U Voorzitters der Oommissies gekozen Kardinaal von Galen van Münster EEN STRIJDER MET OPEN VIZIER Zaterdag 12 Jan. 1916. Hoof tired.Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015, Adm. 20S26. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal.^ Franco per post 4.20. No. 17» Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Eigenzinnigheid is armoede in gedachten Conferentie der Ver. Volkeren in Londen Nederlandsch voorstel aangenomen De tweede zitting der U. N. O.-conferentie ving aan met de ope ningsrede van den Belgischen Min, van Buitenlandsche Zaken, Spaak, die in de eerste vergadering tot voorzitter was gekozen. De rede van Spaak, welke 12 minuten duurde, werd door de vergadering luide toegejuicht. Oekraïner voorzitter van commissie 1 Het voornaamste punt uit de agenda der tweede vergadering was de verkiezing der voorzit ters Van de zes commissies. Dimitri Manoeilski hoofd van de Oekrainische delegatie, werd eensctemming gekozen tot .voor zitter van de comm. voor poli tieke Zaken en zaken de veilig heid betreffende, waaronder de regeling van de bewapeningen ressorteert, en welke als ver bindingsschakel tusschen den Veiligheidsraad en de Alge- meene Vergadering zal fungee- ren. De Poolsche Min. van Buiten landsche Zaken. Rzymowski, werd eenstemmig tot voorzitter van de economische en finan cieel® commissie gekozen. A. F.' P. meldt verder, dat Peter Fraser, de Min.-Pres. van Nieuw-Zeeland, bij acclamatie is gekozen tot voorzitter van de commissie voor sociale, huma nitaire en cultureele zaken. Wordt Pearson Secr.-Gen.? In verband met de aanstaan de verkiezing van een Secr.- Gen. van de Algemeene Verga dering der U N. O. wordt thans vooral de naam van Lester Pearson, den Canadeeschen am bassadeur te Washington, ge noemd. Ofschoon men vermoedt dat zijn candidatuur door Gr.'- Brittannië en de Ver. Staten gesteund zal worden, heeft men den indruk, dat de Sovjet-Unie tegenover hem zal stellen den Joegoslavischen ambassadeur te Washington, Stanoie Simitsj. Voorts wordt ook Eden weder om genoemd. Voorstel van v. Kleffens aangenomen. Het door Min. Van Kleffens ingediende voorstel betreffende de verkiezing van de toege voegde leden van het bureau der Algemeene Vergadering is, op voorstel van de Mexicaan- sche delegatie, bij acclamatie aangenomen. Tevoren had men over deze verkiezing een lang durige woordenstrijd verwacht. Min. Van Kleffens had voor gesteld, dat vertegenwoordigers van China, de Sovjet-Unie, de Ver. Staten, Gr.-Brittannië, Frankrijk, Venezuela en Zuid- Afrika zouden gekozen worden als de zeven toegevoegde leden van het bureau van de algemee ne vergadering. De andere ze ven leden van het bureau zul len zijn de voorzitter van de vergadering en de voorzitters van de zes commissies. DE GRIEP! In Hollywood heerscht griep. Alle sterren niezen en heeil het filmfirmanent schudt van het hoesten. Met het oog op deze ern stige toestand zijn alle scè nes waarin verliefde paar tjes een rol spelen voor- loopig uitgesteld.... Dit met het oog op be smetting!! Dardanellenquaestie. Op grond van inlichtingen uit de meest uiteenloopende bron nen meent men te mogen aam- nemen, dat Byrnes, tijdens zijn verblijf te Londen zal trachten de Darüanellenkwestie tot een oplossing te brengen. Naar in gezaghebbende kringen te An on tspanning tusschen Turkije delegatie in geenen deele het plan zich te verzetten tegen een discussie over dit onder werp. Men is van meening dat een regeling van dit probleem een belangrijken stap zal be- teekenen op den weg naar een ontspanning t us set hen Turkije en Rusland, die haar uitwerking zou hebben "in het geheele Midden-Oosten, Toch maakt men zich geen groote illusies omtrent de kan sen tot slagen van een derge lijke poging, omdat het Ameri- kaansch-Britsch-Turksche ge zichtspunt aan den eenen kant en het Russische gezichtspunt aan den anderen kant zoo zeer uiteenloopen. In ieder geval is de politieke atmosfeer te An kara op het cogenblik zeker niet gunstig voor eenige conces sie ten gunste van Rusland. Hyde-Park favoriet? De commissie van de U. N. O., welke momenteel in Ameri ka op inspectietocht is langs de verschillende plaatsen, die eventueel tot hoofdzetel van de organisatie zouden kunnen wor den aangewezen, heeft doen blijken zeer groote belangstel ling te hebben voor Hyde-Park, het huis van wijlen Pres. Roo sevelt in den staat New-York. MIN. VAN SCHA1K „OP DE BRUG' Gisterenavond heeft Min. van Schaik voor de radio ons wagen park onder de loupe genomen, en daarbij is het groot gebrek aan personenauto's wel sterk belicht. Er zullen bij wijze van spreken gevechten geleverd moeten worden om de weinige auto's die in Nederland rondrijden uiteindelijk eens toe te wij zen aan hen die ze het meest noodig hebben. Alles strandt op deviezengehrek In 1939 waren er in Neder land ongeveer 100.000 personen auto's. Thans zijn er hoogstens •50.000. waarvan een groot ge deelte reeds lang bij den slooper moesten zijn. De behoefte aan personenvervoer is in. evenre digheid veel grooter dan voor den oorlog, zoodat de situatie wat personenauto's betreft hoogst onbevredigend genoemd mag worden. De aankoop van nieuwe wa gens wordt geremd door het gebrek aan deviezen voor die landen, waaruit we ze zouden kunnen betrekken. Het zal dan ook meer dan ooit noodig biijven maatregelen te nemen om te zorgen, dat de weinige wagens, die er zijn, uitsluitend gebruikt worden voor voorziening in de meest dringende behoeften en het is volkomen uitgesloten, dat voor doeleinden, die ook maar even onder het niveau van het aller noodzakelijkste liggen, wagens tie beschikking kunnen worden gesteld. Er is een rangorde van prioriteit opgemaakt, waarbij de voorziening van de noodge- bieden. de medische verzorging er de allernoodzakelijkste over heidsbemoeiing bovenaan staan. De verdere cultureele en zake lijke behoeften komen daarna in volgorde van hun belangrijk heid. Dit prioriteitenstelsel wordt niet alleen toegepast voor de distributie van de weinig door Scheveningen gaat, voor hel derst na den oorlog, weer haring exporteeren. Het inpakken van een groote partij zeebanket, welke bestemd is voor Luxem burg. Door deze export komen meer de viezen vrij en vinden vele handen werk. Aneio-Meijer-P. invoer ter beschikking komende auto's, maar zal ook dienst doen Iter hepordeeling van de noodza kelijkheid van "de rijvergunnin gen, die in een vroeger stadium zijn afgegeven. Hoe pijnlijk de operatie ook is, het zal toch noodig zijn, dat in verschillende gevallen waarin wagens rijden, voor niet uiterst dringende be hoeften, deze gevorderd worden teneinde ze toe te wijzen voor gevallen van dringender nood zakelijkheid. Algemeen welzijn voorop. Bij de toewijzing van auto's gaat het niet om een rechtvaar dige verdeeling van rijkdom, maar om een zoo billijk moge lijke verdeeling van onze ar moede. Hoe dringend uw be hoefte aan een vervoermiddel ook is, objectief gezien kunnen er gevallen zijn, die nóg veel dringender zi.in dan het uwe en met die objectieve maatstaf moet de overheid rekening houden. Wij zouden niets liever doen dan in iedere behoefte voor zien. maar nu dat eenmaal niet kam en in afzienbare toekomst ook nog niet zal kunnen, moe ten we van velen verlangen, dat ze hun, overigens gerecht vaardigd, eigenbelang offeren aan het belang van een ander. Wij moeten voorrang verlee- nen aan hen, die de meest waar devolle bijdrage leveren aan het algemeen welzijn en we moeten dat doen ten koste van de an deren. Dr. v. Mook vertrokken. De Lt.-Gouv.-Gen. Dr. H. J. van Mook. is hedenmorgen te 9 uur precies van het vliegveld Schiphol vertrokken met be stemming Cairo. Vandaar zal hij met het volgende vliegtuig, dat Dinsdag uit Nederland ver trekt en dienzelfden dag te Cairo verwacht wordt, naar Ned.-Indië doorreizen. Motorrijwielen en vrachtauto's. Twee categorieën zien er vrij bevredigend uit. Op de eerste plaats de motorrijwielen, waar van er in 1939 circa 65.000 op den w_eg waren en waarvan er nu al weer omstreeks 30.000 in bedrijf zijn en ca 15.000 nog wel niet in bedrijf is, maar bij aan voer van banden en onderdee- ïen gebruiksklaar gemaakt kan worden. Ook de cijfers voor de vracht wagens zijn niet onbevredigend. Tegenover een aantal van 48.000 in 1939 staat op het oogen Hik een aantal van 37.000. De ze betrekkelijk gunstige voor ziening is te danken aan een belangrijke import van deze motorvoertuigen. Op het ge bied van de vrachtwagens is de ernst van het probleem zeer verminderd, al kan niet ont kend worden, dat de situatie vooral voor de toekomst nog niet bevredigend is. Vóór den oorlog vrijwel onbekend, is de naam van Von Galen, thans een der meest bekende namen onder de bisschoppen en nieuwe kardi nalen. Clemens, Graaf Von Galen en bisschop van Münster, in West- phalen, is langen tijd een legendarische figuur geweest in Nazi-Duitsch- land. En niet alleen in Duitschland, maar in de geheele wereld. De Ka tholieken zijn trotsch op hem als de trouwe herder van zijn opgejaagde kudde en de moedige verdediger van den kleinen man tegen de arro gantie en tyrannie der Nazi's. Tijdens den oorlog was ieder een vol bewondering voor de ondubbelzinnige wijze, waarop Mgr. von Galen het Nationaal- Socialisme veroordeelde. Thans zijn sominig&i er over ont stemd, dat deze Duitsche bis schop eenzelfde onafhankelijk heid van geest toont jegens de geallieerde militaire be zetting. En zóó zet momenteel een Thomas Mann de aanval len op den Bisschop van Mun ster vóórt, precies zooals Ro senberg, Goebels en andere Nazi-propagandisten deden tus schen 1933 en 1945. Maar deze man, die twaalf jaar lang de Nazi's weerstaan heeft wordt niet geintimideerd door de bestudeerde koelheid van het geallieerde gouverne ment of de aantijgingen door de radio van Duitsche emigran ten, die vertellen, dat ze er niet ovet denken naar hun va derland terug te keeren. Hij is vaderlijk bezorgd voor zijn volk in hun desolate toe stand en hij is bereid zich aan critiek bloot te stellen en aanvallen uit iederen hoek op te vangen. Zijn benoeming in het college van Kardinalen komt precies op tijd. Een ..grand seigneur". Een correspondent van de „Catholic Herald" schrijft: Bij een bezoek aan Munster, eind October van het vorig jaar. vond ik deze beroemde middeleeuwsche stad met zijn kathedraal en ontelbare gothi- sche ke'rken terug als een beeld van volledige ver woesting. Tusschen dè kilo meters lange puinbarricades en zwartgeblakerde muren. was het moeilijk om een enkel huis te vinden, dat wel niet onbe schadigd, doch nog bewoon baar was. Men zeide 'mij, dat de Bis schop, wiens paleis verwoest is, thans in het katholieke ziekenhuis te Sendenhorst woont, enkele kilometers bui ten de stad. Hier ontving Mgr. von Galen mij in een kleine kamer, die dienen moest tot studeerkamer, eetkamer en er stond ook een bed tot slaapkamer. Mgr. von Galen is een im posante figuur. Zes voet lang. breedgeschouderd, een hoekig gezicht, maar kinderlijy een voudig in zijn optreden. Niet tegenstaande zijn indrukwek kend voorkomen en bisschop pelijke waardigheid is Graf von Galen een eenvoudig man, die een beetje verlegen is met de reputatie dies hij geniet on der Katholieken en niet-Ka- tholieken in het buitenland. Hij heeft de gemakkelijke om gangsvormen van iemand die gewend is om te gaan met boeren, kunstenaars, rechters, industrieelen en officieele per- soonlijkhedem Maar het meest komt men onder den indruk van zijn spiritualiteit en zijn hartelijk medeleven met de oorlogsslachtoffers, zijn., be reidheid om alles te _offtr.cn teneinde het lijden van zijn volk te helpen verlichten. Ik werd met groote vriende lijkheid ontvangen en de bis schop zeide openhartig, dat de houding van de geallieerde be zetting ten aanzien van den godsdienst hem verontrustte Hij schudde stil het hoofd toen ik een verordening te voorschijn haalde waarbij de Nazi-scholen in het naburige Osnabruck op geallieerd bevel door moesten gaan met onder wijs geven aan de jeugd. Hij kon niet begrijpen hoe het mogelijk was. dat het Britschc bestuur een onder wijssysteem in stand laat hou den waarbij Katholieke kinde ren door atheïsten onderwezen worden. De Bisschop was zeer be gaan met het lot van zijn dio- cesanen in dezen winter. Dui zenden zijn zonder huis en honderdduizenden leven in ruines zonder eenige beschut ting tegen regen en koude. Hij kon niet begrijpen, dat de ge allieerden een bevel konden uitvaardigen, waarin alle ko len, die niet voor openbaar ge bruik noodig waren, geëxpor teerd worden. „Op deze wtfzc drijven wij nóg meer Duit- schers tot zelfmoord", zeide hij. „Waarom worden aan Duit sche Bisschoppen geen faci liteiten verleend om contact te zoeken met andere Bis schoppen en met Rome? Mgr. von Galen liet zich niet zeer gunstig uit over de onder ge allieerde controle staande pers in Duitschland. Toen ik zijn kleine, eenvou dige kamer verliet, kon ik het gevoel niet van mij afzetten, dat er iets hapert aan de ver houding tusschen het militai re bestuur in Duitschland en dezen grooten Bisschop en lei der. Veertien dagen later hoorde ik, dat de militaire bezetting het noodig had geoordeeld de auto van den Bisschop te vor deren. Misschien geven zQ do wagen wel terug aan den Kar dinaal?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1