregee- ring niet in het plan zijn ver meld, het bek rd is, dat de Nederlanders het idee voor staan om I" derlandsch Indië, Suriname Curacao en Neder land in een „Rijksregeering" voor buitenlandsche betrek kingen, internationalen handel en defensie op basis van een Gemeenebest te doen vertegen woordigen. EEN ANDER INDO NESISCH GELUID. De bekende Indonesische ex pert op financieel gebied, mr. Mas Slamet, valt in een open brief aan Koningin Wilhelmina de „Indon ische Republiek" aan, die hij beschuldigt van „het schaamteloos propageeren van die theorieën, welke alle vrije menschen meenden te hebben vernietigd en uitge- j roeid tusschen 7 Mei en 15 Augustus 1945". Hij vraagt de Koningin menschen r.aar Indië te zenden, die een „Breede kijk en grooten moed hebben om snel te handelen in de te genwoordige verwarring". De open brief besluit: Er is zeker heid, dat, wanneer de vrees en verschrikking,, waarin men nu leeft, voorbij zullen zijn, talrij ke Indonesiërs met rijke erva ring en kennis, vrij naar voren zullen komen om te werken en zij zullen enthousiast het huis van de vrijheid op helpen bouwen. Ik be mij er van be wust, dat geen enkele van hen „elfs de meest loyale de zelfde toestanden zal wenschen van voor den laatsten wereld oorlog. Zij hebben niet de ont wikkeling van de beschaving gemist, zij waren niet blind voor de gebeurtenissen, die ge durende en na de Japansche bezetting zoo'n indruk hebben gemaakt op het leven en zij denken aan hun volk. Ik schrijf d.zen brief als Indonesiër, niet als Nederlandsch onderdaan, noch als Nederlandsch-Indisch ambtenaar. Ik schrijf met bet zelfrespect van een Indonesiër, die zich redurende de Janan- sche bezetting ondanks bedrei ging en intimidatie naar eer en geweten gedragen heeft en die nu bedreigd wordt door hinderlagen, ondergang en dood'. BENOEMINGEN BISDOM HAARLEM. Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot: Diocesaan Aalmoezenier van de K.J.M.V. in het Bisdom Haarlem.» den Weleerw. Heer H. M. J. Brans. Rector te Haar lem; vervolgens tot Rector te Leiden, St. Liduina Gesticht, den Weleerw. Heer L. P. M. Vester; tot Kapelaan te Pur- merend, den Weleerw. Heer C. A. van Leeuwen; tot Kape laan te O ver veen, den Wel eerw. Heer A. A. M. Wentholt, die Kapelaan was te Amster dam (H. Ger. Majella). Tenslotte tot Kapelaan te Hillegom (H. Jozef) den Wel eerw. Heer C. N. M. Hamann, die Kapelaan was te Voorscho ten, waar als opvolger een as sistent benoemd is. Binnenkort verbinding New-YorkAmsterdam Vrijdagmiddag zijn op Schiphol besprekingen geopend tusschen den vice-president van de American Overseas Airways, Flynn, den bedrijfsdirecteur der K. L. M. op Schiphol, den vertegenwoordiger der K. L. M., van Vee- nendaal, en verschillende rijks-experts. Vice-president Flynn gewaagde van den grooten tech- nischen vooruitgang van Schiphol, waarna hij mededeelde dat zeer waarschijnlijk midden Februari of begin Maart de American Overseas Airways een regelmatigen vlieg- dien^t op Amsterdam zullen openen, met doorverbinding via Frankfort, naar Berlijn. Hij sprak de hoop uit, dat .de K. L. M. spoedig daarna een eigen dienst op New-York zou kunnen openen. Alle teekenen wijzen er derhalve op, dat Schiphol binnenkort als transatlantische luchthaven zal worden ingeschakeld in het wereldverkeer. Dr. van Mook lerujr naar Indië. De Luitenant-Gouverneur-Generaal van In donesië, dr. van Mook, neemt voor zijn vertrek op het vliegveld Schiphol af scheid van minister Logeman. Aneio-Vrlnd-P, Nederland gekozen in den veiligheidsraad OP initiatief van den Sovjet-delegatie werd Vrijdagavond een vergadering belegd tusschen afgevaardigden der Big 5, waarbij Gromyko aanwezig was. Het voornaamste geschilpunt was de vraag of Noorwegen dan wel Nederland als West-Europeesche mogendheid benoemd zou worden als non-permanent vertegen woordiger in den Veiligheidsraad. De Sovjet-Unie gaf de voor keur aan Noorwegen, terwijl de V. S„ Gr.-Brittannië cn Frank rijk de candidatuur van Nederland steunden. Toen het onmo gelijk bleek tot overeenstemming te komen heeft Gromyko ver moedelijk uitstel voorgesteld, maar de anderen waren van mee ning, dat zulk een besluit niet met hun principes strookte. moeilijkheid werd tenslotte opgelost, waarna bekend making van den uitslag volgde. Australië. Brazilië en Polen werden aangewezen om gedu rende twee jaren zitting te hou den in den Veiligheidsraad, ter wijl Nederland, Egypte en Mexico voor een zittingsperiode van één jaar werden aangewe zen. Bij de eerste stemming voor de tweejarige periode was een minimum van 24 stemmen ge steld. Brazilië kreeg 41 stem men, Australië 31, Nederland 23 en Polen 19 stemmen. Bij tweede stemming verwierven Nederland en Polen elk 25 stemmen. Bij loting werd daar na Polen aangewezen voor de tweejarige periode. Terstond na de verkiezing van Nederland tot niet-perma- nent lid van den veiligheids raad van de U.N.O. gaf een woordvoerder van de Neder landsche delegatie uiting aan zijn voldoening over dit feit. „Wij hebben er niet naar gestreefd om verkozen te worden,' zeide hy, „doch nu het geschied is, zullen wij ons uiterste best doen op zoo goed mogelijke wijze van dienst te zijn. Wij be schouwen den ons opgeleg- den taak als een dienst, dien wij den Vereenigden Volkeren zullen kunnen bewijzen". Min van Kleffens, het hoofd van de Ned. delegatie, werd door vele gedelegeerden geluk- gewenscht. Min. Van Kleffens zal. als hoofd van de delegatie, deelnemen a. d. besprekingen van den Veiligheidsraad, doch bij tijd en wijl zal hij natuurlijk v/el zijn taak door een ander lid van de delegatie laten waarnemen. Eerste bijeenkomst van den Veiligheidsraad deze week verwacht. Naar Reuters diplomatieke correspondent verneemt, heeft de Algemeene Commirsie van 14 der U. N. O. gisterenavond besloten, dat de eerste bijeen komst van den Veiligheidsraad niet voor de helft van deze week zal kunnen plaats vinden. De beteekenis der stem mingen ter U. N. O. De gebeurtenissen ter Alge meene Vergadering van de U. N. O. hebben een belangrijk ding aan het licht gebracht: dat n.l. geen groote mogend heid kans maakt de vergade ring een beslissing op te drin- geij, wanneer twee belangrijke stemgroepeeringen van kleine mogendheden zich daar tegen verzetten. Deze twee groepee ringen bestaande uit eener- zi.jds de Centraal- en Zuid- Amerikaansche republieken en anderzijds de landen van het Midden-Oosten. gegroepeerd rond de Arabische Liga be zitten de mogelijkheid prak tisch de stemming in de Assem blee te beheerscher., mits zij eensgezind stemmen, zooals zij dit deden bij het kiezen van de niet-permanente leden van den Veiligheidsraad. KON. NED. VOETBALBOND Uitslagen van Zondag 13 Jan. 1946 DISTRICT I. Ie klasse: A.D.O.— H.D.V.S. 3—5; R.F\C.-~Volewijckers afgel.; Xerxes Emma 32; AjaxV.S.V. 51; 't GooiÜ.O.S. 2—3. 2e klasse A: Aikm. BoysVolen- dam 1—2; Z.F.C.—VV.F.C. 0—0; K F.C.—Z.V.V. 4—0; D. W. V.—Alcm. Victrix 3—0; O.S.V.—A.F.C. 2—0. 2e klasse B: SpartaanWatergr- meer 26; KennemersZeeburgia 21; R.C..H.T.O.G. 0-0; U.V.S. Veisen 2—2; VlosQuick H. 2i, pcot. Q. DISTRICT II. Ie klasse: StormvogelsD.H.C. 13; D.F.C.Neptunus 22; Haar lemV.U.C. 60; H.B.S.Feyen- oord 45; SpartaD.W.S. 21. 2e klasse A: OvermaasC.V.V. 4—1; Coal—H.V.V. afgel.; O.D.S.— Fortuna 52; V.F.C.Excelsior 1—3: S.V.V.—B.M.T. 6—1. 2e klasse B: HerculesHilversum 0—3; Velox—S.V.W. 2—2; U.V.V. Sliedrecht 50; UnitasVrienden schaar 10; GoudaH.V.C. 24. 3e klasse A: WassenaarA.S.C. 22; RoodenburgL.F.C. 21; Lug- duuumHilllnen 43; S.J.C.Alphen 53;V.V.S.B.—BI. Zwart 2—3. 4e klasse A: V.V.L.V.—Teylingen 34: HillegömDocos 51Alpliia— Bodegraven 01; L.D.W.S.Z.L.C. 31; LissèRouwkoop 21. 4c klasse B: TexasVogel afgek.: JagersEsdo 12; R.K.A.V.V.Ar chipel 24; Or. BlauwOliveo onbek.K.R.V.C.Ra va 42. DISTRICT 111. Ie klasse. TubantiaEnsch. Boys 22; Go AheadQuick 11; WageningenA. G.O.V.V. 14: HeraclesBe Quiëk 1—2; N.E.C.P.EiC. 4—1. DISTRICT IV. Ie klasse: Helmond—Eindhoven 11; VlissingenWillerp II 03; LongaN.A.C. 03: BaronieB.V.V. 2—4. DISTRICT V. Ie klasse: Velocitas—Veendam af gek.; Be QuickFI.S.C. 30; Achil lesG.V.A.V. afgek.; FrisiaHee- renveen afgek.; SneekLeeuwarden 1—4. DISTRICT VI. Ie klasse: MauritsV.V.V. 03; BleyerheideSpechten 45; Limbur- giaSp.cl. Emma 30; P.S.V.Ju liana 21; BrabantiaRoermond 3—1. STAKINGSGOLF IN DE VER. STATEN. Het dagelij ksch bestuur van de nationale federatie van ar beiders in de Amerikaansche telefoonbedrijven heeft gister avond een nationale staking af gekondigd, waarbij 250.009 per sonen betrokken zijn. Het tijd stip, waarop deze staking zal beginnen, is nog niet vastge steld. Het doorgaan van deze staking zou b" teekenen, dat alle nieuwscommunicatiemid- delen met inbegrip van radio zenders, telefooninstallaties en telegraafbedrijven worden stop gezet. Voorstel verwezen naar U.N. O.-vergadering Zoodoende werd de kwestie verwezen naar Byrnes en Be- vin, die beiden de meening wa ren toegedaan, dat een uitstel in dit stadium van onderhandelin gen onaanvaardbaar was. Het resultaat was, dat het voorstel in de vergadering van Vrijdag avond door den Sovjet-afgevaar digde gedaan, een vraagstuk voor de vergadering der U. N. O. werd in plaats van een inter ne beslissing der Big Five. Sovjet-voorstel verworpen. In de vergadering van Zater dagmorgen der U. N, O., ver zocht de Sovjet-Russische gede legeerde Gromyko namens de Sovjet-Delegatie om verdaging van de verkiezingen van de niet-permanente ieden van den veiligheidsraad. Het voorstel werd echter met 34 tegen 9 stem men verworpen, Nederland gekozen. Hierna werd gestemd over de leden, die zitting zouden heb ben in den Veiligheidsraad. Onder het uitbrengen der stemmen stond Gromyko op en zeide, dat hij niet be grepen had, wat er eigen lijk gaande was geweest: Klaarblijkelijk was Spaak's uitnoodiging tot de vergade ring. om voor den aanvang van de stemming candida- ten naar voren te brengen of toelichtingen te geven, hem ontgaan. Het tellen der stemmen duurde vijf-en dertig miyuten. Onderwijl zat Spaak alleen op de es trade en tikte nu en dan met zijn bril op de tafel. Toe:' de stemmen tellers tenslotte naar hem toe kwamen, werd er eerst nog druk heen en weer gepraat. Het bleek, dat er verschil van meening was over de waarde van twee der uit gebrachte stemmen Deze Naar wii vernemen zal de Nederlandsche commissie tot het opsporen van oorlogsmis dadigers en -misdaden in Duitschland heden als oorlogs misdadiger van Bad Oehlbau- sen naar 's-Gravenhage over brengen den voormaligcn ..Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden". Friedrich Christiansen, die er o.m. van verdacht wordt het bevel gege ven te hebben in October 1944 het dorn Putten plat te bran den en de mannelijke bevol king te fusilleeren als repres- sai'le-maatrcel in verband met het doodschieten van twee Duitsche officieren. Ook Oberst Fritz Fullriese, die in naam van Christiansen het bevel gaf om in Putten hui zen in brand te steken en de mannen naar Duitschland te transporteeren, is door genoem de commissie gearresteerd. Zijn uitlevering aan de Nederland sche autoriteiten is binnenkort te verwachten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1