Nieuwe ontvoeringen Het vraagstuks vder annexatie II De Conferentie te Moskou HET GEMARTELDE POLEN Interesse wetenschap Maandag 1 7 December 1945 No. 150 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Dinsdagavond: Aanvankelijk tijdelijke stormachtige Zuidelijke wind met regen. Mor gen overdag: tot matige afnemende Zuid-Weste lijke wind, wisselende bewolking. plaatselijk enkele buien. Zelfde temperatuur. HECHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen: f0.26 per week, f 1.10 per maand f3.20 per kwartaal Franco per poet f4.2ö is het begin der INDONESIË' Wanneer men de berichten leest die van verschillende zijden binnen komen, vraagt men zich toch af waar of ergens de reden verborgen blijft van het optimisme dat ons vertelt dat het op Java beter zal gaan. Te Soerabaja hebben wederom ontvoeringen op grooten schaal plaats gehad en niemand, ook de Britsche militaire autoriteiten niet, weten wat er eigenlijk precies gebeurt. De extremisten te Soerabaja hebben gedurende de gevechten aldaar bijna duizend mannen, vrouwen en kinderen ontvoerd. Zij worden als gijzelaars vastgehouden. Wij kennen van deze trage die slechts het eerste gedeelte: een ooggetuige heeft medege deeld hoe deze ongelukkigen, onder wie ook vele Menado- neezen en Ambonneezen wa ren, meegenomen werden uit het kamp Roebeecklaan in Soe rabaja in een tropische regen. Op een der vorige dagen wa ren zii naar een verzamelpunt gebracht en men had hun me degedeeld, dat zij „geëva- cueerd"zouden worden, om dat de streek te gevaarlijk was en „de gurkhas hen allen zou den dooden". Maar na vier uur geloopen te hebben werden zij naar het kamp teruggestuurd. Toen de uittocht onder toezicht der extremisten eindelijk be gonnen was wilde een aantal vrouwen niet vertrekken, en zij zeiden: „Waarom dooden jullie ons hier niet?" De extre misten lieten hen toen achter, waarop zij door gurkhas be vrijd werden. Een groep werd waargenomen bij Goebang. waar „zij in een trein gejaagd werden. die vertrok in de richting van Malang". Men gelooft dat anderen te Tje- wang en Kertosong ten zuid westen van Modjokerto zijn. Niemand weet hoe zii behan deld worden. Zeer vele Nederlanders op Java worden gesloopt door de ze nooit eindigende onzeker heid. Het is een van de ern stigste aspecten van den hui- digen toestand, die het offi- cieele communiqué laconiek beschrijft als „tamelijk rustig". De „Roode Ster" over Indonesië. De „Roode Ster" wijdt een artikel van een halve pagina aan Indonesië. Het artikel ge tuigt natuurlijk van groote waardeering voor de onafhan kelijkheidsbeweging. De Ne- derlandsche regeering heeft natuurlijk het feit dat Soekar- no met de Japanners heeft sa mengewerkt. aangegrepen om de onafhankelijkheidsbewe ging te onderdrukken. Het ar tikel noemt het natuurlijk een succes voor de strijders voor onafhankelijkheid, dat zij niet zijn ingegaan op de weinig re formistische maatregelen die de Hollanders willen gebrui ken om hun macht over Indo nesië te herstellen. Natuurlijk zegt het artikel ook dat de nationalistische be- NIET ALLEEN VOOR NEDERLAND Er zijn vijf Ministers in Nijmegen gewast met - -> het oof- den Min.- President Schermerhorn. Deze heeft daar verschillende kwesties be sproken o.a. ook het vraagstuk der annexatie. Nijmegen, als grensstad heeft natuurlijk een buitengewoon groot belang bij de oplossing en dit temeer omdat het daardoor hoopt tenminste eenigszins goed te kunnen maken wat door het schrikkelijk oorlogsgeweld werd verwoest. OOK ANDERE GEGADIGDEN De minister begon met op te merken dat het probleem van Nederlandiïch-Oostgrens het probleem is van Duitschlands' westgrens. Het zou natuurlijk zeer simpel zijn wanneer de annexatie-kwestie enkel een vraagstuk was dat moest wor den opgelost tusschen Neder land en Duitschland, maar zoo is het nu eenmaal niet. Frank rijk heeft daaromtrent een eigen opvatting, speciaal wat betreft het Ruhrgebied. waar bij ook Nederland ten nauwste en ten zeerste betrokken is. België neemt wéér een ander standpunt in, zoodat Nederland in deze zaak rekening zal moe ten houden en zijn plaats zal moeten trachten te vinden tus schen de verschillend opvattin gen die omtrent de annexatie naar buiten komen. In de onderhandelingen die straks zullen aanvangen zal Nederland zijn standpunt dui delijk kenbaar maken en het vraagstuk zal ook een onder werp worden, waarover het Nederlandsche volk zich zal moeten uitspreken, maar het is onjuist om te beweren dat annexatie van de baan is. GEEN AUDIëNTIE. Z. H. Exc. Mgr. J. Huibers zal a.s. Dinsdag 18 December geen audiëntie verleenen. weging haar groote kracht schept uit' de wil der massa om tot onafhankelijkheid te komen. Ja ja, het is erg mooi om te schrijven over Indonesië, over de onafhankelijkheid en over het niet collaboreeren van Soekarno, enz. enz. Maar wan neer schrijft de „Roode Star" ook over de onafhankelijkheid van Roemenië. Bulgarije. Joe- go-Slavië en vooral niet te vergeten. Polen. Maar ja. dat is de invloedssfeer van Rus land. Indië een paradijs. Zonderling hiermee in con trast is een thans ontdekt ge heim rapport van een Japan- schen generaal waarin hii zijn hoogste bewondering uit spreekt voor het prachtige ko loniale werk. dat de Nederlan ders in Indië verrichten, over de buitengewone tact waarmee zij Indië bestuurden, waarvan hij het beste bewijs ziet in het feit dat 60 millioen Indonesiërs worden bestuurd door 200.000 Nederlanders. „Indië". zegt deze generaal in zijn rapport van 1943, „is een paradijs". Dan komen er berichten bin nen over de buitengewesten, waar de extremisten niet het bewind in handen hebben, maar waar wèl Indonesiërs zelf het bestuur uitoefenen. Uit deze buitengewesten ko men telkens opnieuw berich ten binnen, waaruit blijkt dat de Indonesiërs inderdaad wel onafhankelijkheid wenschen en zelfbestuur, maar zij evenzeer overtuigd zijn die onafhanke lijkheid nu nog niet te kunnen doorvoeren en dat zelfbestuur nog niet op zich te kunnen ne men. Waar géén extremisten zijn wordt het Nederlandsche bestuur met vreugde ontvan gen en is er de meest hartelij ke samenwerking. Maar er is dan ook geen „Roode Ster". DE TOESTAND VAN GENERAAL PATTON. De algemeene toestand van generaal Patton is volgens het bulletin voortreffelijk. Gedu rende de laatste 24 uur is er een lichte doch veelbeteekende ver betering geconstateerd in de gevoelsgewaarwordingen. De ge neraal blijft opgewekt en vroo- 1 lijk. Op het paleis Soestdijk werd het geschenk van de welpen der padvinderij te Du blin aan de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet, bestaande uit drie schaapjes door den heer T. R. A. W. Weenink aangeboden. H.K.H. Prinses Juliana tooit een der diertjes met een lintje. De kleine Margriet kijkt belangstellend toe. Anefo-'t Sticht-P. Het volgende communiqué is gisteren in Moskou gepubli ceerd: „De conferentie van de ministers van Buitenlandsche Zaken van Gr.-Brittaniiië, de Ver. Staten en de Sovjet-Unie is in Moskou geopend. De Sovjet-Unie werd vertegenwoordigd door een delegatie onder leiding van den volkscommissaris van Ëuitenl. Zaken, Vachislaf M. Molotof, de Ver. Staten door een delegatie onder leiding van den minister van buitenland sche zaken James Byrnes, en Gr.-Brittannië door een delega tie onder leiding van Ernest Bevin, den Britschen minister van Buitenlandsche Zaken" GEEN KOPPEN IN DE KRANT Zoowel Bevin als Byrnes heb ben aan de pers te kennen ge geven, dat gedurende de confe rentie niet veel nieuws bekend zal worden over haar verloop. Bevin verklaarde: „Conferen ties als deze zijn niet uit uitstek bedoeld voor koppen in de kranten". Byrnes heeft een bezoek ge bracht aan het graf van Lenin. De SovjetRussische bladen heb ben in grooten opmaak de woorden, door Bevin uitgespro ken bij zijn aankomst in Mos kou. gepubliceerd. Bevin sprak namelijk de hoop uit, dat de be sprekingen mochten leiden tot nauwe samenwerking tusschen Gr.-Brittannië en de Sovjet- Unie. Oproep van pres. Truman tot China. President Truman heeft een beroep gedaan om de vijande lijkheden tusschen de nationale regeering en de communisten onmiddellijk te staken en een nationale conferentie van afge vaardigden van de voornaamste politieke elementen van het Chineesche volk samen te roe pen om een snelle oplossing te zoeken voor den tegenwoordi- gen binnenlandschen twee dracht. De president heeft een omvangrijke verklaring over de politiek van de Ver. Staten ten opzichte van China afgelegd, twee uur voor het vertrek van generaal George C. Marshall, de diplomatieke gezant van de Ver. Staten naar de regeering van Tsjoenking. Truman her innerde er aan, dat Amerika de regeering van generaal Tsjang Kai Tsjek als eenige le gale regeering van China erkent „Het is het goede instrument om het doel, de eenheid van China, te bereiken", zeide hij. Het proces te Neurenberg Zaterdag /erd door het gerechtshof te Neurenberg e rijk geïllustreerd rapport over de vernietiging van het ghetto van Warschau in April 1943 overgelegd. Met pralende trots werden ten hemelschreiende bijzonderheden van de men» schenjacht en uitm. ording door den SS-commandant opgeteekend. Het doel was de opruiming van de nog overgebleven Joden Na de eerste massa-deportaties in 1943 werd besloten de geheele stadswijk in „.and te steken. Blok voor blok gaat in vlammen op. Menschen komen uit de huizen te voorschijn, vluchten naar woningen die nog niet branden of zoeken toevlucht in onderaardsche bun kers en riolen. Geheele gezinnen springen uit de ramen van brandende com plexen of storten zich van de daken. Soms kruipen ze met gebroken ledematen verder tot de mitrailleurs beginnen te ratelen en zij dood blijven liggen. SS daalt in riolen en gangen af om Joden te grijpen. Drievierde deel der bevolking (verd in het voorjaar van 1943 weggevoerd. Het leerzaamst zijn in dit geval de missives van Himmler. die den wer- kelijken achtergrond bloot leggen. Deze sinis tere „Reichskommissar voor de versterking van het nationaal karakter van het Duitsehe volk", zeide in een redevoering tot officieren van de S.S. LeiUstandarte Adolf Hitler" dat hij er trots op was. dat hü duizen den, tienduizenden, ja honderdduizenden Po len van hun woonsteden had weggevoerd bij veertig graden vorst. „Bij deze gelegenheid hadden we den moed om duizenden leidende Polen neer te schieten', schrijft hii letterlijk. Barris noemde Polen het proefterrein voor de practische uitvoering van de Duitsehe „le- vensruimtheorie". De plannen, die de Duit- schers voor dit land op stelden, waren dan ook zeer gecompliceerd. In algemeene trekken om vatten zijuitputting van de Poolsche natie en het wegnemen der rijkdommen, 'n Duitsch kolonisatieprogram, dat erop gericht was het geheele Poolosche volk in te sluiten in het „Deutschtum" om het daarna te vernietigen. Polen moest in twee étappes worden geger maniseerd: een bij Duitschland getrokken deel onmiddellijk en het Generaal-Gouvernement in het Volgend stadium. Het wegsleepen van Joden en van de Pool sche intelligentia ston den op het program. Het is bij dit alles de zwarte schim van Himm Ier, die deze geest van alle maatregelen be paalde. De verdediging reclameert. De verdedigers van beklaagden interpelleer den den openbaren aan klager te Neurenberg, over de toelaatbaarheid van schriftelijke verkla ringen van menschen, die in Duitschland wo nen en eventueel in per soon als getuige zouden kunnen optreden. Jackson zeide; „wij willen die proces nog voor onzen dood be ëindigd zien en wen schen hier geen proces van te maken, dat, zoo als het proces van War ren Hastings, zeven ja ren zou duren", zeidej hij. J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1