r Slederlandsch-Indië in het Britsche Lagerhuis Hitler krijgt het woord V Indrukwekkende plechtigheid in de Notre Dame "V EXCUUS =5Woensdag 12 December 1945 No. 146 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken dei HET WEER tot Donderdagavond: Aanvankelijk matige, later toenemende wind tusschen West en Noord- West. Meest zwaar be wolkt met nu en dan regen. In het Oosten de^ lands aanvankelijk kans op sneeuw. Tijdelijk eenige stijging van temperatuur. löltCIIT HoofdredacteurenRector H, L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteurenProt. Dr. WAsselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: C. C. v. Elburg. Bureaux: Papeogracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 2082 6 Abocnementsprijzeni f0.26 per week, f 1.10 per maand, f3.20 per kwartaal. Franco per post f4,2 eet sje a te ch* ieh en< eri^ Ier. ge- >m« /au J0< ha> Het Labour-lid Driberg heeft gisteren in het Lagerhuis de Britsche regeering geïnterpelleerd over het in den strijd bren gen van Engelsche en Indische troepen. Na verschillende op merkingen te hebben gemaakt, verklaarde hii, dat hij de aaak behandeld wenschte te zien a's een internationale affaire vol gens art. 106 van het Handvest van San Francisco. 'Bl Dribergs opmerkingen von "Hen steun bii andere sprekers oowel Labour-vertegenwoor- ligers als conservatieven, voor. 1 wat betreft het verlangen, at hier een internationale re- leling zal worden getroffen. De Engelsche minister ver jaarde: „Nederland heeft in btnSen strijd tegen den gemeen- chappeïijken vijand alles ge- 'paan wat mogelijk is. De te genwoordige Nederlandsche re- teering is bijna geheel uit de 'erzetsbeweging voortgekomen. Vat zii ook gedaan mag heb- )en. zij heeft na de lange ja- ren van onderdrukking door de Nazi's in elk geval „een prach tig stuk wederopbouw" gepres- eerd. De minister verklaarde 10k nu weer dat de Britsche trijdkrachten slechts Japan- leezen wilden ontwapenen en lersonen, die daarvoor in aan- nerking komen, beschermen in bevrijden. Er bestaan met Ie Ned. en Fransche regeering een andere overeenkomsten an die welke het overnemen «n het bewind betreffen, wan eer de Engelschen hun taak ebben vervuld. In Indo-Chi- a was dat al bijna het geval. Wat het in den strijd bren- en van Japansche troepen be reft. noemde de minister een leval. waarin 500 geïnterneer- llen bevrijd moesten worden, ietgeen de Britsche infanterie lechts ten koste van zware erliezen had kunnen doen. Er ras geen artillerie beschik- laar en Japanneezen moesten en aanval inzetten om deze lenschen te redden. Nederlandsche voorstellen vrijzinnig en van verstrek kende aard. De minister verklaarde ver- Ier, dat Indonesiërs zeer zeker rreedheden hadden begaan, 1 was dat tegengesproken. Er noesten 200.000 vrouwen en inderen bevrijd worden. De ïigelschen konden zich niet opeens terugtrekken. Op hen rust de plicht „de orde te her stellen" zooals de eerste minis ter heeft gezegd. Minister Ba ker wist wel. dat deze term een slechten klank had ea dat het er vaak op neerkwam, dat aldus politieke aspiraties met geweld worden onderdrukt, maar. aldus de minister, dr. Siahrir zou het toejuichen, in-* dien een eind wordt -gemaakt aan de activiteit van benden, die van geenerlei gezag orders aanvaarden. De minister loofde voorts het Ned. koloniale beheer vóór 1939 en kwam terug op de loyaliteit van Nederland in den oorlog tegen Japan. Hii vond de voorstellen, die de Nederlandsche regeering in 1942 had gedaan, vrijzinnig en van verstrekkenden aard. De Indonesiërs, zoo meende de minister, moesten eerst nog bewijzen dat zii onafhankelijk konden zijn. De minister voelde voorals nog niet voor een conferentie buiten Java. Hij wil afwach ten. wat de Nederlanders hier zelf nog vermogen. Hij ontkende, dat de Neder- Neurenberg, het tooneel van het proces tegen de Nazi-oorlogsmisdadigers, was een der best bewaarde Duitsche Mid- deleeuwsche steden. De oude ommuur de stad. waaromheen de moderne stad groeide, dateert uit 1051. In den nacht van den tweeden Januari 1945 werd zij door bommenwerpers van de R.A.F.. die in golven aanvielen, gebombardeerd. De aanval 'duurde slechts 20 minuten. In dien tijd werd de verwoesting, welke men op de foto ziet, voltooid. Volgens de berichten werden 6000 personen ge dood. Op de foto ziet men vrouwen groen verkoopen voor Kerstversiering te midden der ruines van Neurenberg. Amsterdam-P. landsche regeering geweigerd zou hebben Indonesische lei ders te woord te staan. Veel eer hebben deze laatstpn for- meele bijeenkomsten van de hand gewezen. Het 'proces te- Neurenberg Het is beslist een sensatie ge weest in de rechtszaal van Neu renberg toen al de beklaagden zich zelf weer terugzagen in hun oude glorie,- stampend en zwaaiend, schreeuwend en hys terisch staande rondom den mandoor Duitschland tot een af god gemaakt. Op het witte doek verscheen Hitier. Het waren de origineele Duitsche films die de ontwikkeling van de Nazi partij hadden vastgelegd. Zoo werden de beklaagden met hun eigen beeltenis geconfronteerd. Of ze het prettig vonden om zoo hun geheugen te voelen opgefrischt?. Dan verschijnt Hitieren hij spreekt. Maar al spoedig houdt het spreken op. Het wordt een geschreeuw. Zijn gebaren worden theatraal, hij slaat zijn oogen ten hemel, Maar bij al zijn slaafsche volgelingen slaat dit valsche pathos wel in. Tijdens de plechtige Re quiem-Mis in de Notre Da me te Parijs werden drie kleedingstukken op het altaar gelegd het' uni form van een Fransche krijgsgevangene, de ge- vangeniskleeding van een geïnterneerde uit Buchen- walde en de civiele klee ding van een der gestor ven leden der Maquis. De H. Mis werd opgedra gen voor al de overleden leden van de jonge Fran sche werkliedenvereeniging die tijdens den oorlog ge vallen zijn op de slagvel den. in concentratiekam pen of als maquis. De kleedingstukken op het altaar symboliseerden het lijden der jeugd ver- eenigd met het lijden van Christus. Lang voordat de Mis be gon defileerde een groote menigte langs het monu ment dat vóór de kathe draal was opgericht en waarbij leden van de Jeu- nesse Ouvrière catholique de wacht hielden. Een werkman-priester. De kathedraal was ge heel gevuld met leden der J. O. C. toen om vier uur de H. Mis opgedragen werd door een vroegere werk man die priester geworden was en tijdens de oorlogs jaren geïnterneerd is ge weest in Duitschland, Na de preek die tot on derwerp had „onze dooden zijn niet dood, doch leven onder ons", werd de lijst voorgelezen van al de ge vallen leden der beweging. Na iedere naam antwoord den de aanwezigen allen: „Present". Na de H. Mis on derhield kardinaal Suhard zich met de nabestaanden. Hoe zien ze er uit op de film? Goerings arrogantie straalt van zijn gezicht zooals hij zich in verschillende creaties in de film laat zien. Deze man moet zich volmaakt gelukkig heb ben gevoeld, toen hij nog aan de touwtjes trok. Hess was eveneens een groot man in de partij. Keitel voelde zich in het Nazi-milieum geheel thuis. Schachts lachend profiel werd ook menigmaal aanschouwd. Hij kan nu moeilijk zeggen: „Ich war nicht dabei". Hetzelf de geldt voor von Neurath. Streicher was ook in zijn groote jaren het type van de psycho- paath, Net schoolkinderen. Zij waren net schoolkinderen, die zichzelf voor het eerst op men van een aantal piloten. Hess was het meest geagiteerd. Hij trappelde met zijn voet op de maat van de marschmuziek en toen de rijksdagpresident Goering Hitiers nieuwe wetten voorlas, maakte hij een hand klapbeweging. Von Ribbentrop raakte zóó onder de bekoring van zijn oude Fuehrer dat de tranen hem in de oogen sprongen. Keitel en Doenitz zien hun zoon. Keitel en Doenitz waren ge troffen bij het zien van opna men van de Hitlerjugend. want beider zonen warren lid en bei den sneuvelden. Doenitz legde den nadruk op de beteekenis der arbeidsbataljons waarover zijn zoons hem bijzonderheden hadden verteld. Von Schirach maakte zich kwaad over een scène, waarin op een jeugdbij- eenkomst het lied, „Vandaag v/innen wij Duitschland, mor gen de geheele wereld" gezon gen wordt. „Dit is een leugen, aat lied is niet gezongen", zei- de hij tot Goering. Streicher was voor het eerst in dit pro ces bewogen, terwijl hij naar Iiitlers speeches luisterde. Frank was de eenige, die bitter gestemd was. In de pauze merk te hij op: „En dat is nu de man. van wien de Duitschers een afgod hebben gemaakt'. Onder het venster van de cel.. De oude vesting Landsberg, waar Hitier tijdens zijn gevan genschap na den Putsch van 1923 „Mein Kampf" schreef, zal waarschijnlijk de plaats zijn, waar de slotscène van het pro ces van Neurenberg zal spelen. Het schijnt namelijk, dat men de te verwachten doodvonnissen voor de leiders op de binnen plaats der gevangenis te Lands berg zal voltrekken en wel onder het venster van de cel, v/aar Hitier eens zijn onzalige gedachten op schrift stelde. KALTENBRUNNER. In de middagzitting van gis teren heeft Ernst Kaltenbrun- ner zijn plaats ingenomen. Deze vroegere Gestapo-leider, een man met een bleek, wreed uiterlijk heeft een plaats ge kregen naast Keitel. Hij heeft een vraag van den president of hij schuld bekende, met één woord beantwoord: Ünschuldig. Dit zal voorloopig het laatste woord uit de beklaagdenbank zijn. want de president deelde ook mede. dat de beschuldigden nog slechts eenmaal zullen mo gen spreken, namelijk aan het einde van het proces. Kaltenbrunner werd slechts koel begroet door de medebe schuldigden, waarvan sommi gen zich zelfs terugtrokken, toen hij een hand wilde geven. Nadat hij tusschen Keitel en Rosenberg plaats had genomen trachtte hit met hen in gesprek te komen wat echter niet luk te. De geheele zitting kon men het Kaltenbrunner aanzien dat hij zich nog allesbehalve op zijn gemak voelde, doch niette min verklaarde hij aan een be waker, dat hij liever hier zat dan in een cel. Het is nog niet zeker of Kaltenbrunner de vol- het doek zagen. Als hun beeld «ende dagen de zittingen geheel verscheen, stootten zii hun buurman aan en haalden zij herinneringen op. Toen er vliegtuigen op de film versche nen. zeide Doenitz met een sneer tot Goering:: „Niet veel zaaks". Toen er matrozen voor bij marcheerden, merkte Doe nitz op: „Ze zijn zonder twijfel het beste van alles" waarop Goering zei:: „Niet slecht in derdaad". Goering somde voort durend verschillende vliegtui- zal kunnen bijwonen, mogelijk blijkt dat hij daarvoor nog te zwak is. Musserf ter dood veroordeeld Het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft van morgen ir A. A. Mussert, lei der der N.S.B. ter dood ver gen op en noemde ook de na- 'oordecld. Dapperheid-achteraf I—I ET schijnt dat ook studenten het slachtoffer worden van dien weer- galooze dapperheid die vanaf den 5en Mei 1945 over ons lieve vaderland golft. WU hebben gedurende de bezetting gekend een gelukkig groot aantal man nen en vrouwen die illegaal (dat wil zeggen legaal) werk deden. Ware hel den en heldinnen vanaf de student, die de Waalbrug redde en daarmede den oorloR verkortte tot het kleumende meis je op de fiets zonder banden, die in den barren winter 1944'45 koerierdien sten verrichtte. Maar wij meenen nog altijd, dat door de houding van een zeer groot gedeelte van het volk de term heldenepos toch niet tot buiten de illegaliteit mag wor den uitgestrekt. En nu praten wij niet van lafheid en wij praten niet over de 'ieden, die als de Duitschers den oor log hadden gewonnen ook te paard zou den hebben gezeten zooals zij dat nu doen. Neen. wij hebben op het oog de niet kwaadwillenden, die fouten heb ben gemaakt. Fouten die zij thans on der den mantel van de ware Nederlander trachten te verbergen of erger, die zU trachten te camoufleeren door luidruch tig met den vinger naar anderen te wijzen. Toen de studenten zich moesten mel den hebben wij eenige uren bij den in gang van de Alexanderkazerne te Den Haag vertoefd. Wij hebben daar Neder landers gezien, goede Nederlanders, die hun zoon wegbrachten en die nu min of meer opgeblazen door de Residentie loopen.... Studenten die de z.g. loyaliteitsver klaring teekenden worden gestraft. Pro fessoren die aanrieden die te doen niet. De lovaliteitsverklaring was een om streden kwestie. Wij beweren niet. dat de teekenaars daar goed aan hebben gedaan: Laten wij zeggen, dat zii een fout begingen. Ook degenen die zich voor Duitschland meldden maakten een fout. Maar als de vader zooals voorgekomen is zlin zoön bezweert om te gaan om wille van zijn moeder en van hem. zlin va der. om wille van het vermogen, dat zal worden geconfisceerd enz., wat doet de zoon dan! Men laat de studenten-teekenaars mi alleen staan. Laten vaders die hun zoon aanrieden te teekenen eens op de proppen komen. Waarom zwijgen de professoren die van meening waren, dat men de gevraagde handteekening kon zetten? Ook wij zijn geneigd de onderteeke- ning een foutieve handeling te noemen. Maar dan willen wij die fout beoor- deelen in het licht van alle omstandig heden waaronder ze werd begaan. Eerst dan komt men tot een rechtvaardige maatregel tegen de overtreders. Zijn er onder hen niet die hun fout honderd maal hebben uitgeboet door het ver richten van illegaal werk in denzelfden tijd waarin anderen in Duitsche zieken huizen veiliger waren dan hun colle ga's hier. die als vee werden achter na gezeten en opgepakt? Wij moeten toch oppassen voor een mentaliteit als die welke blijkt uit de ..aanklacht" tegen het driemanschap van de voormalige Nederlandsche Unie. Alleen reeds omdat het haast onmoge lijk zou zijn een rechtbank samen te stellen:; van niet-Unie-ieden. voor de radiouitzeuding ..Herrijzend Nederland" heeft gisteravond voor de microffoon excuus aangeboden voor de mise rabele uitzending van Zaterdag avond j.L Het werd ingeleid met: ..Gezien de publicaties in de dagbladen".... Een dergelijke inleiding ont neemt wel eenige waarde aan het excuus. Als de couranten nu eens gezwegen hadden en niet publiek hadden geprotesteerd, zou dan de stroom van brieven en protesten voldoende zijn geweest om ..Her rijzend Nederland" tot dit excuus aan te sporen? Wij willen hier nog dit aan toe voegen: de klachten over het op ziln zachtst uitgedrukt dikwijls ordinaire karaker van sommige radioultzendingen dagteekent nld van de laatste acht dagen. WIJ zullen waakzaam blijven en de les die ..Herrijzend Nederland" ons geeft: ..Naar aanleiding van de publicaties in de dagbladen" ter harte nemen en zorgen dat wtl de fouten zullen blijven publicee- ren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1