BB' J 9 BI ■1 i 1 J p'\ 1II lK.1 opensng Geloofsvervolging door de Nazi's Kleine Caroline Van Reik in Linden aangekamen GEWEIGERDE VERGUNNING Woensdag 9 Jan. 194S. Hoofdred.Rector H. Sondaal. Mr. Dr C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengraclit 32. iel Red 20015, Adm. 20326. Abonnementsprijzen: 0.26 per week. 1.10 per maand. 3.20 per kwartaal. Franco oer post 4.20. No. 167 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Kwaadspreken is valsche munt in omloop brengen ATTLEE OPENT DE VERGADERING Er bevinden zich thans ongeveer 2000 deelnemers voor de a.s. algemeene vergadering van de U.N.O. in Londen. Zij zijn onder, gebracht in 15 bekende hotels en in de verschillende ambassa des en legaiies. Speciaal daarvoor aangewezen gidsen en tolken maken de nieuwaangekomenen wegwijs in de Engelsche hoofd stad, waar zij de eerstvolgende maand zuilen vertoeven. De meeste gasten hebben Londen sinds het uitbreken van den oorlog niet gezien en de belang telling gaat dan ook in de eerste plaats uit naar het bezichtigen van de door de luchtaanvallen en vl :e- gende bommen veroorzaakte schade. Gedelegeerden van alle landen hebben hun bewondering geuit voor de heldhaftige hou ding van de Londensche bevolking tijdens de bomaanvallen. zeven vice-voorzitters en de zes niet-permanente leden van den veiligheidsraad worden ge kozen. Een der belangrijkste beslui ten zal zijn het kiezen van den Secretaris-Generaal. dit zal niet kunnen eeschieden al vorens de veiligheidsraad heeft vergaderd, terwijl de uitslag eerst bekend zal kunnen ziin tegen Zaterdag aanstaande. Gedurende de geheele vol gende week zal de vergadering zich wijden aan een algemeene bespreking van het rapport der voorbereidingscommissie. Ver wacht wordt, dat de genoemde commissies, waaronder ook de atoomcontrole-commissie, mee- rendeels in Church-House zul len vergaderen. Zij zullen op zijn minst twee a drie weken werk hebben. Wanneer zij klaar zijn met haar besprekingen en haar rapporten pereed ziin om aan de vergadering voorge'egd te kunnen worden, zullen ver dere algemeene vergaderingen gehouden worden, terwijl de eerste zitting der conferentie vermoed.elük in vier of vijf we ken geëindigd zal zijn. De tweede algemeene verga dering zal plaats hebben in de stad, 'in de Ver. Staten, die ge kozen zal worden, als perma nent hoofdkwartier der nieuwe organisatie. Spaak candidaat voorzitter Het Engelsche kabinet is bis teren bijeengekomen, hoofdza kelijk om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen voor de eerste vergadering der Uno. Naar verl'-idt heeft Att- lee aan zijn collega's het ont werp van ziin redevoering ter opening van de vergadering voorgelegd. Ook Bevin zal bii het eerste groote debat over het rapport van de voorberei dende commissie, welke 'n het begin van de volgende week aanvangt, een belangrijke rede uitspreken. De agenda der conferentie Naar Reuters diplomatieke correspondent meldt, verwacht men te Londen dat 12 van de 21 punten op de agenda van de algemeene vergadering van de Ver. Volken voor het eind van deze week afgedaan zullen worden, riet constituerende werk zal dan verricht zijn. De eerste voorzitter van de Uno zal bij geheime stemming gekozen worden. Dit zal ge schieden onmiddellijk nadat Attlee op Donderdagmiddag de gedelegeerden ter algemeene vergadering verwelkomd heeft. Hoewel vereischt wordt, dat de candidaat vcor het voorzit terschap een tweederde meer derheid van stemmen op zich vereenist, is het zeer waar schijnlijk dat slechts een enkele candidaat gesteld zal worden. Candidaat is de Belgische Minister van Buitenlandsche Zaken Spaak. Vrijdagmorgen zal de verga dering dë agenda vaststellen en de voornaamste commissies kie zen, Vrijdagmiddag zullen de In geheel Europa, zelfs In Rusland, worden Nederlandsche beurtschepen zon de/ koD teruggevonden. De Duitschers lieten deze booten, voornamelijk ..Kem penaars" in 1940 ,,ontkoppen" om ze als landingsschepen voor de .invasie in Engeland" te gebruiken. Later gaven zij dit plan op en gebruikten de sche pen voor andere doeleinden. Er werden totaal 1000 schepen ,,ontkopt". Van 350 ontbreekt nog elk spoor. J. v. Rhijiv-P. Het proces te Neurenberg PAUSELIJK PROTEST Tegen Franco En tegen de monarchie p EN menigte heeft in de Am- sterdamsche Markthallen te gen de regeering-Franco gede monstreerd. In Spanje moet de democra tie worden hersteld. Dat eischen de communisten ook. Maar zij zeggen er niet bij dat het régime Stalin daarbij als model moet dienen. Waarom eischt m_n een de mocratie cp der. Balkan? Hoevele priesters heeft Tito doen vermoorden? Buiten het Katholieke kamp hebben wij daartegen nog geen schamel woord van protest vernomen. „Het Vrije Volk" eischt dat de monarchie in Spanje geen kans krijge. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het bliikt dus toch niet zoo gemakkelijk om het oude Marxistisch kleed af te lergen* Is het Spaansche volk vol gens „Het Vrije Volk" dan geen vrij volk dat zijn eigen regee- ringsvorm mag kiezen? Bij de hervatting van het proces tegen de oorlogsmisdadigers heeft Kol. Wheeler gisteren in een uiteenzetting er op gewezen dat zich in Dachau een groot aantal geïnterneerden bevond, dat uitsluitend om religieuze redenen naar concentratiekampen waren gevoerd. Het betrof vooral katholieken en Evangelisch- Lutheranen. Vervolaens werd het offi- T nazi's, die moreel en maat- cieele protest voorgelezen, datschappelijk aan den zelfkant politiek gebaseerd was op een door den Pauselijken staats- der samenleving hadden ge- 1 onafhankelnk Oostenrnk en secrstaris, Mgr. Maglione op staan. Goering hoorde A.biecht op 2 Maart 1943 aan von Rib- aan. zonder een spier van zijn bentrop werd gezonden waar- Sezicht te vertrekken groote vrienden De kleine Caroline Auer. het drie-en-een-half-jarige dochtertje van een Neder landsche marineman heeft een prettige zeereis gehad van Canada naar Enge land. Volgens de „Evening Standard' heeft zij „mede in de morgenschemering van de Vereenigde Volken en de bouwers daarvan ge staan". Carolines vader werd met een specialen opdracht naar Canada gestuurd. Hij nam zijn vrouw en doch tertje mee. Zijn vrouw diende eertijds bij de „Wrens'. (Engelsche Mar- va's). Het kleine meisje praat nog steeds over de aardige dame. die zij aan boord van de „Queen Elisabeth' ont moette. Zij kreeg lekkers van die dame en deze be wonderde haar pop, Betty, heel erg Die vriendelijke dame was mevrouw Eleanor Roo sevelt. die dol op kinderen blij let te zijn en speciaal een zwak voor Caroline had. De Lt.-Gouv.-Gen. van Ned.- Indië, dr. H. J. van Mook, is gisterenmorgen op het vlieg veld Hendon aangekomen. Critiek op besprekingen te Chequers Betrouwbare waarnemers in Londen zijn van meening, dat het doel van van Mook's be zoek is de Britsche regeering op de hoogte te stellen van de reactie van het, Nederlandsche parlement op de resultaten van de besprekingen te Chequers. Het is geen geheim, dat de overeenkomst, die te Chequers gesloten is, scherpe critiek in Nederland heeft veroorzaakt. Hoewel de tekst van het of- ficieele communiqué vaag was, is men toch algemeen van mee ning, dat overeenkomst is be reikt op twee punten: Ten eerste een nieuw en liberaal aanbod in politieken zin aan de Indonesiërs en ten tweede een krachtiger optreden tegen de extremisten, voorloopig door de Britsche tróepen op Java. Men is in Londen nog steeds niet te weten kunnen komen of, en zoo ja in hoe- vere, de twee regeeringen overeenstemming heblben be reikt over het gebruik van Ne derlandsche troepen op Java. Dr. van Mook zal slechts twee dagen in Londen blijven. had gespeeld in de gebeurte nissen. welke tot den aanval op Noorwegen en Denemar ken leidden. Dat zal moeilijk zijn! Seyss Inquart heeft betref fende zijn optreden in Oosten rijk het tribunaal verzocht ze ven getuigen te dagvaarden, hetgeen goedgekeurd is. Hier toe behooren generaal Glaise Horstenau, vroeger lid van Oostenrijks kabinet, die zou moeten trachten aannemelijk te maken, dat Seyss Inquarts WIJ GAAN VOORUIT. Het aantal - vrachtauto's in ons land bedraagt thans 30.000 tegen 48.000 vóór den oorlog. in o.m. melding wordt gemaakt van het bestaan van een con centratie kamp te Boganowo, waarin 400 religieuzen werden mishandeld en tot dwangar beid waren veroordeeld. De Pauselijke Staatssecretaris richtte zich in dit protest even eens tegen het in het Generaal- Gouvernement (Polen) be staande decreet, waarbij de mi nimumleeftijd voor het sluiten van een huwelijk voor mannen op 28 jaar en voor vrouwen op 25 jaar werd gesteld. Het pro test van den Pauselijken staatssecretaris bleef zonder uitwerking, evenals heit pro test, dat reeds vroeger door den Aartsbisschop van Bres- lau. Mgr. Bertram in Novem ber 1942, na afloop van de Duitsche bisschop pen-conferen tie te Fulda, aan den Fuehrer werd gericht, waarin geprote steerd werd tegen de geloofs vervolgingen in Duitschland en in de bezette gebieden. De zaak „Goering" Nazi No. 2. De plaatsvervanger van den Amerikaanschen aanklager, Albrecht, opende gisteren de zaak tegen Goering. Hij citeer de een passage uit de Rijks dagrede van Hitier, waarin Goering opdracht werd gege ven „met ijzeren vuist iederen aanval op het Nationaal-Socia- lisme" af te slaan. Goering's decreet van 1940, als leider van het vierjarenplan, beval, dat Poolsche arbeiders als bur gers van een vijandelijk land behandeld moesten worden en dat arbeidskrachten desnoods met geweld uit bezette gebie den moesten worden gehaald. Albrecht noemde Goering Nazi No. 2, en in sommige op zichten gevaarlijker dan Hitier en andere vooraanstaande par tij genooten. Door zijn innemende manier van optreden, begaafdheid en aangenaam uiterlijk wist hl) wraakgrierigheid en wreedheid beter te verbergen dan andere De carrière van den wiju- kooper. Dr. Fr. Sauter, verdediger van von Ribbentrop, Baldur von Schirach en Walter Funck, heeft zich teruggetrokken als verdediger van von Ribben trop. Hij had een verschil van meening met zijn cliënt over het voeren van de verdediging. Maxwell Fyfe opende de zaak tegen von Ribbentrop met een schets van zijn car- riëre vanaf den tijd, toen hij wijnkooper was totdat hij zich aansloot bij de Nazipartij. Vol gens de documenten uit Duit sche archieven zouden ont moetingen tusschen Hitier en von Papen, voor 1933 in von Ribbentrops huis te Berlijn hebben plaats gehad. Ciano beschreef in zijn dag boek zijn bezoek aan von Rib bentrop bij welke gelegenheid hij had gevraagd: „Wel, Rib bentrop, wat wii ie,: de Corri dor, of Danzig?" Von Ribben trop had hierop beantwoord: „Wij willen oorlog." Fyfe schetste vervolgens, hoe von Ribbentrop een leidende rol onafhankelijk Oostenrijk en dat Hitler het Oostenrijksche probleem slechts door militaire maatregelen wilde oplossen. Eenige andere getuigen wil Seyss Inquart aanvoeren ten bewijze dat hij den Anschluss op grondwettige wijze wilde tot stand brengen en dat deze door een overweldigende meer derheid van het Oostenrijksche volk werd verlangd. WEERBERICHT tot Donderdagavond. Krachtige, aan de kust tijde lijk stormachtige wind tusschen Zuid en Zuid West. Zwaar be wolkt met plaatselijk eenige lichte regen. Verdere stijging van temperatuur. OP BON SINAASAPPELEN F 04. Gisteren is het eerste schip met sinaasappelen de Rotter- damsche haven binnengeloo- pen. Het schip heeft een lading Jaffa-appelen aan boord. Het publiek moet op 9, 10 en 11 Januari bon F 04 der fruit- kaart bij een handelaar in groenten en/of fruit inleveren. Op dezen bon zullen t.z.t. 500 gram sinaasappelen beschik baar worden gesteld. voor het „Ristorente Rachele Mussolinini" De weduwe van Mus- kennismaking in hel nu- chele Mussolini kan er solini Signora Rache- welijk traden. nu de lire weer minder le die tegenwoordig Donna Rachele bleef waarde heeft van haar in de buurt van Napels altijd op den achter- pensioentje niet meer woont en van een oe- grond, ook in de glans- komen en. uitstekende scheiden pensioentje periode van den dictator, kokin als zij is. wil zij leeft, ondervindt noch Het eenige wat Musso- een restaurant openen, van de ltaliaansche. noch lini van haar verlangde en wel onder den naam: van de geallieerde auto- was dat zij les zou nc- „Ristorente Rachele ritciten ook maar eenige men in de ltaliaansche Mussolini", tast. taal. want ze kende D a t zou Men laat haar met slechts het dialect van ben! rust. haar geboorteplaats. Maar de Eéns was zij dienster- 'Toch moet zij haar autoriteiten tje in een wijnrestau- man wel eens verslan- de vergunning en het rant in Bologna, waar de dige raad hebben gege- „ristorente" wordt niet socialist Mussolini op ven. want ze moet meer- geopend, haar verliefd raakte, en malen gezegd hebben: De Italianen vreczen de liefde van twee kon- ..Benito. Benito. gnat waarschijnlijk een te ten zóó sterk bleek, dat het zóó nu wel goed?" groote toeloop van Ame- zü hetzelfde jaar der Hoe het zij. Donna Ra- rikaneut aftrek heb- Italiaansche weigerden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1