H u H Het „oude leger" biedt zich aan „Welkom weergekeerden" in hotel Lydia! Een pl an Kardinaal de Jong Donderdag 10 Jan. 1946. Hoofdred.Rector H. Soadaal. Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015, Adm. 20S26. Abonnementsprijzen: 0.26 per week. 1.10 per maand. 3.20 per kwartaal. Franco per post 4.20. No. 16# Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET GEHEUGEN is een tempel waarin de dooden BLIJVEN LEVEN EEN PETITIE AAN H.M. DE KONINGIN Een aantal officieren, zich noemende soldaten van het „oude leger", heeft een petitie gericht tot H.M. de Koningin, waarin zij hun bezorgdheid uitspreken om het behoud van het Konink rijk en over de wanordelijkheid en ondoelmatigheid van 's lands defensiebeleid. De petitie gaat vergezeld van een uitvoerig memorandum. Wij ontleenen hieraan het volgende: hebben moeten „Duistere krachten" Het zijn duistere krachten, die den opbouw van een zoo genaamd „leger in nieuwen geest" in handen kregen. Zij hebben tijdens de Duitsche be zetting den door ons in 1940 met zooveel succes begonnen wederoo'couw van ons „oude leger" in Nederland en voor ons vrije wereldrijk overzee gesaboteerd. Het resultaat daarvan is duidelijk, voor ieder, die niet blind is, wa.it hoewel er een jaar versa eken is, sedert men tot een ernsL- genwederopbouw van een deugdelijke landmacht had kuhne.i overgaan, is de toe stand van ons „nieuwe leger" in het kader van dezen tijd slechter dan onze geschiedenis ooit gekend heeft. Muiterij, dienstweigering, in subordinatie, vandalisme en desertie tot ongekende percen tages zijn aan de orde van den dag. Persoonlijke eerzucht, zucht tot avontuur en dorst naar bloedvergieten alleen uit strijdlust, worden in .Slede van volkomen ondergeschikt te moeten zijn aan een christelijk ideaal tot einddoel gemaakt, ja, zelfs van ministerieele zijde gepredikt. De geoefendheid beperkt zich tot exercitie, om op para des en inspecties een schoon- schijnenden indruk te geven. Het groeiend gevaar. Onbegrijpelijk en onverant woordelijk was het verzuim der legerleiding om niet na bevrijding van de Zuidelijke provinciën het geoefende ka der op 'te roepen. Door het op roepen van dit geoefende ka der zou zeker het geraamte voor twee divisiën zijn geor ganiseerd. Thans is Nederland slechts in staat tot het verschepen van enkele losse bataljons op een oogenblik dat groeiend gevaar voor een afscheiding van Indië te keeren valt en de oogen van de geheele wereld op ons be leid zijn gericht. Als soldaten hebben wij ons aanvankelijk vertrouwend op de wijsheid van onze hooge militaire overheid opzij la ten zetten. Wij geloofden, dat wij niet tegenstaande onzen arbeid ge durende de vijandelijke bezet ting overbodig waren, dat er andere, betere krachten geko men v/aren, om onze taak over te nemen, maar onze oogen hebben wij niet kunnen.sluiten van Seyss Inquart de tewerkstelling van Nederlanders in de omgeving van Libau voor Het plan was, de Nederlanders 50Q.OOO hectare land te laten be werken onder de bepaling, dat bet eventueel surplus van betgeen liet Duitsch bestuur opeisebte naar Nederland zou worden gezonden. Hitier keurde in principe goed om Nederlanders toe te laten in het Oosten, maar het mochten niet meer dan duizend personen zijn. die gemakkelijk door Duitschers kon den worden geabsorbeerd. Hij wenschte om begrijpelijke redenen geen groote kolonies. Het Duit sche Arbeitsfront bad voor deze kolonisatie een werf te Varna gekocht voor den bouw van be tonnen schepen. Dit was bet on derdeel van een algemeen plan om de vijandelijke volken xte koloni- seereu en op den duur tot den ondergang te doemen. en wij hebben moeten zien, dat alle idealen, waarvoor in de afgeloopen jaren gestreden en geleden is, plaats moesten maken voor zelfzuchtige baan- tjes-jagerij. Wij weigeren te gelooven, dat t.o.v. onze landsverdedi ging ons volk zijn geest en kracht verloren zou hebben. De wijze, waarop onze geld- zuivering behandeld, ons ver keer hersteld en ons land weer aan het water ontrukt wordt, bewijst, dat, waar vakmenschen het roer in handen hebben, de toekomst beveiligd is. Daarom meenen wij met den diepsten eerbied, doch met hei ligen ernst utve Majesteit te mogen, ja te moeten vragen, evenals in 1941, ons nogmaals haar vertrouwen te willen schenken, en dit wel te willen belichamen in een legerleiding en hoogste legeraanvoering door een volkomen en beproefd vakkundige, die niet alleen wij, uw leger van 1910, maar de groote meerderheid van ons volk als zoodanig kennen en vertrouwen, ook omdat hij, de schepper van het nieuwe leger van Juni 1940, evenals wij voor het vaderland gestreden en geleden heeft. Adhaesiebetuigingen. De onderteekenaars van pe titie en memorandum zijn: Lt.-Gen. van Ermel-Scherer. Gen.-Maj. Numands en vele an dere hoofd- en subalterne of ficieren. v Voorts betuigen onderstaan de personen hun sympathie met deze petitie aan H.M. de Ko ningin gericht en geven uiting aan hun sympathie met het streven om ten spoedigst te ko men tot vorming van een legér De Jonge, oud-min. v. Oor log; Prof. Gerrestson; Prof. Dr. H. v. Rooy, o.f.in. lid nat. raad G.O.I.W.; de Bruin, voorz. Ned. Kath. Arbeidersbeweging; Dr. Poels, oud hoofd-aalm. van soc. werken; Fuykschot, secr. Christel. Nat. Vakverbond; Koops, voorz. Ned. R.K. Mid denstand; Douhmen, voorz. R.K. Mijnwerkersbond; Kroos- hef, voorz. Prot. Chr. Mijn werkersbond en anderen. Dakota-vHeKtuigen brachten Indische tioepen in S uur van Batavia naar Ban doeng en keerden naar Batavia terug met Nederlandsche geïnterneerden Sinds 24 September werden door dit eskader 14000 personen op Java ver voerd. Een kijkje op bet vliegveld tc Bandoeng. Indische troepen zijn juist uit Batavia aangekomen. Geinternecrden staan gereed om den tocht naar Ba tavia te aanvaarden. Fotopersbur. Amsterdam-P. Het Parlement verrast De Belgische Minister-President heeft gisteren in de Kamer voorlezing gedaan van een decreet, waarin beide Kamers van het Parlement ontbonden worden verklaard. Het nieuwe Parle ment zal op 8 Maart aanstaande bijeen komen. In de Senaatsloge woonden een twaalftal uit nieuwsgierig heid opgekomen leden der hoo ge vergadering het einde van deze in zooveel opzichten his torische gebeurtenis bij. De datum der verkiezingen is op 17 Februari vastgesteld. Het woord is aan de kiezers. De Belgische premier, van Acker, heeft ten aanzien van de positie van Beligë in de Ka mer gezegd: „Het internatio nale prestige van België is ver groot. Dit. is te danken, niet alleen aan de regeering van 1940, maar ook duidelijk aan de huidige regeering. België is genoodigd deel te nemen aan de organisatie van den wereld vrede. In de toekomst zal Bel gië deel hebben in de bezet ting van Duitschland". Van Acker verklaarde, dat het pro bleem van de vergoeding voor oorlogsschade aan België, tot een bedrag van verscheidene milliarden francs, nog steeds op oplossing wacht. Hij ver volgde: „De Belgische finan ciën zijn gezond. België is zeer Verkiezingen op 17 Februari Hoewel het nieuws betref fende de parlementsontbinöing in de lucht hing, lijkt het teen aantal parlementsleden toch wel te hebben verrast. Want voor vrijwel ledige banken heeft van Acker voorlezing ge daan van het besluit van den regent houdende ontbinding van beide Kamers. Dit besluit verordent de ont binding van Kamer en Senaat, verkiezingen binnen de 40 da gen en bijeenroeping der Ka mers binnen twee maanden. Terwijl de eerste minister in een uitvoerige verklaring het werk van zijn op 12 Fe bruari 1945 samengestelde re geering uiteenzette, kwamen volksvertegenwoordigers de een na de ander de vergaderzaal binnen, eenigszins onthutst over het plotseling karakter van de gebeurtenis, die hen voorloopig, sommigen echter voorgoed, weer in het particu liere leven terugbrengt. Een Lotel voor repatrianten „Lydia" was vóór den oorlog een R. K. tehuis voor werkende dames te Amsterdam. Gedurende de bezetting was het een Duitsche kazerne, eerst voor „muizen", later voor „ratten". Na de bevrijding voor de B, S. en tenslotte voor de Canadeezen. Het Comité „Nederland helpt Indië" heeft dit gebouw nu ge huurd en .Volksherstel" heeft het in no time omgetooverd tot wat waarlijk een hotel genoemd mag worden. Tweehonderd ge- ïiepatrieerdep uit Indië, die Amsterdam als woonplaats heb ben gekozen, maar nog geen vast adres konden vinden, kun nen hier gedurende circa drie weken verblijven, tegen tarie ven die op kostprijs zijn bere kend 6.voor volwassenen en 4.voor kinderen). Hon derdvijftig lcgé's komen er nu reeds op verhaal om na hun drieweeksch verblijf plaats te maken voor hen. die met nog volgende booten worden ver wacht. Een personeel van vijftig man onder wie een prima kok, een verpleegster en een kinderver zorgster, doet den huishoude- lijken dienst voortreffelijk mar- cheeren. Onze teruggekeerde landge- nooten krijgen dubbele bon kaarten en kunnen in hun „ho tel" gasten ontvangen die aan de maaltijden kunnen deelne men en in de meeste gevallen ook kunnen overnachten, tegen afzonderlijke prijzen. Er is nog veel te doen. Het Comité „Nederland helpt Indië" met aan het hoofd den heer Besanger, is de gasten be hulpzaam bij het zoeken naar een definitief tehuis. Het zorgt voorts voor de onderbrenging in geëigende inrichtingen van ouderlooze kinderen en van die kleinen, die door ziekte van moeder bijv. niet met het ge zin in een voorloopig verblijf kunnen worden ondergebracht. Ook is het comité werkzaam om een oplossing te vinden voor de belangrijkste vragen, die onder de gerepatrieerden leven. Vooreerst het onderwijs. Er is een regeling in voorbe reiding, die op geheel bijzonde re en doeltreffende wijze dit de licate vraagstuk zal oplossen. Het overleg met den Amster- damschen wethouder van on derwijs is zoover gevorderd, dat de heer Besanger dit reeds kon verzekeren. Volledige mededee- lingen hieromtrent kunnen bin nenkort worden verwacht. Een ander probleem is de re creatie. Men is doende een me thode te vinden om zonder veel overlast voor dezen de gerepa- triëerden in de gelegenheid te stellen concerten, tooneelvoor- stellingen enz. te bezoeken. Eet is met deze werkzaam heid dat het comité het ^Wel kom weergekeerden" schrijft op tie rauren van „Lydia" en in de harten van die daar verblij ven. De P.O.D. Q VER willekeurig optreden van P.O.D.-ambtenaren doen vele geruchten de ronde. Het einde van de P.O.D. als een zelfstandige organisatie, die zich aan controle onttrekt, zal een bijdrage zijn voor de rust in het land. Daarom hopen wij dat de functie van de P.O.D. zeer spoedig in meer normale ba nen zal worden geleid. De P.O.D. is belast met de opsporing van tijdens de be zetting gepleegde politieke en economische delicten. Dit is een taak voor de politie. Als politie-apparaat moet de P.O.D. zoodra mogelijk als apart lichaam verdwijnen om te worden overgenomen door een speciale afdeeling van de aan het Departement van Ju stitie ondergeschikte politie. Het onlangs tot stand geko men Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging van het Departement van Justitie biedt waarborgen dat zij, die door de P.O.D.* worden ver dacht zonder dat omtrent hun schuld iets vaststaat, wat meer rechten krijgen en dat aan willekeur van P.O.D.-func tionarissen te hunnen opzich te een eind zal worden ge maakt. Sommige P.O.D.-functiona rissen zullen moeten verdwij nen, omdat zij hun taak en verantwoordelijkheid niet ken nen. Anderen zullen na een speciale opleiding onder de hiërarchie van ons Justitie-ap- paraat worden verplaatst. De hoofdzaak is dat de P.O. D als een instantie die op eigen gelegenheid schuttert ook in feite onder het Depar tement van Justitie komt te werken. Dan kan ook het Parlement beter een oogje in het zeil houden. geintèresseerd in de wereld organisatie, welke de vrijheid van handel veilig stelt. Hoofd beslissingen aangaande kwes ties van politieke en economi sche doctrines liggen nog op België's weg. De regeering begrijpt, dat alleen een souverein volk zelf kan beslissen welken weg het land moet volgen. Deze beslis sing moet worden genomen op basis van constitutioneele wet tigheid. Daarom stelt de re geering, in overeenstemming met den prins-regent voor de ze kwestie aan de kiezers voor te leggen. WEERBERICHT tot Vrijdagavond. Aanvankelijk nog verder af nemende, morgen weer toene mende wind tusschen West en Zuid. Later toenemende be wolking met eenige regen, zacht. JAPANSCHE TROEPEN OP SUMATRA INGEZET? Volgens een Amerikaansch radio-bericht, dat steunt op in lichtingen uit Batavia zouden Japansche troepen ondér geal lieerd commando, op Sumatra aan land zijn gezet om de orde en rust te herstellen in die ge bieden waar de moeilijkheden grooter worden. niet naar Rome Het is thans wel zeker, dat Z. Era. Kardinaal De Jong, aartsbisschop van Utrecht de creatie van de nieuwbenoemde kardina len op 18 Februari te Rome niet zal bijwonen. Wie de kardinaalshoed aan Z, Eminentie zal over handigen is nog niet be kend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1