Millioenennota ingediend Bewondering Gedeelte der cijfers nog slechts voorloopig Vrijdag 14 December 1945 HET WEER tot Zaterdagavond: Aanvankelijk licht be wolkt. Koude nacht met hier en daar mist. Later toenemende bewolking, met hier en daar eenigen neerslag. Veranderlijke wind. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProl. Dr. W. Asaelbergs (Autoo van Duinkerken) en Joop Siebelt; DirecteurC. C. Eiburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen! f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal Franco per post f4.20 is nog geen liefde, maar hij is er een weg naartoe De Minister van Financiën heeft de in de Troonrede aangekondigde nota betreffende den toestand van 's rijks financiën bij de Tweede Kamer ingediend. Deze millioenennota dient ter inleidir. van de ont* werpbegrooting voor het tweede halfjaar 1945, waarvan de stukken binnenkort zullen worden aangeboden. Gezien den geweldigen achter* stand bij de administratie en de onzekerheid ten aanzien van vele kosten wenscht de Minister deze begrooting slechts te beschouwen als een oefen*begrooting en als een hulpmiddel om de administratie weer geleidelijk aan in beproefde comtabele banen te leiden. Daar hij in dit verband de normale en grondwettelijk voorgeschreven behandeling niet wel mogelijk acht, legt hij haar alleen ter informatie aan de Staten* Generaal voor. Bij afzonderlijk wetsvoorstel verzoet de Minister de noodzakelijke machtiging om deze begrooting tezamen met die voor het eerste halfjaar 1945 en de nog noodzakelijke suppletoire begroo* tingen voor 1945 en vroegere dienstjaren alsmede de daarop aan* sluitende middelen wettig vast te stellen» Nota draagt informatief karakter Ia de nota worden eenige be langrijke plannen aangekon digd. 1. Op het gebied der belas tingheffing zijn maatregelen van drieërlei aard te verwach ten, a. Speciale heffingen, welke zullen worden gebezigd voor de dekking der uitgaven we gens geleden oorlogsschade en vöor de vermindering der staatsschuld. De eerste en be langrijkste dezer heffingen, de vermógensaanwasbelasting. is in ontwerp gereed en is in stu die bij de belasting-adviescom missie. De voorbereiding van een heffing in eens is ter hand genomen. b. Afschaffing van de ven nootschapsbelasting en van de vermogensbelasting op licha men en vervanging door resp. een minder drukkende over- winstbelasting en een z.g. winstgerechtigde-belasting als voorheffing op de inkomsten belasting. Doel dezer belasting herziening is de belemmerin gen voor een ontplooiing van een gezonde ondernemers-acti viteit weg te nemen en Neder land aantrekkelijker te maken voor de vestiging van nieuwe ondernemingen, hetgeen op den duur tot een stijging van het nationale inkomen en van de belastingopbrengsten zal leiden. c. Herziening van de alge- meene Omzetbelasting, gepaard gaande met een vermindering of vrijstelling van deze heffing op noodzakelijke levensbehoef ten: invoering van een weelde belasting; verhooging van de successierechten en van de schenkingsrechten. 2. Het streven zal er op ge richt zijn de uitgaven uit den gewonen dienst te dekken uit belastingen en voor de buiten gewonen dienst te putten uit binnenlandsche besparingen en buitenlandsche leeningen. Voor de uitgaven op den bui tengewonen dienst staat de minister het systeem van meer jarige begrootingen voor. De op stelling daarvan zal in nauw overleg moeten geschieden met den dienst van het natio nale plan, welke de regeering voornemens is in het leven te roepen. - 3. De staatsbegrooting zal in het kader moeten worden ge- plaats van een te ontwerpen nationaal budget, dat de ra ming bevat van het te ver wachten volksinkomen, zijn bronnen en zijn besteding. Aldus zal er naar gestreefd worden om ook budgetair de zienswijze tot uitdrukking te brengen, dat de publieke fi nanciën niet als een op zich zelf staande grootheid, maar als een integreerend bestand deel van de volkshuishouding dienen te worden beschouwd. 4. Om een zoo efficient mo- geliike besteding der over heidsgelden te waarborgen, worden thesaurie-inspecteurs opgeleid, die aan de verschil lende ministeries zul7 en wor den gedetacheerd en den mi nister van financiën van voor lichting zullen dienen. Voor alle organen, welke naar ver wachting binnen vijf jaren kunnen verdwijnen of belang rijk kunnen werden ingekrom pen. zal een liquidatieschema worden opgesteld. Met het oog op de sterk gestegen perso neelsuitgaven, is ook een op de hoogste efficiëntie gerichte reorganisatie van alle perso- neelformaties ter hand geno men. 5. Met inspanning van alle krachten zal worden gepoogd het begrootingstekort binnen verantwoorde grenzen terug te brengen, voordat een einde zal ziin gekomen aan de deflatio- nistische tegenstrooming, wel ke op het oogenblik de infla- tionistische werking van het begrootingstekort in belangrij ke mate opheft. Deze inflatie- nistische tegenstrooming is een gevolg van den verkoop tegen practisch contante betaling van goederen welke in het buiten land op crediet worden ge kocht. 6. Als onderdeel van de noodzakelijke reorganisatie der rijksadministratie is de voor- Nu de Wieringenmeer weer droogwevallen is. komen de voofmalige bewoners de ruines van hun huizen onderzoeken, in de hoop. dat er nog iets te redden valt. Veel is het niet, wat nog bruikbaar lijkt, maar toch schijnt deze boerin nog tevreden te zijn. nu zij tusschen de puinhoopen van wat eens een kapitale boerderij was, nog een paar natte, maar bruikbare schoenen vindt. Anefo-Breyer-P. bereiding van een centrale vermogensrechteliike boekhou ding voor het rijk met credi teuren- en debiteurenadmi nistratie ter hand genomen. Met het oog op de bijzondere omstandigheden is de nota eenigszins anders opgezet dan normaal. Zij is verdeeld in drie deelen: a. Een uiteenzetting van de uitkomsten der dienstjaren 1940 tot een met 1944. zoowel wat betreft het geldelijk be heer in Nederland als in Lon den, b. Een schets van den deso- laten financieelen toestand aan het eind van het eerste half half jaar van 1945, onderver deeld in den stand van 's rijks kas per 30 Juni 1934, de „ope- ningsbalans" per dien datum en de kasbegrooting voor het tweede halfjaar 1945. c. De normale autorisatie-be grooting van uitgaven en in komsten voor het tweede half jaar 1945. Over de verschillende punten wordt het volgende gezegd: a. Wat de vorige dienstjaren betreft, zijn voor Nederland ter onderscheiding van Lon den alleen over 1940 defini tieve rekening-cijfers bekend; over 1941 en 1942 ziin slechts voorloopige of vermoedelijke gegevens beschikbaar, terwijl over 1943 en 1944 begrootings- ciifers moeten worden gegeven. Bij oppervlakkige kennisne ming geven deze cijfers een betrekkelijk gunstigen indruk, daar de gewone dienst in en kele gevallen een overschot laat. Deze indruk is echter on juist, daar het overgroote deel der uitgaven van den kapitaal- dienst daarop niet thuis be hoort. De uitkomsten van ge wonen dienst en kapitaaldienst tezamen zijn als volgt: 1940 uitgaven 1720 millioen middelen 1005 millioen nadeelig saldo 1941 uitgaven middelen nadeelig saldo 1942 uitgaven middelen nadeelig saldo 1943 uitgaven middelen nadeelig saldo 1944 uitgaven middelen f 715 millioen 3464 millioen 1749 millioen 1715 millioen 3639 millioen 1832 millioen 1807 millioen 3405 millioen 1487 millioen 1918 millioen 3712 millioen 1525 millioen nadeelig saldo 2187 millioen Onder de uitgaven over 1942 is het nadeelig saldo van het opgeheven leeningsfonds 1940 ad 363 millioen opgenomen, welk bedrag met het oog op nog te betalen uitgaven in feite nog aanzienlijk hooger zal blij ken te zijn. Het nadeelig saldo van het voormalige Herstel fonds 1940 en van het Land bouwcrisisfonds werd in de hierboven gegeven cijfers over 1940 t/m 1944 niet opgenomen. (Vervolg pag. 2) De Cel of de Dood ONS STRAFSTELSEL. De doodstraf schreeft eea onzer bla- den onlangs is hier te lande uiet populair. Het mankeerde er nog maar aan. In welk beschaafd lanc kan men de dooustraf populair noemen! Men bedoelde te zeggen, dat de dood- stiaf bier te lande altijd, of laten we zeggen, de laatste anderhalve eeuw, veei tegenkanting heeft ontmoet. Heel begrijpelijk overigens. Nederland heeft onder normale om standigheden geen behoéfte aan de dood straf. Wie in Leeuwarden wel eens de kleine afdeeling heeft gezien waar, ge heel afgezonderd van de overigen, de genen verblijven, die tot levenslang zün veroordeeld en alleen onder deze ca tegorie mag men aannemen zouden de candidaten voor de doodstraf moeten werden gezocht begrijpt, dat onder vóór-oorlogsche verhoudingen de dood straf slechts bij zéér hooge uitzondering zou worden toegepast. En dan vraagt men zich af: is Je doodstraf noodzakelijk. Is het noodza kelijk, dat de eene mensch. de rechter over den anderen mensch. de eeuwigheid afioept. Wordt dat gebiedend voorgeschreven door de vergeldingsgedachte. Is het noodig. dat wij iemand die doodde het leven ontnemen, terwijl wij de eindafre kening toch aan Hem moeten overlaten. Die alleen in staat is de schuld te peilen/ Voor ongeveer zeventig jaar werd hier te lande het laatste doodvonnis voltrokken. Uit de gewone strafwetge ving werd de mogelijkheid om iemand met den dood te straffen verwijderd. In de militaire strafwetgeving waaron der ook burgers vallenis zij blijven besti.an en zal zij blijven bestaan. De Orde van Advocaten te Amster dam stemde met 6 stemmen vóór en 82 tegen over de vraag of hier te land© de uoodstraf wederom in onze straf wetgeving moest worden geregeld. Met andere woorden de overgroote meerder heid wenscht niet de wederinvoering van de doodstraf voor ..gewone" zware misdrijven als moord met voorbedachte rade. De mogelijkheid van toepassing der zwaarste straf is hier te lande geen probleem. Of liever was hier te lande geen pro bleem en zal naar wij hopen ook straks geen vraagstuk meer zijn. Maar tus schen nu en straks ligt het vraagstuic van de bestraffinguu der landverraders. Een Koninklijk Besluit heeft de dood straf ingevoerd voor bepaalde misdrij ven gedurende de bezeting van ons laud bedreven. Welnu vóór tijdelijke toepassing van de doodstraf als repressie tegen mis drijven gedurende den bezettingstijd be gaan stemden 33 van de Amsterdam- sche advocaten, terwijl 49 zich daarte gen verklaarde en 7 zich van de ons onsympathieke blanco stem bedienden. Een meerderheid derhalve wenscht niet dat Mussert, Blokzijl, van Genech- ten, leden van de Nederlandsche SS, die zooveel laudgenooten ten dood in joegen, tot de doodstraf zullen worden veroordeeld. Die uitspraak heeft ons verbaasd. De misdaden door onze landverraders be dreven zijn zóó groot, de omstandighe den waaronder zij werden begaan zóó ernstig, dat het elementaire rechtsge voel en dat het volksgericht (niet ia een opwelling) slechts én straf van toe passing achten: de onherroepelijke. Hier (Vervolg pag. 2). Steunt Sumaita op Jaaa? AMIR STAAT ACHTER SOEKARNO EN SJAHRIR Amir staat achter Soekarno en Sjahrir Dr. Amir pl.v. „gou verneur" van Sumatra, die te Batavia is aange komen vertelde aan buitenlandsche corres pondenten het vol gende:: „Het provinciale be stuur van SiJnatra staat geheel achter Soekarno en het kabinet Sjahrir. Wij zijn niet voorne mens een eigen politiek te volgen. Het volk van Sumatra wenscht geen dominion-status, maar algeheele onafhankelijk heid. Het vraagt een de- facto erkenning van de Indonesische regeering. Elke Britsche actie te gen het Volk van Java wordt gevoeld als ooit gericht tegen het volk van Sumatra". Amir vertelde dat „gouver neur" Hasan nu bezig is een rondreis door At- jeh te maken, waar moeilijkheden zijn ont staan tusschen Indone siërs en Japanners, die in de gebieden, welke niet door de Britten- zij l bezet, bezig zijn bur gerlijke bestuursambte naren terecht te stellen. Er hebben vele inciden ten plaats tusschen In donesiërs en Japanners". Wij doen het uiterste o-m groote incidenten over geheel Sumatra te ver mijden, maar wii kun nen de gevoelens van het volk dat verbitterd is tengevolge van de ge beurtenissen te Soera- baja, Semarang en andere plaatsen niet controleeren. Wij vech ten tegen de Nica en wij betreuren de door de Britten gedane stappen om het vroegere Neder landsche systeem te herstellen.. Toen men inlichtin gen vroeg over den moord op den Britschen Brigade-Majoor en de Roode Kruiswerkster, verklaarde Dr. Amir „Dit is een vergissing geweest van de zijde van de bevolking, die den Majoor, die in bur ger gekieed was en zeer streng optrad, hebben aangezien voor een Ne derlander. De vrouw droeg een Roode-Kruis- insigne, maar de men- schen wisten blijkbaar niet. wat dit beteekende. Wij zullen den moorde naar aan de Britsche autoriteiten uitleveren. Volgens Dr. Amir zorgt Sumatra ten aanzien van de voedselvoorzie ning over het algemeen voor zichzelf, behalve in de Zuidelijke, streken van Benkoelen, Riouw en Djambi, waar de voedselvoorziening in. moeilijkheden is. De jeugdbeweging is met speren gewapend en „is zeer sterk. Zij is niet goed gewapend," ging dr. Amir verder, „omdat wij geen wape nen van de Japanners hebben aangenomen." Hii ontkende het be staan van vrijwillige Indonesische samenwer king met de Japanners gedurende de bezetting. Er was een „volksraad" gekozen door de Japan ners onder Dr. Sjaffei. Op een vraag, den vice- voorzitter te noemen, zei Dr. Amir; „Er was geen viee-voorzitter". Maar naderhand, werd door een betrouw bare bron medegedeeld, dat Adinegro deze func tie bekleed had. Hij zat tijdens het persgesprek naast Dr. Amir!!!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1