H H Tweede poging tot duurzamen vrede Einde der burgeroorlog in China Witboek - Gerbrandy gereed Japanscb Kabinet afgetreden Vrijdag 11 Jan. 194G. Hoofdred.: Rector H. Sondaa! Mr. Dr. C. Ch. A. yan Ha re: Directeur: G. van Elbarz. Bureaux: Papengracht 32. lei Red 20015. Adm. 20S26. Abonnementsprijzen: 0.26 per week. 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco per post 4.20. No. 169 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Ieder heeft zijn gebrek, maar 't verbaast ons er zelf een te hebben Conferentie der Ver. Volkeren in Londen Spaak gekozen tot voorzitter der Conferentie /"JISTERMIDDAG om 5 uur stond Dr. Angel Zuleta, voorzitter U van de voorbereidende commissie en gedelegeerde voor Columbia, van zijn rooden zetel op en leidde de tweede groote poging der wereld in tot het waarborgen van een duurzamen vrede. Het was vijf-en-twintig jaren geleden, dat de eerste poging ondernomen werd door de bijeenroeping van den Volken bond in Genève. Er heerschte een intense stilte in de Hall, waar de gedelegeerden aan hun eikenhouten tafels zaten en op de dicht bezette galerij voor het publieik, toen Min.-Pres. Attlee het woord nam om plechtig deze tweede zitting te openen. Attlee's openingsrede In het begin van zijn rede sprak Attlee de hoop uit, dat het verloop van de besprekin gen van de vergadering zou getuigen van den geest om tot spoedige resultaten te komen, die hét kenmerk was geweest van de werkzaamheden van de voorbereidende commissie. Het is mij bekend, dat daar groote vraagstukken in alle openhartigheid werden besproken, doch terzelfder- tijd was met getuige van een levendigen geest van samenwerking en goeden wil welke ten slotte tot vrij wel eenstemmigheid heeft geleid. Wij heeten u hier in Londen welkom en wij zullen ons best doen, dat u zich in onze hoofdstad thuis gevoelt .zoodat u even vrij en frank kunt spreken, alsof gij bijeenkomt op een spe ciaal gebied, dat onder inter nationale controle staat. Blijvende voorwaarden. Thans, nu de overwinning zich aan onze wapenen heeft geheoht, rust op ons de taak blijvende voorwaarden voor den vrede te scheppen. Wij moeten ons daarom allen aan het werk zetten met het in zicht van het geweldige en vi tale belang van ons werk. De organisatie van de Ver. Vol ken moet de overheerschende factor in de buitenlandsche politiek worden. Na den eer sten wereldoorlog bestond1 er een neiging om den toen be- staanden Volkenbond te be- sohouwen als iets dat buiten de gewone sfeer der buiten landsche politiek lag. De re geeringen zetten de oude poli tiek voort en volgden den weg vari de machtspolitiek, daar zij niet begrepen, dat de we reld in een nieuw stadium was gekomen. Thans moeten allen de waar heid erkennen van het door den Min. van Buitenlandsche Zaken van de Sowjet-Unie te Genève uitgesproken woord: „De vrede is ondeelbaar". Wij moeten allen inzien, dat het welzijn van een ieder nauw verbonden is met het welzijn van de geheele wereld. Het verheugt mij. dat het Hand vest van de Ver. Volken niet alleen handelt over regeerin- gen en staten, over politiek en oorlog, doch ook over de een voudige elementaire behoef ten der mensohelijke wezens, ongeacht hun ras, kleur of godsdienst. Wijzend op de. ontwikkeling welke culmineerde in de ont dekking van de atoombom, verklaarde Attlee, dat de komst van de atoombom slechts de laatste van een groot aantal waarschuwingen beteekende voor de menschheid, dat, ten zij de krachten der vernieti ging onder controle kunnen worden gebracht, een ontzet tende ruïne en een vrijwel volledige wegvaging het lot zou worden van de meeste hoogbeschaafde deelen van de menschiieid- Ik verwelkom daarom de beslissing om het geheele pro bleem van de controle op de atoomenergie over te dragen aan een commissie van de Uno. Thans rust op de volkeren der aarde door bemiddeling van hun vertegenwoordigers de taak, hun keuze te maken tus- schen leven en dood. Ik hoop en vertrouw, dat iedere gedelegeerde, die zich thans hier bevindt, hierheen is gekomen niet alleen met den geest van vastberadenheid, doch ook met hoop. Wij heb ben altijd onder ons twijfelaars en pessimisten gehad, die zei den, dat er altijd oorlog is ge weest en er altijd oorlog zal zijn, die wijzen op de misluk king van den Volkenbond en dat er dus ook reden is om te twijfelen aan het succes van de organisatie der Vereenigde Volken, doch er moet op wor den gewezen, dat de vooruit gang der beschaving er een is geweest van voortdurend val len en opstaan. Wij wenschen den voorrang te bevestigen van recht boven macht en van het algemeene welzijn boven zelfzuchtige cn groepsbelangen. Denkend aan de groote offers, welke in den laajsten oorlog zijn ge bracht, aldus eindigde Attlee zijn rede, zullen wij, wanneer wij bij hen niet achter willen blijven in het brengen van of fers, slagen. Nadat het applaus was ver storven, werd de rede van Att lee door een tolk in Fransche vertaling voorgelezen. Spaak tot voorzitter gekozen. Vervolgens kwam de ver kiezing van een voorzitter van de algemeene vergadering aan de orde. Gromyko, le Sowj et-Russi sche ambassadeur in de -Ver. Staten en Sowj et-Russische gedelegeerde, bereidde de eer ste verrassing door den Noor- schen Min. van Buitenland sche Zaken candidaat te stel len. Hij deed dit in korte be woordingen. „De Sowjet-Russische delegatie, zeide hij, be schouwd de verkiezing van een voorzitter als een be langrijke kwestie. De Sow jet-Russische delegatie is tot de conclusie gekomen, dat de Noorsche Min. van Buitenl. Zaken, Trygve Lie, de meest geschikte candidaat is. Noorwegen was een van de eerste slachtoffers van de Duit- sche agressie, De Noren zijn koppige kampioenen van de democratie. Wat de persoonlijke hoedanighe den van Lie betreft, nie mand zal er aan twijfelen, dat hij als staatsman de achting van zijn geheele land geniet". Het voorstel van Gromyko werd ondersteund door de mi nisters van buitenlandsche za ken van de Oekraine, Polen en Denemarken. De Oekrainische gedelegeerde Dimitri Manioels- ki stelde v or, dat Lie's verkie zing ben open stemming bij ac clamatie zou geschieden. Dit voorstel werd echter met vijf tien tegen negen stemmen verworpen. In geheime stemming werd daarna de Belgische Min. van Buitenlandsche Zaken, Paul Heteri Spaak, wiens verkie zing men zonder oppositie had verwacht, tot voorzitter van de algemeene vergadering ge kozen. Hij vereenigde 28 stem men op zich, tegen 23 stem men voor Trygve Lie. Bij de stemming over het al dan niet houden van geheime stemming voor de verkiezing van de nvoorzitter hadden vele delegaties z ch onthouden. Spaak nam zijn plaats als voorzitter in onder de opmer king: „Ik ben eenerzijds trotsch op de eer, welke mij en mijn lar.d door deze onderscheiding te beurt va t, doch anderzijds voel ik mij er door belast". Nederlandsch Regeeringsbeleid te Londen Het memorandum van Prof. Gerbrandy is gereed. Hij heeft echter den wensch te kennen gegeven nog overleg te plegen met zijn Londensehe collega's. De Begeering acht het noodzake lijk met het doen van stappen te wachten totdat zij kennis heeft genomen van het witboek-Gerbrandy. Ook opheldering inzake de Geer Sentiment of Daemagogie TIJDENS de vergadering van de afd. Leiden der Kath. Volkspartij is ook de Burcht over de tong gegaan. Daartegen bestaat natuurlijk geen bezwaar. Een courant timmert nu eenmaal aan den weg en moet zich op een ste vige dosis critiek voorbereiden. Een van de sprekers, voor stander van de Ned. Volksbe weging en ook van de Kath. Volkspartij vond dat de Burcht te veel critiek uitoefende op de N.V.B. Critiek op de N.V.B. hebben wij gegeven evenals op de R.K. Staatspartij, resp. de Kath. Volkspartij. Dat die cri tiek te ver ging, dat zij zou zijn ontaard heeft de geachte spre ker met geen woord gedemon streerd. Hij vond alleen en met dat goedkoope middel trachtte hij de vergadering op zijn hand te krijgen dat cüe critiek afkomstig was van een politieke analphabeet. Zoodra iemand zijn toevlucht neemt tot schelden, geeft hij van de zwakheid van zijn standpunt blijk. Wij weten dat de N.V.B. overgevoelig is voor critiek. Dat zal zij wel afleeren in den loop van den tijd. De geachte spreker moet er eens aan den ken dat het blijkbaar wel ge oorloofd is een stortvloed van critiek uit te storten op de Kath. Volkspartij, komt men echter aan net heilig huisje der N.V.B., dan tast men de eenheid van het Ned. volk aan. Het wordt aan de Kamer overgelaten, geëigende wegen te zoeken, bijvoorbeeld door een parlementaire enquête, zich in dezen licht te verschaf fen. Hetzelfde geldt inzake het geen zich heeft afgespeeld rond om het ontslag aan Gen. Rein- ders vóór den oorlog, waar over een publicatie is versche nen. Ook hier staan den Ka mer verschillende wegen open zich helderheid te verschaffen. Het verheugt de Begeering, dat Prof. Gerbrandy bereid werd gevonden als vertegen woordiger van Nederland bii de bijeenkomst der Vereenigde Naties te Londen op te treden. Hij heeft daarbij tevens gele genheid bepaalde gegevens al daar te verifieeren. Wat de zaak-De Geer betreft het zou wenschelijk zijn wegen te vinden om ook dit onder werp aan de openbaarheid prijs te geven. Mogelijk dat het wit boek van Prof. Gerbrandy hier over licht brengt. 0FFICIEELE BONNENUJST Voor de 2de helft van de 1ste periode 1946 (6 t/m 19 Jan.) Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 601: 554 250 gram jam, stroop e.d. 555 1 Kg. aardappelen. A 55 1liter melk B 55, C 55 3 liter melk B 56 1 Kg. aardappelen Bonkaarten KD, KE 601: 649 250 gram jam, stroop e.d. 650 5 liter melk 651 1 Kg. aardappelen Tabakskaartr - enz.: T 08 2 rantsoenen tabaksar tikelen (geen import-siga retten) V 08 100 gram chocolade of suikerwerken X 08 100 gram chocolade of suikerwerken Bovengenoemde bonnen kun nen reeds op Vrijdag 11 Jan. van des middags 12 uur af worden gebruikt, met uitzon dering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 14 Januari mag worden afgele verd. Op bon 555 wordt 1 Kg. aard appelen voor personen van 4 jaar en ouder beschikbaar ge steld. Gerekend wordt, dat dit door de weersomstandigheden zeer lage rantsoen uit de eer der verstrekte wekelijksche voorschotten met 2 Kg. kan worden aangevuld. Naar Radio Boedapest heeft mede gedeeld. is de voormalige premier vaa Hongarije, von Bardossy. doodgescho- Gifhandelaren, die ondanks de herhaalde waarschuwingen der regeering hun on sociale practijken blijven voortzetten worden thans gestraft met een verblijf van ten minste drie maanden in liet strafkamp te Veenhuizen. Onze foto toont de ..zwarte pieten" in het strafkamp, waar ze de turf voor de verwar ming der gebouwen zeli uioeteu steken en vervoeren. Nefo-Raucamp-P. „STAAKT HET VUREN" Vertegenwoordigers van de Kwomintang (Regeeringspartij) en de Chineesche communisten zijn gisteren overeengekomen, dat „alle vijandelijkheden onmiddellijk gestaakt" zullen worden. Dit nieuws, waarop geheel China wachtte, is bekend gemaakt na een bijeenkomst van onderhandelaars met Gen. Marshall, die als arbiter optrad, tien minuten na de opening der conferentie. Communisten erkennen Tsjang Kai Tsjek Voldoening over gedane toezeggingen In een gisterenmiddag voor den politieken consultatieven raad uitgesproken rede, heeft de voornaamste communisti sche afgevaardigde, Gen. Tsjoe en Lai, verklaard, dat de Chi neesche communistische par tij het gezag van Gen. Tsjang Kai Tsjek erkent. Hij sprak mede zijn vreugde uit over de vier door Gen. Tsjang Kai Tsjek gedane beloften. Deze ziin: Het toekennen van vrijheid van woord en verga China zijn stopgezet, behalve ten Zuiden van de Jangtse en in Mandsjoerije. Mac Protest tegen Arthur's voorschriften De politieke crisis, waarin Janan sinds een week verkeert, is vandaas tot uiting gekomen, toen de Min.-President Baron Kiyoero Sjidehara. die weeens een ziekte het bed moet hou den. door middel van den Min. van Buitenl. Zaken Sjigeroc Yosjida liet meedeelen, dat hij dering; 2. erkenning van alle tot een gezamenlijk aftreden nolitieke partijen: 3 het instel- van het kabinet had besloten len van plaatselijk zelfbestuur; 4. de bevrijding van alle poli tieke gevangenen. Alle troepenbewegingen als gevolg van Gen. Mac Ar thur's vorige week Donderdag uitgevaardigde richtsnoeren voor de politieke zuivering.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1