Goede start te Moskou jVan Mook uit Indië aangekomen Groote gezinnen nog in het gedrang gelukkig Of IciGtinrpl/nmpn I Stilzwijgen te verwachten over de besprekingen Radio-programma KERSTVERRASSING •eet Woensdag 19 December 1945 men sati tpra ■mi. HET WEER tot Donderdagavond: Wisselende bewolking. Geen regen van be tee kenis. Iets kouder. Mati ge wind. tusschen Zuid- West en Zuid. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector H. L. J. &L Sondaai en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prol. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: C. G. v. Elburg. Bureaux! Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, f 1.10 per maand 13.20 per kwartaal. Franco per post 14.2° Men is alleen als men zich bekommert om het geluk van anderen den eMPRIE-MOGENDHEDEN-CONFERENllE VAN gezaghebende zijde wordt medegedeeld, dat de conferen tie der drie ministers van Buitenlandsche Zaken een „goed begin heeft gemaakt." Alle bijzonderheden van de agenda en omtrent de besprekingen worden echter strikt geheim gehouden. De Sovjetbla den hebben tot dusverre nog niets an ders gepubliceerd dan het bericht om trent het formeele begin van de con ferentie. Aan den terugkeer van Stalin naar Moskou op dit oogenblik wordt groot gewicht gehecht. Volgens een autoriteit te Washington zou dit feit de kans op een betrekke lijk succes van de conferentie met minstens vijftig procent Stalin's terugkeer goud waard? cht verhoogea. De besprekingen van het plan voor de controle op de atoomenergie zou volgens bin nengekomen aan ijzingen, niet veei tijd vergen. Men ver wacht, dat de Sovjet-Unie, of- schoon zonder veel enthousias me, zich met het plan zal ver eenigen. Truman staat dagelijks door middel van telegrammen in contact met Byrnes te Mos kou, r^IRAN STRUIKELBLOK TE len Volgens de Ameri kaansche radio zou de Iraansche ambas sadeur in de Ver. Staten er bij 5 het Ministerie van Buitenl. Za ken te Washington op hebben aangedrongen te Moskou te pro testeeren tegen de hulp, welke de Sovjet-Unie nog steeds aan ;4k de separatisten in Iran zou ver strekken, In welingelichte kringen, te Londen wordt er op gewezen, dat de huidige toestand in Iran ongetwijfeld de taak van de conferentie van Moskou zal bemoeilijken. Bevoegde waar nemers zijn van meening, dat iet thans meer dan waarschijn- ijk moet worden geacht, dat het probleem van de autonomie van LAzerbeidjan niet langer een open vraagstuk is. In dit geval ar- boet tijdens de eerste gedach- jf- ten wisselingen tusschen de Min. van Buitenl. Zaken worden vastgesteld in hoeverre steun .as van Sovjetzijde voor de „de er- mocraten" onmiddellijk verant- ri- v/oord is en tot welke stappen ast ie Angelsaksische mogendhe- ar- den zich genoopt zullen voelen. In haar houding tegenover ien binnenlandschen toestand in tan, gaat zooals iedereen weet, liet aannemen van eenstemmig heid van de ztide der drie groo- le mogendheden, welke eenstem e- piigheid de basis vormt voor de irganisatie van de Vereenigde Volkeren, niet op en op den de 38 achtergrond van de wrijvingen tusschen de Iraansche regeering en de autonomisten ligt het ge- heele vraagstuk van de behoef ten aan veiligheid en strategie der groote mogendheden in het Midden-Oosten. NIEUWE VOORSTELLEN VAN FRANCO? Naar in Spaansche monar chistische kringen te Parijs ver luidt wordt gemeid dat de spe ciale gezant van Franco Oriol, te Lausanne is aangekomen met nieuwe voorstellen voor den Spaanschen troonpretendent. Don Juan teneinde een oplos sing voor het Spaansche pro bleem te bewerkstelligen. EERSTE VUURPROEF VOOR FRANSCHE EENSGEZINDHEID. De Fransehe nationale verga dering heeft eenstemmig de re- geeringsvoorstellen tot tege moetkoming aan de eischen tot loonsverhooging voor twee mil- lioen employes in publieken dienst aangenomen. De regeeringsvoorstellen gin gen niet volledig in op de door de vertegenwoordigers der em ployes gestelde eischen voor een algemeene loonsverhooging van duizend francs per maand. Toen van communistische zijde werd verklaard dat de cómmu- nistische partij geheel achter de eischen der employes stond, her innerde een rechtsche afgevaar digde er aan. dat de regeerings voorstellen eenstemmig door het kabinet, incluis de vijf com- muniïctische ministers, waren goedgekeurd. De Gaulie merk te later op, dat dit debat de ge legenheid bood tot een eerste vuurproef, waar Dij zou blijken of de assemblee de regeering haar vertrouwen zou schenken, wanneer deze voor een ernstige moeilijkheid zou daan. Jacques Duclos verklaarde daarop na mens de communistische afge vaardigden, dat zijn fractie voor de regeeriiigsvoortsellen zou stemmen, omdat dit een motie van vertrouwen in de re geering zou beteekenen. Luit-Gouv. Gen. Dr. H. J. van Mook is in ons land aangekomen. Met de Skymazter van de Ned.-Indië lijn landde hij gisteren middag om 3.12 uur op Schiphol. Ter begroeting waren aanwe zig Prof. J. H. A. Logeman, Minister van Overzeesche Gebieden en Gjen. J. C. J. Bongers, hoofd van Oost- en West-Indische Zaken en enkele anderen, onder wie eenige afgevaardigden van „Per- himpoenan Indonesia", die Dr. Van Mook een gesloten brief aanboden. voor Woensdagavond. HILVERSUM I. 301 M. 6.Trio Hofmeester. 6.15 Cabaret „Zes en een kwart" Het RUk Overzee. Cowboyliedjes. Nieuws. Reportage. Beuedict Silberman en zijn Novelty Serenaders. Nederland Herrijst. Briet van onzen Londen- scheu correspondent. Jan Corduwener. Hoorspel. Mensch en Maatschappij. 10.30 Componist van de week. 11.Nieuws. 11 15 Avondwijding. HILVERSUM II. 415 M. 6.Nieuws. 6.15 Persoverzicht. .6 30 Grairofoonmuziek. 7.30 Voor de Ned. StrUdkr. 8.— Omroeporkest. 9.De Patriot. 9.15 Orgelspel. 9 45 Avondwijding. 10.— Nieuws. i j 20 Dansmuziek. 6.15 6.3Ö 6.45 7.— 7.15 7.30 8.15 8.30 9. 10.15 De Tweede Kamer over de Regeeringsnota De volgorde der besprekin gen vermeldden eerst de ont wikkeling der gebeurtenissen in Ned.-Indië, maar in verband met de komst van dr. van Mook hier te lande, wordt door de Kamer de vastgestel de orde aldus veranderd dat éérst de loon- en prijspolitiek der Regeering ter sprake komt. Dat de loon- en prijspolitiek niet zoo eenvoudig is en dat het probleem: behoorlijke loo- nen en redelijke prijzen niet in een handomdraai is op te lossen, hebben de verschillen de sprekers die gisterenmiddag en gisteravond het woord voer den in de Tweede Kamer, wel duidelijk gemaakt. In het algemeen eerst een opmerking: Het meerendeel der sprekers leest wat zij te vertellen heb ben von veèl of weinig vellen papier af en er zijn er maar weinigen ,die werkelijk spre ken. Dit heeft natuurlijk tot gevolg, dat de lezende heeren veel minder de aandacht heb ben dan de sprekende leden en het zal niet anders kunnen of de invloed zal daarmee in evenredigheid stijgen of dalen. De heer Andriessen (R.K.), de eerste van de meer dan zes tien sprekers meent uit de no ta te mogen afleiden dat de re- geering zooveel mogelijk infla tie van ons betaalmiddel wil voorkomen. Spr. meent echter dat de regeering dit geval wel wat te eenzijdig ziet en dat men het loon- en prijspeil toch moeilijk los kan maken van het budgetaire probleem. Dit pro bleem is alleen op te lossen wanneer het loon- en prijsni veau aanzienlijk komt te lig gen boven he vooroorlogsche peil. waarbij wij dan zullen komen o phet peil van de An gelsaksische landen. Welike normen heeft de re- geeripg aangelegd om de per centages van verhooging te bepalen? Het levensmiddelenpakket De heer Andriessen heeft vervolgens de groote moeilijk heden van de groote en groot ste gezinnen geschilderd. Hij toonde aan dat het inkomen dezer gezinnen veelal onvol doende is voor aanschaffing van het levensmiddellenpak- ket. Hij wenschte dat de kin derbijslag zal worden aange past aan de behoeften, terwijl verschillende artikelen gratis zouden moeten worden be schikbaar gesteld. De heer Suuroff (S.D.) is ook van meening dat de groote gezinnen moeten worden ge holpen en hij vraagt, evenals de heer Andriessen, of dit niet mogelijk is door een gratis be schikbaar stellen van levens middelen, terwijl ook juist voor deze gezinnen» de spaar- en voorschotregeling wel zeer urgent is. De landbouw. De heeren v. d. Weijden (RJK) en Weitkamp (C.H.) hebben beiden zich bezig ge- (Vervolg pas. 2). Nog juist voor de Luit. G. G., in de auto wilde wegrijden kwam een achternichtje hem hijgena een ruiker witte chry santen aanbieden. Voor de microfoon van „Her rijzend Nederland" vertelde Dr. Van Mook den luisteraars in Nederland, dat hij hoopte dat zijn verblijf in het moederland slechts kort zou zijn en dat dit verblijf voor Nederland en het Koninkrijk de gevolgen zou mo gen hebben, die men er van verwacht. Onmiddellijk na zijn aan komst op Schiphol is Dr. Van Mook in gezelschap van den Min. van Overzeesche Gebieds- deelen, naar Den Haag doorge reden, alwaar- de Minister en Dr. Van Mook een eerste be spreking hielden in het hotel de „Vieux Doelen". MUTATIES IN TRUMANS KABINET? Het Witte Huis heeft gewei gerd een bericht in de „Balti more Sun" te bevestigen of te ontkennen, volgens hetwelk vier vooraanstaande leder var president Trumans kabinet t.w Wallace. Ickes, Forrestal er Schwellenbach zouden aftreden. In bevoegde kringen acht men het bericht zeer waarschijnlijk en zegt men, dat Truman 'groot* moeite zal hebben om deze viei belangrijke figuren te vervan gen. HET MOERDIJKSCHE VEER TIJDENS DE FEESTDAGEN. De dienst van de belangrijke ver binding tusschen Noord en Zuid name lijk van het Moerdijksche Veer zal naar de K.N.A.C. meldt op de beide Kerst dagen en op Niewjaarsdag worden uit gevoerd als op Zondagen. Dat betee- kent. dat ln de nachten, welke aan deze dagen voorafgaan en er op volgen geen nachtdiensten zullen worden ge varen. Gisteravond Iaat heeft Min. Mansvelt in de Kamer voor een verrassing gezorgd en wel door de mededeeling dat binnenkort grutterswaren, peulvruchten, bisquits, koek, cacao en versnaperingen van de bon gaan. Var- kensvleesch komt ook spoedig vrij terwijl melk en groen ten in het voorjaar volgen. Brood blijft voorloopig nog op de bon aangezien het anders wellicht voor veevoeder wordt gebruikt, .J jjc De naam van de K.K. Staatspartij F R gaan stemmen op om de naam der der R.K. Staatspartij ie veranderen. Genoemd worden namen als „Christe lijke Sociale Partij. Katholieke Natio nale Partij. Katholieke of Christelijke Volkspartij. Men moet niet pröbeeten om door naamsverandering ook nlet-Katholieke landgenooten voor de partij te winnen. Zoolang tn een organisatie, welke daa ook ae meerderheid „Roomsch" is, krijgt men niet één niet-Katholiek als lid. Met het weglaten van het praedicaat Katholiek beoogt men dan ook iets an ders. Men wil er medeovereenkom stig de waarheid tot uitdrukking brengen, dat wij niet een Katholiek- kerkelijke partij vormen en vooral ook dat onze staatkundige beginselen uit na tuurlijke waarheden voortspruiten, wel ke ook door niet-Katholieken zeer wel kunnen worden gekend en aangehan gen. Men wil het praedicaat Katholiek Ia- ten vallen om daardoor het verwijt van een kerkelijke partij te zijn te ontloo- pen. Een nadeel van een Kath. Partij is: dat niet-Katholieken sprekende over tn denkende aan de Katholieken eerder voor zich zien de Katholieken- in de-poliitek dan de Katholieken-lld- van-de-KathoIieke-Kerk. Men meet de Katholieken af naar hun politiek en niet naar hun godsdienst. Men ziet niet meer de buiten en bo ven politieke partijen staande Kath. Kerk in zooverre andersdenkenden de moeite nemen daarnaar te kijken maar men ziet bijna uitsluitend Katholieken, die een politieke machtsgroepeering vormen. Sommige protestanten zien iu de Staatspartij dan ook een machts instituut in handen van „Rome". Nu behoeft men voor verkeerd© In zichten en voor de waandenkbeelden, die in ons lieve land ten opzichte van on ze Kerk en van de Katholieken zoo'n vruchtbaren voedingsbodem vinden, niet uit den weg te gaan. Maar men be hoeft er ook geen voedsel aan te geven indien dit niet uit andere hoofde noo- dig is. Een argument om het praedicaat Ka tholiek te doetL vervallen zouden wH eerder zien in het feit, dat eenheid in godsdienst iets anders is dan eenheid in de staatkunde. Niet alle Katholieken zijn lid der Kath. Staatspartij en wij moeten ons er wel voor wachten hen die geen lid zijn in hun katholiciteit aan te tasten. Uit dezen hoofde kan men de politiek der R.K.S.P. niet of niet meer als de katholieke politiek aan geven. Men kan en kon ook vroeger niet zeggen, dat d e Katholieken d e Katho lieke politiek volgen. Eenheid van orga nisatie sluit meeningsverschll over hon derd en een politieke kwesties waar mede het beginsel niet staat of valt niet uit. Een politiek zonder spanningen is ondenkbaar en daarom spant het ook in de R.K.S.P. bij tijd en wijle. Wij zijn voorstander van een kath. partij, maar wij vragen ons af of het ideaal dan is bereikt, wanneer alle Katholieken tot de laatste Kath. man en de laatste Kath. vrouw lid dier partij zouden zijn. Een argument vóór het behoud van het praedicaat Katholiek ligt o.l. In het ar gument. dat ons voorstander doet zijn van een Kath. partij. Men kan een par tij oprichten omdat men de afschaffing van de tollen op wegen voorstaat. Wie ernstig werk willen doen. vereenigen zich echter op grond van bepaalde begin selen. welke men gemeenschappelijk be zit. Er moet een band zijn. die partU- genooten bindt. Zulk een band vin den wij in een alles doordringende Ka tholieke levensbeschouwing. Men is het dan eens over de groote levensvragen waaromheen zich ook liet staatsbeleid groepeert. Over den oor sprong van het recht, over den open baren eeredienst aan den Schepper ver schuldigd. over huwelijk en gezin, over de persoonlijkheid van den mensch en de waarde en de waardigheid van den arbeid en over zooveel andere vraag stukken denkt men hetzelfde. Nu beweren wij niet, dat die band per sé noodzakelijk Is voor een politieke partijgroepeering. Neen zij is inderdaad nie* de alleen-zaligmakende. Doch men moet ons nog altijd bewijzen, dat er een beter fundament voor een echte par'IJ bestaat dan die der ernstige levens beschouwing. Het is de geest die re geert. De levensbeschouwing dient zich of wel bewust aan of zij speelt ook bil niet-direct principieele kwesties een rol. De verwantschap der levensbeschou wing biedt een uitstekend werkvlak voor gezamenlijke arbeid aan de staats taak. welke met schier elk gebied van 's menschen handelen aanrakingspunten heeft. Welnu kiest een aantal Katholieken de Kath. levens- en wereldbeschouwing als grondslag eener politieke partijgroe peering. mecncn zij dat hen die band moet binden, laten zij dit dan ook in den naam tot uitdrukking brengen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1