Bevredigende resultaten bereikt Toenemende spanning Onkunde Aanbod van zelfbestuur aan Indonesiërs BYRNES WACHT „WARMEN" ONTVANGST Het kind H op Sumatra's Oostkust Zaterdag 29 December 1945 No. 159 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Zondagavond: Wisselend bewolkt. Buien. Weinig verande ring in temperatuur. Aan de kust aanvanke lijk tijdelijk krachtige, overigens matige tot zwakke wind uit Noor delijke richtingen. BlltCHT Hoofdredacteurens Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A, van HarenRedacteurenProl. Dr. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop diebelt; Directeur: C. G. v. Elburg. Bureaus: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 2082^ Abonnementsprijzen: f0.26 per week, f 1.10 per maand f3.20 per kwartaal. Franco per post f4.20 bekennen is voorzichtiger dan wijsheid tentoonspreiden Conferentie te Londen 1~~1 OEWEL men aanvankelijk verwachtte, dat de besprekingen tusschen de Nederlandsche Regeering en de Engelsche Regeering over den toestand in Indië en de te volgen gedragslijn twee da gen zouden duren, is reeds gisterenavond om 17.30 uur Brit- schen tijd een communiqué uitgegeven, waarin de resultaten van de Engelsch-Nederlandsche besprekingen over den toestand in Indië zijn neergelegd. Uit de vlotheid, waarmede de bespre kingen gevoerd zijn, concludeeren welingelichte kringen, dat er ten aanzien van het te voeren beleid in Ned. Indië geen princi- pieele verschilpunten tusschen de beide regeeringen zouden bestaan. Veiligheid, dringende noodzaak In den loop van deze bespre kingen, die een bevredigend resultaat hadden, werd de Britsche regeering volledig op de hoogte gesteld van de con sequente en vooruitstrevende politieke gedragslijn, welke de Nederlandsche regeering ge volgd heeft en voornemens is te volgen met betrekking tot het Indonesische vraagstuk. De Britsche regeering beves tigde haar verplichting jegens haar Nederlandsche geallieer den om zonder uitstel een toe stand van veiligheid te schep pen waarin het voor de regee ring van Ned.-Indië mogelijk zal zijn besprekingen met re presentatieve Indonesiërs voort te zetten. De respectieve regeeringen waren het er over eens, dat een 'oplossing van het politieke conflict beschouwd moet wor den als een essentieele bijdra ge tot de succesvolle vervul ling van de taak door het op percommando van de geallieer de mogendheden toevertrouwd aan Groot Brittannië om de Japansche bezetting van deze gebieden te liquideeren en dat dit een gemeenschappelijke zaak .is van de Britsche en Nederlandsche regeeringen en van het Indonesische volk. De Britsche en Nederland sche regeeringen zijn het daar om eens over de gedragslijn om te bevorderen, dat de leiders van de nationalistische bewe ging tot overeenstemming ko men met de Nederlandsche autoriteiten. Middelerwijl zullen onmid dellijk verdere stappen worden genomen om zooveel aLs mo gelijk is, de veiligheid te ver zekeren van de krijgsgevange nen en geïnterneerden in In donesië. die bedreigd worden door geweld der extremisten. Van Mook tevreden. Nadat de besprekingen in Londen waren afgeloopen, heeft van Mook opeen pers conferentie nadere uiteenzet tingen gegeven. Hij zeide o.m. dat de besprekingen met de Britten tot bevredigende over eenstemming tusschen het Britsche en Nederlandsche ge zichtspunt hadden geleid. Dr. van Mook wilde een einde ma ken aan de legende, dat er een verschil was in inzicht en opi nie tusschen hem en de regee ring in Den Haag. Hoewel er eenige minder belangrijke ge schilpunten waren, die hoofd zakelijk veroorzaakt werden door de onvoldoende communi catie, was het niet juist, dat tusschen hem en de regeering geen overeenstemming zou heerschen. Integendeel, zoo verklaarde Dr. van Mook, nooit was er zoo volledige overeen- steming geweest van gezichts punten als nu. Toekomstverwachtingen. De onderhandelingen met de Indonesiërs zulen, na den te rugkeer van Dr. van Mook naar Batavia, weldra in een nieuwe faze komen, doch sensationee- le ontwikkelingen kunnen daarbij nauwelijks verwacht worden. Niettemin bestaat het rustige vertrouwen, dat er in de naaste toekomst voorwaar den zullen worden geschapen, die een basis opleveren, waar op een constructieve politiek kan worden gebouwd, wnlke van Mook een politiek van „verzoening en overeenstem ming" noemde en die den nationalisten werkelijk bevre diging kan schenken. „Wij erkenen, dat de natio nalistische aspiraties in Azië vasten wortel hebben gescho ten en op realistische wijze be vredigd zouden moeten wor den". - „Het kabinet en ik zijn één voor wat gedaan zou moeten worden en kan worden". Van Mook zei verder: „Ik denk niet dat het lang zal duren eer iets meer beplaads kan worden ge zegd na de aanstaande her nieuwde besprekingen met de Indonesiërs, daar ik van mee ning ben, dat een overeenstem- minr* niet alleen zeer wel mo gelijk maar zelfs waarschijn lijk is." In dit stadium zou het zui ver speculatief zijn, gedetail leerde voorspellingen te doen omtrent het plan dat bij de ko mende bespreking te Batavia waarschijnlijk ter tafel zal worden gebracht. Maar giste ren werd verklaard, dat tijdens van Mooks bezoek aan Den Haag een plan voor constitutio- neele hervormingen is bespro ken, dat de verklaring van Koningin YVilhelmina van 6 December 1942 nader uitwerkt en een loyale interpretatie van de beloften der Koningin vormt. Wanneer van Mook naar Batavia terugkeert, weet hij, volgens welke richtlijnen hij met de Indonesische leiders moet spreken. Zoo is bevestigd, dat de Ne derlandsche regeering de groo- te lijnen van haar toekomstige politiek ten aanzien van Indië duidelijk heeft omschreven, Uit de bewoordingen van het uitgegeven communiqué schijnt men te mogen opmaken, dat deze politiek een sympathieke ontvangst van de zijde der En gelsche regeering heeft geno ten. NASPEL DER Drie-mogendheden-conferentie te Moskou Men verwacht, dat Byrnes door de rechtsclje oppositie hevig be- critiseerd zal worden omdat hij bij de conferentie van Moskou „terugkrabbelde" van zijn oorspronkelijke houding tijdens de conferentie te Londen. Amerikaansche diplomatieke kringen verhelen hun meening niet, dat Byrnes „groote concessies" ge daan heeft en dat hetzelfde in mindere mate van Bevin kan worden gezegd. De voornaamste reactie in verantwoordelijke kringen te Washington is echter opluchting wegens het verbre ken van de impasse. De grootste concessie is naar hun meening vervat in het besluit betreffende het bestuur van Japan. Groote Lacunes De bestudeering van den vol- ledigen tekst van het commu niqué der Moskousche confe rentie brengt eenige verontrus tende lacunes aan 't licht. Zelfs indien de besprekingen over Iran informeel waren, zooals het geval schijnt te zijn ge weest, zou een afzonderlijke verklaring over Azerbeidsjan geruststellend geweest zijn. Ook het stilzwijgen over Tur kije doet vragen oprijzen. Verder is men ten zeerste opgelucht door het besluit om verder te gaan met de formu leering van de Europeesche vredesverdragen en het ver breken van de impasse in den Balkan. Naar men verwacht zal Tru man in zijn radiorede over den toestand van het land zich volledig met Byrnes accoord verklaren. Dit zou het bericht, dat Byrnes met bijna weerga- looze volmachten naar Moskou vertrok om een overeenkomst met de Sowjet-Unie te berei ken en met de verzekering van volledigen presidentieelen steun, nog meer in waarde doen toenemen. In Ankara zijn de berichten uit- Moskou over het algemeen met voldoening ontvangen, hoewel eenige ongerustheid valt op te merken met betrek king tot de behandeling .der kwesties aangaande den Bal kan, het Midden-Oosten en in het bijzonder Turkije zelf. Spanning in Frankrijk De nota, welke de Ver. Sta ten, de U.S.S.R. en Gr.-Brit- tannië aan de Fransche regee ring hebben doen toekomen en waarin de plannen worden uit eengezet voor de opstelling van de vredesverdragen met Italië, Bulgarije, Hongarije en Finland Is gisteren in den Franschen ministerraad behandeld. Beslo ten werd den Big Three te ver- De bewoners van het Nederlandsche kamp in Medan, „Polonia", gaan tegenwoordig slapen onder het geratel van machinegeweer vuur, handgranaat-explosies en revolverschoten. Het schijnt met de betrekkelijke rust, die in dit gebied geruimen tijd geheerscht heeft gedaan te zijn. De extremistische elementen maken vooral in het nachtelijk duister de geheele stad onvei lig en dringen zelfs het Neder landsche kamp binnen. Giste ren werd een ex-krijgsgevan gene in zijn eigen huis door een Indonesiër met een ge weerschot gedood. De moorde naar, die het huis binnendrong terwijl links en rechts vuurge vechten tusschen de Britsche schildwachten en Indonesiërs aan den gang waren, droeg een Japansch petje en een lange donkerblauwe regenjas. Na den misdaad wandelde hij kalm het huis uit om in den nacht te verdwijnen. In een kampong bij Poeloe Brayan, in de omgeving van Medan. is het lijk gevonden van een Britschen zeeman, die aldaar door Indonesiërs op laf hartige wijze was vermoord. Van Britsche zijde zijn repre saille-maatregelen genomen. De daders behooren tot den extremistischen vleugel der nationalistische beweging. Plunderingen en beroovin- gen zijn aan de orde van den dag. Vooral Chineesche ingeze tenen zijn daarvan het slacht offer. Ook komen nu geregeld ge vallen van ontvoering voor. Bij een bekende Chineesche familie werd door gemaskerde gangsters. die met revolvers gewapend waren, het geheele huis leeggehaald, waarbij een brandkast met zeer kostbaren inhoud werd meegenomen. Als gevolg van intimidatie der leveranciers heeft men moeilijkheden met de voedsel voorziening van het kamp, waar de Nederlanders zijn on dergebracht. Met de „Noorddam", die in de loop van deze maand naar Holland vertrekt, zullen onge veer zevenhonderd Nederlan ders uit Medan evacueeren, voornamelijk zieken, oorlogs weduwen en weezen. DE ONTWAPENING VAN DE INDONESISCHE POLITIE. De geheele Indonesische burgelij ke politie te Batavia is door generaal Christison ont bonden. Alle leden van de po litie, officieren en manschap pen beide, zijn ontwapend en in hun hoofdkwartieren opge sloten. Het dragen van unifor men is vérboden. Een groot- scheepsche overval door de Britsche militaire politie op de Indonesische politie hoofd kwartieren had geen volle dig succes, daar vele Indone sische politie-manschappen niet aanwezig waren. De aanwij zingen zijn, dat zij een „tip" hadden gekregen omtrent de Britsche voornemens. zoeken meer uitgewerkte de tails te verstrekken. De besprekingen droegen een dusdanig spannend karakter, dat Georges Bidault zich zon der uitstel naar den minister raad begaf, zoodra zijn huwe lijk met Mej. Suzanne Borel (de eenige Fransche diploma te) was ingezegend. van den N.-S.-B-er Alleen op de wereld. OE men ook over de schuld van de N.S.B.-ers moge denken, vanaf de N.-S.-B.-er die landgenooten deed fusillee- ren tot de slappeling, die lid werd om het baantje, één ding is zeker, het N.-S.-B.-jongetje van 10 jaar en het meisje van 7, zijn onschuldig. Onschuldig, maar zwaar ge troffen. Vader en moeder geïnter neerd, oom en tante misschien ook of wellicht juist fel vijan dig tegen de N.S.B.-familiele den en uit verkeerd begrip weinig genegen voor het neefje of nichtje in te springen, staat daar het onschuldig kind let terlijk alleen op de wereld. Hier ligt een prachtige taak voor het particulier initiatief in samenwerking en met steun van de overheid. Er is een wetsontwerp ge reed volgens hetwelk de c.a. 20.000 kinderen wier beide ouders zijn geïnterneerd, ter beschikking van de Regeering worden gesteld. Gelukkig wil dit in ons land niet zeggen dat de overheid nu in en buiten Rijkskindertehuizen voor deze kinderen gaat zorgen en dat deze kinderen door ambtena ren (in uniform) op uniforme manier zullen worden „opge voed". Neen, hier treedt het particulier initiatief op den voorgrond. Vereenigingen voor Kinderbescherming om ze nu maar met dezen algemee- nen naam aan te duiden die ervaring hebben op het ge bied van Voogdijkinderen kun nen zich het best het lot dezer kinderen aantrekken, hetzij door ze in eigen tehuizen on der te brengen, hetzij door pleegouders op te sporen, die. zich het lot dezer kinderen aan willen trekken. Een en ander behoort te ge schieden in nauw contact met de overheid. Het Departement van Justitie kent daarvoor thans een speciale afdeeling n.l. het Bureau Bijzondere Jeugdzorg dat onder de des kundige leiding staat van den bekenden paedagoog dr. Ber ger. Het is de bedoeling kinderen tegen een tegemoetkoming van pl.m. 1.50 per dag onder te brengen in pleeggezinnen wel ke overeenkomen met het maatschappelijk milieu waar uit het kind komt. Uit een verkeerd begrepen sentiment was er aanvankelijk: weinig animo om zich over het N.S.B.-kind te ontfermen. Doch de christelijke charittas lenigt materieele en geeste lijke nood zonder om te zien. De zorg voor het onschuldige N.S.B.-kind kan alleen dan slagen waneer men ruimer baan geeft aan deze charitas. Geen ambtelijke prestige kwesties mogen oorzaak zijn dat het kind als nummer zoo veel in het keurslijf eener Rijkszorg wordt geperst. De leider van het Bureau Bijzon dere Jeugdzorg staat dunkt ons mede borg dat dit inderdaad niet zal geschieden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1