H De besluiten van Moskou te Moskou geslaagd! Gen. Christison roept op tot samenwerking Ware beleefdheid is CONFERENTIE N Atoombom - Japan - China J Ter verzekering van orde en veiligheid Korte vreugde Vrijdag 28 December 1945 No. 158 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Zaterdagavond: Wisselend bewolkt. Re genbuien. Niet koud voor den tijd van bet jaar. Tijdelijk krachti ge wind, hoofdzakelijk tussöhen West en Zuid. HRCHT Hoofdredacteuren 5 Rector H. L> J. M» Sondaal ea Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren t Prof. Dr. W. Asaclberga (Anton van Duinkerken) ea Joop Siebelt; Directeur» G. G. v. Elburg. Bureaux» Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 2082b Abonnementsprijzen» f0.2b per week, f 1.10 per maand f3.20 per kwartaal. Franeo per post f4.20 gepolijste natuurlijkheid Vredesverdragen onderworpen aan geweten der naties De vredesmachinerie, die drie maanden geleden in Londen vast liep, is weer in beweging gezet, om nieuwe hoop te brengen aan de geheele wereld. Dit beteekent, dat de eerste bijeenkomst van de algemeene vergadering der Vereenigde Volkeren, welke in Londen na 'de jaarswisseling zal plaats hebben, niet gehouden zal worden in een politiek vacuum, doch in een atmosfeer, die goede voorteekenen inhoudt voor succes. Het wil bovenal zeggen, dat de vredesverdragen, die den grondslag moeten vormen voor de Vereenigde Volkeren en de toekomstige wereld, niet gedic teerd zullen worden door machtspolitiek alleen, doch onderwor pen zullen zijn aan het geweten en de critiek van een uitge breider vredesconferentie, waarop de belangen van individueele naties elkaar waarschijnlijk zullen neutraliseeren. Geen geheime clausules. Byrnes heeft omtrent de thans beëindigde Moskousche conferentie verklaard: „Het belangrijkste is. dat er nauwe contacten tot stand zijn ge bracht, zoodat er onderling be grip bestaat tusschen onze re geeringen en de mogelijkheid tot het aangaan van overeen komsten. Ik kan verklaren, en dat is van belang, dat er geen overeenkomst bestaat over welk onderwerp dan ook, wel ke niet in het communiqué is genoemd. Ik zeg dit, omdat sommigen altijd verlangend zijn te weten, of er nog gehei me overeenkomsten over niet genoemde onderwerpen zijn gesloten. Wanneer ge in het communiqué leest, dat er een commissie voor de atoom-ener gie zal worden ingesteld, kunt ge er zeker van zijn, dat dit onderwerp in geen enkel an der opzicht ter sprake is geko men". Frankrijk tevreden. Van de zijde der Fransche vertegenwoordigers te Moskou zou te verstaan zijn gegeven, dat Frankrijk er geen enkel bezwaar .tegen zou hebben, de te Moskou bereikte overeen komst mede te onderteekenen. De Fransche vertegenwoordi gers zoudeii hun handteeke- ning echter niet zetten, voor dat hun officieel de tekst van het communiqué van 23 De cember zou zijn voorgelegd. Frankrijks erkentelijkheid tegenover Bevin werd door een spreker voor radio Parijs tot uiting gebracht, die ver klaarde: „Bevin is de strijd bare behoeder geweest van onze belangen op de confe rentie van Moskou door de bespreking te weigeren van Duitsche vraagstukken bij on ze afwezigheid. Daarvoor zijn wii hem dankbaar". Geen overeenstemming inzake Iran, In het communiqué over de conferentie van Moskou wordt geen gewag gemaakt van Iraansche problemen, doch de ze problemen zijn wel door de drie ministers uitvoerig be sproken. Er werd echter geen definitieve overeenstemming bereikt en over deze aangele genheid worden de besprekin gen langs diplomatieke kana len voortgezet. De verdragsda tum van 2 Maart 1946 voor het terugtrekken der troepen blijft gehandhaafd en wii heb ben dienaangaande herhaalde verzekeringen ontvangen. In Vaticaansche kringen is men van meening, dat Kar dinaal Aloisi Masella, tot dus ver Nuntinus in Brazilië, door den Paus tot staatssecretaris zal worden verheven. De pre laat werd in 1879 geboren en heeft samen gestudeerd met den huidigen Paus. 1) Do algemeene vergadering van de U. N. O. behoort aan den veiligheidsraad, met inbegrip van Canada, de bestudeering vam het probleem der atoomenergie over te dragen, alsmede de bevoegdheid tot het geven van wenken voor de uitwisseling van wetenschappelijke in- lichtnigen hieromtrent voor vredesdoeleinden, de controle op de atoomenergie teneinde te verzekeren, dat zij alleen voor vreedzame doeleinden gebruikt wordt, het verwijderen van atoomwapenen uit de arsenalen der naties, en tot het vrijwaren van de Vereenigde Volkeren voor gewelddadigheden en ontduikingen van de inter- nationale afspraken op het gebied van de atoomenergie. 2) De instelling van een uit de vier groote mogendhe den bestaanden oontróleraad voor Japan. 3) Het toetreden van de Sovjet-Unie tot den oontróle raad voor het Verre Oosten in Tokio en tot de advies- oommissie in Washington op voorwaarde, dat de oon tróleraad in Tokio de richtlijnen en aanbevelingen van de Washingtonsche commissie uitvoert en dat laatstge noemde deze niet-kan geven voordat ze door de Sovjet- Unie, de V. S., Groot-Brittannië en China zijn goedge keurd. Voor het geval een. der groote vier een voorstel afwijst en een impase intreedt, zal generaal MacArthur, volgens officieele kringen in Washington, gemachtigd zijn om de politiek van zijn regeering uit te voeren. De minister-president prof. ir. W. Scherrr.erhorn bracht een bezoek as.n den nieuw benoemden Kardinaal. Z.H.Exc. Mgr. Dr. Johannes de Jong. Aartsbis schop van Utrecht. De minister-president wenscht Z.Em. geluk met diens hooge benoeming. Anefo-'t Sticht-P. INDONESIË De geallieerde opperbevelhebber op Java, Gen. Christison, heeft een beroep gedaan op de Indonesische leiders om samen te wer ken ter verzekering van veiligheid en orde. De generaal verzoekt om eenheden van het Indonesische volksleger beschikbaar te stellen, om onder zijn commando samen te werken. Engelschen gereed tot meer actieve maatregelen! De verklaring van den gene raal wordt gegeven met het oog op „de behoefte aan meer ac tieve maatregelen, om orde en rust te verzekeren". De maat regelen zullen geaomen wor den» aangezien de toestanden zich niet verbeterd hebben, zooals zij hebben gehoopt. Orders, rechtstreeks uit Londen. Volgens doorgaans welinge lichte kringen te Batavia is Christisons verklaring tot de Indonesiërs het resultaat van rechtstreeksche orders, die de Britsche rege'ering aan het Seac heeft doen toekomen. Luit.-adm. Helfrich heeft in een brief aan Gen. Christison zijn tevredenheid uitgedrukt over de verklaring en er aan toegevoegd, dat hij er bij de Nederlandsche troepen en bur gers od aangedrongen had. tot het uiterste samen te werken. Voorts heeft de Adm. een Kerst- en Nieuwjaarsbood schap gericht tot de Neder landsche land- en zeestrijd krachten, waarin hij hen aan spoorde tot geduld en zelfcon trole gedurende de moeilijke periode die voor hen ligt. Hij dacht vooral aan diegenen die na jaren van lijden in krijgs gevangenkampen nu gedwon gen werden niets te doen, ver van huis. „Ieder moet. goed begrijpen" zei hij, „wat de woorden, „het Koninkrijk der Nederlanden" en „Vrede op aarde" beteeke- nen. De Nederlandsche strijd krachten hebben een edele rol te spelen in de verwerkelijking van deze vrede". Nieuwe gevechten op Bandoeng. Toen de verklaring aan de pers werd afgegeven, waren Luit.-Gen. Christison, dr. Su- tan Sjahrir, „minister-presi dent" van de Indonesische „Re- publikeinsche" regeering en dr. Amir Sjarifoedin, Min. van Voorlichting nog aan het con- fereeren. Aangenomen wordt, dat de troepen van generaal Christison klaar staan voor het ten uitvoer leggen van nieuwe maatregelen, die hier worden beschouwd als gevolg van be slissingen van de conferentie te Singapore. Gisteren was er bij Bandoeng een hevig huis- tot-huis gevecht en een hoofd kwartier van de extremisten werd bezet. Uit het geallieerde hoofdkwartier werd gemeld, dat de extremisten gebruik maakten van Chineezen met de bedoeling om de Britsche troepen te dwingen hun opera ties te stoppen. In een der laatste edities van de „Merdeka" is een order af gedrukt van de Republikein- sche procureur-generaal, mr. Kasman Singo Aimedjo om al le wapens waarvoor geen ver gunning is uitgegeven in te le veren bij het plaatselijk be stuur. Vanaf twee Januari zul len hiervoor de noodige maat regelen genomen worden. De ontevredenheid onder de Nederlanders in Indië. De ontevredenheid, die naar men gelooft, onder de Neder landsche bevolking van Bata via en Bandoeng heerscht, wordt veroorzaakt doordat Britten voortgaan met zonder onderscheid uit te voeren bom bardementen, in plaats van po- litie-maatregelen te treffen te gen de elementen, die van col laboratie met den Japanners worden verdacht. Aan den an deren kant spreken de Neder landers meer en meer over de noodzaak van een zuivering onder de hoogere Nederland sche ambtenaren. Het gesten cilde blad „Eenheid", het or gaan van de Nederlandsche ge meenschap te Bandoeng, valt den heer van der Plas aan, die „door de Britten, de Indone siërs en de Nederlanders wordt verfoeid". De Europeesche ge meenschap keurt het feit af, dat een aantal Nederlandsche waardigheidsbekleders, die deel heeft uitgemaakt van de regeering van Brisbane voor het vieren van het Kerstfeest naar Australië zijn gegaan. Op een avond tegen sche merdonker werd in een huis te Scheveningen een groot pakket afgeleverd, dat met veel moeite naar binnen werd gebracht. Een en ander kwam ook den C.C.D. ter oore, die belangstellend een bezoek ging brengen. Drie recher cheurs van dezen dienst troffen een springlevend vet varken van 225 kg. aan. Het lot van den dik huid werd snel beslist. Even vlug als hii gekomen was, verdween hij weer, doch nu naar de politie, waardoor voorkomen werd, dat het dier clan destien werd geslacht. Door den nieuw benoemden kardinaal, Z.Em. Dr. Johannes de Jong. werd la de Kathedraal Ie Utrecht eeu pontificale Hoo«mts opgedragen. Z.Em. verlaat de kerk. terwijl een eerewacht van padvinders het «eresaluut brengt. Anefo-'t Sticht-P.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1