v. Mook eerst 12 Jan. naar Indië terug Frank vraagt houding van Vaticaan Plannen van Don Juan Rusland ontkent grensincidenten Plaats voor de jongeren Zeldzame invasie Dinsdag* 8 Jan. 1946. Hoofdred Rector H. Sondaal. Mr. Dr C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elbar*. Bureaux: Papengracht 32. lel Red 20015, Adm. 20826. Abonnementsprijzen: 0.26 per week. 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco per post 4.20. tCHT No. 169 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstrekën LIST is de STERKTE van den ZWAKKE Indonesië Het vertrek van Dr. Van Mook naar Ned.-Indië is opnieuw uit gesneld en thans bepaald op Zaterdag 12 Januari. Voordien be geeft de Lt. Gouv.-Gen. zich nog naar Londen voor het voeren van besprekingen met den Nederlandschen ambassadeur, Jhr. Mr. E. F. M. J. Micliie's van Verduynen. Hij zal dezen bijstaan in besprekingen met Britsche autoriteiten. Het ontslag van Gen. v. Oyen Het ontslag van Lt.-Gen. van Oyen was niet het resultaat van, noch stond in direct ver band met eenig persoonlijk meeningsverschil ta.v. de Ne- derlandsche regeeringspolitiek op Java, aldus een zegsman vaii do N.G.I.S. De Nederlandsche regeering is zich ervan bewust, dat de situatie in Ned.-Indië buiten de controle van oudere Neder landsche militairen ligt en de bestuursautoriteiten hebben een scherpomlijnde politiek, vastgesteld volgens welke plaats moet worden gemaakt voor de jongeren, die door nauwer contact beter op de hoogte zijn met de situatie. Lt.-Gen. van Oyen is van de zen gang van zaken reeds eenige weken geleden op de hoogte en heeft daarin aanlei ding gevonden zijn ontslag te nemen. Hij heeft zich terecht tot de Nederlandsche regeering gewent, om gepensioneerd te worden. Als gevolg van de re geeringspolitiek zal zijn aftre den nie'. een alleenstaand ge val blijven. De regeering heeft ingezien, dat de persoonlijke overtuiging van oudere amb tenaren er niet op berekend is te leiden tot de meest vlotte en de meest billijke regeling van de moeilijkheden in Ned.- Indië. Indonesiërs protesteeren tegen instelling van Ned. militaire gerechtshoven. Naar te Batavia verluidt, hebben de republikeinen een krachtig protest bij Gen. Chris- tison gelanceerd tegen de in stelling van Nederl. militaire gerechtshoven. Hoewel de re publikeinen daarin hun onge rustheid te kennen hebber, ge geven over deze ontwikkeling, zijn er tot nog toe geen aan wijzingen van eenige verande ring in de Britsche houding. Jappen worden weggevoerd. Er komt beter nieuws uit Buitenzorg, waar de T.K.R. en de politie toegestemd hebben, Op het eiland Giglio even onder Elba moeten 2000 bewoners evacueeren. Alle plantengroei is ver dwenen, het eilandje is een kale woestenij geworden sinds in 1939 een boere'n- jochie op het onzalige idee kwam twee konijntjes op Giglio te brengen. Het goedje groeide zoo gewel dig aan dat de twee tot heele vreedzame legers werden die niets groens- overlieten. De oorlog verhinderde dat er jacht werd gemaakt op deze lieve diertjes en nu moeten de menschen het veld ruimen voor deze spring-in-'t-veld-legers. samen te werken met de Brit ten. Zij hebben 77 Indonesiërs gearresteerd. Het feit, dat er weer een cordon om Batavia getrokken is, beteekent niet dat de toestand verslechterd is, het is zuiver een voorzorgs maatregel met het oog op de hervatting van het onderzoek van de kampongs. Te Bandoeng zijn meer dan 500 Japanneezen ontwapend Ier voorbereiding van het transport van een to taal van meer dan 600 Japan neezen naar Buitenzorg voor eventueele verscheping naar het eiland Galang in den Riouw archipel. Alle Japanneezen op Java ongeveer 77.000 zul len naar het eiland Galang ge zonden worden, terwijl alle Japanneezen op Sumatra ge concentreerd zullen worden op het eiland Rempang, dicht daarbij. Activiteit rond Soerabaja. Er zijn duidelijke teekenen van nieuwe Indonesische acti viteit it de omgeving van Soe rabaja, waar gedurende de laatste paar dagen Britsche ar tillerie verscheid 3ne malen tusschenbeide is gekomen om de Indonesische concentraties uiteen te drijven. Het radiostation van extre- De bekende Tower te Londen is dezer dagen voor het eerst sedert den oorlog weer voor het publiek opengesteld De gouverneur van den Tower, Col, H. Carkcet- James, verricht de officieele heropening van het gebouw. Fotopersb. Atnsterdam-P. 1 jfc De berechting van de politieke delinquenten Er zit weinig schot in. p R gaan geruchten dat het nog wel een paar maanden kan duren voordat de Tribu nalen in het Westen des lands oo gan-2 zullen zijn. Er gaan geruchten dat het langzaam tempo waarmede de Bijzondere Gerechtshoven werken, tweeërlei oorzaaK heeft. Ten eerste zijn de pro- cureur-fiscaax en de advocaten- fiscaal overhoopt met werk tengevolge van het feit dat men deze functionarissen in een onbedachtzaam oogenblik heeft belast met de beslissing J over dg vraag wie der lichte ge- vallen voor in vrijheidstelling in aanmerking komen. Terwijl op de tweede plaats de samen werking tusschen Openbaar Ministerie (Procureur-fiscaal) en Bijzonder Gerechtshof) te wenschen laat, omdat het eerste te zachtzinnig straft. misten, dat nu gevestigd is te Modjokerto, heeft den Indone siërs van geheel Soerabaja ge vraagd „niet den moed te ver liezen daar de stad spoedig heroverd zal worden". Van de 400.000 inwoners zijn ongeveer 250.000 naar Soera baja teruggekeerd. 1500 tot 2000 Europeanen worden in Malang gevangen gehouden. De Indonesiërs hebben een „trainingkamp voor piloten onder Japansche instructeurs opgericht. Tot 1 Januari bedroegen over geheel Ned.-Indië de ge allieerde verliezen 1.289 t.w. 206 dooden, 906 gewonden en 177 vermisten. Spanning op de Balkan Het Sovjet-Russisch nieuwsbureau Tass heeft gisteravond de volgende verklaring gepubliceerd: „Het Fransche blad „Paris Matin" heeft geruchten verspreid over een beweerde oorlogs verklaring van de Sovjet-Unie aan Turkije en over bloedige botsingen tus:chen Sovjet-Russische en Turksche grenswachten. Tass is gemachtigd te verklaren, dat deze geruchten leugenach tige en lakenswaardige verzinsels zijn". Vrijheid voor Turkije Terwijl de Sovjet-radio en oers de aanvallen op Turkije hervat hebben, zijn de Turksche bladen met een nieuwe cam- oagne tegen de eischen van Moskou begonnen. Men heeft den indruk, dat nu de alge- meene vergadering van de U. N. O. te Londen bijeenkomt, de Turksche leiders de aan dacht van de wereld willen ves tigen niet alleen op dit Sovjet- Turksche geschil, doch ook op de politiek van de Sovjet-Unie in het algemeen. Ook de Turk sche delegatie te Londen zal hier speciaal voor ijveren. Desnoods met geweld van wapenen In heel Turkije is gisteren een eind gekomen aan het een partijstelsel. Onder voorzitter schap van den oud-premier Bayar is officieel de oprichting bekend gemaakt van een „de mocratische partij", die een ruime sociale politiek en de grootst mogelijke vrijheid aan het particulier initiatief voor staat. Ten aanzien van de bui- teitlandsche politiek baseert zij zich op den geest van San Fran cisco en tegen elk imperialis me, vanwaar dit ook kome. Met name zal zij zich. „zooals alle Turken", verzetten tegen de Moskousche eischen, „waartoe Turkije zoo noodig de wapens zal opnemen". De Amerikaansche Min. van Bvitenl. Zaken. Byrnes, is naar Londen vertrokken. Hij zou een nieuw voorstel bij zich hebben te. regeling van het vraagstuk van d - Dardanelles Het proces te Neurenberg MOORDPLANNEN met 30 millioen menschen De verdediger van Frank heeft tijdens de zitting van het tribu naal te Neurenberg namens zijn cliënt de volgende vragen gesteld 1. Heeft het Vaticaan mede het charter van het tribunaal onder teekend? 2. Is het Vaticaan ook partij bij het Openbaar Ministerie? 3. Gaat het Vaticaan aecoord met de richtlijnen, volgens welke het proces wordt gevoerd? De verdediger verklaarde, dat van het antwoord op deze vragen zou afhangen, of Frank (van wien eerder werd bericht, dat hij tot de Katholieke Kerk was overgegaan) zijn lidmaatschap van de Katholieke Kerk al dan niet zou. bestendigen!! „Nazi-philosophic" Erich von den Bach Zelews- ki, hoofd van de oorlogvoering tegen de partisanen in Oost- Europa getuigde gisterèn. Hij verklaarde, dat zoowel Wehr- macht als S.S. aan de gevech ten deel namen en dat orders van hooger niet voldoende dui delijk waren om massamoord van burgers te voorkomen. Er was slechts bevel tot een streng beleid. Zelewski beweerde, dat iedereen er van wist, doch dat er niets aan gedaan werd. Van hoogerhand werd bevolen, dat soldaten, die zich geweld dadig tegenover burgers ge droegen, niet gestraft mochten Spaansche Koningskwestie Een hooggeplaatst persoon in de omgeving van den Spaanschen kroonpretendent heeft gisteren het politieke program der Spaan sche monarchisten bekend gemaakt, MONARCHIE ZAL KATHOLIEK ZIJN „Priesters naar de Kerk; soldaten naar de kazerne" Don Juan wil ten eerste een staat stichten waarin de wet telijke rechten van den mensch worden geëerbiedigd, en waar in zoowel de regeering als on derdanen onderworpen zullen zijn aan de wetten, goedge keurd door den koning en door wetgevende lichamen, gekozen door het volk. De monarchie zal voorts Katholiek zijn, maar de Kerk zal gescheiden van den Staat bestuurd worden, zoodat niemand beletselen zal onder vinden bij het naleven van zijn godsdienstige overtuiging. Groote bezittingen zullen ont eigend worden en een recht vaardige agrarische hervor ming, wetenschappelijk voor bereid en uitgevoerd, zal wor den volvoerd. De oude voor- rechten van den adel zullen worden afgeschaft en herver deeld worden op grond van de diensten, het volk bewezen. Tenslotte zal de monarchie de leus „de priesters terug naar de kerken en de soldaten naar de kazernes" in practijk bren gen. De spreker deelde voorts mede. dat het niet in de bedoe ling van Don Juan ligt, zich te leenen tot het voortzetten van de politiek van generaal Franco. WEERBERICHT. Tot Woensdagavond: Meest nevelig of zwaar be wolkt weer. Plaatselijk eenige lichte neerslag. Iets minder koud. Matige, aan de kust tij delijke krachtige. Zuidelijke wind. worden. Hij zeide verder, dat een anti-partisanenbrigade hoofdzakelijk uit stroopers, misdadigers, ja zelfs moorde naars bestond. Hij bracht Himmlers toespraak van 1941 in herinnering, waarin deze zei- de, dat het doel van de Rus sische campagne was de Sla vische bevolking met dertig millioen te reduceeren. Ze lewski werd erg boos, toer. hem gevraagd werd door den ver dediger van Rosenberg, of het moordprogramma van dertig millioen slaven een persoonlijk idee van Himmler was ofwel tot de philosophie van de Nat.- Soc. Partij behoorde. „Het was Nazi-philosophie" brulde hij den verdediger toe. Vern-etiging sten man". ,tot den laat- Het tribunaal ontving giste ren een Duitsche verklaring omtrent de terechtstelling van een Britsche commando-een heid, die in November 1942 bij Egersund in Noorwegen met een zweefvliegtuig neerkwam. Drie leden van de bemanning werden door den val gedood en de veertien overlevenden, allen in Britsch uniform, den volgenden dag terechtgesteld. Dit waren, voor zoover be kend, de eerste slachtoffers van Hitler's bevel alle gealli eerde commando's „tot op den laatster, man" zelfs na hun overgave of gevangenneming te vernietigen. WE NEMEN THANS AFSCHEID MAAR.... De „Ramblers" hebben be sloten hun optreden in het openbaar voorloopig te staken, in afwachting van een duide lijke openbaarmaking van da motieven, die den eereraad ge leid hebben tot een uitsoraate op grond waarvan de Ram blers na 1 Januari 1946 weer met corvcerteeren zijn begon nen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1