Grootere bevoegdheden voor Gen. Christison Verrassing en ontevredenheid te Parijs Vergeet ft „U redde ons het leven"'! Maandag 10 December 1945 No. 144 HET WEER tot Dinsdagavond. In het Z O. van het land temperatuur om het vriespunt, meest zwaar bewolkt. Aanvankelijk nog lichte neerslag. Zwakke wind. In het overige gedeelte van het land lichte dooi. Hoofdredacteuren i Rector H. L. J. M. Sondaai en Mr. Dr. C. C. A. van HarenRedacteuren Prol. Dr. W. Asreiberga (Anton van Duinkerken)en Joop Slebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papeograeht 32, Telefoon Redactie 2001S, Administratie 20826 Abonnementsprijieat f0.16 per week, fl.10 per maand, f3.20 par kwartaal. Fraaea per poat f4.20 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Uw goede werken God ontlioudt ze wel Conferentie te Singapore Van Mook optimistisch - Nationalisten gelaten Volgens een gezaghebbende bron te Batavia zullen als ge volg van de besluiten, genomen ter conferentie van Singapore Th door Adm. Mountbatten, Gen. Christison inans en Dr. van Mook, Britsche en Br.-Indl- spoedig sche troepen zeer spoedig een begin ma- nvprlpc 7 ken met het herstel van de orde in groo- f te gebieden van Java. Daartoe zullen nog meer troepen naar Java worden overgebracht, maar hoe wel de Nederlandsche troepen waarschijnlijk wel gebruikt zul len worden voor politiediensten in de gezuiverde streken, zul len zij aan de eigenlijke operaties niet deelnemen. GEALLIEERDE TAAK UITGEBREID Dit beteekent een uitbrei ding van de taak toegemeten aan Generaal Christison, wel ke oorspronkelijk alleen be stond in het ontwapenen en verwijderen van de Japannee- zen, de evacuatie van de krijgsgevangenen en geïnter- 213 neerden, en de handhaving van de orde noodig voor' dat, doel. netln de toekomst zullen zijn troe- d«pen verantwoordelijk zijn voor ea,het terughalen van alle Japan- ee|sche uitrustingsstukken uit l handen van eikeen, die ze thans in zijn bezit heeft, Christison heeft nu de be- Ibegdheid met dé tot zijn be- Ischikking staande strijdkrach- el ten in een zoo groot mogelijk gebied de orde te herstellen en Ute handhaven om „het moge lijk te maken, dat een consti- tutioneele hervorming en een zekere mate van zelfbestuur der Indonesiërs in 't kader van het Koninkrijk der Nederlan den tot stand komen en be sprekingen daarover gehouden 'k worden op een geregelde en tf wettige wijze zonder vrees of d geweld", inmiddels herhaalde van Mook dat de deur voor U. besprekingen nog steeds open n Staat en „Ik zie veel grootere Ï1 mogelijkheden dan vorige week of weken terug voor een y} nieuwe 'en directe samenkomst 1 Van Nederlanders en Indone- siërs op korten termijn", ,ji De Engelsche woordvoerder zeide, dat tijdens de conferen tie van Singapore een volledi ge overeenkomst bereikt is. 0 dij legde er de nadruk op dat iaie Engelsche politiek ook ver- der volgens de verklaring van L'Bevin gevoerd zou worden, et waarbij de souvereiniteit van ;li Nederland in Indië erkend werd, waar Indonesische on derdanen nu onafhankelijkheid wagen aan de souvereine ,n, macht. Men verwacht, dat i; Christison spoedig nadere op- heldering zal ontvangen over er sommige punten van de ver- 3j daring van Bevin. Aan de Ned. Indische troe- ppen 'is toegestaan deel te ne- -iBnen aan de bescherming der tr Jitgeweken gezinnen, in en u luiten de interneeringskam- ?en op Java en aan het her stel van orde en veiligheid, vernomen wordt, dat tot de in d< Singapore besproken plannen ii- sok behoort het gebruik ma ken van Nederlandsche troe len die zich thans in Malakka bevinden, en van andere uit Europa komende Nederland- -sehe troepen. De woordvoerder zeide nog, lat er ook een besluit is geno men over de algemeene (ge dragslijn ten aanzien van de Ambonneesche troepen. Een ...sedeelte van hen zal scheep 'jöan naar Amboina, anderen zullen geplaatst worden op Sa- bang en op Banka en Billiton. Twee groepen blijven te Ba tavia geconcentreerd, een deel buiten de stad en een ander deel als bewakers van het kamp van Ambonneesche vrouwen in het centrum der stad. Londen verbaasd over de uitbreiding van de taak van Christison. Naar Reuters diplomatieke correspondent meldt, hebben welingelichte kringen te Lon den met verbazing het bericht, dat Engeland een nieuwe po litiek in Indonesië gaat vol gen, ontvangen. De beslissin gen, die tijdens de conferentie te Singapore genomen zijn, zijn duidelijk een aangelegen heid voor de plaatselijke mili taire autoriteiten, voorzoover zij slechts betrekking hebben op de militaire situatie. De aanduiding echter, dat de oor spronkelijke taak, het ontwa penen der Japanneezen en het handhaven der orde, is uitge breid heeft te Londen verba zing gewekt. Bevin heeftt in zijn rede van 23 November een duidelijke scheiding gemaakt tussohen de militaire verplich tingen der Engelschen als ge volg van de Japansche over gave en de politieke moeilijk heden tusschen de Nederlan ders en de Nationalistische Be weging. Voorzoover men te Londen kan nagaan bestaan er geen aanwijzigingen dat er van de politiek, zooals die door Be vin is vastgelegd, zal worden afgeweken. Een neiging, om berichten over verklaringen van plaatselijke commandan ten te beschouwen als een aan wijzing voor een dergelijke verandering moet daarom met de grootste voorzichtigheid beschouwd worden, in het bij zonder wanneer deze verkla ringen politieke en diplomatie ke problemen schijnen te ra ken. Het is duidelijk, aldus Reuters diplomatieke corres pondenten, dat de Britsche of- ficieele politiek in laatste in stantie te Londen wordt be paald. Vervolg pag. 3. Min. Schermerhorn tot de Zwitsers Zonder eenige overdrijving kan ik zeggen, dat naast de Zweden U ons het leven hebt gered", aldus verklaarde mi nister-president prof. ir. W. Schermerhorn voor eenige da gen in een toespraak tot het Zwitsersche volk voor radio Bazel en radio Lausanne. Na geschetst te hebben hoe zwaar Nederland onder den oorlog te lijden heeft gehad, wees hij met nadruk op het belangrijke werk, dat de organisatie „Don Suisse" voor Nederland heeft gedaan in de verschrikkelijke weken, toen zich het spook van den honger verhief. „Ik wil het u oprecht verkla ren", voegde hij er aan toe, „wij hebben u benijd, afgun stig als wij waren, omdat u voor zooveel rampen gespaard zijt gebleven, maar aan den anderen kant weten wij en er kennen wij nu gaarne, dat wii in Zwitserland groote vrien den hebben, die zich veel heb ben ontzegd om ons te kunnen helpen". NIEUWE ITALIAANSCHE REGEERING GEVORMD. Alcide de Gasperi is erin ge slaagd èen kabinet te vormen, waarin alle vroegere regee- ringspartijen, zes in getal, ver tegenwoordigd zijn. -Op het laatste oogenblik heeft de So ciaaldemocraat Ruini (leider van zijn partij) zich terugge trokken als protest tegen de wijze, waarop de portefeuilles verdeeld zijn. De voornaamste leden der nieuwe regeering zijn: De gasperi, Premier en Minister van Buitenlandsche Zaken: Vice-Premier en mi nister voor de Constitueerende Vergadering, Nenni: Minister van Binnenlandsche Zaken, Romita. De Liberalen hebben hun pogingen om het kabinet een breedere basis te geven, laten varen. MACARTHUR TRACHT JAPANS WEDEROPBOUW TE BEVORDEREN. MacArthur heeft, nadat de Japansche regeering er niet in geslaagd is, het met zichzelf eens te worden over de agrari sche hervorming, orders gege ven, die tot deze hervorming strekken. De groot-grondbezit ters zullen hierdoor uitgescha keld worden, hetgeen, naar het geallieerde hoofdkwartier meent, voor het welzijn van de boeren noodzakelijk is. Zij zul len op die manier van hun schulden bevrijd geraken en den grond in bezit krijgen. Tot nu toe is er veelal met behulp van primitieve werktuigen roofbouw gepleegd. MIJNWERKERS IN DEN DOP. Aspirant mijnwerkers krijgen hun theo- reische kennis op een speciale mijn werkersschool. Het practisch onJer richt ontvangen zl] in een z.g. Leer- mijn, die bovengrondsch is gebouwd, maar waarin alles gelijk is aan de gan gen die honderden meters onder den grond liggen. Een ervaren mijnwerker geeft in de „leermijn" onderricht in net leggen van rails. Anefo-Blazer-P. ONJUISTE BERICHTGEVING In verband met publicaties in verschillende bladen, waar geheel ten onrechte ver schillende personen in op spraak zijn gebracht, deelt de procureur-fiscaal (bij het Bij zonder Gerechtshof te 's-Gra- venhage ons mede, dat op zijn lastgeving zijn gearresteerd de aannemer R. Zwolsman, 33 jaar en de 45-jarige J. van Soest. Deze arrestaties staan in ver band met roof-overvallen, ge pleegd door een groep perso nen die zich daarbij uitgaven als behoorende tot de S. D. Verdere arrestaties hebben niet plaats gehad. Voor publicaties over deze zaak, welke niet van het par Hoe zit dat? Q E MIN. v. LANDBOUW heeft op de schriftelijke vragen van het '1 wee- de kamerlid Kuys de Beerenbrouck ge antwoord onder opgave van cijlers. üat ettelijke tienduizenden kilo s voedsel, jam visch in blik, door bederf zijn verlore.» gegaan. Er wordt als verklaring aange haald „dat de visch in blik bedierf door oi juiste distributie aan detaillisten Het schijnt met sommige distributie apparaten allerzotst te gaan. Neem b.v. de distributie van koek. Verschillende zelfstandige kruideniers kregen deze laat of kregen ze in het geheel niet. De eerste toewijzing van deze ontbijtkoek gingmet drie millioen rantsoenen boven de totale behoeften uit. Lost u nu het raadsel op, dat er toch op verschil lende plaatsen geen koek was te krij gen Hoe veel kleinere winkeliers heb ben zitten tobben met een tekort aan cacao, op de bonnen toegewezen, ter wijl hun voorraad ternauwernood reikte. Maarnu krijgt u weer een raadsel op te lossen. Er was echter over de geheele linie een overschot van 600 ton. Waarom zitten die kleine winkeliers nou zoo krap? Over de thee-dlstributle hoort men ook al de gekste dingen. Hoe zit dat alles? Zou het dan tóch waar zijn, dat het grootkapitaal figu- reerend in alle mogelijke groote con cerns, volledig de touwtjes in handtn heeft? Is het waar, dat sommige groot-win kelbedrijven eerder de bonnen kennen, die worden aangewezen, dan de mid denstandswinkels Is het waar, daf- op de Centrale Dis- tributiekantonren figuren zitten, die vroeger uitermate nauwe relaties had den met Unox en dergelijke? Ergens in ons land wenschten de winkeliers de margarine niet te verkoopen tegen de vastgestelde prijzen om reden, dat zU totaal door de Unox. die de prijzen vaststelde, werden gekneveld. Weet u wat er toen gebeurde? De directeur van de Unox belde de directeur van het distributiekantoor op en stelde eenvoudig deze distributie ambtenaar verantwoordelijk voor do gang van zaken. Geen wonder, dat een van de kruideniers vroeg: ..Waar be moeit die vent van de Unox zich mee?" Inderdaad: hoe zit dat? De midden standsorganisaties moeten maar eens op onderzoek uitgaan en de strijdbUI op graven. Vrijdag 7 December tegen het sensationeele artikel in „De Kroniek" van 6 December. Wii vragen ons af of in een ket uitgaan en welke zij trou-dergelijke sensationeele en wens betreurt, kan de procu- reui -fiscaal geen verantwoor ding op zich nemen. De bovenstaande officieële mededeeling bevestigt dus on ze tegenspraak die wij publi ceerden in het nummer van niet-verantwoorde berichtge ving een bepaalde tendenz is gelegd ten opzichte van perso nen, die als gearresteerd en medeplichtig werden voorge steld, terwijl zij dit totaal niet zijn. DR1E-M0GENDHEDEN- CON FE REN 1 IE Het besluit van de drie mogendheden om te Moskou een con ferentie van haar Ministers van Buitenlandsche zaken te be leggen heeft de Fransche openbare mee ning: sterk verrast. De aangevoerde rede nen om de uitsluiting van Frankrijk en China van deze besprekingen te recht vaardigen konden de ontevredenheid, die ontstond zoodra het officieele communi qué en de eerste buitenlandsche reacties bekend werden, niet wegnemen. Geen centraal bestuur zonder Frankrijk (volgens Hynd) VERKLARING VAN BIDAULT Bidault zeide: „Wij kunnen niet gelooven, dat de aanwe zigheid van Frankrijk de on derhandelingen zou hinderen. Beslissingen, door de drie mo gendheden genomen, kunnen voor Frankrijk niet bindend zijn, indien deze tegengesteld biijken te zijn aan zijn vitale belangen. Ik denk vooral aan het Duitsche probleem. De Fransche positie blijft dezelf de, aangezien de factoren van het probleem ongewijzigd blij ven. generatie op generatie weten wij, wat Duitschland is. Indien het Ruhrgebied en het Rijnland onder Duitsche con trole blijven, zal er onvermij delijk een „Reich" opstaan met zijn onvermijdelijke geva ren voor de geheèle wereld. Het bureau van de Gaulle heeft later een verklaring ge publiceerd, waarin wordt ge zegd, dat Frankrijk niet zal urotesteeren tegen de uitslui ting van Frankrijk van de aanstaande besprekingen te Moskou wanneer deze betrek king hebben op de atoombom en niet op Frankrijk. Wanneer er beslissingen worden geno men over onderwerpen, waar bij Frankrijk geïnteresseerd is, en wanneer het niet wordt geraadpleegd zal het zidh niet gebonden voelen door de over eenkomsten, die ter conferen tie geteekend worden. John Hynd, de Engelsche minister verantwoordelijk voor het bestuur van Duitschland en Oostenrijk, verklaarde tij dens een rede, dat Engeland, ondanks de nadeelen van een vierdeelige regeering van Duitschland, niet bereid was mede te werken aan een actie tot centraliseering uitgaande van drie mogendheden zonder medewerking van de vierde. Engeland wil de viermogend- heden-regeering niet zien fa len, aldus Hynd. Hij hoopte, dat men spoedig tot het hou den van verkiezingen in Duitschland kon overgaan. De Engelsche Minister van Buitenlandsche Zaken, Bevin, zal, vergezeld van een aantal experts. Woensdag of Donder dag a.s. zonder tussehenlan- ding van Londen naar Moskou vliegen teneinde de bijeen komst van de Ministers van Buitenlandsche Zaken van Engeland, de Ver. Staten en de Sowj et-Unie bij te wonen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1