u H De laatste uren van den „Führer" /erkeersbrug Moerdijk geopend Wie teveel spreekt, niet luisteren! Waterstaat won de wedloop" HAD HITLER EEN ZOON? Afschuwelijke misdaad te Tesing Tinggi :nsdag 2 Januari 1946 No. 16! HET WEER it Donderdagavond lige vorst des nachts rdag lichte vorst, latselij'k langzaam rdrijvende wolken eden. Droog weer. Oostelijke wind. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken fiooidreducttrenRector H. L. J. M. Sondaal ea Mr. Dr. C. C. A. van Huren; Redacteuren: Prol. Dr. W. Aiselbergs (Anton van Duinkcrin) en Joop Siebelt; Directeur: C. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracbt 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonncmatsprijzea: 10.26 p er week, 11.10 per maand 13.20 per kwartaal, franco per post 14.20 doet anderen zwijgen, EEN SCHAKEL TUSSCHEN )RD EN ZUID HERSTELD het intreden van den winter met de iele gevaren voor ;en van ijsgang en andere obstakels, i met vereende iten de verbinding over het Hollandse Diep weer tot I gebracht. Een saluut aan al diegenen, rbeiders, Spoor- n (die twee bruggen leenden), en Englschen (die met noodbruggen bijsprongen) die medeliielpn om den wed- te winnen, i den laatsten dag van het 1945 is de verkeersbrug het Hollandsch Diep bij dijk opengesteld. t was een koude, mistige ddag en ©ogenschijnlijk er niets bijzonders aan de Er hingen enkele vlagge- maar het pontveer voer heen en weer en een lan- j auto's was nog even ge- ig als altijd, «streeks drie uur arriveer- f, Harmsen voor de een- ige plechtigheid, die slechts ind uit het hijschen van de :rlandsche vlag aan de dzijde van de brug. Een en- sleepbootje. dat onder de doorvoer, liet luide zijn e hooren. Ook de claxons de auto's maakten het ige lawaai en daarmede zich een voor den weder- uw van ons land wel zeer ïgrijk feit voltrokken, t herstel van de spoorbrug het Hollandsch Diep zal i met alle kracht ter hand ien genomen. Men hoopt Bede in Juni gereed te ko- Voorloopig lasschen de rwegen over de geopende eersbrug een autobusdienst lusschen Zwündrecht en Zwaluwe. waardoor dus het treinverkeer tusschen d en Zuid aanmerkelijk Porden versneld. i het bureau van „De ht" liggen lijsten ter inza- let namen van passagiers het M.S. „Oranje" en de uw Amsterdam". Vredesverdrag No. I ENGELAflD - SIAM Te Singapori is als eerste vredesverdrag i* den tweeden wereldoorlog, hé verdrag tus- schen Siam en ct regeeringen van Indië en het Ver. Konink rijk geteekend. De laatste maar niet onbelangrijkste gebeurtenis in de ^bouwwerkzaamheden in ons land vormde de opening van Moerdijkbrug op 31 Dpc. 1.1. De piecn- tigheid werd verricht door den directeur-generaal van Rnkswaterstaat, den heer I. W. H. Harmsen. Na afloop maakten alle aanwezigen per auto een rit over de nieuwe brug. Anefo-Haren Noman-P. De Tsjechoslowaakiche politie in Bohemen heeft een twaalf jarigen jongen gearesteerd, die misschien de zoon van Hitler is. De beschrijving van den jongen komt overeen met die van den jongen, wiens foto h Tergensee is gevonden. Men heeft valsc.ho identiteitspapieren o) den jongen gevonden, wiens aangenomen naam Frederick Schiltz is. Hij is twee maanden geleden van Berlijn naar Boheme» gekomen. Men meldt, dat hij een treffen de gelijkenis met Hitier vertoont. ITSCHLAND wenscht EN DEMOCRATIE... zegt Wilhelm i voormalige Duitsche oonprins bevindt zich het oogenblik onder n soort huisarrest in het de kasteel der Hohen- llerns te Sigmaringen, j staat onder toezicht n de Fransche militaire toriteiten. De thans ee en zestigjarige Wil- ira liet zich over Hitier volgt uit: i het begin had ik groot ftrouwen in Hitler, die, <als ik meende, was jrbeschikt om de groot- d van het Duitsche rijk herstellen. Hitier bracht ■i in Potsdam een be ek en behandelde mij -t veel respect. Later mwel leek hjj jaloersch mijn populariteit", een vraag of hij een •stel der Duitsche mo- chie verwachtte, zei de >rmalige Kroonprins: aarom niet? Duitsch- •id wenscht in geen en- c opzicht democratie". Men heeft Heinrich Hoffmann Hitler's fotograaf, hierover on dervraagd, en deze heeft ver klaard, dat hij van meening is, dat de twaalfjarige jongen van de foto, een zoon van Bormann is. Hoffmann heeft voorts ruog verklaard, dat hij zeker weet, dat Eva Braun, die door hem met Hitler in kennis werd ge bracht, geen eigen kinderen had. hoewel zij veel van kinde ren hield en dikwijls met de kinderen van Bormann werd gefotografeerd. De vrouw van Bormann is het laatst gezien in Obersalzburg, toen zij enkele kinderen hij zich had. Dönitz wilde geen „smerige Nazi's!" Men heeft de gang van zaken tijdens de laatste uren van Hit- Ier nu vrij nauwkeurig kunnen vaststellen. Op den avond van den 28en April kwam Hitier tot de conclusie, dat het einde in zicht was en dat er voor het be legerde Berlijn geen hulp meer mogelijk was. Op 29 April, om 2 of 3 uur 's nachts trad hij in het huwelijk met Eva Braun. om vier uur 's nachts dicteerde hij zijn testament. Om 10 uur trof Hitier maatregelen om de verzending der documenten te waarborgen: een boodschapper ging naar admiraal Doenitz, een tweede naar veldmaar schalk Schoerner. een derde stel documenten bleef in reser ve achter. De boodschappers hebben hun doel niet bereikt en vertrokken naar huis. Inmiddels had Dönitz een telegram ont vangen van Bormann, waarin deze hem mededeelde, dat Hit ier Dönitz tot zijn opvolger had benoemd. Op 1 Mei tele grafeerden Goebbels en Bor mann aan Dönitz, dat Hitier dood was en de „regeering" van Dönitz door Hitler was benoemd Naar men gelooft weigerde Dönitz om „smerige Nazi's in zijn kabinet op te nemen. Onrustige Jaarwisseling te Batavia De eerste dag van het jaar is te Batavia zeer rustig geweest behoudens eenige excessen bij de Nieuwjaarsviering. Bij het vele vuren in de lacht op het moment der jaarswisseling is door een verdwaalde kogel een Britsche soldaat om het leven gekomen. In de Chineesche wijken, maar ook wel uit an dere stadsdeelen, worden klach ten naar voren gebracht tegen de manier van optreden der parachutisten, die b.v. een be kend Chineesch eethuis over vielen en er met 16.000 Japan- sche guldens vandoor gingen. Krachtens bevel van den geallieerden militairen bevel hebber in Batavia, is het dra gen van vuurwapens van nu af verboden. Bekendmakingen in het Engelsch, Nederlandsch en Maleisch zijn in Batavia aangeplakt, waarin wordt me degedeeld, dat degenen, die dit bevel overtreden, gearresteerd en zwaar gestraft zullen wor den. Deensch zendeling vermoord Heethoofdige „Pemoeda's" hebben op Sumatra een nieu wen gruwelijken moord op hun geweten. Dezer dagen is de Evangelist Egon Ostrom in Tesing Tinggi, een plaats op 70 K.m. van Medan gelegen door Indonesiërs om het leven ge bracht. De heer Ostrom was met vijf gewapende Japanners voor zijn bescherming naar Tesing gereisd, met een vrij geleide van den nationalisti- schen „gouverneur" van Su matra. De Japanners zijn even eens vermoord. Een sterke Japamche troe penmacht heeft in Tesing Tinggi onmiddellijk uitgebrei de represaille-maatregelen ge nomen, waarbij veertig Indo nesiërs in het openbaar wer den geëxecuteerd. De Britsche autoriteiten heb ben van den „gouverneur" van Sumatra de uitlevering ge- ëischt van degenen in Tesing Tinggi, die voor dezen misdaad verantwoordelijk zijn. Wijlen de heer Ostrom heeft nog kort geleden in Medan een herdenkingsdienst geleid, gei- wijd aan de nagedachtenis van de Nederlandsche en Zwitser- sche slachtoffers van het moorddrama te Siantar, waar voor eveneens lieden die zich „nationalisten" noemden, ver antwoordelijk waren. Adm. Helfrich naar Nederland Volgens een verklaring van de Nederlandsche marinevoor lichtingsdienst te Batavia, zal Luit.-Adm. Helfrich naar Den Haag terugkeeren om zich ge heel te kunnen wijden aan de functie van commandant van de marinestrijdkrachten. Hij zal echter Batavia niet verla ten eer hij de reorganisatie heeft voleindigd die noodig is geworden door het besluit dat de functie van bevelhebber van alle Nederlandsche strijdkrach ten in het Oosten zal komen te vervallen, daar de tegenwoor dige eenheid in het Nederland sche militaire commando op zal houden te bestaan. Activiteit op West-Java. Een verklaring van de R.A.F. meldt, dat door Thunderbolt- piloten, die boven een spoor wegkruispunt op den weg naar Bandoeng hebben gecirkeld, een massameeting in Tjikam- pek is waargenomen van onge veer 2000 menschen, die zich op het stationsplein hadden verzameld. Voor zoover de R.A.F.-waarnemers vanuit de lucht konden zien, bestond de meeting uitsluitend uit burgers en er was geen aanwijzing voor de aanwezigheid van gewapen de mannen te bespeuren. Ook werd een betrekkelijk groote concentratie van treinvervoer opgemerkt. - Volgens het blad „Libera Stampa" zou de Oostenrijksclie regeering, ver langend de diplomatieke betrekkingen met den Heiligen Stoel te herstellen, van plan zijn ex-kanselier Schuschnigg tot gezant voor het Vaticaan te benoe men. De bevolking van de Duitsche pro vincie Hannover heeft bevel gekregen een blijvend gedenkteeken voor de slachtoffers van Belsen op te richten. De terugkeer van een N. S. B.-er De rechter straft,, niet wij. Q NS kwam het geval ter oore van een voor waardelijk buiten vervol ging gestelde N.S.B.-er. dat is dus van een N.S.B.-er die zich gedurende een aantal jaren aan een bepaald toezicht moet onderwerpen, wiens terugkeer in zijn buurt tot een hel werd gemaakt, zoodat de man er in allen ernst aan dacht zich maar weer voor interneering te melden. De man is iemand met ge ringe capaciteiten, die blij moest zijn geweest met een rustige, eenvoudige betrekking van ondergeschikten aard. Hij maakte geen promotie en ver bitterd is hij vóór jaren lid geworden van de N.S.B. Hij betaalde aanvankelijk wel, doch in latere jaren geen con tributie in de hoop dat zijn lidmaatschap op die manier zou doodbloeden. Actief heeft hij voor de beweging nimmer iets gepresteerd. Zijn straf be staat uit: le interneering gedurende 7 maanden; 2e. de angsten doorgestaan al naar gelang de Duitschers op alle fronten „zegevierden"; 3e, het leed en de schande over zijn gezin gebracht; 4e. de moeilijkheden en de zorg bij de terugkeer in de maatschappij, waarin hii zon der bron van inkomsten staat; 5e het onder toezicht staan gedurende een bepaald aantal jaren, waarbij hij aan bepaal de voorwaarden heeft te vol doen. Wij kunnen over dit geval denken zooals wij willen, maar zij die recht moeten spreken hebben recht gesproken. Het oordeel is niet aan ons. Waar wij voor hebben te zorgen is, dat aan de uitgesproken straf geen nieuwe straf wordt toege voegd. Daartoe missen wij het recht. Wij hebben het al meerma len geschreven. Ons bezwaar tegen de berechting der poli tieke delinquenten is van drieëerlei aard: le. de zware gevallen wor den niet snel genoeg berecht en niet zwaar genoeg gestraft; 2e. de lichte gevallen wor den niet in voldoende mate (voorwaardelijk) in vrijheid gesteld, ofschoon de eerlijk heid gebied te zeggen, dat thans alleen in Zuid-Holland 45 menschen niets anders doen dan dag in dag uit te onder zoeken wie al dan niet voor waardelijk uit de kampen kun nen worden ontslagen; 3e. de onbevredigende toe standen in de kampen zelf, waar de tucht te wensehen laat en de legering soms on voldoende is. De actie voor de lichte ge vallen mag er niet toe leiden dat de zware jongens hun ge rechte straf ontgaan. Ook is het onze meening dat de Ka mer wat licht heeft gedacht over het feit dat de Minister van Justitie bij zijn optreden nu eenmaal een 90.000 geïnter neerden in onvoldoende uitge ruste kampen met onvoldoend geschoold personeel aantrof. Vergeten mag ook niet worden dat de lichte gevallen niet van de gezichten kunnen worden afgelezen, maar dat een onder zoek naar de lichte gevallen zich uitstrekt over een onder zoek over honderdduizend en zooveel dossiers. (Vervolg oo pag. 3).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1