vDe val van Pearl Harbour De inval in Rusland Drift Ongelukkig Indië derhinsdag 11 December 1945 Ov< n w in Ned| rd ods< iet get No. 145 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HET WEER tot Woensdagavond: Noordelijke wind met plaatselijk enkele regen- hagel- of sneeuwbuien, en eenige daling van temperatuur. Daarna een tijdelijke opklaring met afnemenden en naar het Westen terug loopenden wind. Bil BBRCHT Hoofdredacteuren i Rector H. L. J. M. Sondu.l e. Mr. Pr. C. C. A. HorenRedaoteurenProf. Dr. W. Ajjeiberge (Antoo Duinkerken) eu Joop Siebelt; Directeur: C. C. v. Elbnrg. Bureau.P.pengracht 52. Telefoon Red.ctie 2001S, Adminiet'.tie 20826 Abonnement, prij.ent f 0.26 per treek, f 1.10 per maand, f3.20 per ktrartaai. Franca per poot f4.20 meet metvalsche gewichten en valsche maat ie" f EUB EN BERG ;ad< est1 iet e s susti den nacht van 7 December belde von Ribbentrop zijn Italiaan- or)fhen collega Ciano op om zijn uitbundige vreugde te uiten over eeT et feit, dat Japan op den knop van Pearl Harbour gedrukt had Ru ineinde den oorlog in het Verre Oosten te ontketenen. Dit t o lijkt uit Ciano's dagboek, waaruit door Alderman geciteerd re rerd, toen hij Duitschland's onvermoeiden ijver om Japan in usli en oorlog te betrekken behandelde. Een uitgebreide serie k' rieven, telegrammen, notities van gesprekken werden overge- Y; gd als bewijzen voor den duisteren toeleg van de Duitsche lachthebbers om den oorlog over het geheele oppervlak van de ichl «de te doen uitvloeien als een verzengende lavastroom, bas eei Verrassend was, dat Raeder uc eerste was, die in dit ver- ?eP. ind genoemd werd. Alderman Ls 1 teerde namelijk een vertoog, z. it de groot-admiraal od 18 aart 1941 tot Hitier. Keitel en Ml gehouden heeft. „Japan Mjoet stappen doen om Singa- ere ire zoo spoedig mogelijk te aetten, daar de gelegenheid genarvoor nooit meer zoo gun- etojig meer kan worden," zoo oriljide Raeder en vervolgde, dat ed.-Indië niet rechtstreeks ;st« oet worden aangevallen uit 'ees voor beschadiging van splievelden. Het zou, na Singa- i R re, zonder meer onder Japans' ian vloed komen. vNa Pearl Harbour eindigde in Ribbentrop's activiteit niet, ant toen moest Japan geani- erd worden om Rusland nog te vallen. Hiermee waren Ribentrop en de zijnen ter- jj, >nd begonnen, toen de aanval atei de Sovjet-Unie vast stond «o i een maand na dezen aanval legrafeerde von Ribbentrop in Tokio, dat de Sovjets spoe- s zouden ineenstorten, zoodat H it nu tiid werd voor Japan om ;t Chineesche probleem op te tssen. Hij ging zoover, een inval op Wladiwostok voor te ellen. De Duitsche gezant zou 7> lartoe Matsoeka en bevriende fct kenlieden bewerken. Bij tal- 19 ke gelegenheden herhaalde )talin Ribentrop dezen aandrag, L,et des te meer kracht, naar mate bleek, dat de operaties in island niet tot een zegevie- nd einde konden voeren. Taar nog in den zomer van 00. 42. toen de Duitsche legers opmarsch waren in de Kau- D isus en Sebastopol gevallen r as, voelde Hitier zich zoo 22jerk, dat hij Japan vroeg al- in dan de Russische grens te rersohrijdien, wanneer vol lende sterke krachten ter be- hikking waren. Nog geen jaar ter evenwel, na Stalingrad, elde gezant Osjima te Ber- omn mede, dat Japan niet in lat was Rusland aan te vallen, et het keeren der kriigskan- ann keerden ook de Japansche jannen. Ciano pesrimistisch. B^Van alle grootheden van de was er maar één niet opge ien over Pearl Harbour. Dat as Ciano, die in zijn dagboek nteekende: „Ik ben nog niet te zeker over den afloop van at begonnen is. Een ding is ker; dat Amerikaa in oorlog bmt en den oorlog zoo lang zal J eren, tot het in staat is zijn tentieele macht te ontwikke- ti". Ook de koning van Italië as blij, doch moest bii nader zien toegeven, dat Ciano's ik op de toekomst wel juist >n zijn. Merkwaardig is. dat ano elders in zijn dagboek Ij verstaan geeft, dat de opge- genheid van von Ribbentrop ijkbaar toch niet algemeen deeld werd in Duitschland: idee om Amerikaansche in ventie te provoceeren ver- fugde den Duitschers steeds minder. Wie ook geschokt was door het groote nieuws, dat was de gewone nuchter denkende man zooals de tolk van Ciano. die het bericht vertaalde. Hij beefde als een riet. Deze een voudige reactie, die door mil- lioenen andere gewone men- schen in de heele wereld ge toond werd in aangezicht van het grenzelooze leed, dat Ja pans besluit over de wereld zou uitstorten. DE KOMENDE JAARBEURS IN UTRECHT, Buitengewoon groote belangstelling. Voor de kamende voorjaars- beurs welke van 2 tot 11 April 1946 zal worden gehouden, be staat in de kringen van han del en industrie buitengewoon groote belangstelling. Deze voorjaarsbeurs zal ditmaal in ternationaal zijn en het is ver blijdend, dat ook de belang stelling tot ver over onze gren zen ongekend groot is. Aan meldingen uit Scandinavië, Engeland. Amerika. Tsjecho- Slowakije. België en Zwitser land zijn binnengekomen. Gewoonlijk bewoog bij voor gaande beurzen het aantal deelnemers zich Tiusschen de 600 en 700. terwijl nu het aan tal aanvragen de 1000 reeds gepasseerd is. Wanneer men bedenkt, dat verscheidene aanvragen namens een groep deelnemers wordt gedaan, valt gemakkelijk na te gaan dat de deelname van vroegere beur zen verre overtroffen zal wor den. Telkens opnieuw komen er berichten dat Indonesiërs dan weer hier en dan weer daar aggressiever worden. Britsche convooien worden overvallen en interneeringskampen trach ten zij met fakkels in brand te steken. Het is nu al zoover gekomen, dat de R.A.F. als vergelding een aanval met Mosquito's heeft gedaan en met raketbom- men Tjibadak van opstandige elementen heeft schoonge veegd. Dit gebeurde na een overval op een convooi waarbij Engel- sche en Britsch-Indische solda ten werden vermoord. Na den striid in de omgeving van Tjibadak slaagde een groot gedeelte van de Britsche hulptroepen erin tegen mid dernacht Soekaboemi te berei ken. De achterhoede echter volgde eerst gistermorgen te 7 uur 30. Omtrent het tijdstip, waarop de strijd ontbrandde, is geen nauwkeurige opgave verstrekt. Slechts is gemeld, dat de R.A. F. de bevoorrading der troe pen verzorgde. Verlaat de Republikeinsche „regeering" Batavia? Er is een bespreking geweest te Djokjakarta en daar is de kwestie onder de oogen gezien of de z.g „republikeinsche re geering" uit Batavia zou ver trekken en op een andere plaats in Java hun „zetel" zou vestigen. In een telegram aan Soekarno en Siarir werd voor gesteld naar een plaats te ver trekken op midden-Java ten einde rustiger te kunnen wer ken. Van Mook komt Woensdag. Uit Batavia wordt thans ge meld dat dr. van Mook op Woensdag 12 December naar Nederland zal vertrekken. Nederlandsche geïnterneerden arriveeren te Melbourne od de ..Oranjefontein". Een Kroep Nederlandsche kinderen op het dek van de ..Oranjefontein" na aankomst te Melbourne. Zij waren met hun moeders en In sommige gevallen met hun vaders geïnterneerd in Japansche gevangenkampen en zullen eenigen tijd in Australië verblijven, om te bekomen van de in deze kampen doorstane ellende. Anefo-P. Nogmaalsde radio. (-j ET Londensche „VrU Nederland" heeft zooals wij Zaterdag citeer den de radio in ons land gequalifi- ceerd als: ..Een dooie-vischjes-eterU n et gramofoonplaten en slecht-gecom- poneerde programma's." Misschien heeft een of andere lezer zich al aan dergelijke uitspraken geër gerd. Maar wanneer hij regelmatig de uitzendingen volgt, dan zal hü vroeger of later hetgeen bepaald wordt door zijn eigen standing en smaak tot de- zelde conclusie komen. U vindt in dit blad een open brief aan radio ..Herrijzend Nederland", waar in geprotesteerd wordt tegen een uit zending van Zaterdagavond. Er zün méér menschen. die zich daaraan hebben geërgerd. Het is waarachtig niet alleen de pastoor, die een aanmerking maakt, want in ditzelfde nummer geven wli een ingezonden stuk weer van drie katho lieke lezers en wij zouden er nog meer dere aan kunnen toevoegen, die éven verontwaardigd en nog feller en scher per reageerden. Een en ander ls wel een bewüs. dat de radio onder leiding en toezicht be hoort te staan van menschen. die zich hun verantwoordelijkheid ten opzichte van het welzijn van ons volk ten volle bewust zijn. Menschen. niet alleen met smaak en kunstzin, maar minstens met burger'Mk fatsoen en behoorlijke vor men. En wij onderschrijven het volko men: ..Gooi dien vullen kerel de studio uit!" Tevens ligt In dit gebeuren voor o«9 katholieken de waarschuwing waak zaam te zijn. openlijk zijn goed- maar ook zijn afkeuring kenbaar te maken en te zorgen, dat wü onzen invloed zóó aanwenden, dat de radio wordt een In strument tot verheffing en waarachtige opvoeding en niet tot het allooi wordt verlaagd waarop bepaalde minne sujet ten zich enkel en alleen thuis voelen. DE TO^^ANI) VAN PATTON. Een Engelsche en een Ame rikaansche zenuwspecialist hebben zich naar Mannheim begeven, waar generaal Pat- ton. ernstig gekwetst na zijn auto-ongeluk in een ziekenhuis is opgenomen. Het officieele bulletin zeide. dat generaal Patton een rustige nacht heeft doorgebracht en dat hii zeer wel was. maar in het zieken huis is men algemeen van meening. dat de toestand van den generaal zeer ernstig is. Zün vrouw heeft zich uit Amerika per vliegtuig naar Mannheim begeven. Het officieele communiqué over den toestand van gene raal Patton verklaarde giste ren, dat de generaal van d« nek naar beneden geheel ver lamd is. ROSENBERG VERDEELT DE HUID VAN RUSSISCHE N BEER Bij het begin van de Zuid-Rusland en Noord- vierde week van het Kaukasus zullen de voe- proces tegen de Duit- ding van het Duitsche sche oorlogsmisdadi- volk moeten verzekeren gers te Neurenberg Wij zien absoluut geen werden documenten ter reden voor eenige ver tafel gebracht, welke de plichting onzerzijds om Duitsche plannen be- het Russische volk te vatten voor den aanval voeden met producten moesten worden, en in het oostelijk deel van Wit-Rusland (Smo- was dit de eerste maal dat hii rechtstreeks een aan hem gerichte be- lensk) dacht Rosenberg schuldiging hoorde. Hij plaats te vinden voor was namelijk door den het Poolsche volk dat propaganda-minister, uit het Generaalgou- „dat was mijnheer vernement geleidelijk Goebbels". voegde Al- derman daar aan toe, benoemd tot gemach tigde voor de te voe ren propaganda voor Oostpolitiek. op en de bezetting van Sowjet-Rusland. Al bracht de zitting van gisteren weinig feitelijk nieuws, toch bevatten de overgeleg de bewijsstukken bij zonderheden die ver uit dit vloed. land van over- zou moeten verdwij nen. Deze nieuwe Pool sche staat werd in Ro senbergs geest gescha pen als een buffer te gen Russianisme. Deze en andere plan nen toonen hoe de mis dadige opzet voorzat groote deel en van het oosten eenvoudig tot Duitsch gebied te ver klaren. Bii de behande Engelschen kolonisatie Letland. Groot-Rusland Moskou als centrum was voorts in Ro Rosenberg commis saris voor Rusland. ling van de militaire senbergs concept te aanval op Rusland wer den dan ook de econo mische maatregelen vooropgesteld. „Goering Veel materiaal keer- de zich tegen Rosen- speelde de hoofdrol als meldenswaard zijn. Zoo berg. door Hitlèr be- leider van het vierja- was er een deel van de noemd tot commissaris ren plan", zeide Alder- speech van Rosenberg voor de uitvoering van man. Maar een groot waarin de gruwelijke het plunderprogram in deel der andere be- systematische leegplun- het oosten. Een van schuldigden werd me- dering van Rusland Rosenbergs instructies de genoemd. Het meest beschouwen als een vergaarbak voor onge- wenschte elementen, die uit Wit-Rusland. het Dongebied en de zou gekoloniseerd wor den door Denen. No ren. Nederlanders en zelfs door Engelschen. Binnen enkele genera ties zou het volkomen bij het Duitsche moe derland behooren. Na tuurlijk moesten de be woners van inferieur ras uit deze gebieden verwijderd worden. De Oekraine zou „onafhan kelijk" worden vanwe ge haar graan, de Kau kasus zou een soort Duitsch protectoraat zijn vanwege zijn olie met en verder speurde Ro senbergs geest al in Russisch Centraal Azië vanwege de katoen. „We kunnen zeker zijn. dat na de instorting der Sowjets in Europa, de ze gebieden met een kleine macht uit de voor naar ergerlijk openhartig legt de Duitsche plan- verrast toen Alderman vestigen. Oekraine verwijderd Moskousche tyrannie zouden worden. Wit- kunnen worden be- Rusland zou naar het vriid". zoo luidde de oosten verschoven moe- leuze, waaronder naar ten worden en hier dit katoenland gestreefd konden de Polen zich werd. De man. die de- wordt gezegd: „De taak nen met Rusland bloot, het Duitsche volk te De Baltische staten voeden staat dit jaar", waren volgens Rosen- zoo zeide Rosenberg op berg een onderdeel van 2 Juni 1941, twee dagen de Duitsche ruimte die voor den inval, boven- tezamen met Wit-Rus- de namen opnoemde Zooals boven reeds klaarblijkelijk gezegd, moest het Bal waren Fritsche en von Schi- rach. Voor Fritsche die den indruk maakt de de zwakste broeder \pn ze ideeën schiep, hoor de ze thans aan met de zelfde in de onbegrens- tische gebied Duitsch de ruimte starende blik worden. Rosenberg wil- van altijd en scheen de speciaal in Letland de intelligentia verwij- groteske indruk deze onthullingen aan op het program en land gegermaniseerd het gezelschap te ziin deren en het gebied niet te voelen. van zelf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1