jSoekarno en Sjarir op rondreis De Nazi's en de godsdienst .SAVOY" Macht overstemt OP ONDERZOEK UIT! 'J%Wij moeten menschelijk ,e blijven" SLAAT DE OPSTAND OVER naar Sumatra! Onrust in Medan en Atjeh Pinsdag 18 December 1945 No. 151 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Woensdagavond Krachtige. tijdelijk stormachtige wind, aan vankelijk uit Zuidelijke later uit Zuid-Westelij ke richting. Meest zwaar bewolkte lucht met en kele regenbuien. Zacht weer. It BlltCHT HooidredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProl. Dr. W. Astelbergs (Anton ▼an Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: C. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, 1.10 per maand 13.20 per kwartaal. Franco per post f4.2® is een bel die andere geluiden cha tl INDONESIË Poging tot bezwering der opstand REUTER'S speciale correspondent Noel Buckley, seint uit Batavia dat Ir. Soekarno en Soetan Sjarir gisteren een aan- 247 vang hebben gemaakt met het herstellen van de orde en de rust" op een tocht door Midden- en Oost-Java, waaraan ook wordt deelgenomen door den „MinLter van Voorlichting" Amir Sjari- :rÜ foedin. Men is van plan een bezoek te brengen aan Djokjakarta. Dit is de eerste maal dat Soe- oharno en Sjarir tezamen een tocht ondernemen en in poli- bi tieke kringen te Batavia stelt o. men bijzonder belang in de re- ..Disultaten. De invloed die Ir. 4. Soekarno op de jeugdbeweging "heeft wordt zeer belangrijk ge it acht. In een communique van 1 het Indonesische „Ministerie da van Voorlichting" wordt ver- el] klaard dat de tocht, die een ;es week zal duren, ten doel heeft kontact op te nemen met plaat selijke leiders en een onderzoek Ein te stellen naar de toestan den. mSJARIR TOl ZIJN -VOLGELINGEN Voor zijn vertrek naar 1_ Djokjakarta heeft Sjarir zich voor de radio speciaal tot de jeugd gericht. „Onze strijd". zei hij, „ontwikkelt zich op het oogenblik in een atmospheer iQdie den geest ervan in een verkeerd daglicht stelt. Het lel probleem waarvoor de Indone- vsiërs gesteld zijn, is dat van de veiligheid, onder dewelke al- leen de overtuiging veld kan ^winnen en het vertrouwen te- rugkeeren. Wii moeten men schelijk blijven". Hij deed een iberoep op alle aanwezigen 'achten van het land uit naam van het nationale be- >otlang. waarbii hii speciaal de 4 noodzakelijkheid van het eco- lienomische herstel onder den aandacht van zijn luisteraars ae bracht. Voorts verklaarde hij, id. dat zoowel de buitenlanders als de Indonesiërs getroffen zijn door de wreedheden en de gewelddaden door het Indo nesische volk bedreven. „Maar r wij weten, dat deze geweldda den de reactie zijn van een J natie, die dezelfde onderdruk- ha king heeft moeten ondergaan. 50! Wij weten dat het geweld na- tuurlijk is voor een geheele 501 klasse van ons volk. Het is een taal, die w ijbegrijpen, terwijl wij er de verschrikking ook ge "an beseffen, maar de buiten- 'as Gereld begrijpt het slecht. Wii 43 willen niet. dat een van de schoonste deugden van ons ziin zin voor mensche- Mkheid. verloren gaat". Hij he lsloot met de ieugd te vragen, hertrouwen te hebben en te dienen. „De reseering. zoo zei lde hij. moet de krachten, die ïra dreigen verloren te gaan in ne; nutteloozen strijd, reorganisee- bm ren en gebruiken". Bandoeng gist!! Over het algemeen is Ban doeng rustig geweest maar er ei pin teekenen, die wijzen op nernieuwde activiteit in het doord-westelijk gedeelte van aei bet Lembanggebied. Burger lijke politiebeambten bevrijd den een vroüw, die ontvoerd n 01 a^" personen ziin door de mcht geëvacueerd. Voorts is van officieele zijde aangekondigd dat, hoewel Bandoeng rustig is. voortaan: alle troepen en Rapwistrijd- krachten door de lucht naar deze stad zullen worden ver voerd. Te Medan. waar het in te- inzittende gearresteerd. In verband met het feit, dat Britsche troepen het gebouw van het restaurant Termeulen in Medan van de nationalisten wilden overnemen, hebben ex tremistische elementen dit res taurant vannacht in brand ge stoken. Daar de bovenverdie ping van dit bij alle oud-Delia- nen welbekende en populaire restaurant van hout is opge trokken, stond het spoedig in lichter laaie. De extremisten hadden voor het in brand ste ken van dit pand vijftien blik ken benzine gebruikt. Tegeli'kert' d hebben in de nabijheid van het station te Medan schietpartijen plaats ge had, waarbij in uniform ge- kleede zoogenaamde Indonesi sche soldaten op voorbijgan gers vuurden., Een scherp schutter trachtte een Nica-of- ficier, die in een personenauto voorbijreed, te treffen, maar de Europeesche chauffeur van de wagen wist in volle vaart aan een waren kogelregen te ont komen. Op de hoofdwegen rond Me dan blijft het zeer onrustig. Gewezen inheemsche hulpsol- genstelling tot Java langen tijd daten der Japanners, „Heiho's" Terwijl H.K.H. Prinses Juliana Zater dag de officieele opennig van het Ka bouterhuls te Amsterdam verrichtte, speelden de prinsesjes Beatrix en Ire ne. die haar moeder vergezelden, met het poppenhuis, dat zU voor de kinde ren. die in het Kabouterhuis verpleegd worden .hadden meegebracht. rustig was geweest, is nu de „avondklok" afgekondigd, het geen wil zeggen, dat men des avonds on een bepaalden tijd binnen moet ziin. De leiders der nationalisti sche beweging on Sumatra ziin over het algemeen gematigd, maar evenals elders hebben zii niet voldoende gezag over de z.g. Pemoeda's, dat ziin de jeugdige heethoofden en vroe gere hulpsoldaten van de Ja- nansche bezetters. Deze laat ste beschikken nog steeds over wapens, hetgeen duidelijk bii de herhaalde schietpartijen bliikt. terwiil hun vergaderin gen tot voor kort nog door Ja- uansche adviseurs werden bii- gewoond. Britsche militairen hebben in verschillende perceelen in het centrum van de stad naar ver borgen wapens gezocht. Britsche soldaten hielden trucks met geuniformde Indo nesiërs aan, welke laatste met steek- en schietwapens bleken te zijn uitgerust. In de truck werden twee zakken handgra naten aangetroffen. De wapens werden in beslag genomen, de oefenen een ware terreur uit, waarvan vooral de Chineezen het slachtoffer zijn. Dezer da gen zijn twee Br.-Indische sol daten tusschen Medan en Bind- jei door extremisten gevangen genomen en op gruwelijke wij ze afgeslacht. De operaties, die in de kampongs Deritoka en Baroe bij Medan werden uit gevoerd, ontmoetten lichten te genstand. De drie vermiste Br.- Indische sol-daten zijn nog niet gevonden. Een aantal huizen in de nabijheid van de plaats des onheils is verwoest. Groote onrust in Atjeh. In Atjeh heerscht groote on rust. Gevrfeesd wordt dat At- jehers naar de oostkust zouden kunnen oprukken om hun ge- loofs-fanatisme tegen het blan ke element te koelen. In ver band met geruchten hierover heeft men bijzonder scherpe veiligheidsmaatregelen getrof fen. Ten zuiden van Medan staan artillerie en tanks opge steld. Sinds enkele dagen zijn vijf Spitfires in Medan gesta- tionneerd, speciaal voor ver kenningsdoeleinden. I DRS. JANSEN NAAR EGYPTE. Naar wij vernemen zal a.s. Donderdagmorgen zeer vroeg onze stadgenoot Drs. J. Jansen pr. vanaf Schiphol per K. L. M. linea recta naar Egypte vlie gen. Het doel van zijn reis is Egyptologische-archaeologische onderzoekingen en navorschin- gen. Onnoodig te zeggen dat de beste wenschen van zijn vrien den hem op zijn verdere tochten vergezellen. Speciale Kerstmenu's Kerstdiner Dansante j Tafelbespreken Tel. 23325 l 23100 Ingez. Med. STALJN HERVAT ZIJN WERKZAAMHEDEN. Het Sowjet-Russische pers agentschap Tass heeft mede gedeeld, dat Stalin naar Mos kou is teruggekeerd en zijn werkzaamheden als president van den Raad van Volkscom missarissen heeft hervat. Voor twee kwartjes recht. ILLEGAAL WERKER VEROORDEELD. OOR het Amsterdamsche Gerechtshof stona terecht K. L. Weeling. tijdens de bezetting plaatsvervangend secue-con- niandaut van de gevechtsgroep „Admi- »aal". Zijn huis aan de Koppelstockstraat No. 39 te Amsterdam was een belang rijke centrale van de verzesDewegmg. Daar waren onderduikers gehuisvest, daar waren wapens in huis, daar werd zooveel werk verzet, dat het karig elec- triciteitsrantsoen ten eenenmale onvol doende was. Weeling en zijn mannen wisten daarop raad. Zij verschaften zich frauduleus stroom. Door een toevallige samen loop van omstandigheden ontdekte dit een hoofdcontroleur van het Gem. Electriciteitsbedrijf en daar verzwijgen van het eigenlijke doel noodzaak was, werd tegen Weeling nog tijdens de be zetting een vervolging wegens „stroom- d efstal" ingesteld. Men zou zoo zeggen, dat na de be vrijding Weeling een pluim op zijn hoed zou krijgen voor deze in 's lands belang gebruikte stroom. Mis! Op 15 Augustus 1945 werd W. door den politierechter veroordeeld tot 25.— boete of tien dagen hechtenis!! De verdediger kon wel aanvoeren, dat W. geen opzet had om zich iet9 wederrechtelijk toe te eigenen, daar d;e stroom niet hem maar het land ten goede kwam. volgens de letter der wet was W. een dief en wat doe je met een dief (ten minste met een kleine) ar.ders dan hem veroordeelen In hooger beroep voor het Hof hoor de W. een boete van twee kwartjes eischen of naar keuze een dag hech tenis. Het gaat natuurlijk niet om die twee kwartjes, zei de verdediger, maar tk wensch niet, dat deze illegale werker als een dief zal worden geboekstaafd. Weeling wacht op een aanstelling als beëedigd opsporingsambtenuaar van den P.O.D. en dat kan hij niet worden als bij geen blanco strafblad heeft. O Sint Formalissimus geeft wijsheid aan de rechters opdat de eer van het Recht, al is het maar a raison van twee kwartjes gered worde en toch een ver dienstelijk Nederlander een blanco straf blad moge behouden. Ruk uw blinddoek af Vrouwe Justitia en zie ditmaal naar één zijde van de weegschaal, naar die n.l. waarop de onschuld is neergelegd. O. Sint Bureaucratius. misschien vindt Gij op uw onnaspeurlijke wegen een middel waardoor Nederland toch nog kan worden gered ook al zou een on schuldige, die formeel de wet heeft overtreden, niet worden veroordeeld. Het moet een erg moeilUk geval zijn voor juristen. Niet voor den leek met een dood gewoon gezond verstand. NEURENBERG De leidende figuren in de N. S. D. A. P. hadden plannen om het gods. dienstonderricht in Duitschland te vervangen door onderwijs in de Nat. Soc. levensbeschouwing. Zij overwogen de samenstelling van een soort Nat. Soc. catechismus, die eerst in de partij, doch later op de scho len zou moeten worden ingevoerd. Christendom en Nat.-Socialisme. Een brief van Bor- anann - persoonlijk ad judant van Hitier aan Rijksminister voor Op voeding had al her haaldelijk aan Hitiers plaatsvervanger ge vraagd of de plannen konden worden uitge- Ribbentrop, welke zich werkt voor Christelijk onder het vele tegen de godsdienstonderwijs, die partijleiders gerichte be- tevens acceptabel zou- wijsmateriaal bevindt, brengt bijzonderheden aan het licht over de gedachten, die daarom trent in de hoogste kringen werden gekoes terd. Bormann schreef dezen brief naar aanlei ding van plannen, die Reichsbisschop Mueller had voor een nieuwe re geling van het gods dienstonderwijs. De den zijn voor de partij. Dit was volgens Bor mann steeds geweigerd, daar het niet de taak van de partij was richt lijnen te geven voor het onderwijs in de Christe lijke godsdienst. Chris tendom en Nat- Soc. waren immers, aldus Bormann, begrippen, die uit geheel verschil lenden bron stamden. Beiden verschilden zoo veel dat het niet moge lijk zou zijn een Christe lijk onderwijs te vinden, dat volledig kon worden gewaardeerd door de Nat. Soc. ideologie. Bormann's „Kleine Catechismus". Bormann schreef ver- dier, dat hij er zich evenwel van bewust was, dat het godsdienst, onderwijs ook niet kon worden afgeschaft zon der er iets voor in de plaats te stellen. De tien geboden waren namie- Ujk steeds nog de voor naamste richtlijn voor het moreel van het volk. Bormann achtte het daarom noodzakelijk een soort „kleine cate chismus" van de Nat. Soc. levensbeschouwing samen te stellen. Die zou, juist zooals de Christelijke catechis mus niet direct in de school moeten worden gebracht doch eerst in de opvoeding van de partij en in later sta dium in de school. In Bormann's cathechis- mus zouden onder meer de „wet van de dapper heid" en „het gebod om het bloed zuiver te houden" als voornaam ste leerstellingen gelden. De jeugd van thans, al dus Bormann, die vol gens onze moreele wet ten zal worden opge voed, zal dan later zelff kunnen beslissen of haar kinderen de „zeer inferieure" Christelijke leer zal worden bijge bracht. Deze brief werd ge schreven in Februari 1940 en Bormann stelde toen een discussie onder de partijleiders over de ze kwestie in het uit zicht. Inderdaad! De ware bedoeling van de Nazi-leiders over het Christendom komt wellicht het beste tot zijn recht in een passa ge waarin Bormann zegt: „Kerken kunnen niet worden overwon nen door een compro mis tusschen de Nat. Soc. en de Christelijke leer, maar alleen door een geheel nieuwe ideologie, die gij zelf (Rosenberg)) hebt aan gekondigd. Daarom heb ben wii er steeds zorg vuldig voor gewaakt geen hervorming na te streven van het Christe lijke dogma, noch in vloed te oefenen op kerkelijke richtlijnen voor het godsdienston derwijs. Wij waren het er steeds over. dat we de bedoeling van den Rijksminister voor ker ken moesten afwijzen, die tegen de bezwaren van den partij in altijd opnieuw getracht heeft het kerkelijk leven bin nen het raam van het Nat. Soc. te vernieu wen en te zoeken naar een compromis tusschen het Christendom en de Nat. Soc. ideologie?'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1