DE NEDERLANDSCHE 1 DELEGATIE IN LONDEN SOEKARNO'S HOOFDKWARTIER VERPLAATST Zetel der „regeering" blijft Batavia Kabinetswijziging en -uitbreiding dikzak!" eigen schuld, Dr. y. Mook terug naar Indië FRANCO LAAT ZICII NIET OVERBLUFFEN MjUnHK»? 7 JWï. Itfw, Hoofdred.Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel. Red. 20015, Adm. 20826. Abonnementsprijzen: 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco per post 4.20. \J HPlfSkU Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstrekea No. 165 HOE HOOGER BOOM HOE GROOTER SCHADUW De vergadering der Vereenigde Volkeren Als hoofd der delegatie welke zal worden afgevaardigd naar de algemeene vergadering der Vereen. Volkeren t_ Londen is benoemd Mr. E. N. van Kleffens, Min. van Buitenl. Zaken; als plaatsvervangend hoofd is benoemd Mr. J. H. van Royen, min. zonder portefeuille. Voorts zullen als vertegenwoordigers op treden Jhr. Mr. E. F. Michiels van Verduynen, Jhr. Mr. A. C. de Graeff en den heer A. Pelt. Hfct ligt in de bedoeling van den Min.-President Prof. Ir. W. Schermerhorn de algemeene vergadering gedurende eenige dagen bij te wonen. RECTOR L. BEUNE GAAT KEEN. Z. H. Ezc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot pas toor te Bloemendaal den Zeer- Eerw. Heer L. A. J. M. Beune, rector van het St. Liduina-ge- sticht te Leiden. NEDERLANDSCHE MARINE KOOPT „FIREFLY"-JAGERS. De Nederl. Marine heeft haar besluit bekend gemaakt om haar bewapening met Fairy „Firefly"-machines uit te brei den. Dit is de eerste verkoop van Britsche oorlogsvliegtuigen aan een buitenlandsche mo- 1 gendheid Molotoff niet naar Londen De niet officieele, maar ge zaghebbende „Armv and Navy Journal" noemt Molotofs be sluit, de „Assemblee der Ver. Volken te Londen niet bij te wonen,, „eejn klap in het gezicht van Byrnes". Byrnes, aldus het blad, ging naar Moskou in de hoop, Molotof tot bijwoning van de assemblee te bewegen. Hii hoopte, dat de Sowjet-Ünie haar ondubbelzinige steun aan de Vereenigde Volken zou ver- leenen door een zoo gezagheb bend mogelijke delegatie te zenden. Britsche voorstellen aan de Uno Te Washington wordt uit ge zaghebbende bron vernomen, dat Engeland op de eerste al gemeene vergadering van de Vereenigde Volken dadelijk voorstellen zal doen betreffen de regionale veiligheid. Men meent te weten, dat de Levant en Zuid-Oost Azië op de eerste plaats voor bestudeering zullen worden voorgesteld, met het oog op het plaatsen van de ver- dedigingsnoodzaken onder de verantwoordelijkheid van c^en veiligheidsraad en zijn mili taire staf-commissie. Indonesië Ir. Soekarno, de „President" van de republikeinsche regeering en Dr. Mohammed Hatta, „Vice-president" en Dr. Amir Sjari- foedin, „Minister van veiligheid" zijn Zaterdag in Djokjakarta aangekomen, waar zij blijvend hun hoofdkwartier zullen ves tigen. Mr. Soetan Sjahrir, de „Minister-President" zal met de overige leden van zijn kabinet in Batavia blijven. berecht zullen worden. Het grootste deel der arestanten werd bij het grondige onder zoek van de Bataviasche kam pongs de afgeloopen weken ge grepen. Over het algemeen kan de atmosfeer van Batavia als „minder gespannen" worden beschreven. De meeste Javaan- sche steden zijn rustiger dan voorheen, uitgezonderd Sema- rang, waar de extremisten het centrum hunner activiteiten in westelijke richting verplaatst hebben OVEREENSTEMMING IN CHINA. Zaterdag werd officiéél be kend gemaakt, dat de Kwomin- tang, (Regeeringspartij) en de communisten tot overeenstem ming zijn gekomen over de „procedure tot het beëindigen van vijandelijkheden en het herstel van de verbindingen". Herman Goering heeft tegen zijn bewakers ge protesteerd over een nieuw insigne, dat zij op hun schouder dragen. Dit insigne stelt een ge broken en op den grond geworpen Duitsche ade laar voor. Goering zei: „Ik houd er niet van om een adelaar zoo te zien". Kolonel B. E, Andrus, het hoofd van den inter nen veiligheidsdienst te Neurenberg gaf ten ant woord: „Luister eens dik zak, je had daar eerder aan moeten denken, voor dat je die adelaar liet vliegen." Men neemt aan, dat het nieuwe insigne het eenige is, waarop nog een swastika voorkomt. Die swastika ziet men samen met een groeten sleutel, die het feit symboliseert, dat de Nazileiders thans in hun eigen gevangenis zijn opgesloten. Tusschen den sleutel en de gebro ken adelaar ziet -men de weegschaal van justitla. Achtergrond: politieke motieven? Sjarifoedin is afgetreden als „minister van voorlichting" en is vervangen door Mohammed Nasir. De eerste is thans be noemd tot „Minister van Vei ligheid". Onder hem ressorteert de „Pemoeda-Jeugdbeweging" Sjahrir heeft zijn kabinet uit gebreid door de benoeming van den vroegeren „Minister zonder portefeuille". Rasjidi tof „Minister voor Religieuze Zaken". - Soepeno is benoemd tot „Staatssecretaris in het Mi nisterie Sjarifoedin".. Het besluit van Soekarno en Hatta om hun hoofdkwratier in Djokjakarta te vestigen, waar Sjarifoedin eveneens zijn hoofdkwartier heeft, wordt in Batavia druk besproken. Vol gens een republikeinsche zegs man zijn zij daar „in overeen stemming met den wensch van het Indonesische volk", terwijl zij volgens Sjahrir vertrokken zijn omdat „Batavia hen on voldoende veiligheid verschaf te". Waarnemers zien echter toch politieke motieven als achtergrond van deze besluiten SOEKARNO VRAAGT NOG MAALS OM ERKENNING. Soekarno heeft tijdens een radiorede, welke hij in zijn nieuwe hoofdkwartier in Djok jakarta heeft gehouden opnieuw een beroep gedaan op de de mocratische mogendheden voor de erkenning van zijn „repu bliek". Hij verklaarde, dat de 70 mil- lioen Indonesiërs een sterke staat zouden vormen, welke economisch en politiek met de democratieën zou samenwer ken. De Indonesiërs hadden reeds hun vrijheid verkregen en zouden deze ten koste van alles verdedigen. MASSA-ARRESTATIES IN BATAVIA. Te Batavia zijn nu 704 men- schen gearesteerd beschuldigd van ontvoering, plundering, brandstichting en dergelijke misdaden. Op een enkele Chi- neesch na, betreft het hier In donesiërs, die door Nederland- sche militaire gerechtshoven R.A.F. „DREIGT" BIJ SEMARANG. Ten Zuiden van Semarang heeft een Dakota-vlieg tuig van de R.A.F. 20.000 pamfletten uitgeworpen boven een gebied van 50 vierkante mijlen. De pamfletten dreigen met vergel dingsmaatregelen voor het be schieten van het vliegveld te Semarang, dat al verscheidene dagen onder Indonesisch vuur ligt. De vredelievende bevol king wordt aangeraden hun kampongs te verlaten, als er gewapende benden vechten, aangezien „de kampongs bloot gesteld zullen worden aan bommen en granaten, als zij door benden gebruikt worden als bases voor aanvallen op ge allieerde troepen'. WORDT PRINS KAREI, KONING VAN BELGIë? Prins Karei, de regent van België, wordt thans in open bare en regeeringskringen vrijelijk genoemd als toekom stig monarch van België, in dien koning Leopold weigert om zijn zoon, prins Boudewijn, te laten terugkeeren om den troon te bestijgen. In welingelichte kringen is vernomen, dat de lang uitge sponnen twist over de monar chie waarschijnlijk eens en voor al spoedig na de verkie zingen, die in April verwacht worden, opgelost zal worden. Hij voegt er aan toe, dat in dien de koning zijn tegenwoor dige houding handhaaft het ze ker schijnt, dat de regeering besluiten zal haar macht te gebruiken om een verkiezing van prins Karei tot koning të bereiken. STICHTING KATH. VOLKSHOOGESCHOLEN. De stichting tot oprichting van -Volkshoegeschoien op Ka tholieken grondslag is thans officieel tot stand gekomen. De bestuursleden van het Kath. gemeenschapsoord ,die het ini tiatief namen, hebben voor- loopig de leiding. De Volks- hoogeschool wordt gevestigd op „Drakenburg" bij Hilversum. Ook het secretariaat is daar ondergebracht. 100.000 PAAR SCHOENEN UIT DENEMARKEN. Het Deensche comité „Hol land Hjaelpen", dat reeds zoo vaak prachtige schenkingen aan ons land heeft gedaan, heeft opnieuw een waardevolle zending naar de H.A.R.K. ver scheept, n.l, honderdduizend paar Kinderschoenen. Ze zijn vervaardigd van vischleer en voorzien van rub berzooien. De levensduur wordt gegarandeerd voor één jaar. Blijft eenige dagen te Cairo De Lt.-Gouv.-Gen., Dr. van Mook, heeft aan den Indischen redacteur van het A.N.P. mee gedeeld, dat hij op zijn terug- reis naar Ned.-Lndië eenige da gen te Caïro zal blijven om zich op de -hoogte te stellen van de kleedingvoorziening der repatrieerenden. Omtrent het verzoek om ont slag van Gen. Van Oyen kon Dr. van Mook geen nadere me- dedeelingen doen. Ontslagaanvrage Gen. van Oyen te Batavia bevestigd. Ned. militaire kringen te Ba tavia hebben bevestigd dat Lt.- Gen. van Oyen aan H. M. de Koningin zijn ontslag heeft ge vraagd omdat hij het niet een kan zijn met de politiek der Nederlandsche regeering. De tegenwoordige Chef-staf, Gen. Uhl heeft verzocht op pensioen te worden gesteld en binnen korten tijd kunnen nog meer ontslagaanvragen in hooge Ned.-Indische legerkringen ver wacht worden. Het lijkt het meest waarschijnlijk dat Kol. S. H. Spoor, die op het oogen- blik in Nederland verblijft Gen. van Oyen zal opvolgen. De Ned.-Indische legercom mandanten worden steeds door H. M. de Koningin benoemd. Republikeinsche reacties op Dr. van Mook's radiorede. De republikeinsche reactie op de radiorede van van Mook beperkt zich tot deze zin: „De toon was sympathiek, maar wij tasten nog steeds in het duister voor wat betreft de werkelijke plannen, die hij meebrengt". De Koningskwestie in Spanje In te Lausanne uit Spanje ontvangen berichten heet het, dat Franco zich niet zeer druk schijnt te maken over de groeiende oppositie van buiten af tegen zijn regime en de mogelijkheid, dat Engeland, Frankrijk en Amerika de diplomatieke betrek kingen zullen verbreken. Franco schijnt de groeiende Anglo- Amerikaansche en Fransche pressie te beschouwen als een reusachtige bluf, die bedoeld is om de extremistische elemen ten bi die drie landen te sussen. WEERBERICHT. ^een Tot Dinsdagavond. Meest nevelig of gedeeltelijk bewolkt. Overwegend droog weer. In de kuststrook tempe ratuur om het vriespunt. Met koortsachtige*! ijver werkt men dag en nacht aan de IJsselbrug te Zutphen, daar bij eventueelen ijsgang: de beide Bailey-bruggen onherroepelijk zouden moeten worden afgebroken, waardoor de geheele Achterhoek weer volkomen ge ïsoleerd zou zijn. Een overzicht-van de werkzaamheden. Op den voorgrond de .geheel nieuwe overspanning; op den ach tergrond de Bailey-bruggen, wier lengte ongeveer 1 km. bedraagt. W. P. Zeylemaker-P. overeenstemming De woordvoerder van Don Juan heeft ten stelligste mee gedeeld, dat er geen overeen komst is bereikt tusschen Don Juan en Franco. In officieele kringen rond Don Juan werd verklaard, dat, behoudens een sensationeele ontwikkeling, er geen sprake is van een spoe dig vertrek van den preten dent naar Portugal. De door Portugal gegeven toestemming om Don Juan bin nen haar grenzen toe te laten, wordt beschouwd ais gevolg van groeiende vriendschappe lijke relaties tusschen het Va- ticaan en de royalistische krin gen te Lausanne. Gil Robles, de vroegere leider van de ka tholieke Volksactie in Spanje, steunt Don Juan, Hij bevindt zich in Portugal. Volgens een vooraanstaand royalist te Lausanne zou de pretendent niet van zins zijn Franco aan de Portugeesche grens te ontmoeten om onder handelingen voor een compro mis te voeren. Hii zou bereid zijn den troon te bestijgen in dien Franco zich onvoorwaar delijk overgeeft en niet zou vragen om als staatshoofd of opperbevelhebber gehandhaafd te blüven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1