Het Kerstfeest KERSTMIS 1945 Kinderbede Kribbe laandag 24 December 1945 HET WEER tot Dinsdagavond Tij-del ijk weer toene mende wind. Zwaar oe- wolkt met nu en dan eenigen regen. Weinig verandering in tempe ratuur. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteuren i Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken)en Joop Siebelt; Directeur» G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 2082^ Abonnementsprijzen) f0.26 per week, f 1.10 per maand f3.20 per kwartaal. Franco per post £4.2° Beminnen is niet ZICHZELF VERGETEN Maar bewust ZICHZELVEN GEVEN ANGS de gracht zijn in één nacht honderden donkere snnenboomen opgedoken eerste sneeuwvlokken dwar- ilen er op neer. De mensohen schuifelen er «ld, voelen en meten en de onkere groene stam. en z'n aar hars geurende takken rorden straks omgetooverd tot sn glinsterende en brandende erstboom. De mensohen gaan door de raten, kinderen dringen naar e verlichte ramen, waar over- reclame wenkt om te koopen a het Kerstfeest te vieren. Iedereen spreekt over, léder en denkt aan Kerstmis. Maar hoe? Kinderen vragen aan moeder, 'anneer het Kerstkindje komt, it moeder vertelt: daar waar lucht zoo diep en donker wd is, daar brandt het licht t huis van het Kerstkindje, traks gaat de hemel open en omt het bij ons in het kribje, oed oppassen en braaf zijn. Arbeiders en anderen praten ver de extra-uitkeering als ven 'n opluchting in de nog rukkende zorg. Een jonge kapelaan, die voor et eerst met Kerstmis moet reeken zoekt naar het mooiste an z'n geest en hart om straks et Kerstkindje een hartelijk eleide te geven in de zielen, ijner geloovigen. Iedereen spreekt over. ieder- u. denkt aan Kerstmis, 'n Bekend restaurant stuurt aarten rond: „Bestelt tijdig uw ifeitje voor het Kerstsouper, al na!" Voor de radio wordt dansles egeven; 'n tango. „Goed oefenen!" zegt de ieraar voor de loudspeaker, dan kunt ge straks prettig .erstmis vieren''. Iedereen spreekt over, ieder- en denkt aan Kerstmis! Maar dit is geen Kerstmis eer voor hen. die het geheim an Bethlehem in 'n omlijsting ïtten van een jazzband, de vnme der Engelen doodslaan iet 'n ordinaire gramofoon- laat, en het wereldgebeuren an Christus' komst alleen we- in te gedenken met kerstro- sn op tafel en 'n gebraden ans op 't bord. Bij diezulkan wordt Kerst lis tot een uitverkoop van alle Bsehaving! Kerstmis. E zijn zoo vastgeloopen in problemen, zoo omdonkert iet borgen, zoo schichtig ge- 'orden door de jacht van ons iven, dat we de diepe stilte, de on-dere intimiteit van het erstfeest niet meer zoo aan delen, niet meer zoo beseffen, l biddend overwegen. Kerstmis. Gun U zelf 'n stil uurtje, niel bij de kribbe in uw paro- iiiekerk en blijf daar nog een setje in de nabijheid, in de abijheid van communiebank a kribbe. Ze staan zoo dicht bijeen, ant ze omvatten éénzelfde sheim. Blijf daar vooraan bij de 'ibbe. Waar kaarsen branden en tralen. tussohen herders en ihapen. Kniel bij de kribbe. Dit kind heeft u iets te zeg- ïn! Laat de wereld een moment hter U wegzinken, sta stil on_ sr de ster van Bethlehem; aar alle glanzen hun licht hebben ontstoken. Kniel bü die kribbe en het Kind! Al het andere heeft toch bijna geen zin! Kerstmis. O, de Kribbe. Bethlehem, de- Engelen. de Herders en Konin gen zijn geen coulissen waar achter we de nood, de ellende en de zorg onzer medemenschen moger. wegschuiven. Neen, Christus kwam niet in de kribbe op deze aarde om ons stof te verschaffen voor 'n paar lieve tafereeltjes met kleurige levende beelden. Maar zijn komst Kerstmis, is een nieuwe horizon, opent een nieuw vergezicht. Kerstmis is liefde, is goed heid. is rechtvaardigheid! In de stal is ruimte genoeg! Plaats voor allen, wier oogen zoeken, wier hart hamert, wier geest tast naar het licht! Kerstmis vieren en conse quent zijn! Knielen voor de kribbe en Christus erkennen en aanbid den is: Christus aannemen. Zijn eer, zijn waarheid. Zijn wil. Zijn bevel! Kerstmis vieren, is beloven het heele program van Chris tus over te nemen en uit te voeren. Niet Christus en zijn leer op bergen in de safe, in de la van mijn bureau, in de kasuifel- kast van een sacristie Het Kind in de kribbe erken nen, en willen werken en bid den, dat de atmosfeer van Beüilehem de wereld door- dringe! Wolken hangen over het land we niet te vreezen! Dan zijn we rijk! Dan kunnen we geven! reld zal overwinnen. bij de O, wij kunnen nog niet scheiden, één wensch hebben wij bewaard: Jesus, houd toch boven alles, echten vrede op de aard', 't Oude Jaar is haast ten einde, maak de harten goed en klaar, dan beginnen alle menschen saam met U het Nieuwe Jaar. Pieter Zij waren met hun vieren; alleen om als slenteraars, ver- alle vier afkomstig uit den heugd over de nieuwigheid faubourg St. Antoine, een vul- van het schouwspel, toe te ga- kaan, welke vroeger, bij pen. Vervolgens onder tromge- schier geregelde tusschenpoo- roffel en het kanongebulder zen, stroomen revolutionnaire van de Pont-Neuf, bij het ba- lava uitspuwde. tal] on vrijwilligers ingelijfd, r_Op een morgen, den 12en waren zij lachend en spottend en donker daalt in de harten, Augustus 1799 hadden zij den naar het leger van Champagne maar als we knielen bij de naar de Tuilerieën voortgol- vertrokken, om daarna bij het kribbe en het Kind erkennen venden oploop gevolgd: de uit- korps van den verrader Du- als God en Heer, dan behoeven plundering van het paleis had- mouriez dienst te nemen. Over- ri'pf i-rAP7pnden zij zeer vermakelijk ge- dag sliepen, 's nachts mar- vonden; zij hadden de matras- cheerden zij, het corps was Dan li Kipnstmis een feeat een sen van <*en Gros Capet met ongedisciplineerd; het waren geheim van liefde, dat de'we- Lmsstooten doorboord; de ga- alleen goede soldaten op die den op den Olympus der ge- dagen wanneer er slag gele- schilderde plafonds troonende verd werd. gefusilleerd; de spiegels tame- Het toeval dat hen had te lijk vernield; veel gedronken saam gebracht bleef, voortbe en als echte kwajongens al de staan; zij sloten zich gezamen- donzen bedden van het paleis lijk bij het leger der Alpen aan, opengescheurd, om den inhoud maakten deel uit van die le- daarvan uit de hooge vensters gendarische benden, waarmee der Diana galerei, als vlokken de kleine Corsicaan zich zege- sneeuw te doen neerdwarrelen. pralend in Lombardije stortte, Met de politiek lieten zij zich Barrevoets, mager, in ellendi- overigens zeer weinig in, wat gen toestand vertrokken, wa- hun evenwel niet belette eeni- ren zij na den veldtocht goed ge dagen later, in September, geschoeid en zagen er gezond overal zich te bevinden waar en welvarend uit. Niemand gemoord werd; niet dat zij aan wist beter dan zij van de om- de slachting deelnamen, maar standigheden partij te trekken en op kosten van 't buitenland hun voordeel te doen; daarom noemde men hen de Parijsche gauwdieven. Daarenboven had den zij sedert langen tijd den naam vergeten welken hun ouders hun hadden nagelaten en de bijnamen aangenomen, welke meer aan hun modernen toestand pasten, de een heette Nonodi, de ander Decius, de derde Tournesol, de laatste Pimprenelle, al deze woorden ontleend aan den revolution- nairen almanak. Wat hun moraal betreft, de uiteenzetting daarvan kan kort zijn: zij hadden voor gedrags lijn het beginsel, om zooveel verfoeiden de aristocraten en mogelijk in overvloed te leven; zij wantrouwden hun oversten, de rijken, verachtten de pries ters in de dorpen waar gekam peerd werd, waarvan zij het eerst in de kerk drongen, waar van zij de deuren openbraken; om hun soep te koken, bedien den zij zich van de beeldhouw werken der biechtstoelen; zij staken hun pijpen aan de gods lampen aan, en maakten zich zakdoeken van het altaarkleed; zoogenaamde heldendaden, welke hun den naam hadden bezorgd van vernuftige en filo sofische geesten. Overigens waren zij vroolijk, stoutmoe dig, 't ééne oogenblik bandie ten, 't ander oogenblik helden; kortom: echte Parijsche Fau- bourgiers, losgelaten om de wereld te veroveren. In dat jaar 1799 dan, na de zee overgestoken aan de verovering van Egypte deelge nomen, de Bedouinen overwon nen en hun namen op de Pyra- miden neergeschreven te heb ben, maakten Nonodi, Decius, Tournesol en Pimprenelle deel uit van het bezettingscorps, dat ten gevolge van de belegering «oMH&ht „Stwa". Warmond. Sv* (Vervolg pag. Jt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1