KERSTBOODSCHAP „Geldsaneering geslaagd" Wijsheid is erkennen van H.M. de Koningin Girale rekening komt vrij Zaterdag 22 December 1945 No. 155 HET WEER tot Zondagavond: Meest zwaar bewolkt met later vooral in het Zuid-Westen kans ob eenigen regen. Vrij koud Matige, later krachtige wind tusschen Z. en O. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HootdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteuren s Prol. Dr. W. Asselbergg (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaus: Popengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, f 1.10 per maand 13.20 per kwartaal. Franco per post 14.2® dat wij onwetend zijn en die weten schap voor ons zelf te houden. Landgenooten, Aan den vooravond van dit, mag ik wel zeggen historisch Kerstfeest, het eerste na de jaren van benauwenis, van onrust, van opgejaagd zijn, van verhelen strijd ei® bitter lijden, die achter ons liggen, wil Ik hereenigd met V, een enkel woord door de microfoon tot V spreken. JU1 ET nog versch geslagen wonden en schrijnend leed, gelijk onze geschiedenis nog nimmer heeft gekend, verzamelen wij ons om Gods heerlijke gave ons in Christus geschonken, als vrij volk. Als vrij volk. Bij het uitspreken van deze woorden maakt zich een diepe ontroering van mij meester, een ontroering die natuurlijk door u wordt gedeeld. Meer dan ooit danken wij God op een oogenblik als dit, -dat Hij ons uitredding schonk, danken wij Hem, dat wij dit feest als vrije menschen mogen vieren, danken wij God voor zijn heerlijke Kerstboodschap. Moge dit Kerstfeest bovenal voor u er een zijn van innerlijke waarachtige blijdschap en moge die vrede die alle verstand te boven gaat en verlicht, die vrede die alleen de Vredevorst schenken kan, uw deel zijn. Dit wensch Ik u allen van heeler harte toe. Onze taak: den vrede te winnen! I K weet niet hoe gij dit aanvoelt, maar mij 1 schijnt het toe, dat het komende feest in het teeken staat van de bezinning. In dit woelige leven moeten wij tijd hebben om tot ons zelf te komen en tot geestelijke klaarheid om ons te bezinnen op onze ver antwoordelijkheid tegenover elkaar en om ons te bezinnen op ons doel. Voor ons ligt onze taak om den vrede te winnen en dit zal geen eenvoudige zijn. Het verheugt mij op dit gebied verblij dende verschijnselen waar te nemen. De onder den druk en dwingelandij gegroeide hulpvaardigheid voortgekomen uit naasten liefde en het besef van saamhoorigheid, de wijd verspreide en in kracht winnende over- dat datgene wat Christus uitdroeg uitkomst bregnt in de geestelijke verwarring en den nood van dezen tijd, en de overtui- v:'"a, dat hierin de normen liggen voor onze samenleving, onverschillig tot welke sfeer of kring men zich voor het ove rige aangetrokken voelt vormt een wezen lijken band en een hechten grondslag om de toekomst van het leven op te bouwen. Doch het bestaan alleen van deze hoop volle verschijnselen en mogelijkheden waar borgt nog niet het winnen van den vrede. Dit zal groote krachtsinspanning van ons vra gen op ieder gebied van het leven. Willen wij ons doel bereiken dan moeten wij daadwer kelijk en eendrachtig den schouder eronder zetten, zoowel in de maatschappij als in den huiselijken kring. De plaats van het gezin. \A/ AT dit laatste betreft, Christus gaf ons het voorbeeld. Hij groeide op in het gezin waartoe hij behoorde en heeft daar mee de hooge waarde aangegeven, welke aan het gezinsleven moet worden toegekend. Hij geve u allen, ouders en kinderen, de liefde en de bezieling die verei'cht zijn om binnen uw kleine gemeenschap alle mogelijkheden en al het schoone die zij kan bevatten tot ont plooiing te brengen en daarvandaan uit te dragen in het leven, in onze groote gemeen schap die wij de wereld noemen en die in wezen slechts de voortzetting is van het gezin. Toont bij uw werk, in uw werkplaats, in uw uren van ontspanning, dat het juist in de practijk van het leven mogelijk is in toepas sing te brengen de liefde die Christus ons leert en waarin hij ons is voorgegaan. Wij moeten den vrede winnen, overwin nen op duistere machten, op bergen van moeilijkheden, zoowel in ons persoonlijke leven als in dat van ons volk en dit zien als gevolg op den arbeid van de onzen die hun leven gaven voor vrijheid en recht en een betere toekomst. Wij hebben den fak kel van hen overgenomen. Niets past meer in den Kerstsfeer dan ons te bezinnen hoe die fakkel verder te dragen. Niets past beter bij ons heerlijk Ker-tfeest, geen be ter bewijs, dat wij de diepe beteekenis die het heeft begrijpen, geen getrouwere na volging van Christus denkbaar, geen zui verder weerk'ank op zijn vredesverkondi- ging dan mede te werken aan het winnen van dien vrede. Landgenooten. Waar wij in gedachten vereenigd zijn om het Kerstfeest gaan onze wenschen en gebe den uit naar onze zwaar beproefde land- en rijksgenooten in Nederlandsch-Indië, zoowel mannen als vrouwen en kinderen, naar onze bevrijde krijgsgevangenen en geïnterneerden en naar de velen die hier nog in onzekerheid over de hunnen verkeeren of treuren over één of meerdere van hen die hun lief zijn. Ik spreek de hoop uit, dat velen tusschen de keerkringen deze woorden zullen kunnen beluisteren. Tot nu toe is het vrijwel onmogelijk geble ken hen te bereiken en toch is er in onze gedachten niet één vergeten geweest. Moge spoedig hun lijden beëindigd worden en ook daar de vrede worden gewonnen. Een hartelijke Kerst- en Nieuwjaarsgroet zenden wij ook aan onze rijksgenooten in Suriname en Curacao die, iK heb het zelf ervaren, zoo innig medeleven met het lijden hunner rijksgenooten in het moederland en in Azië. Onze gedachten en goede wenschen omringen hen bij de wisseling des jaars. GENERAAL PATTON OVERLEDEN. Nadat gistermiddag was ge meld. dat de toestand van ge neraal Patton was verergerd een longcomplicatie be moeilijkte hem de ademhaling ten zeerste is gisteravond medegedeeld, dat de generaal in den loop van den dag is be zweken. WORDT „DE TELEGRAAF' VERKOCHT? De World's Press News zegt te hebben vernomen, dat door een Britsche combinatie een aanbod is gedaan voor het koo- pen van het Nederlandsche blad „De Telegraaf", welk blad nog steeds niet mag ver schijnen. Ingez. Med. CARTE DES GOURMANDS j Truite Angu lie fumée Saumonée en gelée Homard en Bellevue Oxtail Clair 2 Suprème de Turbot l'Admiral Médaillons de Ris de Veau „Richelieu" i Dindonneau de Noël au parfum de i Périgord - Salade Louisette l Glacé Rcve de Noël 2709 NEDERLANDS' AANDEEL IN DE SCHADEVERGOEDINGEN Op de Parijsche conferentie over de door Duitschland te presteeren schadevergoedingen is een indeeling van de voor vergoedingsprestatie beschik bare objecten in een categorie a. en een categorie b. vastge steld. Onder categorie a. val len alle Duitsche bezittingen en hetgeen de huidige Duit sche productie oplevert. Onder categorie b. valt de geheele in- dustrieele en andere outillage in Duitschland. waaronder ook de schepen voor binnenlandsch verkeer. Voor Nederland is het uit deze categorieën te ontvan gen percentage vastgesteld op respectievelijk 3,9 en 5.6. De percentages voor andere in aanmerking komende lan den zijn o.a. als volgt: Ver. Staten 28 en 11,8; Gr.-Brittan- nië 28 en 27,8; Frankrijk 16 en 22,8; Belsië 2,7 en 4,5: Canada 3,5 en 1,5. Wat lezers ons schrijven KERST-ONTWIJDING. Naar aanleiding van het gis teren in dit blad gepubliceer de artikel onder bovenstaand motto en naar aanleiding van de reclamebilietten, waarop vermeld staat, dat de balleiding berust bii den heer P. Bred- dels, deelt deze dansleeraar angs dezen weg den geachten lezers mede: 1. dat hij zijn toestemming tot het leiden van deze bal- Wand niet heeft gegeven: 2. dat hij uit principieel oog punt dit ook nooit zou doen, en 3. dat de organisatoren van dezen avond zonder zijn me deweten en zonder zijn voor kennis op eigen initiatief zijn naam hebben vermeld. P. BREDDELS. Noot van de redactie. Het in dit schrijven gesigna leerde optreden van de organi satoren van dit bal-met-prijs- dansen. komt nu in nog slech ter licht te staan. Er is een be paling dat dergelijke avonden alleen gegeven mogen worden wanneer zij staan onder lei ding van een erkend danslee raar. Men heeft dus blijkbaar, om een vergunning van de ge meente los te krijgen, maar plompweg de naam van een erkend dansleeraar. die nota bene momenteel ziek is. mis bruikt. Fraaie manieren en een ge tuigenis van een mentaliteit die ons van het peil van dit bal toestaat een juiste voor stelling te maken. Wii kunnen het dan ook ao- preciëeren dat de autoriteiten de vergunning tot dit bal thans hebben ingetrokken. Een tevreden regisseur over de slotacte Voor de radio heeft gisteravond Minister Lieftinck de slotacte van de geldsaneering ingeluid, en het was een tevreden geluid dat wij te hooren kregen. Wij staan weer op een gezonde basis en het gevaar voor inflatie is afgewend. Met ingang van I Januari 1946 zal het girale geld worden vrijgegeven, alsmede het geld, dat nog op de geldkaart staat, en daarmede nadert de geldver- uieuwing haar einde. De splitsing van het geld .in giraal en vrij, die tijdelijk noodzakelijk was. wordt opge heven. De mogelijkheden van gebruik en beschikking worden t. a. v. al het geld dat in om loop is dus met uitzondering van het geblokkeerde gedeelte weer gelijk. Mogelijkheden voor blokkeerd tegoed. ffe- Voor uw tegoed op geblok keerde rekening staan ver schillende bestemmingsmoge- lijkheden open. Gii kunt er, behalve de bijzondere heffin gen en successierecht, vele andere belastingen mee beta len, b.v. de inkomstenbelas ting over het jaar 1945 en voorafgaande jaren, zeker heidstellingen en navorderin gen. Bovendien biedt de Staat u een beleggingsmogelijkheid in de grootboekinschrijving en spaarcertificaten en kunt u er straks gebruik van maken voor aankoop van oud effec tenbezit. Spaarcertificaten en Grootboek 1946. Begin Januari zal een aan vang worden gemaakt met de uitgifte van verhandelbare spaarcertificaten ter waarde van 109.die een rente zul len dragen van ZYx pet. Om de belegging in spaar certificaten aantrekkelijk te maken. is bepaald, dat deze zullen kunnen dienen tot be taling van de te verwachten bijzondere heffingen en van de successiebelasting. Boven dien zal op deze spaarcertifi caten kunnen worden inge schreven tot een bedrag van 300.uit geblokkeerd te goed. Voor het overige zal het te goed op geblokkeerde reke ning kunnen worden gebruikt voor inschrijvingen op het Grootboek 1946. welke in schrijvingen 3 pet. rente zul len dragen. Bij het begin van het nieu we jaar zal de rente op tegoe den bii de Rijkspostspaarbank van 2.64 op 2.16 pet. worden verlaagd, waarmede een aan sluiting zal worden bereikt aan de rente die tegenwoordig door de meeste spaarinstellin- gen wordt vergoed. Hervatting van den effectenhandel. De hervatting van den effec tenhandel, waartoe in de eer ste dagen van Januari zal wor den overgegaan, moet voorloo- pig nog beperkt hlijven tot overdracht van binnenland- sche obligaties en na-dbrieven tegen betaling van geb'ok- keerde rekening oo geblok keerde rekening. Vrij geld kan tot den handel in oud effec tenbezit nog niet worden toe gelaten. juist omdat op het vrije geld een beroep zal moe ten worden gedaan voor ni-u- we kapitaalvorming ten be hoeve van den wederopbouw.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1