Ontmoeting Franco Don Juan U.N.R.R.A eischt ontslag van Morgan Gen. v. Oyen vraagt ontslag S morgan ontkent meld. Ik zie niet in, waarom Dr. van Mooie spreekt ("tot de jeugd^) Zaterdag 5 Jan. 1946. Hoofdred Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elbar*. Bureaux: Papengraclit 32. lei Red. 20015, Adm. 20S26. Abonnementsprijzen: 0.26 per week. 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco per post 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 164 GELOOF GERUST c*n kwaadspreker al» hij iets goeds zegt Keert Spaansche Koning terug? De Spaansche ministerraad is gisteren onder voorzitterschap van generaal Franco in spoedzitting bijeen geweest. Men neemt aan, dat in deze zitting besloten werd, dat Franco spoedig een reis zal ondernemen met onbekende bestemming. NIEUWE VOORSTELLEN VAN DEN CAUDILLO In monarchistische kringen in Spanje heerscht groote span ning, in verband met de jong ste ontwikkeling wat de terug keer van een Spaansclien ko ning betreft. De gebeurtenis van den dag was gisteren de onverwachte verklaring van een generaal tijdens een zitting van het hooge militaire gerechtshof, die in het publiek de meening uitte, dat Don Juan op 8 Januari a.s. zich in Portugal zou bevinden en binnen zes maanden in Madrid. Naar verluidt, zou Don Juan er tenslotte in hebben toege stemd om Franco aan de Spaan sch-Portueeesche grens te ontmoeten. De verandering van besluit van den pretendent zou het gevolg zijn van de nieuwe voorstellen, welke Oriol hem uit naam van den Caudillo heeft gedaan .De pre tendent heeft den Spaanschen ambassadeur bij het Vaticaan ontmoet en deze heeft Oriol in Frankijk gespoken. Bepaal de invloedrijke monarchisten blijven echter sceptisch aange zien zij gelooven. dat de Cau dillo uitsluitend tracht om tijd te winnen. Diplomatieke activiteit. Quinones de Leon, oud-am bassadeur van Spanje in Frank rijk en raadgever van Don Juan, is uit Parijs naar Lau sanne vertrokken, om met den Spaanschen troonpretendent een onderhoud te hebben. BOTSING LONDEN— EDINBURGH-EXPRESS. De LondenEdinburgh-Ex press is hedenmorgen in Noord- Engeland in botsing gekomen met een goederentrein. Naar wordt aangenomen zijn bij dit ongeluk vier personen om het leven gekomen. Hedenmorgen is het passa giersschip „Atlantis' dat in En geland repatrieerenden van de „Nieuw Amsterdam" heeft overgenomen, de sluizen van IJmuiden gepasseerd. Het proces te Neurenberg Toen de openbare aanklager kol. Taylor, een overzicht gaf van de verrich.ingen der „opperbevelhebbers" van het Duitse he leger, zaten de belanghebbenden Goering, Keitel en Raeder „dom te grijnzen". Taylor zette uiteen, dat de misdaad der aangeklaagden niet bestond in het maken van militaire plannen, maar in de voor bereiding en het voeren van een aanvalsoorlog. Zij hebben poli tieke aspiraties, waarbij het recht geschonden, moest worden, willen helpen verwerkelijken. Het leger steunde de S.A. bij Jodenuitroeiing Door den vijfendertig-jari gen Walter Schellenberg, die brigade-fuehrer van de Waf- fen-SS en chef van den politie- ken geheimen dienst in de be zette gebieden was, werd nader bewijs geleverd, dat er tusschen het opperbevel van het Duit- sche leger en het commando van de politieke politie een overeenkomst bestond omtrent de werkzaamheden van eenhe den, welke de uitroeiin» van Joden en politieke leiders in Sowj et-Rusland tot taak had den. Schellenberg verklaarde voorts, dat hij tijdens een on derhoud met von Papen, op de Duitsche ambassade te Ankara in den zomer van 1943, in ver schillende opzichten critiek had geleverd op de Duitsche buitenlanCrche politiek. Onder andere had hij gezegd, dal be tere relaties met den Heiligen Stoel absoluut gewenscht wa ren. Von Papen had daarop geantwoord, dat dit onmogelijk was, zoolang de Duitsche poli tiek ten opzichte van de Kerk niet werd herzien en de ver volging niet beëindigd werd. Op een vraag, of Kalten- brunner bevel had gegeven tot het ontruimen van de concen tratiekampen voor aankomst van de geallieerden, dit in strijd met Himmlers orders, antwoordde Schellenberg be vestigend. Trouw aan Hitler De openbare aanklager heeft een groot aantal documenten in het geding gebracht, waar uit blijkt, dat de generaals en hooge officieren ais groep en voor het meerendeel ook iin- dividueel Hitier hebben ge steund en de door hem beoog de doelen begeerenswaardig hebben geacht. Dit viel o.m. op te maken uit verklaringen van de generaals von Brau- chitsch en Blaskowitz. ERFSTUKKEN VAN HOHENZOLLERN'S GEVONDEN. Officieren van de Britsche bestuurscommissie in Duitsch- land hebben de kroon, welke docr den ex-keizer gedragen zou zijn, en 15 snuifdoozen die aan Frederik den Grooten heb ben toebehoord, gevonden. Zij waren onder een kerk op het platteland bij Minden, N.-W.- Duitschland, ingemetseld. Eiit waren erfstukken van het ge- slacht-Hohenzollern. Volgens prins Cskar. den zoon van den laatsten keizer, was de kroon van de koningen van Pruisen en werd zij door de Hohenzol- lerns gebruikt, toen zij keizers were'en. Er was nooit een kei zerlijke kroon gemaakt, zeide hij. Eindelijk weer thuis! In IJmuiden arriveerde Donderdagmidag het ss.. „Alma- zora" met 1900 gerepatrieerden uit Indië aan boord. Talloozen stonden aan de sluis en op de kaden, om hen een hartelijk welkom toe te roepen op vader- landschen bodem, na zooveel Jaren van lijden en ontbering. Anefo-Raucamp-P. Joodsche strijdmacht in Europa De organisatie voor hulp en herstel voor de Vereenigde Volke ren (U. N. R. R. A.) heeft het aftreden geëischt van haar chef, generaal sir Frederick Morgan, in verband met door hem afge legde verklaringen o.a. over het Jodenvraagstuk in Europa. De organisatie erkent de groote verdiensten van den generaal. ik het zou moeten doen zeide Het ontslag van Morgan werd tezelfdertijd te Washington en Frankfort aangekondigd. De U.N.R.R.A. voegde aan de me- dedeeling toe, dat Morgan zon der daartoe gemachtigd te zijn over de Joden had gesproken en dat hij aldus een situatie ge schapen had die het cnmoge- liik maakte hem in zijn func ties te handhaven, ongeacht de juistheid zijner beweringen. U.N.R.R.A.-au'orietieten te Washin ;ton vei klaren dat de beslissing, te vragen om het ontslag van Gen. Morgan, den leider der U.N.R.R.A.-werk- zaamheden in Europa, genomen is door Luit-Gen. sir Hum phrey Gale, den persoonlijke vertegenwoordiger van den di recteur-generaal der U.N.R.R.A. Lehmann. Gen. Gale is leider van het Europeesche regionale kantoor van de U.N.R.R.A. Waarom zou ik?.... Morgan heeft de berichten, volgens welke hij zijn functie zou neerleggen, ontkend, al dus wordt uit Duitschland ge- Morgan. DUITSCHE GELEERDEN NAAR ENGELAND. Een Duitsch schip heeft gis teren de eerste groep Duitsche geleerden naar Engeland over gebracht. Zij mogen geen ver klaringen aan de pers geven en zij mogen slechts mededee- lincen doen aan personen in uniform. WEERBERICHT. Tot Zondagavond: Minder koud. Zwaar bewolkt. Plaatselijk cenige regen. Matige en aan de kust krachtige Zuid westelijke wind. Indonesië Gen.-Maj, L. H. van Qyen, O. B. S. O. (onderbevelhebber strijl- krachten Oost) in Nederl.-Indië, heeft meegedeeld, dat hij zijn ontslag heeft ingediend. Hij verklaarde het niet eens te zijn met de politiek van de Ned. Regeering, maar wel met die van Gen. Sir Philip Cliristi.on, den geallieerden opperbevelhebber op Java. Na een kort bezoek aan Batavia, zal Gen. Van Oyen, naar men verwacht, zich in Melbourne vestigen. Aanvallen rond Semarang afgeslagen Het officieele communiqué van gisteren meldt, dat het centrum der vijandelijke acti viteit te Semarang in weste lijke richting verplaatst is. Er zijn geen geallieerde verliezen te betreuren. Iedere aanval uit deze richting werd door on middellijk ingrijpen der geal lieerde troepen afgeslagen. Ba tavia, Buitenzorg en Bandoeng zijn over het algemeen rustig. voorzien. Na de capitulatie van Japan bleef de bezet ting van Indonesië door de geallieerden uit en Japan voltooide zijn maatregelen. mentcn. Zij willen allen een samenwerking op voet van gelijkwaardigheid. Achter de ze groep staat een groot deel der meer en middel die tot gevolg hadden de matig ontwikkelde Indonesiërs Op uitnoodiglng van oen Regeeriugscommissaris voor Voorlichting van het Dep. van Overzeesche gebiedsdee- len waren we Donderdag middag naar Amsterdam ge redere Dr. H. van Mook zou spreken in de aula van het Indisch Instituut en event, gestelde vragen beantwoor den. Van Mook schetste in zijn betoog de loop der gebeur tenissen en trachtte de sym pathie der aanwezigen te winnen voor zijn houding en die der Nederlandsche re geering. Veel nieuwe feiten kregen we niet te hooren, wel deed dr. van Mook een beroep op ons, die feiten in de juiste omlijsting te plaat sen. In de afgeloopen jaren is cr in het Verre Oosten een steeds sterker wordend na tionalisme gegroeid, terwijl bij onze geallieerde bond- genooten. evenals bij ons, een verandering is gekomen in de houding ten opzichte van de vroegere koloniën. Het streven naar vrijheid en zelfstandigheid heeft in ge heel de wereld sympathie gewekt. Maar men hield zeer weinig rekening met plaat selijke omstandigheden en historische groei. BQ verschillende Indone siërs en blijkens de pu blieke opinio ook bij onze bondgenooten, wantrouwt anen onze bedoelingen, zoo als ze uitgesproken zijn in de boodschap der Koningin. Door de bezetting van In dië door Japan en de me thoden der kempei werd het geheele binnenlandsche be stuur op Java ontwricht en vernield, terwijl de Japan- sche propaganda een groeien de haat tegen het Westen deed ontstaan. Het nationale gevoelen ont waakte bij eenvoudigen en ontwikkelden en werd gevoed door de overtuiging: dit mag ons nooit meer overko men. Dit gevoelen was niet gericht tegen Nederlana. Men wilde uitsluitend zijn lot in eigen handen nemen Dit nationale gevoelen kon door ons van buiten af niet beïnvloed worden. Eerst 111 1945 kóu Java vanuit de lucht van nieuws worden stichting van de republiek Indonesia. Er was na de Ja- pansche capitulatie een va cuum. Dit werd gevuld door de republiek Indonesia. Daa-- in was het nationale gevoe len belichaamd en werden ook de extremistische ele menten opgenomen, bestaan de uit gewapende jeugd groepen. Door alle gebeurtenissen heen ontdekten we steeds weer het nationale gevoelen, maar ook een sterk wantrou wen met een links georiën teerde extremistische vleu gel. Wij moeten het eens zien te worden met de con structieve elementen onder het Indonesische volk. waar toe het voor het grootste deel behoort. Er heerscht in Indonesië geen antl-Ne-'erlan-'sche stem ming. wel een anti-koloniale stemming. Tot slot gaf dr. Van Mook een overzicht van de huidi ge situatie. In een belang rijk deel der Buitengewesten heerscht een goede samen werking. Op Java is nog steeds een groote spanning. De onder leiding van Sjarir staande groep behoort tot de beste constructieve ele- en bijna het geheele naar rust en orde verlangende volk. Er zal vooral voor longe Nederlanders in Indonesië, naast de zich daar al be vindende landgenooten. veel goed werk te verrichten zijn. De Nederlandsche ener gie. durf en knapheid zal daarbij moeten samengaan niet de natuurlijke gaven der Indonesiërs. Van de gelegenheid tot het schriftelijk stellen van vra gen werd een overstelpend gebruik gemaakL Het viel ons op, hoe wei nig bezield 't betoog van dr. van Mook was. Bovendien ontbrak het aangeven der diepere beginselen, die het beleid jegens Indonesië moe ten leiden. Daarover gestelde vragen werden niet beant woord. Door gebrek aan tijd? Min of meer onvoldaan, tnaar toch onder den Indruk van de groote moeilijkhe den verlieten de talrijke vertegenwoordigers van 42 Jeugdvereenigingen en stu dentencorporaties, voor wie deze bijeenkomst was belegd,, het Indisch Instituut. Een convooi dat uit Bandoeng terugkeerde, kwam zonder on gelukken te Buitenzorg aan. Te Lopang in Oost-Java is een groep van ongeveer honderd Indonesiërs door Britsche ar tillerie beschoten. Meer dan ze ventig plunderaars ên men- schen. die zich in den verbo den tijd buiten hun huis be vonden, zijn gearresteerd. Ten Noorden van Soerabaja is een amunitieopslagplaats ontdekt waar naar schatting 150 ton lag opgetast. Te Pandang heb ben Britsche soldaten druk persen onklaar gemaakt, waar bankbiljetten gedrukt werden. Atjeh in den aanval Jappen moeten worden beschermd. Militaire eenheden, die kort geleden het grensgebied tus schen Atjeh en de Oostkust van Sumatra hebben bereikt moesten talrijke Indonesische aanvallen met zwaarden, ma chinegeweren en mortieren af slaan. Ze hebben het bevel gekregen het Japanscne gar nizoen te Pankalan Brandan te versterken, van waar de Japanners zullen worden ge- evacueerd. De Jaoansche gar nizoenen op de Westkust van Atjeh worden biina dagelijks door troepen Atjehers van dik wijls duizend man aangeval len. Hetzelfde is de garnizoe nen langs den spoorweg Koe- taradja-Besitang overkomen. De Japanners zijn maar al te blij dit deel van Sumatra te verlaten, ofschoon zij beseffen, dat zij een harden tijd op het eiland Rempang in de Riouw- archipel, waar zij zullen wor den geconcentreerd, voor den boeg hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1