hootembar LUXOR Scheveningen-Dachau R.K. Incasseerder acquisiteur ORANJE-HOTEL HEENEHEN EXTRA MIDDAG VOORSTELLING A. J. VREEBURG MAANDAG Alle Bioscopen Schoenen Te koop pevr. Ter ruiling aangeboden KANTOOR- BEDIENDE(VR.) Kachels - Fornuizen Vrijdag 21 Dec. 's av. te 8 uur Paler B. VAN GEHUCHTEN O.F.M. SALADES f2.-, f4.- Sietei £eenen ^JUFFROUW GEVRAAGD^ den geheelen dag GESLOTEN TRiANOi\';;:ri.l LEIDSCHE SCHOUWBURG 4W Verloofd: FAMY WERDMULLER en JAN LAGERBERG Nieuwe Pekela. Kerstmis 1945 2576 Thuis: 1 Jam 1946 Thor- beekestraat 72 Leiden, van 35 uur. PETRONELLA TH. M DE ROO en PETRUS DE WEKKER geven kennis van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op 8 Jan. a.s. in de Parochie kerk van den H. Petrus. Leiden, 20 Dec. 1945. Aocaciastraat 9. Javastraat 6. 2583 Receptie: 8 Jan. 1946 van 23 in „Oud Hortus- zicht', Witte Singel. Toek. adres: Vleerstraat 60 Den Haag. Eenige kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze lieve Man, Va der, Behuwd- en Groot vader PAUL CHR1STIAAN FLU Hoogleeraar te Leiden in den ouderdom van 61 jaren. 2598 Leiden: E. M. FluPolak V. FluTargamaa Petertje, Paul en Marina Oegstgeest: F. P. Flu J. J. FluPostema Kleine Doeshka Leiden. 19 Dec. '45. Witte Singel 40. De begrafenis is be paald op Zaterdag 22 Dec. a.s. te 1 uur op de begraafplaats „Rhijnhof" bij Leiden. Vertrek van het sterf huis te c.a. 12.30 uur. t Heden overleed, tot onze diepe droefheid, nog geheel onverwacht, vóórzien van de H.H. Sacra menten der Sterven den. onze lieve, onver getelijke en zorgzame Moeder. Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder, Zuster, Be huwdzuster en Tante, ANNA BARENDINA LEK Weduwe van PETRUS GROENENDIJK, in den ouderdom van 78 jaar. 2631 Zoeterwoude: A. Groenendijk. Namens de kinderen, klein- en achter kleinkinderen Leiden. 19 Dec. 1945. Pieter Huibertshof 21 Corr. adres. Buiten ruststraat 4. De H.H. Uitvaartdien sten zullen gehouden worden op Zaterdag 22 Dec. a.s., in de Pa rochiekerk van O. L. V. Onbevl. Ontvangen (Hartebrug): te 7.45 uur de stille en te 8.20 uur de gezongen H. Mis van Requiem, waarna de begrafenis, om 10 uur, op het R.K. Kerkhof. Rozenkransbiden: Don derdagavond, in de Rouwkapel van het St. Elisab.-Ziekenhuis, om 8 uur en Vrijdag avond, om 7.30 uur in de kerk. DANKBETUIGING. Voor de zeer vele blijken v. -.r.ngs.el'ing bij ons gouden huwelijk feest on dervonden betuigen wij hiermede onzen hartelij- ken dank. 2582 P. Boerman H. P Schrama Hoogmade. 18 Dec. 1945. t Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kor te ongesteldheid onze eenigste lieveling ANNEKE in den jeugdigen leef tijd van 1 jaar. 2609 De diepbedroefde Ouders. Fh. Beyer J. W. Beyer-Copier Leiden, 18 Dec. 1945. Ververshof 8. De begrafenis is be paald op a.s. Vrijdag te 9 uur op de R.K. be graafplaats a. d. Zijl poort WONINGRUIL Aangeb. huis te Bussum, 6 k., badk., centr. verw. tel. tuin, huur 46 p. m. Gevr. groot huis te Lei den, hooge huur geen be zwaar. Spoed gewenscht. Br. Morschweg 66 Tel. 23559, Leiden. 2587 Dames m. 40 en 41 en Heerenschoenen m. 43, 46. 47 en 48. D. Snoeker, Piet Heinstraat 2 bij de Maredijk 2581 1 paar z. g. a. n. dames schoenen 3/4 hak m. 37 voor lage heerenschoenen m. 44. Hooge Rijndijk 230 na 7 uur. 2580 gevraagd op fabriekskan- toor. Leeftijd ongev. 18 jaar, kunnende typen. Br. no. 2585 bur. v. d. bl. Fondant Kransjes' 00gr 20' Choc. Sneeuw- kransjes 100gr 25' Praline Kransjes 100gr 25' Choc. Noten 100gr25' Gasfornuis, keuken- en waterfornuizen, bakoven, bascules, gewichten, stal- art. wascli- en spekkui- pen enz. Ook inruilen. Van ouds A. J. Hartwijk. Goederenbeurs Nieuwe Beestenmarkt 79. (vee markt) Telef. 26627. (na sluiting tel. 24013). 2635 VERLOREN een doublé damesarm bandhorloge, gaande van Leimuiden naar Nieuw koop. Tegen belooning te rug te bezorgen bij E. Wallet, Nieuweweg 182, Leimuiden. 2626 Gevraagd: voor direct een R.K. HUISHOUDSTER bekend met boerderij en een R. K. Boerenknecht. W. Verkley. Hoorn 77, Alphen a. d. Rijn. 2622 GEVONDEN Boodischaptasch. Terug te bekomen tegen a. v. k. H. W. v. d. Burg, Jac. van Beierenweg 72, Voorhout. VERLOREN een br. lederen heeren- hondschoen met br. wol len binnen handschoen er in, gaande van Leiden over Zoeterwoude dorp, Stompwijksche weg], Meerburg naar C. de Groot. Meer en Geer- weg 33, Stompwijk. ha gen bel. ter. te bez. 2625 ia het ST. WiLLIBRORDUS-GEBOUW te OEGSTGEEST. spreekt Oud-leeraar R.K, H.B.S. over zijn 4V2-Jarig« gevangenschap Toegangskaarten nog verkrijgbaar aan de zaal. 2641 Prijs fl. 1.en fl. 1.75. Opbrengst ten bate van het Lietdewerk Kinderbescherming der St Vincentius- vereeniging te Leiden - Opening van de zaal halt acht Metselbedrijf - Lijsterstraat 1 Leiden Vanaf heden telefoon voor de a.s. feestdagen CROQUE1TES op bestelling 2638 Bestel vroegtijdig, zoo mogelijk met inzending van eigen schotels Groote Mij voor levens- en volksverzekering vraagt voor haar afdeeling te Wassenaar een bekwaam Vast salaris en provisie. Brieven onder no. 65 agentschap Achter weg 44, Wassenaar 2594 RUIME KAMER aangeb. op nette stand voor studente, verpleeg ster of iets dergelijks, bij alleenwonende dame. Br. onder no. 2605 bur. van dit blad. WIE WIL een vooroorlogsche win terjas ruilen voor een Heerencostuum m. 50-49 Br. onder no. 2607 agent v „De Burcht". Warmond voor de kassa en eenvoudige administiatie, leeftijd boven de 18 jaar, persoonlijke aanbieding bjj HEERENMODEHUIS BERT SCHRIER BREESTRAAT 152, LEIDEN 2600 j 24 DECEMBER 1945 ZIJN ONZE MAGAZIJNEN Firma C. A. Brenninkmeijer N.V. Van Cleef De Faam's Kleedingmagazijn Firma C. Fortmann Gebr. Gerzon's Modemagazijn N.V. N.V. Hema B. de Koning A. Kreymborg Co. Heerenkleedrngmagazijn Modehuis v/h Firma H. Mack J. van Moorsel Zn, Peek Cloppenburg Firma Pieck Firma H. M. Pierrot Firma J. van der Stok N.V. Vroom Dreesmann 2630 AlLAN JONES kAT.T/m VOEMSO.l." 4." 7." 9? W p' «i»*ivr i*eminw ZUID-NEDERLANDSCH TOONEEL Dir.: PIERRE BALLEDUX Zondag en Maandcg 23 en 24 Dec., 8 uur door N.N. 1057 Regie: PIERRE BALLEDUX Prijzen fl.tot f2,50 r.i. Plaatsbespreken vanaf Vrijdag 21 December dageljjks van 101 uur aan Schouwburg, Tel. 20195 2563 trariONSWtO w luit Regie FRANK CAPRA LIONEL BARRYM0RE IJLMES STEWART JEAN ARTHUR o v.a. in Ofou cant Take it with you)- ADVERTEERT IN DIT BLADj Maandag 24 Dec. '45 eèn Aanvangende 4.30 uur. 2640

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 4