H ri \j H Menige waarheid -r Breuk Engeland en Y.S.Franco OYER JAVA op den voorgrond Vrijdag 21 December 1945 No. 154 HET WEER tot Zaterdagavond: Plaatselijke mist, ove rigens gedeeltelijk be wolkt Geen regen. Matige, tijdelijk krach tige Z.-Oostelijke wind. Vrij koud. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HooidreoacteurenHector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProl. Dr. W. Aaselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. ElLurg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 2082^ Abonnementsprijzen: f 0.26 per week, f 1.10 per maand 13.20 per kwartaal. Franoo per post 14.2° wordt in scherts gezegd, maar de meeste leugens in doodelijke ernst In een onderhoud, dat een correspondent te Washington met Juan Meana heeft gehad, heeft laatstgenoemde verklaard, dat volgens de door hem ontvangen inlichtingen de mogelijkheid tot erkenning van zijn regeering te Mo; kou zal worden bespro ken, terwijl de Sovjet-Unie Engeland en de Ver. Staten, zonder dat echter tot een onmiddellijke erkenning van de Spaanscho republikeinsche regeering zal worden overgegaan, zullen beslui ten met Franco te breken. Juan Meana is door het Ame- rikaansche Min. van Buitenl. Zaken toegelaten als agent voor de zich buiten Spanje be vindende Spaansche „republi keinsche regeering". Er is ech ter door het Amerikaansche Min. van Buitenl. Zaken op ge wezen, dat deze toelating niet de erkenning ook niet stil zwijgend beteekent van de Spaansche republikeinen. Frankrijk voorop. De commissie voor buiten- landsche aangelegenheden van de Fransche Nationale Verga dering heeft de regeering ver zocht, voorbereidselen te tref fen voor het verbreken van de betrekkingen met Gen. Franco, zoo noodig onafhanke lijk van andere regeeringen. Britsch communiqué In het ofiicieele communiqué van gisteren wordt verklaard, dat Britsche troepen het „Iso- leho.el" te Bandoeng heoben bezet. Onuer de in besiag geno men wapenen bevindt zich een Nederiandsch geweer anno 1851 Er zijn geen dooden te beireu- ren. Er schijnt in Bandoeng een actie gaande te zijn tegen a.le Indo-Europeanen niet met de Rapwi samenwerken. De ..Resident" van Buiten zorg. Barnas, is blijkbaar de politieke situatie te Bandoeng niet meer meester. De stad is over het algemeen rustig. Gisteren heeft een bijeen komst plaats gehad in het gebouw van de plaatselijke telefooncentrale tusschen de plaatselijke Indonesische of ficieren. Hieromtrent zijn no.g geen bijzonderheden bekend- In Se- marang wordt nog steeds door ae Indonesiërs brand gesticht. Men heeft verklaard, dat de leiders van de bende bij de Britten bekend zijn. De opera ties. die ten doei hebben de Pemoeda's uit het Oostelijk deel van Semarang te verdrij ven. maken voortgang. De wa tervoorziening is weer onder broken, maar men heeft een nood watertoevoer in werking gesteld. 1800 ledei. van het Rap. wi personeel zijn op de „Am- hurst Victory" naar Batavia vervoerd. Te Grissee. waar het leven normaal is is een groote munitie-opslagplaats gevonden. Gevechten te Bandoeng. Gisterochtend vroeg heeft de Britsche artillerie concentraties in het Noord-Westen van Ban doeng gebombardeerd. Het bombardement was de voorbe reiding tot een grootscheensche zuiverings-actie in drie Noor delijke richtingen. In het Noor delijk deel van Bandoeng is het schieten weer begonnen. Vijf tien schoten werden op een Rapwi-auto gelost. Zij troffen echter geen doel. Een deel van een Nederiandsch bataljon is onder moeilijkheden te Tjimahi 11 km. ten Westen van Ban doeng, aangekomen. 5e brigade parachutisten in Batavia. Volgens een Britschen woord voerder bevindt zich nu de ge- heele brigade parachutisten van het 6de luchtlandingsleger in Batavia. De Amerikaansche vice-con sul. Donald Marshall, is te Bata via aangekomen. Het Ned.-Indische leger in actie. Het opperbevel van het Ned. Indische leger maakt bekend, dat de kampong Pasar Minggoe, bij Batavia, op den 16den Dec. door het Nederl.-Indische leger gezuiverd en bezet is. Bijzon derheden van de actie zijn nog niet beschikbaar. Tot 14 Dec. bedroegen de Britsche en Britsch-ïndische verliezen bij de landstrijdkrach ten 1098 man. Amerikanen in Priok willen geen Japanners aan boord. De bemanning van het Ame rikaansche marineschip „Vin- ton" heeft besloten zelf de voorraden die zij in Finchafhen aan boord genomen heeft, te Tandjong Priok uit te laden. De Amerikaansche bemanning wil geen Japanners aan boord laten, hoewel in de haven van Priok voldoende Japansche ha venarbeiders aanwezig zijn. NOG MEER moeilijkheden IN IRAN In het linksche dagblad „Iran Ma" wordt de vraag gesteld of Chorasan (een provincie in het N.-O. van Iran met ongeveer 6 millioen inwoners) het voor beeld van Azerbeidjan zal vol gen, waarbij het blad wijst op den critieken toestand in deze provincie en op de noodzake lijkheid in dit gebied hervor mingen door te voeren. In een interview met genoemd blad heeft de nieuwe gouverneur van Chorsan verklaard, dat hij van meening was. dat Iran een politiek moet voeren, gericht op het handhaven der neutra liteit en van het evenwicht tusschen de naburige mogend heden. Volgens inlichtingen uit be trouwbare bron zouden ook in de Iraansche provincie Gilan, aan de Kaspische Zee gelegen, woelingen zijn ontstaan. Reeds eerder werd gewag gemaakt van een critieken toestand in de provincie Chorasan, in het Noordoosten van Iran. Volgens andere berichten zou de stad Miandoab, ten Zui den van Tebris, door de demo craten bezet zijn. DE BISSCHOPSWIJDING VAN MGI.. BAETEN. De bisschopswijding van Monseigneur Baeten, den nieu wen coadjutor van den bis schop van Breda, zal aoor den omroep in een reportage wor den uitgezonden. Deze uitzen ding heeft plaats op Donder dag, 27 Dec. a.s., des avonds om 20.01 over Hilversum II. Z.H. Exc. de Bisschop van Haarlem zal op 25 en 26 Dec. a.s. géén audiëntie verleenen. DE MAASHAVEN ALS GRAA. HAVEN IN GEBRUIK. Het herstel vai de Rotter- damsche haven vordert met be kwamen spoed. Zoo is de Maas haven thans weer op normale diepte gebracht en weer als van ouds als graanhaven in gebruik genomen Reeds zijn het Amerikaansche stoomschip ..Richard Jordan", „Gatling", komende van Baltimore en het Engelsche stoomschip „Teed- more Park", komende van St. John, de haven met een groote kraanlading binnengekomen, om te lossen aan de silo. N. S. B.-LEIDERS VOOR HET BIJZ, GERECHTSHOF. Voor het Amsterdamsche Bij zonder Gerechtshof zullen bin nenkort terecht staan mr. Zon dervan, de leider van de W. A. J van Geelkerken, de plaats vervangend leider van de N. S. B. en ir. Huygen, de se cretaris-generaal van de N.S.B. 500.000ste LID VAN HET ROODE KRUIS. Gistermiddag had te 's-Gra- venhage de huldiging door H. K. H. Prinses Juliana plaats van het 500.000ste lid van het Ned. Roode Kruis, de weduwe G. W. Vleeming, uit Arnhem. Prinses Juliana overhandigde hierna mevrouw Vleeming met eenige hartelijke woorden het bewijs van lidmaatschap en bood haar een groot pakket aan. BON VOOR SCHOEN REPARATIE. Bon 03 leder der lederkaart is aangewezen voor het doen re- pareeren van schoenen met een hoeveelheid var- 25 gram leder en/of rubber zolen- en hakken- materiaal. Bon 03 leder blijft geldig en kan 'in combinatie met nog aan te wijzen of reeds aangewezen bonnen worden gebruikt. Geschil Rusland-Turkije De eischen, welke de Sovjet-Unie heeft tegenover Turkije, vormden gisteren de hoofdschotel in de Sovjet-Russische pers. Zoowel Bevin als Byrnes en hun delegaties hebben zich met de bestudeeriug er van bezig gehouden. Het blijkt, dat ditmaal de eischen van de Kauk. republiek Georgië welke errent aan N. O. Turkije, het geschil tusschen de Sovjet-Unie en Turkije weder om op den voorgrond hebben gebracht. De Georgische eischen worden druk besproken in diplomatieke kringen en men beziet deze eischen in samenhang met de verklaring, eerder door Armenië omtrent de kwestia Kars afgelegd. Besprekingen vriendschappelijk en openhartig De besprekingen, welke Be- vin met Stalin heeft gevoerd, en welke anderhalf uur duur den, werden beschreven als „openhartig en vriendschap pelijk". Bevin was bij deze be sprekingen vergezeld van Sir Alexander Cadogan. De Iraansche ambassade te Parijs heeft medegedeeld, dat den 13den December de Iraansche regeering een no ta heeft doen overhandigen aan de ambassadeurs van Gr.- Britannië, de Ver Staten en de Sowjet-Unie. In deze no ta wordt als oorzaak van de huidige moeilijkheden in Iran het verblijf van vreem de troepen in het land aan gewezen. De regeering van Iran beroept zich op de be loften. gedaan in het ver drag van 1942 en dringt ten krachtigste aan op het terug trekken van de vreemde troepen uit Iran en op een uitvoerige bespreking van het Iraansche probleem op de conferentie te Moskou. De Iraansche Min. van Bin- nenlandsche Zaken, Fahimi, is afgetreden. Zijn opvolger is Allaiar Saleh. Deze laatste, die een nationalist wordt geacht te ziin, heeft een order gericht tot alle provinciale gouver neurs, behalve van Azerbeid jan, door te gaan met de volks verkiezingen voor de provin ciale raden in overeenstem ming met de Iraansche grond wet. (Reuter brengt in herinne ring. dat Kars tot het eind van den vorigen oorlog tot Rusland behoord^, daarna echter door de Sowjet regeering aan Tur kije werd afgestaan). Kerst-ontwijding j N de foyer van de Stadsgehoorzaal vindt op 24 December een „groot Kerst-attractie-bal-met-prüsdansen" plaats. Het begint om 8 uur en eindigt 's nachts om 12 uur. Men wil dus de Kerstnacht gaan vie ren met dansen en al wat daarmee ver bonden is. We staan over twee dingen \eilaasd, over de mentalitit die de mcnschen bezielt, die een dergelijke Kerstattractie organiseeren en we staan verbaasd over hen, die daartoe «le gelegenheid geven. 'Je Regeering stélt er orüs op, dat ons volk zich zal toonen als een christelijk volk, maar dat beteekent dan ook meer dan enkel maar een naam. Voor iedere Katholiek en ieder geloovig protestant behooren de Kerstdagen toch wel tot de heiligste en, voor ons Katholieken, f vendien tot de meest intieme dagen. Wij wenschen elkander een „Zalig Kerstfeest" omdat wij de geboorte her denken van Hem. die ons allen kwam zalig maken; die in den nacht op deze wereld kwam en aanbeden werd door do eenvoudigen van geest en de zuiveren van hart Maar in Jeruzalem, daar wisten do bon-viveurs er niets van en de pretma kers en de spotters kregen het niet ia hun holle gedachten. De wereld blijft altUd hetzelfde. Er zijn er ook nu. voor wie niets heilig is en die alleen rekenen of een bepaalde dag of een nacht geld opbrengt, of een bijzondere gelegenheid kan wor den voor pret en lol. Het is een Kerstontwijding die leder weldenkend christen diep krenkt en grieft. Keizer bij de gratie van Mac Arthur Generaal Mac Arthur heelt medegedeeld, dat hij voor- loopig Japan blijft besturen via Keizer Hirohito en ande re passende instanties. Hij zal den Keizer niet op de lijst van oorlogsmisdadigers plaatsen ol hem tot altreden dwingen, tenzij het bewijs van zijn schuld wordt gele verd of orders daartoe van hoogere autoriteiten worden ontvangen. De Keizer heelt aan generaal Mac Arthur medegedeeld, dat hij onder de militaristi sche regeeringen geen ande re keuze had dan den oorlog toe te laten. Indien de Kei zer en zijn regeering de voor deden der democratie onder de geallieerde bezetting ge bruiken om voedsel en werk aan het Japansche volk te verschaffen, zal het keizer lijke bewind voortduren. In de St. Bavo te Haarlem werd Woensdagavond een Kerstspel opgevoerd, waaraan door jongeren van alle gezindten werd medegewerkt. Een der scènes. Aaei o-Ra ucamp-P,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1