H H Üpe Kabinetsformatie Deportaties in Nederland \jk Drift is een horloge dat altijd voorloopt. Van Genechten pleegt zelfmoord „Uitkammen en razzia's" Cawiète van ONDERWIJZERES tot CONSUL-GENERAAL ^Donderdag 13 DecemHer 1945 56 No. 147 HET WEER Aanvankelijk matige, later toenemende wind tusschen West en Noord- West. Meest zwaar be wolkt met nu en dan regen. In het Oosten des lands aanvankelijk kans op sneeuw. Tijdelijk eenige stijging van temperatuur. HoofdredacteurenRector H. L. ,T. M. Sondaal van Duinkerken) en Joop Siebelt; DirecteurG. G. Abonnementsprijzen: f 0-26 per week, >n Mr. Dr. C. C. A. van Haren Redacteuren Prof. Dr. W. Asselbergs (Antoi r. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 2082' fl.10 per maand, 13.20 per kwartaal. Franco per post £4.2' Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken EIGENAARDIGE BASIS VAN DIT KABINET S-I ET is tot stand gekomen zonder overleg met partijleiders, fractie- voorzitters en Kamervoorzitters. Dit is nu eens een echt extra- arlementair Kabinet. ehalve als ministers hebben de leden ook persoonlijk vertrouwen in dl Ikaar, een v: 'endschaps-Kabinet derhalve, hetgeen op een geheel nieu- tdjre staatkundige figuur duidt. Met betrekking tot de tot- landkoming van het huidige ibinet zij er op gewezen, dat ivorens de beide kabinets- irmateurs werden aangewe zen, de Koningin zich over den Yjolitiéken toestand in Neder- 1 ind heeft doen voorlichten sor de leden van het convent er politieke partijen, zooals it tijdens de bezetting werk- jam is geweest, door een re- lEresentant van de organisaties :r vrienden van de waarheid n-a door een aantal personen eitit de verzetsbeweging. De beide kabinetsformateurs Dj ibben getracht een kabinet h een zoo breed mogelijken ondslag samen te stellen, oor hen is geen overleg ge- eegd met de besturen van en ilitieken partijen, die op dat lojidstip ook nog niet allen in m duidelijken vorm hun be gaan hadden hervat. Er zijn el besprekingen gevoerd met idende personen van ver- C billende richtingen. Met betrekking tot den "ondslag op welken dit ka- net berust, moge worden ver ezen naar de programrede, elke door den minister-pre- dent op 27 Juni 1945 is uit sproken. Voor het overige moge hier (n voor de samenstelling van in kabinët misschien onge- 'one opmerking worden ge- laatst, nl. dat behalve op de xidzakelijke instemming met t programma de formateurs 3.in bijna even sterke mate [e,ïn nadruk op hebben gelegd, j at de moeilijke taak, die dit rt, ibinet wachtte, slechts kon orden aanvaard door een oep van menschen, die ook s persoonlijkheden aan el- lar hun vertrouwen konden et henken. In de moeilijke om- d- andigheden, waaronder ver- ïtwoordelijkheid moet won en gedragen, kan deze men selijke zijde, die de samen 'erking beheerscht, van het 'ootste belang zijn. WIE WORDEN ER BURGEMEESTER? Bij het doen van benoemin* geen voor het ambt van bur gemeester gaat de regeering er van uit, dat zooveel mo gelijk gestreefd moet worden naar een hernieuwden op bouw van het bestuursappa raat met inachtneming van het beginsel „de juiste man op de juiste plaats", terwijl in de eerste plaats wordt ge let op bekwaamheid en ge schiktheid van de betrokke nen voor het ambt kennis in theorie en praktijk van het gemeentelijk beslet vormt, bepaaldelijk voor de kleine gemeenten, daarbij een voorname factor wordt mede bijzondere aan dacht geschonken aan den eisch, dat de levensrichting van den candidaat past in de steer der gemeente, waarin hij zal worden geplaatst. DE REGEERING DEELT MEDE: dat zij nog altijd op het stand punt staat van samenwerking met eerlijk?" Indonesische na tionalisten; dat de Engelschen het op Java niet gemakkelijk hebben, dat zij rekening moeten houden met hun eigen volk, maar dat zij toch terdege hun taak zul len volvoeren; dat prof. Gerbrandy zelf reke ning en verantwoording zal afleggen omtrent het beleid der regeering in Londen; dat de gewone organen van Justi tie het werk zullen overne men van het bureau voor de nationale veiligheid; dat er meer varkens moeten ko men en dat daardoor het vleeschrantsoen, dat thans te laag is, hooger kan worden opgevoerd; dat export levensvoorwaarde is voor ons volk en wij daar voor het -offer van rantsoe neering voor ons zelf zullen moeten brengen; dat groote gezinnen en gezinnen met kleine inkomens zullen worden geholpen om zich nieuwe goederen te schatten; dat er geen concurrentie meer zal zijn tusschen het regeerings- bedrijt D.U.W. en het overige bedrijfsleven; dat de politieke gevangenen vol ledig onder Justitie komen en dat zij, zoowel als hun kinderen, in goed Nederland- schen zin zullen worden op gevoed; dat zij geen strijd wenscht tus schen trein en autobus en geen vervoersmonopolie wil. stichten; dat wij begin 1946 verkiezingen zullen hebben; dat wij gezamelijk de schade moeten dragen die de oorlog aan anderen berokkend heeft; dat de zuivering nu toch werke lijk naar het einde toe gaat; dat wij schepen moeten bouwen om dat onze reeders schade loos gesteld moeten worden; dat de volksgezondheid ernstig heeft geleden en dat de sana toriumruimte zal warden uit gebreid. Een reusachtig marionetten theater lijkt de hal, waarin de mijnwerkers na afloop van hun taak hun werkkleedij en schoeisel opbergen. De klee- dingstukken worden aan ket tingen gehangen en dan om- hooggeheschen. Anefo P. Prof. dr. R. van Genechten. de gewezen procureur een era al die op 17 October door het Bij zonder Gerechtshof te 's-Gra- venhaee ter dood was veroor deel wegens het opzettelijk in tijd van oorlog hulp verleenen aan den vijand. heeft zich in de strafgevangenis te Scheve- nineen door ophanging van het leven beroofd. De overweging van het Hof bij het uitspreken van het doodvonnis was geweest, dat verdachte opzettelijk in tijd van oorlog den vijand hulp had verleend en dat voor hem, die een leidende positie innam, zoowel eenerziids als ambte naar van het rijk als anderzijds in een landverraderlijke bewe ging als de nationaal-socialis- tische de eenig passende straf de doodstraf was, daar er geen omstandigheden aan het licht waren getreden, die een lich tere straf rechtvaardigen zou den. In cassatie zou de zaak Van Genechten 24 December a.s. voor den Bijzonderen Raad van Cassatie te 's-Gravenhage heb ben gediend. Prof. Van Genechten was 25 October 1895 te Antwerpen ge boren en heeft o.m. gestudeerd aan de Vlaamsche hoogeschool te Gent. Als activist is hij in dertijd uitgeweken naar Ne derland. BISSCHOPSSTAF VOOR MGR. BAETEN. De Katholieke Actie van het Bisdom Breda heeft aan Mgr. Baeten, als blijk van eerbiedige hulde, den bisschopsstaf aan geboden. Mgr. Baeten beeft dit geschenk gaarne aanvaard. Op den staf is de volgende tekst gegraveerd. College Vaga sus- tenta morbida stimula tenta". (Haal de verdwaalden naar u toe, wees den zwakken tot steun, spoor de lauwen aan), NOG GEEN NIEUWE REVUE MET BUZIAU. Lag het aanvankelijk in de bedoeling dat onze revue-ar- tist Buziau op 1 Januari weer zou optreden in een nieuwe revue van een nieuw te vor men gezelschap, thans verne men wij, dat die plannen voor- loopig zijn opgeschort. Men zal dus nog eenigen tijd ge duld moeten oefenen, alvorens men Buziau weer op de pian- ken zal zien verschijnen. Hoe lang dit geduld op de proef zal gesteld worden kon men ons niet meedeelen, daar er nog tal van moeilijkheden te overwinnen zijn. POST NAAR INDIë. Met ingang van 18 Dec. zal voorloopig eiken Dinsdag, Don derdag en Zaterdag een vlieg tuig van Schiphol naar Batavia vertrekken. Te Neurenberg is thans ook een zeer sober overzicht gegeven van de methode die de Duitschers in Nederland hebben toegepast om arbei ders te „werven". Wanneer men echter weet dat de Amerikanen over „de moderne sla venhandel" documenten overlegden in een totaal van 400 pagina's en dat de documenten, die op Nederland betrekking hebben aangaande dit on derwerp, slechts twee bladzijden beslaan, dan kan men zich wel inden ken hoe het leed en de ellende van Nederland verdrinkt in de zee van miserie die de „Sauckel-Aktion" over Europa heeft gebracht. In de verklaring die door de Amerikaansche prosecutie naar voren werd gebracht, werd vastgesteld, dat betrekkelijk weinig arbeiders weigerden te voldoen aan de opgelegde ver plichting zich bij de arbeids- bureaux te melden en dat de S.D. hen vervolgde. De arbei ders, die door de S.D. werden gegrepen werden meestal voor eenigen tijd in een van de be ruchte concentratiekampen ge plaatst en daarna voor werk naar Duitschland gestuurd. De verklaring stelt vast, dat de S.D. bij dit werk werd ge- holpe.. door den Duitschen po litiedienst, welke aan het ar beidsbureau was verbonden en die was samengesteld uit le den van de N.S.B. en derge lijke. Opgemerkt werd, dat de „uitzending" eind April 1942 op groote schaal begon en dat in de maanden Mei en Juni resp. 22 duizend en 25 duizend man, metaalarbeiders, werden ontvoerd. Nadien vertraagde het tempo, doch in October werden weer 26 duizend weg gevoerd en moesten ook klei ne bedrijven personeel doen registreeren. ONTSTELLENDE CIJFERS 1,900.000 Russen 764.000 Franschen 274.000 Nederlanders 183.000 Belgen Bij elkaar geteld had Duitschland meer dan zes en een half millioen arbeidssla ven in dienst. In een rede voering. die de Amerikaan sche aanklager citeerde, blijkt dat Sauckel daarin toegaf, dat er nog geen 200.000 van deze bijna zeven millioen vrijwillig waren ge komen. RAZZIA'S. In November 1944 werden, alle methoden radicaal gewij zigd en begonnen de razzia's. Hiervan werden in het bijzon der die te Rotterdam en Schie dam genoemd, waarbij resp. 50 duizend en vijfduizend man- men van de straat werden op gehaald. Het slot van de ver klaring zegt, dat ook in den tijd, toen door den loop der gebeurtenissen geen deportatie meer mogelijk was, in het Noorden en Oosten van het land menschen tot 60 jaar wer den opgehaald en gedwongen Duitsche verdedigingswerken te bouwen. Er werd voorts nog een tweede document over Nederland voorgelezen, name lijk de verklaring van den Duitschen leutenant Haupt, die den arbeidsinzet in Nederland „Menschenfangaktion" noem de. Maar deze op Nederland betrekking hebbende, docu menten vormden slechts twee van de bijna vierhonderd pa gina's, die over het onderwerp „moderne slavenhandel" wer den overgelegd. Het is te verwachten dat door de Nederlandsche aankla ger, baron van Tuyll van Se- rooskerken, toegevoegd aan den Franschen aanklager Men- thon, dit brok trieste historie alsnog wel nader naar voren gebracht zal worden. Over de winnaresse van den Nobelprijs voor letterkunde, Gabriele Mistral, schrijft ,,Tempe Present'' o.m. het volgende: Gabriele Mistral, .wier werkelijke naam Lucila Godoy is, werd in 1889 in Vicuna in Chili geboren. Haar grootva der was een Argentijnsche gaucho, die zich in Chili vestigde. Haar vader, die eerst voor den geestelijken staat zou worden opgeleid, verliet het seminarie, om op het platteland onderwijzer te worden. De eerste jaren van het meisje van het land waren arm, triest en hard, maar niet zonder vreugde. Want zij kon nog maar amper schrij ven toen zij reeds verzen maakte. Zij droomde er van onderwijzeres te worden, hetgeen zij op 16-jarigen leeftijd werd. Het was eerst veel later, toen de liefde en de dood haar hart beroerd had den, dat zich in haar de groote dichteres open baarde. Haar verloofde pleegde zelfmoord. Daarover heeft zij zich nooit kunnen troosten. Met den dag werd zij bekender. De kleine on derwijzeres van het platteland werd naar San tiago geroepen, om er de leiding van een lyceum op zich te némen. Zij koos het armste. Daarna ging zij naar Mexico om er een lyceum te stich ten, dat haar naam draagt Vervolgens verliet zij het onderwijs, om haar land te vertegenwoordigen in het instituut voor intellectuecle samenwerking van den volkenbond. Daarop werd zij consul van Chili te Genua, te Nice en te Rio de Janeiro, alwaar zij op het oogenblik nog de functie van consul-generaal uit oefent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1