Oorlogsvrijwilligers voor Indië Uit den chaos naar herstel Wmcvc de oictatie &eg,on„.s Van Mook naar Nederland heerscht nu kleingeestigheid Verdere besprekingen met Indonesiërs zeer waarschijnlijk Vonnis aan beulen van Belsen voltrokken J7B Zaterdag 15 December 1945 G HET WEER tot Zondagavond: Matige, later aan de kust tijdelijk krach'tige wind tusschen Zuid en Zuid-West. Zwaar be wolkt met nu en dan eenige lichte regen. Zacht. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HooidredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal ea Mr. Dr. C. C. A. van Baren; Redacteuren: Prol. Dr. W. Asselberga (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; DirecteurC. C. v. Elburg. BureauxPapengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprgsem f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaaL Franco per post <4.2° --- l.pïaefi turn den ïfliniitel c mui BAD10REDE VAN DR. VAN MOOK In mijn radiorede van 28 September 1945 werd door mij medegedeeld, ■.-.Int ik voor de taken, wel ons leger in Indië te wachten staan, nog jö 5000 oorlogsvrijwilligers zou noodig hebben. Na in de afgeloopen pe- 23] iode met het oproepen dezer oorlogsvrijwilligers een aanvang werd (emaakt, is gebleken, dat zeer velen aan dezen oproep geen gehoor neer gegeven hebben. Dit is begrijpelijk. Immers, zij, die het langst op ïun beurt hebben moeten wachten, hebben in verschillende gevallen 2 rerk gevonden. Er is hiervoor echter nog een belangrijke oorzaak, n.l. ooze oorlogsvrijwilligers, die als eerste voorkeur dienstneming bij N; jde luchtmacht, marine o! mariniers te kennen hadden gegeven, bleken liet bereid deze voorkeur te wijzigen en zich voor de voor Indië be- 1 V8 stemde troepen te doen inschrijven, ondanks het feit, dat er voor hen geen plaats bij het dienstvak hunner keuze beschikbaar was. lei Helaas heeft zich bovendien tad I® toestand in Indië na 28 Sep- eniber in ongunstigen zin ont- «rikkeld. Deze ontwikkeling is IS naakt het noodzakelijk om tus- 24fchen heden en het tijdstip, waarop de eerste divisie kan porden uitgezonden, nog ster- fifeere contingenten troepen naar todië te zenden. C Ik ben overtuigd, dat het toch de bedoeling is der Neder- rlTfandsche bevolking noch der jrlogsvrij willigers om in dit 24Cioeilijk tijdsgewricht voor ons Laderland verstek te laten gaan. L.j De regeering doet dan ook "'«ken dringend beroep op alle onge mannen, welke zich als öröfcorlogr vrij willige hebben laten Dschrijven om aan de oproe- len, welke hen nu bereiken, liehoor te geven. Dit geldt ook oor de oorlogsvrijwilligers, die leboren zijn in de jaren 1925, 1926 en 1927, welke ik eerst ,g neende niet direct noodig te mllen hebben. Him wordt ver- locht zich alsnog ten spoedigste 24 e melden bij het aanmeldings- kureau. waar zij geregistreerd :ijn, ten einde hun inschrijving e vernieuwen. Hun uitzending ;an binnen korten tijd tege- vtf koet worden gezien. Het gaat om de eer en de toe- lomst van Nederland en Indië heide. n. OOK LONDEN KENT RAZZIAS, Tweeduizend politieagenten en honderden Amerikaansche, Canadeesche en Australische militaire politiemannen heb ben gisteravond een razzia te Londen gehouden. Men ver moedt, dat zich te Londen on geveer tienduizend deserteurs van deze drie nationaliteiten verbrogen houden en brengt hiermede de vele misdaden, welke in de Engelsche hoofd stad gepleegd worden in ver band. Londen werd duchtig uit gekamd tijdens deze razzia's. Ook auto's werden onderzocht. WIJZIGING VAN DE KIESWET. 18 Het ontwerp tot wijziging van le kieswet heeft den Raad van state reeds verlaten en de re- fj jeering is voornemens aan het sarlement eenige wijzigingen 121 ran ingrijpenden aard voor te tellen, nl. den kiesgerechtigden eeftijd te verlagen tot 23 jaar 23 m de verschijningsplicht af te ichaffen, 8t« Vóór zijn vertrek naar Nederland heeft Dr. Van Mook zich voor de radio tot het Nederlandsche volf: gericht. De heer Van Mook ver kleinde het drama in Indië niet. Maar duidelijk komt uit zijn rede door de gegronde verwachting, dat Nederland en Indië elkaar zullen vinden in 1946. Nadat Dr. Van Mook een de opstandigheid tegen zooveel korte samenvatting had gege- ellende, die gevolgd is op zoo- en van de late bevrijding van Nederland, de uiteriste krachts inspanning tegen Japan, die er de oorzaak van was dat Ned.- Indië militair op den achter grond raakte, de onverwachte overgave van Japan en het feit dat men niet gereed was voor de bevrijding van deze gebie den, gaf hij nog eer. andere re- den voor de slechte gang van zaken in Indië nl. de op Java en c-iders ontketende harts tochten. die het resultaat zijn van de geleden ellende, een nationale hartstocht voor vrij heid, aangewakkerd door de wreedste onderdrukking en Japansche inmenging. Dr. Van Mook zeide voorts, dat in de eerste maanden na de landing der geallieerden, de veiligheid van geïnterneerden en gevangenen verzekerd moest worden. Het vraagstuk is ech ter nog slechts voor enkele dui zenden opgelost. Naast deze groepen werden tienduizend andere Nederlan ders, Indonesiërs en Chineezen bedreigd. Er zijn er nog steeds duizenden in het binnenland van Java, buiten de veiligheids zones. Wanneer men denkt aan ld V ken r ai 8 róór Kort na de bevrijding stelden de Katholieke geestelijkheid en vertegen woordigers der burgerij van de stad Alkmaar ?ich met den burgemeester in verbinding met het ver zoek of op een in het oog springende plek binnen de gemeente een standbeeld mocht worden opgericht van Christus-Koning. Blijkbaar in een vreugde volle stemming betuigde de burgemeester onmiddellijk zijn volle instemming met het plan en hij noemde zelfs eenige mooie punten, welke in aanmerking zou den komen. Aangezien men er niets meer van hoorde, stelde men zich van Katholieke Zijde dezer dagen in ver binding met den betreffen- den webhouder. Deze „kon zijn medewerking en dus de toesteming van de ge meente niet geven, omdat er zoovelen zouden zijn, die zich aan een dergelijk beeld zouden ergeren". Later bleek, dat de ge meente bereid zou zijn een „plekje achteraf" beschik baar te stellen voor Chris tus-Koning! Dit geschiedt in een ge meente, waar de „getuigen van Jehova" rustig verga deringen kunnen beleggen, die beleedigend zijn voor de Katholieken. veel onrechtvaardigheid, ver oorzaakt door den vijand, dan moet men ook denken aan wat onze Britsche en Britsch-Indi sche geallieerden, die ook ver van huis zijn en die het in die jaren in de jungle van Birma hard te verduren hebben ge had. hebben bereikt door moed en zelfbeheercching en niet zonder eindelooze opofferingen. De krijgsgevangenen buiten Indië heben ook moeilijke tij den gekend. Het scheen, dat er in dit eens zoo gastvrije land voor hen geen plaats was. Het is zelfs nog moeilijker op nieuws van verwanten te moeten wach ten wanneer men aan den slag wil gaan. Er is goede hoop. Wanneer wij de komende Kerstdagen en Nieuwjaar ver gelijken met dit van 1946. dan is de toekomst niet zonder be moediging en hoop. In een be langrijk deel van de buitenge westen breidt zich het gebied uit waar vrede en samenwer king heerschen. Destructie en opbouw. Daarenboven, er moet lang zamerhand een einde komen aan al die misleiding en verbit tering en terreur, die thans de Nederlanders van de Indone siërs scheiden. De werkelijkheid begint door te dringen, de rea liteit van het streven der In donesiërs naar vrijheid, de wer_ kelijkheid van een veranderde wereld, die gelijk is aan de on veranderlijke waarde in de menschelijke natuur. Een nog moeilijker jaar ligt voor ons. Het zal een jaar zijn van vechten tegen destructieve krachten, maar ook een jaar van opbouw. Het Indonesische vraagstuk kan niet opgelost worden, zonder beslissingen van wetteloosheid, maar het kan ook niet opgelost worden door den strijd van het eene volk tegen het andere. Het oude Indië zal nooit terugkeeren, maar in het nieuwe Indië moet plaats zijn voor allen die hier thuis hooren. hetzij door ge boorte of door afkomst. Deze veranderde wereld vraagt nieuwe jonge krachten. De ouderen moeten plaats ma ken. hoe hard dit ook moge zijn na de bittere jaren van bezet ting en gevangenschap. Maar veranderingen kunnen slechts aoor de jongen aangebracht worden. Zij zullen ontdekken, nadat de mist van wanbegrip en verwarring is opgetrokken, dat zij voor de mist van wan begrip en verwarring is opge trokken, dat zij voor een groot deel kunnen bouwen op hetgeen hun voorgangers gepresteerd hebben. Zij zullen in staat zijn de fundamenteele krachten van beide volken in constructieve banen te leiden. En zij die niet in staat zijn volledig deel te ne men aan dit herstelwerk zullen de voldoening hebben te weten, dat veel van hetgeen zii verricht hebben gespaard kan worden voor de vernietiging. Landgenooten begrijp wat ik wil zeggen. Er zal van u velen een bovenmenschelijke inspan ning, moed en zelfbeheersching naast groote opofferingen ge vraagd worden. Ofschoon ik in de afgeloopen jaren geleerd heb geen voor spellingen te doen van gebeur tenissen in de toekomst, geloof ik toch wel. dat ik mag zeggen, dat de feiten en omstandigheden een verandering ondergaan en dat zij ons uit de chaos naar een nieuw herstel voeren. Moge het onzen beiden vol ken gegeven zijn elkaar te vin den. en moge in 1946 de werke lijke vrede hersteld zijn. Moge dat jaar ieder van u de voldoe ning brengen die wij u allen wenschen. Arm Oostenrijk F" EN correspondentie in het Handels blad werpt nog eens een schriller blik op het leed van dat kleine landje met de groote stad. Terwijl de Engelschen en Amerikanen hun bezetting zoo klein mogelijk hou den en de soldaten voeden en kleeden uit eigen import hebben de Kussen er 500.000 man gelegerd, die door het land moeten worden onderhouden. Daarvoor wordt de laatste koe uit de boerderij ge haald. Fabrieksinstallaties worden naar Rus land gesleept. Van de gemeenielijne tele foon in Weenen Is een aanzienlijk deel opgebroken en weggevoerd. Wat thans veel zorg baart is het feit. dat de tex tiel- en voedselindustrie eenzelfde lot ondergaat. Naast dit afbreken der langrijke industrieën stuit elke po der Oostenrijkers om van hetgeen l is overgebleven te maken wat er nog van te maken is af op groote moeilijk heden en tegenwerking. En inmiddels 'verhongert de bevolking in de indus triegebieden. Als een donkere schaduw versombert de Russische bezetting ook het parti culiere leven. Steeds weer doen zich ge vallen van moord, zedenmisdrijven en plundering voor. Wel aldus besluit de correspon dent is in Weenen de toestand aan zienlijk verbeterd, maar terwijl we dit schrijven wordt uit den tuin van ons hotel het lijk weggehaald van een café houder, die werd doodgeschoten toen hl] zich teweer stelde tegen acht Russen, die zijn dochter onteerden. In heel de Russische zone heerscht een angst, welke aan de Middeleeuwen doet denken. Daar waagt geen vrouw zich 's avonds op straat. Tijdens zijn wekelijksche persconferentie heeft Van Mook medegedeeld dat hij Zaterdag naar Nedeiland zal vertrek» Binnen 3 weken ken. Hij voegde er aan toe, dat hij verwachtte terug naar Indië dat tijdens zijn afwezigheid, wanneer Dr. Idcn- burg zijn politieke vertegenwoordiger zal zijn, verdere besprekingen tusschen Nederlanders en Indonesiërs plaats zul len vinden. Dr. van Mook zeide voorts, dat hij dacht binnen drie we ken terug te zijn. Ten aanzien van de tweede regeeringsver- klaring in de Tweede Kamer verklaarde hii. dat het niet juist was te zeggen, dat Soe- karno ongevraagd bil de eer ste samenkomst aanwezig was geweest. De uitnoodiging van Dr. van Mook was toen gericht geweest tot allen, die wilden komen. Dr. van Mook was van mee ning. dat er op het oogenblik een betere mogelijkheid tot overleg bestond. Ten aanzien van de verklaring van Sjahrir zeide hij. dat deze voorname lijk een herhaling was. terwijl de antwoorden van Sjahrir op de vragen, die hem gesteld werden na voorlezing van zijn geschreven verklaring, gege ven kunnen zijn onder den druk der vragen. Dr. van Mook besloot: „Het huidige conflict is allereerst een aangelegenheid tusschen de Nederlanders en de Indo nesiërs. De Engelschen treden hier op als vertegenwoordi gers van de „Vereenigde Vol ken". In antwoord op een vraag ten aanzien van de vragen in het Brtische parlement of de Nederlanders den Indonesiërs een dominion status hadden aangeboden en waarbij labour- leden de Nederlanders hadden becritiseerd, antwoordde van Mook: „In feite geloof ik, dat onze voorstellen verder zullen gaan dan de Domirionstatus. aangezien zii het deelnemen aan de buitenlandschc politiek van het Koninkrijk in zich sluiten". Volgens een mededeeling van het hoofdkwartier van veld maarschalk Montgomery is het vonnis aan de elf ter dood ver oordeelden van het proces Bel sen voltrokken, nL door ophan ging. Het einde van Irma en x. haar vrienden. De terechtstelling van de beulen van Belsen heeft Don derdagmorgen plaat sgehad. Bij de terechtstelling waren Duit- sche katholieke en protestant- sche geestelijken aanwezig. De eerste aan wie het vonnis vol trokken werd was Elisabeth Volkenrath, daarna volgde Irma Grese, Kramer, dr. Klein en de anderen. Tot het laatste oogenblik be hield Kramer een optimistisch geloof in zijn goed gesternte. Klein en Hoessier bleven volko men onverschillig. Diepbewo gen daarentegen was Irma Grese die niet ophield te snik ken en te bidden. De executie geschiedde door de Britsche scherprechter Pierpoint. die hiervoor speciaal uit Londen was overgekomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1