fficieele bonnenlijst euwjaarsannonces HUIS Elk der volgende bonnen 5eft recht op het koopen van 602 603 E 41 19 605 [0 [1 606 2 3 fl 5 609 05 05 05 !200 gr. bloem 25C gr. rijst resp. 500 en 600 gr. suiker IOC gr. koffie 100 gr. cacao 125 gr. roomboter 250 gr. margarine 250 g roomboter 125 gr. margarine 100 gr. vet 10O gr. kaas 100 gr. snoep 2 rants, rookart. v. 14 dagen 2 rants, rookart. Kinderkaarten 1 t/m 614 (dus 4 bonnen) Ier 100 gr. vleesch voor 14 gen. Vleeschbonnen A B C-kaar 1 nog onbekend. RADIOTELEGRAMMEN NAAK DE OOST. De radiotelegraafverbinding it Ned. Indië zal met ingang in 20 December a.s. op be- rkte schaal voor het publiek orden opengesteld. Voorloopig het alieen mogelijk uit In- ontvangen telegrammen te antwoorden. Bij aanbieding n een voor Indië bestemd egram zal men dan ook het tvangen telegram moeten men. Een tarief van 0.60 per oord zal worden berekend. Aangezien men in Ned.-In- nog niet overal over er- nd Ned.-Indisch geld be- likt, zullen de kosten van de Indië binnenkomende par- luliere telegrammen bij de adresseerden worden geïnd, r verzending worden in In- toegelaten: zakentelegram- :n van zeer dringenden aard telegrammen van particu- ren betreffende ernstige ikte of overlijden. worden thans reeds aangenomen. ijs 15 ct. per mM.reg. SPORT KON. NED. VOETBALBOND. Aid. Leiden. litslagen van Zaterdag 15 Dec. 1945. e klasse: Noordwijk 2—R.A.F. 2 33. klasse A: Katwijk 2—Quick B. 4 3; Ter Leède 2Lisser Boys 21. e klasse B: Quick B. 5Rijnsb. B. 3 4; A.R.C. 4Koudekerk 24. te klasse: Quick B. 6Katwijk 4 1. n.o.; Rijnsb. B. 4R.C.L. 2 2—11. litslagen van Zondag 16 Dec. 1945. e kl. B: Foreholte 1—S.J.C. 3 6—0; [.S.B. 2Foreholte 2 6—0; S.J.C. 2 •agia 1 3—2. e kl. C: A.S.C. 3—L.F.C. 3 3-3; odenburg 2U.V.S. 4 5—1. e kl. D: Leidsche B.—A.Z.L. 2—4; '.S. 5K.R.V. 10—0. kl. A: Wetering B. 1—D.O.S.R. 2 Ie kl. B: V.V.SB 3—Kagia 2 6—1; irmunda 2—V.V.S.B. 4 7—2; War- nda 3Teylingen 4 03; S.J.C. 4— Plingen 3 02. e kl. C: L.D.W.S. 2—A.S.C. 5 4—2; ■C. 5Z.L.C, 2 51; Rouwkoop 2 td 5 4—4. e kl. D: V.V.L.V. 2—Docos 3 1—4; >.C 6U.V.S. 6 3-5. te kl. B: Docos 4—L.F.C. 7 6—2. lun. A. afd. A: AlphiaAlph. B. (a) Jfd. B: TeylingenForeholte 30. Md. D: L.F.C. (b)Meerburg 14. DAMMEN. OM HET KAMPIOENSCHAP VAN LEIDEN, hoofdklasse: Jnken Jr.Heemskerk 11 d. Reek—Pronk 20 om—Huisman 0—2 Olivierde Water 1—1 'e klasse: gegeid—Klein Sr. 2—0 «ren—Lardee 02 v. LeeuwenMolenaar 11 LeeuwenTeleng 20 'e klasse. Diik—Klein Jr. 0—2 lÜgerland—Veldhuizen2—0 h D.B.V.O. "et districtsbureau voor de verzorging B oorlogsslachtoffers. het D.B.V.O fenburg 26. is op 24 27 28 29 en 31 teember voor het publiek gesloten. STADSNIEUWS De wetenschappe lijke wereld in het algemeen en de Leid sche universiteit in het bijzonder heeft wederom een zwaar verlies te boeken door het, nog vrij on verwacht, overlijden van een harer emi- nentste vertegen woordigers: prof. dr. P. C. Fiu, hoogleeraar in de bacteriologie en tropische hygiëne aan de Leidsche uni versiteit en directeur van het Instituut voor Tropische hy giëne aan het Rapen burg. Paul Christiaan Flu werd den llden Fe bruari 1884 te Para maribo geboren. Hij bezocht daar de ge neeskundige school en zette zijn genees kundige studie in Utrecht voort, waar hij na korten tijd tot arts werd bevorderd. Daarna legde hij zich speciaal toe op de oogheelkunde, waar toe hij ook in het buitenland, o.a. te Parijs, studeerde. Inmid dels aangesteld tot officier van gezondheid bij het Ned. Indi sche leger, werd hij gedeta cheerd in de West. Hij werd leeraar aan de geneeskundige schooi te Paramaribo en belast met de leiding van het labo ratorium aldaar, waar de grondslag werd gelegd voor tal van onderzoekingen in het ziekenhuis aldaar. De directeur van het Ge neeskundig Laboratorium te Weltevreden, dr. de Haan, vond in de wetenschappelijke publi caties van dr. Flu in eenige tijdschriften aanleiding hem aan zijn laboratorium te ver binden. In 1911 aanvaardde hij de betrekking aan dit labora torium en hij bleef daar werk zaam onder directie van dr. Griins, om dezen eenige jaren latér als directeur op te volgen. Ook was hij leeraar aan de school voor inlandsche artsen en aan de school voor Indische bestuursambtenaren. Van zijn talrijke publicaties in die jaren zijn vooral bekend die over filariasis en over ma laria; ook tal van andere tro pische ziekten en hygiënische vraagstukken werden door hem onderzocht. Hij nam aandeel aan de pestbestrijding en de water- en bodemonderzoekin gen, de bestrijding vn fram- boesia door middel van salvar- san en de bestrijding van de gele koorts in de West. Zijn onderzoekingen omvat ten malaria, cholera, meningo cocci, dysenterie, amoebenziek- ten, filariasis, pest en verschil lende andere, daarmede ver band houdende hygiënische en epidemische vraagstukken. In 1921 werd dr. Flu benoemd tot hoogleeraar aan de Leid sche universiteit, om onderwijs te geven in hygiëne, bacterio logie en tropische hygiëne. Hij aanvaardde dit ambt op 11 Juni van dat jaar met een inaugu rale rede over: „De invloed van factoren buiten het men- schelijke organisme bij het op treden en de verbreiding van infectieziekten in de tropen". Kort hierna, toen het Instituut voor Tropische Geneeskunde aan het Rapenburg gereed was gekomen, werd prof. F-lu tot directeur hiervan benoemd, terwijl bij als secretaris van Ver. Tropische Hygiëne Rot terdam-Leiden, een belangrijk aandeel kreeg in de werkzaam heden van dit hoogst belang rijk instituut. In 1936 werd prof Flu on derscheiden met het eere-doc- toraat der universiteit te Utrecht. Hij was voorts Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden en Comman deur in de Orde van de Nijl. In het academiejaar 1938-1939 was prof. Flu rector magnifi cus der Leidsche universiteit. Reeds toen kenmerkte zich zijn zwakker wordende ge zondheidstoestand, imaar deze verergerde in de oorlogsjaren niet weinig .Zijn gijzeling in Gestel in 1942, gevolgd in 1944 met zijn overbrenging naar Vught in 1944, tegelijkertijd met den wreeden wraakmoord op zijn zoon, dr. Flu, het waren alle factoren om het toch al ondermijnde gestel nog verder te deprimeeren. Toch scheen hij de laatste maanden er weer boven op te komen en daags voor zijn dood sprak hij er nog vol enthousiasme over, hoe hij na Nieuwjaar zijn arbeid op het Lab weer zou voortzetten. Het heeft niet zoo mogen zijn. De onverbiddelijke dood maakte gisteren een einde aan dit werkzame leven, dat nog zooveel voor de eerstkomende jaren had doen hopen. Met prof Flu is een voortref felijk geleerde heengegaan en de Leidsche universiteit ver liest in hem een harer beste zonen. Met dezen geleerde ging echter ook heen een beminne lijk mensch, een man van hoog staand karakter, die ondanks zijn wetenschap eenvoudig bleef van hart, eenvoudig voor allen, die op eenigerlei wijze met hem in aanraking kwamen. Zijn wetenschap stelde hij in dienst van de lijdende mensch- heid. Mogen de menschen den geleerde gedenken, nu deze de eeuwige rust is ingegaan. De begrafenis van het stof felijk overschot zal a.s. Zater dag plaats vinden op Rhijnhof. DISTRIBUTIEDENST LEIDEN. Afdeeling zieken en a.s. moeders. In verband met de sluiting van het distributiekantoor op Maandag 24 De cember a.s. dienen zij. die op boven genoemde datum ziekenbonnen moesten ontvangen, dezen af te halen op Vrij dag 21 December a.s. aan loket 25. kamer no. 4. A.s. en jonge moeders moeten ii verband met bovenvermelde sluiting hup rantsoenbonnen afhalen in plaats van 24 Decetnber 1,945 op 22 December a.s. Afdeeling handel. In verband met de a.s. feestdagen, dienen de detaillisten de van het pu bliek ontvangen consumtenbonnen in te leveren bij het distributiekantoor ..Den Burcht", afd. handel, alhier, volgens onderstaand schema: codenumemrs 4000 t.m. 4999 en 1001 t.m. 1999: op Donderdag 27 December van 8 tot 12 uur; codenummers 5000 t.m. 5999 en 2000 t.m 2999: op Vrijdag 28 December van 8 tot 12 uur: codenummers 3000 t.m. 3999; op Zaterdag 29 December 1945 van 8 tot 12 uur. Aardappelhandelaren op Donderdag 27 December van 2 tot 3.30 uur. Textiel- en petroleumhandelaren op Zaterdag 29 December van 8 tot 11 uur. Slagers op Zaterdag 22 December a.s. van 9 tot 11 uur. In verband met de a.s. feestdagen en ter besparing van brandstoffen is het distributiekantoor op Maandag 24 en 31 December 1945 den geheelen dag geslo ten Te Groningen slaagde voor het examen M O. Fransch B. mej. Wies God- dijn. alhier. HET ST. MELANIA-WERK. Het Sint Melania-werk werd in 1923 opgericht en is sindsdien verspreid over Nederland, België, Java, Sumatra en Celebes. Het is een missiewerk van leeken en heel in het bijzonder van vrouwen en meisjes. Het stelt zich tot doel de vorming van vele goede ka tbolieke moeders en vrouwen en zij gaan daarbij uit van de grondstelling: ,,Zoo de vrouw, zoo de maatschappij, zoo de moeder, zoo het gezin." Het richt zich speciaal tot de Ja vaansclie vrouwen en meisjes en dit liefdewerk, zoo echt christelijk-sociaal tracht haar doel te bereiken vooral door de oprichting van meisjesscholen in de missie, waar ze dan onderricht krij gen in lezen en schrijven, handwerken en weven en verder huishoudelijke vak ken. Voorts tracht het Melania-werk het beoogde doel te bereiken door de op richting van poliklinieken, waar jonge Javaansche moeders met raad en daad worden terzijde gestaan. Het spreekt vanzelf, dat dit alles niet kan drijven op de lucht en bouwen op het losse zand van sympathieke gevoelens. Ook hier is er geld noodig. Het zijn vooreerst de leden, en als zoodanig kunnen alleen toetrreden katho lieke vrouwen en meisjes die een jaar- lijksche contributie betalen van min stens 1. Voorts kan men van dit mooie werk. donateur of donatrice zijn met een mi nimum-bijdragen van 2.50 per jaar. Nu meer dan ooit is het van belang om te laten zien dat wij als katholie ken op de eerste plaats in Indië streven ed bovennatuurlijke verheffing van al degenen, die in Indonesië wonen en dat wij daarvoor gaarne offers bren gen. overtuigd als we zijn dat „eeuwicb gaat voor het oogenblick". Wanneer er dus een beroep op u gedaan wordt om toe te treden als lid of uw bijdrage te geven als donateur of donatrice, zeg dan niet: ,,Er wordt al zooveel gevraagd", maar wel: „Ka tholiek Nederland helpt Indië". Giften kan men storten op giro No. 458967 ten name van mevr. Kortmann Duynstee. Lorentzkade 5, Leiden. DE OPLETDING TOT KRAAM- VERZORGSTER IN NIEUWE BANEN. Samenwerking tusschen de vereenigingen op dit gebied. Het Staatstoezicht op de Volksge zondheid vestigt er onze aandacht op, dat onlangs de beide vereenigingen. die te Leiden tot nog toe hun bemiddeling gaven bij de verleening van kraam hulp, met de Groene en Wit-Gele Kruis besturen besloten hebben tot stichting van een'centrum voor de opleiding van kraamverzorgsters, volgens de richtlij nen. aangegeven door de van Staatsc- wege ingestelde „Commissie in zake Kraamhulp Duur dezer opleiding is 15 maanden. Naast het, door de zoo juist genoein de vereenigingen aangewezen bestuur zal het medische toezicht worden uit geoefend door het hoofd van de verlos kundige kliniek van het Acad. Zieken huis. prof. dr. A. J. M. Holmer. Het verpleegkundig onderricht zal verzorgd worden door op dit terrein ervaren kraamverpleegsters-docenten. De „Kraamhulp" zal bestaan uit dag- en nachtverzorging, terwijl aan de verzorg ster tevens de leiding va» de huishou ding zal worden toevertrouwd. De be doeling is de gezinnen tijdens het kraambed een goede verzorgster te ver schaffen, die tevens deskundig is op het gebied der kraarnverzorging. Hieraan ontbreekt het nog maar al te zeer en daarom is bovengenoemd initiatief zeer toe te juichen, temeer omdat op het gebied der kraarnverzorging nog veel geschiedt, wat den toets der critiek al lerminst kan doorstaan.- In het belang van moeder en kind is het dan ook drin gend geboden, alvorens kraamhulp aan te nemen, dan wel een cursus in kraarn verzorging te volgen, zich bij den G G.D., Nieuwe Mare 13a. Leiden, te ver voegen om inlichtingen over het be trokken bureau of den cursus in kraarn verzorging. Elke deelname aan iederen cursus, niet-uitgande van bovengenoemd cen trum voor kraainopleiding, moet dan ook ernstig ontraden worden. De van het Leidsche centrum voor op leiding van kraamverzorgsters uitgaan de cursus zal aanvangen 1 Januari a.s. Opgaven van deelname kunnen worden ingezonden bij: mevr N. C. Key, Burg- gravenlaan 3. Leiden en mej. A. Re- niers. Huize „Duinzicht", Rhijngeester- straatweg 40. Oegstgeest. Cursisten mo gen niet jonger zijn dan 21 jaar en niet ouder dan 40 jaar. RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN. Geslaagd: voor het doctoraal examen Letteren en Wijsbegeerte mej. R. van Hoorn, te Amsterdam. Geslaagd: ovor het candidaatsexamen Godgeleerdheid de heer J. Bouterse. te Leiden. Geslaagd: voor het candidaatsexamen Wis- en Natuurkunde no. F. mej. C. Biileveld, te Oegstgeest. Geslaagd: voor het candidaatsexamen Wis- en Natuurkunde no. 1. de heer A. Verbreack. te Leiden. BURGERL. STAND. Geboren: Albert z. van W. van Leeu wen en J. K. Buis; Hendrika W. d. v. A. Link en H. W. de Jong; Pieter A. A. z. van P. A. Decgenaars cn A. Harte- veld: Teunis. z. van F. Beerendonk cn G. Boon; Robbert z. van G. de Vries en K. M. S. Baker. Overleden: B. W. H. Bouchier 63 j. A. H. Ca-mbier—van der Kwartel 64 j. H. van Gelder 64 j. Gehuwd" G. Mulder en J. Hogendoorn: H. J. H. J. Sc holte cn A. A. P. Cas- pers. STUDENTENHULP. Het Leidsche Studentengezelschap ..Batouwe", waarin alle Betuwenaren. die in Leiden wonen, vereenigd zü;», hebben hun jaarlijksche reis naar de stad Tiel weer aanvaard. Daar velen van hen in de laatste oor logsjaren in de Betuwe ondergedoken waren of er hun werkkring hadden en aldus rampspoeden meemaakten, die de Betuwe troffen, zijn banden ontstaan, sterker dan te voren. Als teeken van*hun medeleven met het getroffen gebied zamelden zij onder hun leden gelden bijeen, waarvoor zij een twintigtal dekens kochten, die Zaterdag j.I. aan den burgemeester van Tiel ten behoeve van de bevolking aangeboden werden. CONTROLE BEVOLKINGSREGISTER. Vrijdag 21 December worden degenen verwacht, wier geslachtsnaam beginnen met St. tot en met Sz. Zaterdag 22 December diegenen, wier namen beginnen met Ta tot en met Tk. 2e distributiestamkaart meebrengen. Kantoor geopend van 9 tot 11.30 uur en van 2 tot 4.30 uur. Zaterdags alleen in de ochtenduren. OEGSTGEEST. Op 19 December is in het ge bouw van het N.V.H., Terweeweg 39. een informatie- en adviesbureau ge opend. waar repatriandi en hunne fa milieleden inlichtingen kunnen inwinnen omtrent alle aangelegenheden de repa triandi betreffende. Het bureau is ge opend op werkdagen van 1012 uur be halve Zaterdag. HAAGSCHE POLITIERECHTER. De gebroeders W. en C. van B. te Leiden pleegden gezamenlijk een in- braakje in een sajetfabriek te Leiden. C. stond op wacht, terwijl W. naar bin nen ging. Het geval zag er bij den Haagscheu Politierechter voor C. van B. slechter uit. omdat hij al eerder is veroordeeld. „Ze zijn op weg een echt siel Leidsche inbrekers te worden", vertelde de Officier; tegen C. van B. vorderde hij acht maanden en tegen W van B. zes maanden gevangenisstraf. De rechter veroordeelde resp. tot zes en vier maanden gevangenisstraf met aftrek van preventief. Hulpbestellcr als diei. Toen A. M. G. te Leiden nog hulp besteller was bij de Posterijen, had hij weinig betrouwbaarheid getoond; uit pakketten, die hij had moeten bezor gen verdwenen artikelen of ze verdwe nen heelemaal. 1 oen de recherche een huiszoeking kwam doen, trot men er honderden re clamedrukwerken die G. had moeten bestellen, doch hetgeen hij blijkbaar de moeite niet waard vond. En brieven waarin hij bonnen vermoedde, had hij zich ook al toegeëigend. Bij zoo wel r.ig veranwoordelijkheid. vorderde de Officier een jaar gevangenisstraf. De rechter veroordeelde tot vijf maanden gevangenisstraf. JOHN AMERY OPGEHANGEN John Amery, de 33-jarige zoon van Leopold Amery, oud minister voor Britsch-Indië, is in Wandsworth gevangenis op gehangen. Bij de behandeling van zijn proces had hij zich schuldig bekend aan hoogver raad. Aangenomen wordt, dat John Amery zich niet heeft willen verdedigen omdat hij diep berouw had over zijn da den en zijn ouders nog meer verdriet wilde besparen. aan den loopenden band De groote warenhuizen ad- verteeren thans met confec tie-huizen, de zg „pre fabri cated houses". Een firma levert voor 1900 dollar een huis van vier ka mers, 24.4 voet breed, 23 voet lang op elke willekeu rige plaats in het gebied van New York. In de prijs is niet inbegrepen het loodgieters- werk en de verwarmingsin stallatie. Dit eenverdiepings- huis met plat dak zal vol gens dit warenhuis bijdragen tot leniging van het ernstige woningtekort, dat thans in Amerika bestaat. Het huis bevat een woonkamer, 2 slaapkamers, keuken, badka mer, linnenkast en badka- merkast. Elke slaapkamer heeft ook nog een kast. Dit soort huizen is vanaf heden te koop. Het is vervaardigd van solide eikenhout en gre nenhout en kan in enkele uren in elkaar gezet worden. De kooper moet zelf voor de fundeering. den schoorsteen, den aanleg van electriciteit, de dakbedekking en de laat ste verflaag zorgen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 3