Een koninklijk welkomstwoord aan allen die huiswaarts keerden Geven wat wij te geven hebben RADIO Het kind met de twee hooiden „Nu de eerste schepen uit het eens zoo vredige en welvarende Insulinde met uit geputte kinderen, vrouwen en mannen zijn binnetgeloopen, en deze thuiskomst in zoo grooten getale, na zoo verre reis over oceaan en zeeën, wellicht nog duidelijker tot de verbeeldingskracht spreekt van iederen Nederlander en deze nog meer doet beseffen, welk nameloos leed hij geroepen is te lenigen, dan bij den stroom huis waarts gekeerden uit Duitschland en de door dat land bezette gebieden, heb ik dit oogenblik aangegrepen om tot u allen het woord te richten", ving H. M, de Ko ningin Haar rede aan. Hartelijk welkom heet ik u, Landge- nooten, die de verre reis naar hier hebt volbracht. Gij zijt voor ons in Nederland de verpersoonlijking van hetgeen geleden is drie en een half jaar onder den hiel van den meedogenloozen Aziatischen overwel diger en van de daarop gevolgde geeste lijke en lichamelijke martelingen na den val van Japan. Met open armen ontvangt u het veilige, gastvrije Nederland, dat u zeker alles zal geven, wat het te geven heeft. Wij allen hier wenschen u toe rust en spoedig herstel van krachten. Diepe ontsteltenis heeft zich van elkeen meester gemaakt bij het Vernemen van de be richten over het gruwelijke, dat zoovelen, die zich trouw verbonden voelen aan ons rijk, is overkomen, waarbij ik niet zou willen vergeten, zij, die neergeveld wer den om der wille van hun geloof. Vol eerbied en bewondering zijn wij voor uwe onoverwinlijke geestkracht, taaiheid en volharding in die tijden van vernedering en smaad. Zij deden u de moeilijke omstandigheden waaronder de '^"'sreis moest worden volbracht, moedig aanvaarden. Dat vervult ons met vertrou wen, dat gij de toekomst met dezelfde geestkracht tegemoet zult gaan. En ik weet, hoe gij bovenal, door de diepten van uw geestelijk lijden heen, kunt opklimmen tot een punt, waarop gij u keert naar de toekomst om met nieuwen moed een nieuw leven aan te durven. Ik begrijp uw teleurstelling en ontgoo cheling waar alles niet zoo geloopen is, als gij u de toekomst had voorgesteld. Deze teleurstelling en ontgoocheling liggen zoozeer in de natuur der dingen. Toch zie ik ook in het lijden van ons geheele volk, zij het op andere wijze dan gij, de ver klaring voor de traagheid in het u ziel kundig begrijpen en tegemoetkomen, zoo ais gij dit verwacht en gehoopt hadt. Op het tijdstip, dat gij onze grens over- schreedt, waren de geesten geheel in be slag genomen door de zorg om het dage- lijiksch bestaan en de eigen ontberingen en met het overwinnen van de eigen moeilijk heden. Toch lijdt het geen twijfel, dat Ne derland weet wat gij over gehad hebt voor de zaak der vrijheid en de bevrijding des vaderlands en dat het trotsch op u is. Wij mogen en zullen dit niet vergeten, In een tijd, als waarin wij thans leven, kunnen wij uw bezielend voorbeeld en de kracht die van u uitgaat als strijder en strijdster niet missen, willen wij een nieuw en beter vaderland bouwen. Wij hebben ieder van u noodig. Nu ik tot u spreek, gaan als vanzelf mijn gedachten ook met trotsche voldoe ning uit naar onze dappere strijders te land in de lucht, ter zee er bij de koop vaardij van wie veel geestkracht en moed gevraagd wordt om de gevolgen die den oorlog voor hen met zich heeft gesleept voor het verdere leven te dragen, die het zij gewond werden in den strijd of wel als gevangenen de daarmede gepaard gaande ellende hebben moeten verduren, hier behoef ik slechts Thailand te noemen. Hun allen roep ik toe: wij hebben ook u noodig, vervult uwe roeping, bouwt allen mede, geestelijk en ook stoffelijk aan het nieuwe vaderland en aan het nieuwe rijk. OMGEVING KATWIJK. Afscheid. Het hoofd van den Vleesclikeuringsdienst Kring Katwijk de Keer C. de Graaf heeft wegens het be reiken van den pensioengerechtigden leeftijd afscheid genomen op het Ge meentehuis. Woorden van afscheid wer den gesproken door den burgemeester ■\an Katwijk en van de aangesloten plaatsen bij den Kring Katwijk, n.l. Rijns burg en Valkenburg, door de hoofdamb tenaren, het slachtuispersoneel en de plaatselijke toewijzingscommissaris. Ten slotte werd gesproken door den hulp- keurmeester, den heer Ouwerling. Als aandenken werd de heer de Graaf een kleurets aangeboden. De heer de Graaf dankte in hartelijke woorden voor zulk een belangstelling. Het mijn en dijn.. Den laatsten tijd zijn bepaalde personen er nogal op uit om bepaalde artikelen van eigenaar te doen verwisselen. Er worden nogal fiet sen „gejat" en bij J. v. d. P. nam men thans het waschgoed mee. LE1DSCHENDAM. Groote rassen. Op de te Leiden gehouden provinciale konijnententoon- stelling behaalde de heer W. A. J. Bol alhier, de hoofdprijs met zijn inzending in de groote konijnenrassen. Personalia. Mej. P. V. Hettema, alhier, is geslaagd voor het examen paedagogiek M.O.a. NIEUWKOOP. Men had zin in een borrel.... Ten nacieele van de fa. B., alhier, werden m den nacht van 27 op 28 Dec. 1945 ont- viecird een motorrijwiel en-een .ïoeveel- hcid suiker en jenever. De politie bceit de zaak in handen. De storm woeade ook over Nieuw koop en rolde het rietendaK van de woning van K geheel op. 'n ne'. huis beweend door M. stortte het plafond ge deeltelijk omlaag, nadat eerst een ruit door de cycloon werd ingedrukt, zocdat deze vrij spel had n de kamer en er een heele ravage veroorzaakte. Het historische raadhuis schijnt tel- ke s weer een geliefde prooi te zijn van den storm, want voor de zooveelste maal is üt gebouw vrijwel parloos gewor den. et der was er ook een draad van de electrische leiding algeKnapt sn lag over het erf van v. d. L. Ge bakkers- bediende H. kwam in de duisternis met dc stroomdraad in aaurasing en werd bewusteloos opgenomen. NOORDWIJK. De Vier Jaargetijden. De „Ver- eenigde Noordwijksche Spelers", een tooneelgroep van nog zeer recente da tum hebben het aangedurfd het tooncel- spel „De Vier Jaargetijden", van Anton Coolen in te studeeren en voor het voet licht te brengen. Onze eerste gedachten waren, dat men met een dergelijk zwaar stuk wel wat te hoog getimmerd had, docb hoe critisch wij ook hebben toe gekeken. hebben de spelers met dit zeer opvoedende stuk een ongekend succes behaald, ondanks dat enkele spelers niet die uitbeelding aan hun rol gaven, wel ke hierin lag opgesloten. Het begin was ietwat wericlend, doch spoedig kwamen de spelers goed op dreef en vooral in het 2e en 3e bedrijf werd een spel ver tolkt, waarbij het amateurspel verre werd overtroffen, boer en boerin v. d. Eerden waren hierbij meesterlijk in hm jol waarbij Meulendijk zich zeer goed aanpaste, evenzoo de vrouw van Jan in de moeilijke scène, als zij op de boer derij mag komen, waar haar kind ver ongelukt Is Het was jammer, dat de 8-oiacte niet datgene bracht, hetwelk men na de vorige bedrijven mocht ver- viK.hte*!. dit was echter niet de schui l van de spelers, doch lag meer aan de s'riKtuur van het stuk. Over het geheel genomen m„jten wij zeggen, dat de „Vereer Noordwijksche Spelers" met de weergave van dit tooneelspel volko men z«jn geslaagd en met belangstelling zien wij de volgende prestaties van hen tegemoet Zaterdag slaagde te Rotterdam on ze plaatsgenoot de heer F. Versteege voer de hoofdakte L.O. STOMP WI IK. Missienaaikrans. Op 26 en 27 Dec. gaf de Missienaaikrans „St. Elizabeth-' een opvoering van het tooneelspel „Groote Zus", geschreven door Jo van Dun. Deze opvoering is een succes ge worden. Jammer was, dat de spelers te snel waren met het overnemen van het gesprokene; dit gaf Iets onrustigs aan het geheel, Na dit meer ernstige stuk. werd als tegenhanger gespeeld de klucht „Tooneeltriomphen" van dezelfde schrijfster. Een met veel pathos ge speelde romantische scène, wordt be lachelijk gemaakt door twee eenvoudi ge vrouwtjes die hun plaats niet in de zaal. maar op het podium vinden. Moge de planken nog dikwijls bezet worden dcor deze groep speelsters, die met enthousiasme bezield zijn. Kippendieven. In den nacht van 27 SPORT UITSLAGEN COMPETITIE L.D.D.B. Ie k!.: K.W.Z. I—L.D.V. II 7-13. 2e kl.Leiderdorp 11L.D.V. III 614. Voor deze competitie wordt vanaf he- 'den geen uitstel van wedstrijden meer verleend. Ter gelegenheid van het 15e lustrum organiseert de Pluimveevereeniging „Wassenaar" een groote clubtentoonstel- iing van Konijnen, Hoenders, Sier- en Postduiven. De tentoonstelling wordt gehouden op 11, 12 en 13 Februari in café „Het Wa pen van Wassenaar" Plein, 18, te Was senaar. op 28 Dec. 1945 is Stompwljk het opera tieterrein geweest van een stel kippen dieven. Bij v. D., L. en B., allen langs de Stompwijkscheweg, werden dien nacht alle aanwezige kippen weggehaald. De politie heeft direct een onderzoek ingesteld. Tot dusverre mocht het niet gelukken eenige spoor te ontdekken; het onderzoek wordt echter voortgezet. De politie raadt aan om zooveel moge lijk kippen, konijnen en ander klein vee goed op te sluiten. TER AAR. Het zwaar getroffen Hedel dankt Ter Aar. Daags na Kerstmis is een de putatie van Ter Aarsche boeren naar Hedel vertrokken ora hun milde gaven: 40 pinken, 9 varkens en 15 schapen aan Hedel over te geven. Deze royale gift ging bovendien vergezeld van een be drag in geld waarvoor men en passant op de Bossche markt nog even 5 rood bonte pinken kon koopen. En deze kost bare lading werd toen onder de zwaarst getroffenen eerlijk verdeeld. De Ter Aarsche deputatie ging naar huis, In het bewustzijn een goed werk gedaan te hebben, en voor de bevol king van Hedel was het niet alleen het vee, maar ook het hartelijk medeleven van landgenooten, die elkander totaal niet kenden, die hen het nieuwe jaar weer met meer moed en vertrouwen de den ingaan. VOORHOUT. Geslaagd. Onze plaatsgenoot de heer C. Peters, is geslaagd voor het gezellenexameh in het kappersbedrijf. H.A.R.K.-nieuws. Op 28, 29 en 30 Jan. zal in het parohciehuis een uit voering worden gegeven door de R.K. Gemengde Tooneelvereeniging „Spel en Klank", waarvan de opbrengst ten bate zal komen van de H.A.R.K. Opgevoerd wordt een klucht in 3 bedrijven „Vive l'Empereur" (Leve de Keizer). Gezien het mooie doel waar deze uitvoering voor gegeven wordt, alsmede het succes wat „Spel en Klank" steeds oogst, be hoeven wij niemand aan te sporen om een van deze avonden vrij te houden. Prijsjassen. De uitslag van de op Vrijdag van de vorige week gehouden wedstrijd luidt als volgt: le pr. A. Tet- teroo en B. van Leeuwen, 2e pr. A. Augustinus en W. van Werkhoven, 3e prijs K. Kortekaas en W. Floor, 4e pr P. v. d. Werf en Ant. Diemei. le troost prijs P. J. v. d. Hulst en P. A. van Werkhoven, 2e tr.pr. Nic. van Steyn en J. Winters, 3e tr.pr. J. v. d. Voorn en P. v. d. Post. VOORSCHOTEN. Spaarbank. Op de postspaarbank alhier is gedurende de vorige maand ingelged ƒ9115.53 en terugbetaald 33286.51. Voor November j.l. waren de cijfers resp. 10559.01 en 43118.58. WASSENAAR. Op de Rijksstraatweg nabij de v. d. Oudermeulenlaan had een ernstige aan rijding plaats, waarbij 5 gewonden en 2 auto's ernstig beschadigd. v. D., uit Den Haag, bekwam eenige gebroken ribben en een wervelfractuur H. en mevr. H. R., uit Amsterdam, wer den ernstig gewond. W. v. D., uit Den Haag, bekwam ever eens ernstige ver wondingen. Nadat dr. Hubbclingen de eerste hulp verleend had, zijn zij naar het ziekenhuis overgebracht. Nabij de Vinkenlaan op de Pape- weg slipte de 9-jarige wielrijder H. v H. wonende, alhier, en kwam daardoor ender een auto terecht met het gevolg, dat hij een bovendijbeen brak en ernsti ge schaafwonden bekwam. De 59-jarige J. V.. alhier, gleed op Den Deyl uit en kreeg daardoor een beenfractuur. Nadat dr. Hubbeling d» eerste hulp had verleend, is zij naar het Academisch Ziekenhuis t% Leiden overgebracht. Op den Wittenburgerweg is de 15- jarige A. M.. wonende alhier, door een Roode Kruisauto aangereden. M. werd van achteren van de bakfiets geslingerd kwam onder de auto terecht en werd on slag gedood. De ongelukkige had ond#t- meer een ernstige schedelbasisfractuur. P. P. v. Z., uit Leiden, die in de bak fiets zat, werd ernstig gewond en is na verbonden te zijn naar het zieken huis overgebracht. ZOETERWOUDE. De marechaussee R. Zeilstra is met ingang van 15 Januari a.s. overgeplaatst naar de gemeente Rijnsburg. Geslaagd. Voor het examen hoofd akte slaagde te Amsterdam de Eerw. Zuster Maria Afra (Jeanne van Mil). ZOETERMEER. Zwarte winst. Door den inspecteur der belastingen te Den Haag is een comim'ssie ingesteld tot achterhalen van „zwarte wirsten" en besmette inkom sten. Zij. die mededeelingen kunnen doen over zwart verkregen winsten worden verzocht dit te melden aan den inspec teur 2e afdeeling Zuid-Binnensingel 216 Den Haag. GELDIGHEIDSDUUR BON G 03. Het C.D.K. deelt mede, dat bon G 03 der groentekaart, welke in de week van 612 Januari bij den groentenhandclaar moet worden ingeleverd, bestemd is voor het betrekken van groente gedu rende drie vierweeksche peridone, der halve van 20 Januari tot en met 13 April WACHTGELDREGELING. Bij besluit van 7 December 1945 is door den Minister van Sociale Zaken een nieuwe wachtgeldregeling getroffen. Deze regeling is zonder meer van toe passing op alle ondernemingen, welke op 31 December 1945 reeds van Over heidswege subsidie in een wachtgeldre geling ontvingen. Zulks geldt echter slechts tot 31 Maart 1946. Ondernemingen, welke ook nog na dezen datum voor voortzetting van het Rijkssubsidie in aanmerking wen schen te komen, moeten vóór 16 Januari 1946 een daartoe strekkend verzoek tot den Minister van Sociale Zaken richten. Het verzoek moet in drievoud wei den opgemaakt en worden ingediend bij het Gewestelijk Arbeidsbureau in welks ressort de onderneming is gevestigd en aan de eischen voldoen, welke worden gesteld in artikel 3 van bovengenoemd besluit van 7 December 1945. Maandagavond HILVERSUM I. 301 M. 6.Tony Schifferstein. 6.15 Voor de rijpere jeugd. 6.40 Solistenconcert. 7.Nieuws. 7.15 „Patriotten en N.S.B.". 7.30 Het Omroepkoor. 8.— De Fox spreekt. 8.15 Herinneringen aan George Gershwin. 9.Radiodebat. 9.20 Sem Nijveen's Swingkwaitet 9.45 Orgelconcert. 10.15 Mensch en Maatschappij. 10.30 Balletmuziek van Stra- winsky. 11.Nieuws. 11.15 Avondwijding. HILVERSUM II. 415 M. 6.Nieuws. 6.30 Vaudeville-orkest. 7.Orgelconcert. 7.30 Voor de Nederl. Strijdkr. 8.Jan Corduwener. 8.30 Landbouwrubriek. 8.45 Omroep-kamerorkest. 9.45 Avondwijding. 30.Nieuws. 10.15 Ensemble Nina Dolce. IN BELGlë KAN ALLEEN EEN HERMEET NOG LEVEN! „De Nieuwe Standaard" wijdt een lang artikel aan de duurte van het ontspanningsle ven in België, speciaal in Brus sel. Een gewone consumptie in een café kost het vijf- of zes voudige van 1939. Op de vraag, hoe het komt. dat de prijzen zoo hoog zijn, krijgt men stee vast te hooren: „De grondstof fen zijn te duur en de belastin gen moeten verminderd wor den". In 1939 had men een uitste kende plaats in een bioscoop voor 6 a 7 franc, terwijl men nu 35 a 40 fr. moet neerleggen. Het kleinste taartje kost, te gen overgave van bonnen, 5 fr. en een kilo pralines twee hon derd fr. Dit zijn geen zwarte- marke-prijzen, beweert „De Nieuwe Standaard", doch offi cieel goedgekeurde tarieven. Ook sigaren, cigaretten en ta bak kosten het tienvoudige van voor den oorlog. Op het oogenblik is „alleen voor een'hermiet het leven nog mogelijk", zegt het blad. OP^_ KORTE GOLF Het Amerikaanusche leger heeft te Le Havre een der belangrijkste haven werken in Europa aangelegd: het her stelde een ruim driehonderd meter lan ge kademuur waar de grootste Oceaan- stoomers kunnen aanleggen en die door de Duitschers vernield was. Een Duitsch schip heeft in Barrow In Furness de eerste groep Duitsciie geleerden en technici gebracht, die in inrichtingen voor onderzoek of weten schappelijke laboratoria, geplaatst on der het gezag van de Britsche regee ring, zullen worden tewerk gesteld. William Joyce, die als „Lord Haw- Haw" voor de Duitsche radio is opge treden, is in de Wandswordth-gevangc- nis te Londen door ophanging geëxe- cueterd. De laatste dagen voor zijn executie heeft hij doorgebracht met schaakspelen tegen zijn cipiers. Generaal MacArthur heeft maatre gelen afgekondigd, welke gericht zijn te gen een herleving van de geheime ge nootschappen in Japan en waarbij de uitoefening van openbare ambten en het lidmaatschap van het parlement worden ontzegd aan alle Japansche oorlogs collaborateurs. Ex-koning Peter van Joego-Slavië is voornemens zich definitief in Londen te vestigen. Eisenhower zal aanstaande week met zijn echtgenoote een bezoek aan Canada brengen. Bij Valdemorillo in de Sierra de Guadarrama in Spanje zou volgens een Madrileensch blad een vindplaats van ra dio-actieve mineralen ontdekt zijn. Nederland en Frankrijk zullen ver tegenwoordigers zenden naar de twee de zitting van de West-Indische con ferentie van de Engelsch-Amerikaansche Caribische Commissie, die op 21 Fe bruari op St. Thomas geopend wordt. Lord Keyes, Britsch Admiraal de held van Zeebrugge, is plechtig bijgezet in Westminster Abbey in Londen. Maarschalk Zjoekof Is candidaat gesteld voor de opperste Sovjet bij de op 10 Febr. te houden verkiez'ngen. De heer A. Merens is benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd Minister te Praag. Vanaf medio Januari zal de Zweed- sche hulpverleening zich ook uitstrekken tot Duitsche en Oostenrijksche kinde ren. President Truman heeft het aftre den van Admiraal Land als president van de Amerikaansche commissie voor de handelsvloot, ingaande 15 Januari a.s. aanvaard. Te Muenchen Is het eerste Ameri kaansche Consulaat in Duitschland her opend. Binnenkort zullen eveneens in Berlijn, Stuttgart en Frankfort Consula ten worden geopend. De nieuwe Londensche luchthaven Heath Row is officieel in gebruik ge nomen. De zoon van Hermann Goering zou volgens Radio-Praag in de buurt van Teschen uit een transport gevaigenen ontsnapt zijn. De demobilisatie van de Ameri kaansche troepen worden vertraagd. aan«< gezien de recruteering onvoldoende is. In Engeland is een baby met twee hoofden geboren. Moeder en kind(eren) ma ken het goed. Tweeling of Eenling Gewoonlijk gebeuren der gelijke dingen in Amerika. Nu is het in de buurt, want de vader is een Ameri- kaansch soldaat. De Siameesche tweeling was tenminste een tweeling. Maar hebben we hier met twee menschen te doen of met één? Er zijn twee hoofden en twee ademhalingsorganen, er zijn twee monden die ge voed worden. Nogmaal zijn hét twee menschen of één Janus met twee aangezichten? Men is geneigd te lachen, maar het gevai is ernstig. Het verstand en het onver stand van den mensch zit in zijn hoofd. Twee hoofden, twee denkende wezens. Zooveel hoofden zooveel zinnen Iemand kan ziin beenen missen en zijn armen, hij is een mensch. Twee hoofden, maar één warm kloppend hart. Twee menschen, twee zielen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 2