H H De gruwelen der S.D. Amerika's positie in gevaar MINIMUM-EISCHEN VAN SJAHRIR BEKEND Voortzetting der besprekingen mogelijk langs drie lijnen Rtru mijn Tlo-ppie. -a VriJSafiT 4 Jan. 1946. Hoofdred.: Rector H. Sondaat. Directeur: G. van Elbur*. Bureaux: Papengracht 32. Iel Redactie 20015, Administratie 20826. Abonnementsprijzen: 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco per post 4.20. No. 163 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken BELAST MORGEN niet teveel want straks HEET HIJ VANDAAG Indonesië Tijdens geheime besprekingen, gehouden voor het vertrek van Dr. van Mook naar Nederland, hebben de Indonesische leiders aan hem de minimum-voorwaarden bekend gemaakt, die voor de Indonesiërs aanvaardbaar zijn. Als eerste voorwaarde geldt de erkenning van de huidige „regeering" onder Sjahrir als de de-facto-regeering. Zij ontmoetten geen tegen stand. Eenige wapens werden gevonden en 20 verdachten ge arresteerd. In Buitenzorg werden de po- litiebarakken aangevallen door Britsch-Indisehe troepen; 70 gevangen werden ontdekt, waaronder 1 Nederlandsche vrouw. Men gelooft, dat Pe- moeda's in een klein gedeelte van het Noorden van Bandoeng zijn binnengedrongen. Men bericht dat in Sema- rang brand is veroorzaakt door Indonesiërs. Er werd geen schade aangericht en er waren geen slachtoffers. Drie vlieg tuigen landden gisteren te Se- marang onder het vuren van twee Indonesische machinege weren. Nederlandsche militaire kringen waren onkundig. In verband met het bericht omtrent de opheffing van het militaire cordon rond Batavia verklaart men in Nederland sche militaire kringen, dat men van het voornemen daartoe niet op de hoogte is geweest. Nederlandsche gerechts hoven ingesteld. In het belang van het recht hesft de geallieerde opperbe velhebber besloten militaire hoven in te stellen. Het zullen Nederlandsche gerechtshoven zijn, omdat Ne- Indonesiërs gunstig t. o. v. contra-voorstellen Aldus meldt Noël Bückley, Reuters speciale correspondent Hieraan wordt toegevoegd, dat verdere Nederlandsche- Indonesische besprekingen langs drie mogeliike lijnen zou den kunnen worden voorgezet; 1) De erkening van de huidige „regeering", gevolgd door onderhandelingen over de speciale positie van Neder land in betrekking tot In donesië; Confederatie van Neder land en Indonesië; zelfbestuur voor Indone sië binnen het Nederland sche gemeenebest. De Indonesische leiders ver klaarden, dat zij bereid zijn elk voorstel, dat van Mook mee terug brengt, diepgaand te bestudeeren. 2) 3) Militair cordon rond Batavia door Britten opgeheven. Di voorlichtingsdienst van het Ned.-Indische leger maakt bekend, dat Indonesiërs giste ren te Meester Cornelis op een militaire auto hebben gescho ten. Zij waren gekleed in groe ne kiel en broek en waren ge wapend met sten-guns en ma chinegeweren. Een Europee- sche vrouw en een Ambonnee- sche soldaat werden gedood. Gisteravond werd de Neder landsche wacht te Meester Cornelis verdubbeld. Neder landsche troepen zuiverden de kampongs ten Oosten en ten Westen van het gebied, dat door hei} bezet was, gedurende welke actie verscheidene bran den uitbraken. Deze werden gébluscht door een Indonesi sche brandweer. De militaire omsingeling van de stad werd gisteren opgehe ven. Luchtlandingstroepen on derzochten twee kampen in de Tanah Abang wijk Batavia). Met het s.s. „Mecklenburg" arriveerde <e Rotterdam een aantal gerepatrieerde krijgsgevangenen uit Japansche gevangenkampen. Na jaren van ontbering en ellende zetten de mannen weer voet op vaderlandschen bodem. H. v. Langelaar-P. GELUKWENSCHEN AAN KARDINAAL DE JONG. De Gedeputeerde Staten van Utrecht kwamen gisteren bij Z. Em. Kardinaal de Jong, Aartsbisschop van Utrecht, hun gelukwenschen aanbieden, waarbij de commissaris der koningin, die nog niet van zijn ziekte is hersteld, vervangen werd door den heer B. J. J. Wijkamp. RADIO-TOESPRAAK H.M. DE KONINGIN H. M. de Koningin zal op Zondag 6 Januari a.s. om 20 uur over de beide radio zenders van Hilversum het woord richten tot die land- genooten, die sedert de be vrijding van Nederland uit gevangenissen en concen tratiekampen naar het va derland terugkeerden. derland in Ned. Oost-Indië souverein is. Daarom kan geen Britsch gerechtshof wettig in gesteld worden om overtredin gen, welke thans berecht zul len worden, te behandelen. Protest tegen repressailles te Padang. Volgens een bericht van het republikeinsohe nieuwsagent schap Antara heeft het repu blikeinsche bestuur op Suma tra tot de centrale regeering te Batavia een verzoek gericht tot he indienen van „een scherp protest bij den gealli eerden opperbevelhebber van Ned.-Indië tegen de repressail les te Padang" welke daar na den moord op een Britsch en majoor en een Roode Kruis werkster genomen zijn. Een te- rche ministerie van voorlichting ministerie van voorlichting van den gouverneur van Su matra ontvangen heeft, meldt, dat meer dan 200 huizen wa ren afgebrand na de beschie tingen in dit gebied. Truman valt het Amerik. Congres aan Ook In Frankrijk ziin ze nog niet allen teruggeko men. die werden wegge voerd naar een concen tratiekamp of in krijgsge vangenschap Monique is vijf jaar oud. Ze was nog heel klein toen Vader wegging. Ze heeft hem niet gekend. Maar nu weet ze dat Pap pie gevangen is genomen en terug kan komen. En ze wacht en ze vraagt. iederen dag op nieuw aan iedere soldaat; Ben iii mijn pappie? Op een ochtend dat ze met Moeder uit zal gaan, wordt er gebeld. De klei ne Monique doet zelf open en ze"t natuurlijk tegen den soldaat: „C'est peut-être toi. mon père?" Ben iii mijn pappie?" En warempel, hij was het! Het proces te Neurenberg Otto Ohlendorf werd gisteren gehoord. Hij is thans 38 jaar oud en heeft reeds de volgende functies bekleed in het Nazi-appa raat Gen. Maj. van Politie, Chef v. d. Veiligheidsdienst op Himmlers hoofdkwartier en Chef van den S.D. in Duitschland. Hij stond toen onder leiding van Ernst Kaltenbrunner. Massamoord op aandrang van het leger Goering fixeerde Ohlendorf I groepen, welke enkele weken voortdurend. Deze maakte een I voor den aanvang van de cam- Pres. Truman heeft in een radiorede het Amerikaansche con gres aangevallen egens de vertraging in de overschakeling der economie naar volledige productie en volledige werkgele genheid in vredestijd. Truman zwaaide het congres lof toe voor hetgeen het gedaan heeft ten aanzien van de internationale aangelegenheden, maar hij kon hetzelfde niet zeggen ten aan zien van de binnenlandsche vraagstukken, MAATREGELEN TEGEN INFLATIE! Truman definieerde de voor naamste binnenlandsche doel stellingen als volgt. 1) Zoo spoedig mogelijke om zetting van de oorlogs naar de vredeseconomie. 2) Tijdens de overschakeling de loonen en koopkracht op een zoo hoog mogelijk peil houden. Binnenlansche moeilijk heden verzwakken den kracht van den „leider onder de volkeren der wereld" ven gaan. Opheffing conflicten. der arbeids- nuwachti^en indruk. Ohlen dorf identificeerde de perso nen, welke voor kwamen op den „stamboom van de Ge stapo en d# S.D. aan den wand van de rechtzaal. HU zeide. over de samenstelling daarvan het toezicht te hebben gehou den. Hitier en Himm'er namen de verantwoordelijkheid. Hij gaf toe, dat onder zijn leiding negentigduizend Joden in Rusland waren uitgeroeid, zoowel mannen als vrouwen en kinderen .Tot 1942 werden de ongelukkigen bij massa's in anti-tankgrachten en dergelij ke overhoop geschoten. Op be vel van Himmler werden later vrouwen en kinderen bii vijf- tiei a vijfentwintig tegelijk in gaswagens omgebracht. Volgens Ohlendorff was bij verschillende gelegenheden door de legeraujoriteiten op bespoediging van de uitroeiing aangedrongen, in verband met het tekort aan huisvesting en voedsel. Ohlendorff deed verder verklaringen over de mobiele pagne tegen Strwjet-Rusland aan alle legers in het Oosten werden toegevoegd, en welke de uitroeiing van Joden en communistische functionaris sen tot taak hadden. Hij zelf was leider geweest van een groep in de Zuidelijke Oekraï ne op de Krim. Bij een bespre king met Himmler had de7e gezegd, dat degenen, die de uitroeiing uitvoerde, zoowel leiders als manschappen, geen persoonlijke v erantwoorde- liikheid di-oegen: die berustte alleen bij Himmler en den „Fuehrer". oorlogsche binnenlandsche pro blemen zijn even ernstig en in 3) Beletten dat de prijzen der vele opzichten even moeilijk levensbehoeften naar bo- a^s onze internationale. Tenzij wij spoedig kunnen voorzien in de behoefte aan volledige productie en werk gelegenheid in Amerika, zullen wij ernstige gevolgen onder oogen moeten zen. Deze zullen ernstig zijn niet slechts om wat zii beteekenen voor het Ame rikaansche volk als zoodanig, maar ook om hetgeen zij be teekenen voor onze positie als leider onder jle volkeren der wereld". „GEEF ONS BROOD EN WERK. Duizenden werkloozen heb ben in de straten van Florence betoogingen gehouden, schreeu wend:: „Geef ons brood en werk". Zij drongen restau rants binnen en brachten het verkeer in de war, door de trams tegen te houden. Men schat, dat er minstens' 16.000 werkioozen in de stad zijn en wel zonder eenig middei van bestaan. Onmiddellijk na de overga ve van Japan hebben vertegen woordigers van het congres, de industrie, de arbeiders en de boerenorganisaties Truman de verzekering gegeven, dat zij gedurende de omzetting zou den samenwerken. „Ik betreur het te moeten zeggen", aldus Truman, „dat deze beloften niet gehouden zijn". Truman wees op de enorme schade, die door de arbeids conflicten wordt veroorzaakt. „Arbeiders teeren op hun ge spaarde gelden. Ge hebt gezien, dat Gen. Motors heeft gewei gerd samen te werken. Zij kan slechts gedwongen samen te werken, wanneer een wet wordt aangenomen, waarbij strafbedreiging ter beschikking wordt gesteld. Hij geloofde, dat het programma van de „factfinding board" de eenige oplossing was, en hij deed een beroep op het congres den „board" wetgevende bevoegd heid te verleenen. Het jaar der beslissing. Truman zeide, dat de voed sel- en kleeding productie in 1946 gunstige vooruitzichten boden, maar hij voegde er aan toe, dat het behuizingsprobleem het moeilijkste was. Hij noemde 1946 „het jaar der beslissing voor Amerika" en zeide: „Dit jaar zullen wij een beslissing moeten nemen, die zal bepalen of wij al dan niet die groote toekomst hier zullen bereiken, waarvoor wij gevochteu hebben". „Onze na- HARDNEKKIG IN BOOSHEID. DE Het gilde der gifhandelaren beschikt over een gevarieerd program van overtredingsmo gelijkheden. De vasthoudend heid, waarmede sommigen steeds weer probeeren de be staande voorschriften te ont duiken, plaatst de controlee- rende ambtenaren voortdurend voor nieuwe verrassingen. Zoo werd een Rotterdamsche gros sier in groenten en fruit gever baliseerd: eenmaal wegens prijsopdrijving, daarna wegens koopen buiten de veiling. Van deze partij, kon nog 540 k.g fruit worden achterhaald. En kele dagen later werd hij be keurd wegens het niet aanmel den bij het plaatselijk verdeel- linsskantoor van een hoeveel heid van ruim 14.000 kg. groen ten en fruit. WEERBERICHT, tot Zaterdagavond: Geen vorst van beteekenis meer. Zwaar bewolkt of geheel bedekt met kans op eenige re-- gen. Aan de kust tot krachtig toenemende Zuid-Westelijke wind.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1