Strijd tot het uiterste em erkenning Een langdurige geschiedenis in Tweede Kamer over Kabinetsformatie Uit de ruïnestad-Neurenberg DR. HATTA SCHRIJFT: Dr. Hatta, de „vice-president" van de Indonesische republiek heeft in het te Madras verschijnende dagblad „Hindoe" een artikel geschreven, waarin hij een parallel trekt tusschen de vrijheid en den vrijheidsstrijd van Britsch-Indië en Ned. Indië. Hij constateert, dat de Aziaten het slachtoffer zijn geworden van de gastvrijheid, waarmee zij de Westerlingen in hun lan den ontvangen hebben en hun terwille zijn geweest in den handel. Eisch tot zelfbeschikking steunt op Atl. Handvest „De Indonesi-che republiek bestaat de facto, maar een er kenning de jure hebben wij nog niet bereikt", aldus dr. Hatta. „De nationale strijd is daarom nog p-eenszins ten ein de. Onze eisch tot zelfbeschik king steunt op het Atlant'seh Handvest, dat aan alle volken het recht toekent, den regee- ringsvorm te kiezen, dien het wenscht. Wij zullen tot het uiterste strijden om de inter nationale erkenning van onze onafhankelijkheid te verwer ven. Circulaire van Christison. De „New York Times" meldt uit Batavia, dat Gen. Christi son een circulaire heeft rond gestuurd, waarin hij een beter begrip vraagt voor het lijden van de Nederlanders in Ned. Oost-Indië, door de ontberingen gedurende en na de Japansche bezetting veroorzaakt. Semarang, haard van on rust. Semarang is nog steeds een van de centra van onrust op Java. Gisteren is het vliegveld daar zwaar door Indonesische artillerie bestookt. Men neemt aan, dat een der kanonnen een kaliber van 105 mm, heeft. De toestand der burgers in de stad verslechtert snel. Er is een acuut voedseltekort en voor drinkwater worden hooge prij zen betaald. De Britsche troe pen in dit gebied, dat 35 mijl groot is, hebben slechts de be schikking over 28 kanonnen. Te Batavia hebben soldaten van de luchtlandingsdivisie verscheidene kampongs door zocht, maar er werden geen wapens aangetroffen. De toestand te Buitenzorg wordt beter. Geallieerde troe pen hebben een overval uitge voerd op een verdachte wa penfabriek, waar proote hoe veelheden munitie gevonden werden. De overval was zoo goeil voorbereid, dat de extremis ten volkomen verrast werden. Zij moesten zoo overhaast vluchten, dat de Britten kop pen mei heete thee nog op ta fel vonden. De T.K.R. te Buitenzorg heeft vijf Indo-Europeanen binnengebracht, die sedert eenigen tijd verdwenen waren. Bepaalde teekenen wijzen er op, dat de T.K.R. te Buiten zorg gereorganiseerd wordt in een meer gematisd lichaam, dat bereid zal zijn orde en rust te helpen herstellen. Ook Bandoeng is rustiger, zoodat het tijdstip waarna men niet meer in de open lucht mag verblijven, van 20.00 tot 22.00 uur verlaat kon worden. Tot gisteren zijn in Zuid- Bandoeng 192 gijzelaars losge laten. Een tweede trein met voorraden is onder bewaking van T.K.R.-leden uit Batavia te Buitenzorg aangekomen. Kol. Litchfield over de Nederl. goederen in Aus tralië. Goederen ter waarde van 5 millioen p.st. liggen opgesla gen in de loodsen der Austra lische havens en wachten op vervoer naar Ned.-Indië. Hieromtrent heeft Kol. J. Litchfield, de directeur van den Australischen bond voor export en import, een verkla ring afgelegd, waarin hij o.m. zeide: „Sedert September wor- De vliegende Bisschop Monseigneur Archibald Fleming heeft het grootste bisdom ter we reld te besturen. De grenzen loo- pen van Noord-Amerika (New foundland) tot Alaska en eindigen bij den Noordpool. „De vliegende bisschop" jaagt met zijn vliegtuig, dat hij zelf be stuurt door sneeuwstormen en ha geljacht, soms honderden kilome ters ver om een stervende bij te staan. Monseigneur was dezer dagen in New-York en klaagde, dat hij het heusch niet alleen meer af kon! Zijn officieele titel is „Bisschop van de Noordpool" en zijn „ka thedraal" staat in Aklavik, het uiterste Noorden van Canada. den deze goederen hier opge houden. Het zijn machines, handgereedschappen, rijst bouw werktuigen, huisraad, de kens en wollen goederen, die alle van vitaal belang zijn voor den wederopbouw van Ned. Indië". Op dit oogenblik liggen 11 schepen in de Australische ha vens te wachten. Kol. Litchfield verklaarde, dat de actie tegen de Nederl. schepen reeds een schade van 20 mililioen p.st. (over een jaar gerekend) aan den handel van Ned.-Indië en Australië heeft toegebracht. alsof hij zeggen wil: „Waarom maken jullie je zoo druk". Rib- bentrop ziet er nog steeds slecht en oud uit. Seyss Inquart, de rustelooze, draait weer op zijn bank en kijkt door zijn dikke brillegla- zen naar alle kanten rond. De anderen zitten rustig in het ge lid, behalve Rosenberg, wiens nerveusiteit hem tot een quasi andachtigen luisteraar maakt. Goering reageerde weinig of niet tijdens de voorlezing van de aanklacht tegen zijn per soon. Hij maakte een instem mend gebaar, toen hij een voor stander van Oostenrijks an nexatie genoemd werd. Hij zou het evenzeer hebben gedaan, wanneer de aanklager gezegd zou hebben, dat Goering een overtuigd Nationaal-Socialist was. Dergelijke instemmende bewegingen zeggen niets, of zijn een bewijs temeer van zijn nooit aflatende ijdelheid. Hij wil nog meepraten. Veelzeggen- der is. dat zijn gebruikelijke ontkenningen, wanneer zijn naam in verband met de gru welen genoemd werd, achter wege bleven toen hem pogroms en andere maatregelen betref fende de verdelging van Jood- rche burgers ten laste worden gelegd. Breed werd natuurlijk zijn aandeel in het vierjaren plan ten aanzien van het in handen krijgen van buitenland- sche industrie uitgemeten. Het zal aan Nederland niet liggen. De Nederlandsche delegatie onder aanvoering van den actie- ven baren Van TuyII van Se- rooskerken werkt van den vroe gen ochtend tot den laten avond Het staat thans wel vast dat het proces te Neurenberg nog maan- «£- ^'^l^r^n vertaiin den kan duren. Optimisten spraken van Maarc, anderen zqn van van ce documenten, die namens meening, dat de maand Mei er ook nog wel mee gemoeid zal ,iet jjep van justitie worden zijn. Slechts de helft der correspondenten is na het Kerstreces teruggekeerd. Een verslaggever schrijft het volgende: „We zijn weer tliuis" „Na een treinmarteling van achi-en-veertig uur zijn wij in •ae ruïnestad Neurenberg terug gekeerd van een kort verblijf in meer geciviliseerde streken. We zijn weer „thuis", kunnen we zeggen, want zoo moeten we ons tijdelijke home in Fabers surrogaat-kasteel beschouwen. Courthouse is nu wat huiselij ker ingericht. De kale trappen en gangen zijn overvloedig ge stoffeerd met loopers en ge makkelijke stoelen, vaak van uitzonderlijk model, zoodat zij bij de Cij:breeht-op voering goed te pas zouden komen. In plaats van Badelochs statige gestalte ziet men thans de kleine pittige En.gelsche schrijf ster Helen Smith, beroemd om haar boek „Gij Vrouwen" in de zetel wegzinken. Overigens gaat alles op den ouden voet voort. De zittingzaal biedt nog steeds denzelfden aanblik. De aanklagers staan onvermoei baar als docenten hun staf voor te dragen. De rechters blijven vol aandacht luisteren, gebo gen zittend over boeken vol do cumenten. De verdedigers doen hun best alles te volgen. Uit de beklaagdenbank. De beklaagden hebben in de vacantie aan hun verdediging gewerkt en voor het overige hun extra tabaksrantsoen opge rookt dat hun verstrekt was om oe zenuwen op peil te houden. Ribbentrop heeft zich thans weer in Jules Verne verdiept en Jodl in zijn bergsportboeken om op deze manier de werke lijkheid te ontvluchten. Ze zijn wat vermoeider en stiller ge worden. Goering maakt niet veel grimassen meer, maar hij maakt evenmin een verslagen indruk. Doenitz zit er nog steeds on geïnteresseerd bij met een per manente glimlach om de lippen ingediend, op tijd klaar te heb ben. Aan de Nederlanders zal het niet liggen, indien hun zaak niet tot volle recht zou komen. Er bestaat namelijk gevaar voor versnippering, doordat de Ame rikanen en Franschen mogelijk op elkanders terrein komen en hij de documentenjaeht elkaar vliegen schijnen te willen afvan gen. Het zou te betreuren zijn, in dien hierdoor afbreuk zou wor. den gedaan aan het Nederland sche deel van de aanklacht. De Simplonttinnel die Zwitserland en Italië verbindt is de langste tunnel ter wereld en bijna 20 km. lang. ^Op één punt boort zij zicii op 2135 m. hoogte on der de toppen der ber gen door. De Duitschcrs hadden het plan gemaakt om 111 hun onzinnige vernieti gingswoede deze tunnel in de Richt te doen vlie gen. De Dultsche be zetting van het Itallaan- sche plaatsje Isclle gelegen aan de zuidzij de waar de tunnel op Italiaansch gebied uit komt had opdracht gekregen deze ingang te vernietigen. Een Zwitsersch officier wist in contact te ko men met de Duitsche wachtposten, waaronder zich o.a. een Oostenrij ker en een communist bevonden. Beide waren niet zoo heel erg moeilijk te over tuigen, dat Duitscliland den oorlog ging verliezen en beide waren den oorlog meer dan zat. den tunnel. Daar stond een goederentrein met meer dan duizend kisten dynamiet. De ontsteking werd verwijderd, de leidingen doorgesneden en de vrij willigers. die zich voor dit uiterst gevaarlijk kar wei hadden aangeboden, wisten zelfs den geheelen goederentrein naar bui ten te brengen en de den, zonder dat het ver- Een plan werd gemaakt en In den nacht klom men Italiaansche parti- sanen langs verborgen bervn.-iden en door onbe waakte doorgangen naar Spanning rond Atoomgeheim Het Britsche kabinet heeft gisterenmiddag ruim twee uur ge confereerd over de problemen welke zich deze week zullen voordoen tijdens de algemeene Uno-vergadering. Men hoopt thans dat het geschilpunt, dat plotseling onder de Amerikaan- sche gedelegeerden inzake het atoombomgeheim op den voor grond is getreden, zal verminderen zonder dat cenige drasti sche of ontwrichtende maatregelen zooa,r gebruikmaking van het vetorecht door Amerika getroffen zullen worden. atoombesprekingen tusschen Min.-Pres. Attlee en Pres. Tru man, waarin verklaard werd, dat de waarborgen het eerst mo°sten komen. Op deze wijze wordt verwacht, dat een crisis verhinderd kan worden. Byrnes optimistisch. Pres. Truman heeft ter pers conferentie verklaard, dat de Amerikaansche commissie van vijf leden, welker instelling door Byrnes is aangekondigd, niet alleen tot taak zal hebben den Amerikaar.schen gedele geerden in de atoomcommissie der Vereenigde Volkeren van advies te dienen, doch ook het naar voren brengen van con crete voorstellen betreffende de te stellen waarborgen. Bvrnes heeft zich bij zijn aankomst te Londen optimis tisch nUvelaten over de moge lijkheid van ee. bevredigende cnlossing "1 h kwestie der atoom ov> er "ie. Rusland niet in het bezit van atoombom. President Truman heeft tij das ziin Dersconferentie ver- l 'aard, dat d» regeering van de Ver. Staten geen redenen heeft te gelooven, dat Sovjet-Rus land in het bezit is van de atoombom. Gen. Groves, die de leiding had bij de Amerikaansche ver vaardiging van de atoombom, heeft yerklaard, dat er „geen Verklaring Byrnes verwacht Al deze moeilijkheden lijken het gevolg van het feit, dat aan de controlecommissie dor Vereenigde 'Volken inzaxe de atoomgeheimen het recht is verleend al"phases van het probleem te mogen onderzoe ken. Dit onde'-oekingsrecht bestrijkt een zoodanig uitge strekt gebied, dat sommige Amerikanen vreezen, dat zulks het recht verleent zelfs een on derzoek in Amerikaansche pro ductiecentra in e stenen alvo rens de veiligheidsraad bevre digende waarborgen goed zal keuren. Alleen al de veronderstel ling, dat onderzoek in Ameri kaansche productiecentra mo ge? Hk is heeft eroote conster natie verwekt. Een oplossing moet niet ge zocht worden in een op het laatste oogenblik wijzigen van de ggnomen besluiten, doch in een verklaring door Byrnes waarbij deze den toestand, zoo als Amerika deze ziet, uiteen zet. Duidelijk gemaakt zal wor- der onheil kon aan-. y 0 richten, het gevaarlijke den, dat de waarborgen er moe- jroecije in het vriie veld ten zijn voordat de geheimen de lucht in vliezen. onthuld zijn. De Britsche regee- Nu meren de schepen «ng zal naar verwacht wordt, in Genua en brengen de verklaring van den heer goederentreinen door den Byrnes aanvaarden, aangezien Simpiontunnei weer alles I men de meening is toeg?daan, wat Europa noodia: lieeft. 1 9Yt-gmt de De heer Deckers (R.K.) de kabinetsformatie besprekend, wijst erop, dat de kabinetsfor mateurs bij de samenstelling van het kabinet geen overleg gepleegd hebben met de poli tieke partijen. De R.K.-groep in het parle ment staat niet tegenover het kabinet. Zij is niet niet oppo sitioneel. Spr. is dankbaar dat dit kabinet in dezen moeilij ken tijd het bewind op zich heeft willen nemen. Spr. waar schuwde tegen al te vlotte uit breiding van het ambtenaren apparaat. Wij moeten ook niet komen tot den „etat-gendar- me". Spr. heeft den indruk, dat de Staat tegenwoordig veel werk verricht, dat goed. aan het particulier initiatief over gelaten kon worden. De regeering mag niet door gaan roet het uitvaardigen der z.g. wetsbesluiten. De heer van der Goes van Naters (S.D.A.P.) constateert, dat dit kabinet geen parlemen tair kabinet kon zijn. Het is echter ook geen extra-parle mentair bewind. Men mag het ook nie„ zien als een nood-ka binet. Immers, het rust op dui delijke grondslagen, die den inzet voor den verkiezings strijd zullen vormen. Worden deze grondslagen door de ver kiezingen bevestigd dan zal dit kabinet niet behoeven af te treden. De heer Schouten (A.R.) be treurt het, dat hij eerst 6'A maand na de vorming van de ze regeering in de gelegenheid is, hier de kabinetsformatie te bespreken. Het kabinet dient zich niet meer aan als natio naal kabinet en naar spreker meent terecht. Het zou eerst nationaal zijn, als daarin waren opgenomen vertegenwoordi gers van alle principieele rich tingen in ons volk, welke zich bewegen binnen de politieke sfeer van het Nederlandsche staatsleven en welke willen medewerken aan den opbouw van ons volle. De signatuur van dit kabinet wordt bepaald door de zes mi nisters die de doelstellingen van de Ned. Volksbeweging hebben onderschreven en door de drie socialistische minisi- ters. Wat de bureaucratie betreft, deze is in eersten aanleg een gevolg van de Duitsche bezet ting. Maar ook dit kabinet draagt verantwoordelijkheid er voor. Het schijnt groote moeilijk heden hebben te overwinnen bij het overleg met de Staten- Generaal. Hetzelfde is het geval ten aanzien van de Indische kwes tie. Waarom verschaft de re geering de Staten Generaal niet meer gegevens over Ned.- Indië? Sp". dringt aan op een zoo danig overleg tusschen regee ring en Staten Generaal als in overeenstemming is met de constitutie. Laat de regeering zich daarover duidelijk uit spreken. De heer Ruiter. (R.K.) vraagt hoe het kabinet het herstel van het bedrijfsleven wenscht te bevorderen. Hoe staat het kabinet ten opzichte van de socialisatie? Min. Drees is voorstander van socialisatie van het verkeerswezen. De Min. van Verkeer en Energie heeft verklaard, dat als het zoover kwam, hij heen zou gaan. werkelijke grond" bestaat voor de in een interview geuite be wering van een Iersch geleerde, dat de U.S.S.K. er in zou zijn geslaagd een soortgelijke bom te vervaardigen. Groves ken schetste het interview als „in teressant", maar voegde er aan toe, dat het slechts een nieuw verhaaltje over de bom was. De natuurkundige Victor Weiss kopf, die nauw bij de uitvin ding in de U.S.A. betrokken was, gaf uitdrukking aan zijn zeer grooten twijfel an de waarheid van het bericht, waarbij hij op wetenschappe lijke gegevens steunde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 2