ac Nieuwe kolenbonnen Aanval op Semarang te verwachten Kaltenbrunner machtiger dan Himmler Martin Bormann is dood Terreur woedt voort Proces Neurenberg hervat voor 5e en 6e periode „Duitsche Trouw" Hoofdred.: Rector H. Sondaal. Directeur: G. van Elbarg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Redactie 20015. Administratie 20S26. Abonnementsprijzen: 0.26 per week. 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco per post 4.20. No. 162 EEN ZWAAR HART wordt vaak veroorzaakt door een LICHTE BEURS! Donderdag 3 Jan. 1946. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Indonesië Er zijn berichten binnengekomen, weike er op wijzen dat de Indonesiërs voorbereidingen treffen voor .en mogelijken aan val op Semarang in de eerstvolgende dagen. Gemeld wordt, dat de Indonesiërs bezig zijn de dorpen ten Oosten van Sema rang te zuiveren van vrouwen en kinderc De Chineezen be vestigen, dat Indonesische versterkingen rit bet Zuiden zijn aangekomen. Schijnbaar vriendschappelijk gezinde Indonesiërs zijn de punjabwachters te Kebon Sla- da bij Buitenzorg genaderd en hebben granaten in hun stel lingen geworpen. Vervolgens hebben ze zich onder dekking van automatische wapens te ruggetrokken. De Britsche troepen leden geen verliezen. Uit Buitenzorg komt het ver ontrustende nieuws, dat de ex tremisten actiever zijn en van plan zijn tusschenbeide te ko men bii de Britsche troepen verplaatsingen ten Westen en Zuidwesten van de stad. Een detachement, dat de brug be waakt waarover de pijp van de waterleiding naar Batavia voert, werd beschoten, terwijl het hoofdkwartier van de bri gadiers door verdekt opgestel de scherpschutters, onder vuur werd genomen. Gisteren is een convooi zon der incidenten te Buitenzorg aangekomen. Te Bandoeng du ren de schietpartijen en de aanvallen in het Noordelijk deel der stad voort. Op den 31sten December werd uit een sanatorium op twee Britsche officieren ^geschoten, waardoor een van hen werd gedood. Te Bo.eah Batoe hebben Indone siërs op de Japanners gescho ten. Het officieele Britsche com muniqué van gisteren meldt, steunt godsdienstig leven in Japan Het hoofdkwartier van Gen. Mac Arthur heeft bekend ge maakt, dat het hoofdkwartier het godsdienstig leven in Japan zal bevorderen. De Japansche regeering hc'eft opdraait ont vangen de fondsen van de Ka tholieke missie te Hirosjima en dat op 31 December tijdens de]van de Jezuiete:.-universiteit zuiveringsoperaties van de te Tokio te deblokkeeren. Een kampongs te Batavia 98 ver- Amerikaansche aalmoezenier dachten zijn gearresteerd en heeft een plechtige Mis gecele- naar de gevangenis op Glodok breerd bij het reusachtige stee- te Batavia zijn overgebracht ]nen kruis, opgericht te Jama- om te worden ondervraagd. I goesji, in het zuiden van Hon- Voorts wordt bericht, dat joe, ter herinnering aan de met bunkerverdediging. Deze gevechten brachten 1 machine geweer, 10 geweren en 10 handgranaten op voor de ge allieerde soldaten, waarvan 1 Britsch-Indiër gewond werd. Ned. Mariniers te Batavia. Op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag is 1 bataljon (800 man) van de Nederland- sche mariniers, die zich aan boord van de „Noordam" be vinden aan wal gegaan. Dit bataljon verricht nu diensten in de wijk Polonia. Op order van .den geallieerden comman dant zullen de andere mari niers niet van boord gaan. De „Noordam" vertrekt weer spoe dig uit Tandjong Priok. Dit beteekent, dat de in Ame rika goirainde Nederlandsche brigade mariniers gesplitst is. Andere schepen ,die de rest van de mariniersbrigade ver voeren, zullen geen koers naar Java zetten. Tegal, 100 K.m. ten Westen van Semarang, in staat van wette loosheid verkeert. Een T.K.R.- patrouille stelde een onderzoek in en deed daarna een landing vanuit zee, met het resultaat, dat zij volkomen controle over de stad kregen zonder bloed vergieten of tegenstand. In Tjumpak (ten Zuidoos ten van Semarang) ontmoette een patrouille van de 49ste brigade Indonesische extremis ten. die georganiseerd streden aankomst van St. Franciscus Xaverius in 1549. HOOFD-AALMOEZENIER KATH. VERKENNERS. Naar wij vernemen is door het episcopaat benoemd tot hoofd-aalmoezenier van de Ka tholieke verkenners in Neder land Rector A. Verhoeven te Eindhoven, en vroeger Hoofd aalmoezenier van de Katholie ke verkenners te Nijmegen. De plechtiKe Bisschopswijding van Mgr. los. Baelen. den nieuwen coadjutor van Mgr. Hopmans te Breda. De hooge wil deling verlaat tusschen de twee assis tent-bisschoppen Mgr. dr. J. H. G. Lemraens en Mg» J. P. Huibers de kathedrale kerk. het Zuiden-P. Na het Kerstreces van twaalf dagen is gisteren het proces te gen de twee-en-twintig vooraanstaande Duitsche oorlogsmisda digers te Neurenberg hervat. Kolonel Stor Amerikaansch aanklager, ging voort met het overleggen van de bewijsstukken tegen de S.S. en daarna tegen de Gestapo en de S.D. Hij legde hierbij den nadruk op de door Kaltenbrunner als leidende fi guur in de Gestapo gespeelde rol. Vernietiging van concentratiekampen In het tijdvak van 4 tot en met 19 Januari a.s. dienen de bezitters van een bonkaart T 509 en T 505 de daarop voor komende bonnen 47 en 48, bij hun leverancier in te leveren, op elk waarvan zoo spoedig mogelijk één eenheid voorra dige brandstof zal worden geleverd. De klantenbinding blijft gehandhaafd, zoodat het niet is toegestaan van brandstoffenhandelaar te veranderen. Aan gezien de voorraden bij de brandstoffenhandelaars gering zijn, en bovendien nog niet iedereen op de bonnen 45 en 46 is bevoorraad, zal prompte levering op de thans aange wezen bonnen 47 en 48 in het algemeen niet mogelijk zijn. Er is reeds eerder op gewezen, dat aan verzoeken om le vering van gewilde soorten, zooals anthraciet, eierkolen, parelcokes en dergelijke, niet altijd gevolg zal kunnen worden gegeven, omdat groote hoeveelheden andere soor ten voor huisbranddoeleinden moeten worden ingezet, ten einde het in het vooruitzicht gestelde rantsoen te kunnen verstrekken. Kaltenbrunner, die aan bloed uitstorting in de hersenen lijdt, was niet in de beklaagden bank aanwezig. Hij zou op het laatst zelfs machtiger zijn geweest dan Himmler. Bertus Gerdes, die verschillende functies heeft be kleed gedurende den oorlog en tenslotte algemeen leider van de S.S. in Beieren werd, deelde mee, dat Kaltenbrunner onn. de vernietiging van de concen tratiekampen op het oog had, toen de toestand voor het Duit sche leger hopeloos was ge worden. Kaltenbrunner heeft bommen en vergif willen toe passen. „MAAK IEDEREN TOMMï AF". Onder de gisteren te berde gebrachte bewijsstukken was een van Hitier afkomstige or der, waarin bevolen werd, dat alle manschappen van even- tueele Britsche overval-com- mando's, welke in Europa of Afrika in de macht van Duit sche troepen zouden vallen, af gemaakt moesten worden, ook al waren zij klaarblijkelijk sol daten in uniform. Of zulke manschappen aan land waren gekomen uit schepen, vlieg tuigen of per parachute mocht ten aanzien van de uitvoering van deze order geen verschil maken. Zelfs wanneer zij zich zouden willen overgeven, mocht in principe niet van de ze order worden afgeweken. Een ander document onthulde de gradueel verhevigde folte ringen. welke oo gevangenen, die geen verklaringen wilden afleggen, moesten weiden toe- geoast. Niet al te bescheiden P) E Ned. Volksbeweging, de S.D.A.P., de Christ. Dem.- Unie, de Vrijz. Dem.-Bond en sommigen van de Christofoor- groep willen samen een roode Partij van den Arbeid oprich ten. Dat wordt dus een S.D. A.P. met aanhang. De Ned. Volksbeweging, als beweging een snel tanende be weging, haakt zich hier als po litieke partij vast-- aan de S.D.- A.P., wat sommigen harer le den zint en anderen niet. In de oudejaarsbrieenkomst van de Amsterdamsche federa tie der S.D.A.P. zeide de voor zitter van de Sociaal-democra tische Tweede Kamerfractie j Jhr. Mr. M. v. d. Goes van 1 Naters: „Niets kan de vorming van deze partij, die veel over eenkomst zal vertoonen met de SJD.A.P. meer tegenhou den. De eisch, dat wij van onze rooden vlaggen en lie deren afstand zullen moeten doen, zal niet worden ge steld". Wij zijn blij niet te behoor en tot de leden van Christofoor- groep, die achter het roode vendel moeten loopen en de Internationale moeten zingen. De Partij van den Arbeid zal veel overeenkomst vertoonen met de S.D.A.P. Zoo is het in derdaad. Het is dan ook geen nieuwe partij, maar een SD.- A.P. uitgebreid met politiek dakloözen en met een paar partijtjes, te klein om een eigen viool in het politiek con cert te doen hooren. De S.D. A.P. heeft zich over hen ont fermd. Voor de rest valt af te wachten wat er van de heele j „fusie" in de praktijk terecht komt. Wanneer wij de Goes van Naters die nieuwe partij hoo ren aankondigen als: „den in teressantste politieke gebeur tenis in ons land sedert 1813" dan moeten wü toch even glimlachen bij zooveel over schatting van den tegenwoor- digen tijd. Het einde van Hitler's adjudant Martin Bormann, die het onderwerp is geweest van de groot ste „menschenjacht" der geallieerden, is dood. De contra-spion- nagedienst van het Engelsche leger heeft gisteren bekend ge maakt, dat zijn hoofd werd afgerukt, toen hij trcehtte te ont snappen uit de bunker onder de Rijkskanselarij, waarin Hitier en eenige andere leidende figuren verbleven. De tank, waarin hij zich bevond, vloog in de lucht. INSTORTEND HUIS BEDELFT H.EELE FAMILIE. De storm van vorige week heeft ook in Den Bosch en om geving huis gehouden. Ver scheidene daken en huizen heb ben het moeten ontgelden. Een chauffeur, die tegen een muur tje stond te schuilen, werd ge troffen toen dit muurtje om woei. Hij geraakte onder het puin en werd daar dood van daan gehaald. Op de Nieuwe Ve arkt stortte een huis in en bedolf de geheele familie, bestaande uit vijf personen. Een der bewoners werd ge- dcod, de anderen werden ge wond. Engelsche autoriteiten heb ben getuigenverklaringen be studeerd, afgelegd door twee getuigen, die onafhankelijk van elkaar een relaas hebben verteld, dat in alle onderdeelen klopt .De identiteit van deze getuigen heeft men niet be kend gemaakt, doch zij wor den gevangen gehouden, of- schodn niet door de Westelijke geallieerden. Het is zeer waar schijnlijk, dat deze beide ge tuigen behoorden tot het laat ste convooi dat de kanselarij verliet. De dertig personen die bij Hitler in de bunker waren, hadden een plechtige eed ge zworen den dood te zoeken -aan 's Fuehrers zijde, doch zoodra de lijken van Hitier en Braun verbrand waren, hebben zij getracht uit de kanselarij ach ter tanks te ontkomen. Het feit, dat ook Bormann bij de „zelfmoordgroep" in de Rijkskanselarij was, werd het eerst onthuld door Hanna Reitsch, de aviatrice die het laatste vliegtuig uit Berlijn vloog. Men verwacht dat het onderzoek in de zaak Bormann binnen enkele dagen gesloten zal worden. Dit beteekent het slot van het onderzoek naar het einde van de heerschers van Duitschland onder het hakenkruis. BONNENLIJST Elk der volgende bonnen geeft recht op hef koopen van: Bonkaarten KA, KB. KC 601: 542 543 200 gr. bloem 544 400 gr. suiker 545 50 gr. thee 546 125 gr. boter 547 200 gr. margarine 548 100 gr. vet 549 100 gr. kaas Bonkaarten KD, KE 601: 637 638 200 gr. bloem 639 E 51 250 gr. rijst 640 500 gr. suiker 641 250 gr. boter 642 125 gr. margarine 643 100 gram kaas Tabaltskaarien enz: V 07 100 gr. versnaperingen T 07 2 rants, tabakartikelen z X07 tabak en versnaperingen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1