Conferentie te Moscou KLEEDING Nog geen bijzonderheden conferentie te Singapore Spreek niet Be vin, Bv r ness en Moiotov bijeen over Luchtaanvallen bij Ambarawa Jaterdag 8 December 1945 HET WEER tot Zondagavond:: Langs de Waddenkust lichte, overigens matige 21 vorst. Noord-Ooêtelijke wind. Overwegend be dekte lucht. Plaatselijk lichte sneeuw. Het laat zich aanzien, dat de vorst nog eenige dagen zal aanhouden. 225 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken tCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prol. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Jooj^ Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Bureaux: Papengracht 32, Telefoon Redactie 20015, Administratie 20826 Abonnementsprijzen; f 0.26 per week, f 1.10 per maand, £3.20 per kwartaal. Franco per post 14.20 geluk over met iemand die miuder gelukkig is dan g'j DECEMBER 1945 [aar vernomen wordt, zal op 15 December te Moskou een ont- pM iacting plaats hebben tusschen de Ministers van Buitenlandsche 4>jakeu van Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en de Ver. Staten, eze bijeenkomst is gearrangeerd in overeenstemming met het p d® conferentie van Jalta genomen besluit, waarbij werd voor- ien in bijeenkomsten van de drie ministers van buitenlandsche ikea om de drie maanden. De bijeenkomst biedt aan de regee- ingen van Groot-Brittannië, Amerika en de Sovjet-Unie de togelijkheid, op informeele wijze de kwesties, welke van ctueel belang zijn voor deze drie landen, te bestudeereen, als- ïede inzichten betreffende de controle over de atoomenergie uit e wisselen. Volgens de oorspronkelijke lannen zou de Engelsche Min. an Buitenl. zaken, Bevin, de Miferentie Vrijdagmiddag in et Lagerhuis hebben aange- rondigd. Op het laatste oogen- ilik moest de aankondiging chter uitgesteld worden, om- at het noodzakelijk was Mos- ou te raadplegen. Ofschoon er nog geen defini. ief bericht uit Moskou is ont- angen mag men aannemen dat e Sovjet-regeering erin heeft ïlSloegestemd. dat de conferentie e Moskou zal worden gehou- n« en. Aan de conferentie zullen de eelnemen Bevin, Byrnes en en- iolotof. eer Naar Reuters diplomatieke ch. :orrespondent verneemt, is de conferentie voornamelijk bij- I eengeroepen om de atmosfeer jtusschen de groote mogendhe- Jen te zuiveren en hen in staat e stellen deel te nemen aan de ügemeene Vergadering van [e organisatie der Vereenigde j O ,'olken met een zoo volledig *G nogelijk op elkaar afgestemde lolitiek. Het ligt in de bedoe- ing te Moskou geen aangele- ienheden te bespreken, die frankrijk direct betreffen. De Fransche regeering is niet ,'errast door het bericht van de tépanstaande driemogendheden- tonferentie: het schijnt, dat zij Vrijdagmorgen officieel van iet voornemen op de hoogte is neesteld. Tot nog toe heeft de f{ :egeerin g zich van commen taar onthouden. Het ligt evenwel voor de ïand, dat de Fransche regee ring met gemengde gevoelens le beslissingen, welke buiten laar om zullen worden geno- nen en welke wellicht kwesties iullen betreffen, die voor dan* weet CHEMISCH REINIGEN ONZ. STOPPEN KEEREN REPAREEREN van alle Hoogewoerd 32, Tel. 21981 (t.o. CASINO) 2206 Ingez. Med. AGENDA- Het vinden van een uitweg uit de geschillen, welke de vorige conferentie te Londen hebben doen mislukken. Het Verre Oosten (Bestuur van Japan en vredesverdrag). Opstellen van Europeesche vredesverdragen. Controle over de atoomenergie. UIT DE RADIO-REDE VAN H.K.H. PRINSES JULIANA TER OPWEKKING „Wanneer wij denken aan de spontane wijze, waarmede In- dië na den overval op Holland als één man is opgestaan en een bedrag van bijna drie millioen gulden ter beschikking heeft gesteld voor de oorlogvoering en de slachtoffers in Nederland, dan past ons in Nederland slechts één antwoord en dat is ons met de grootste eensgezind, heid en in algemeene samen werking en met inspanning van alle krachten nu datgene tot stand te brengen, waar de land en rijksgenooten in Indië op rekenen en op wachten. De taak van het comité „Ne derland helpt Indië" ligt reeds in zijn naam opgesloten, een taak, welke schier bovenmen- schelijk groot is. gezien de nooden, welke ter leniging zijn en de middelen, waarover wij na deze vijf jaren van bezetting de beschikking hebben. Wij weten, dat geen gift te groot, geen gebaar te royaal. Frankrijk van vitaal belang zijn tegemoet zien. Uiteraard gaat het hierbij in het bijzonder om den toekomstigen status van West-Duitschland. AUTO-BALLET TE APELDOORN. Gisterochtend heeft de glad heid veroorzaakt door nacht vorst, op den Amersfoortschen Straatweg menigen automobi list leelijke parter gespeeld. si- hoogte van kilometerpaal 31, waar de klinkerbestrating in een betonnen wegdek over gaat, geschiedden binnen 2 uur zes verkeersongevallen, waarbij negen wagens warén betrokken. De balans luidde als volgt: Canadeesche luxe auto enkele malen over den kop, militaire vrachtauto idem, vrachtauto en zware Canadee sche truck in botsing, perso nenauto en jeep idem. perso nenauto tweemaal over de kop etc. Zes personen werden ge wond. DE MUNEN VAN KONING SALOMON. Avonturiers hebben op 150 K.M. afstand van de heilige stad Medina in het hartje van Hedsjas in Arabië. eenige rij ke goudmijnen ontdekt. Een daarvan is zeer waarschijnlijk de bron van de fabelachtige rijkdommen van koning Salo mon geweest. Zij is gelegen in de buurt van het dorp Mahad el Dahab, hetgeen „wieg van goud" beteekent. Men heeft, door het aantreffen van ge reedschap ter plaatse, kunnen concludeeren. dat de mijn ver scheidene malen geëxploiteerd en vervolgens verlaten werd. Een Amerikaansche expeditie zal de exploitatie weer ter hand nemen. AUSTERVLIEGTUIG BIJ START VERONGELUKT. Gistermorgen om tien minu ten over negen is een Auster vliegtuig, direct na den start van het vliegveld te Voorburg neergestort. In het toestel za ten twee personen, de piloot Schouten liep een oogwond op, de passagier brak een pols. Het toestel ging in vlammen op. De vermoedelijke oorzaak is ijs afzetting. geen hulp te overdadig kan zijn. Wij weten, dat wij hen die hier in hun vaderland te- rugkeeren zonder eenig bezit, dan dat wat hen in Suez op hun doorreis aan kleeding, schoeisel en andere dringend noodzake lijke zaken wordt verstrekt, een ontvangst dienen te berei den. welke naast onze grootste dankbaarheid en liefde tevens stoffelijk zoodanig dient te zijn, dat zii hier kunnen huizen in ons midden zonder het gevoel te moeten hebben door hun om geving als oorlogsslachtoffers te worden aangewezen. Het is thans geen vraag meer of het kan of niet kan, het moet dat is het moeten van een hei lig willen. Daarom steunt de actie, welke thans begint met de over tuiging geen zaak beter te kun nen dienen dan deze. Zij daar: ginds kiiken ons aan dat wij onze oogen niet behoeven neer te slaan in het gevoel onze plicht niet te hebben gedaan." TER NAVOLGING Het ligt in het voornemen van het Prinselijk paar binnenkort een belangrijke bijdrage voor het bovengenoemde doel be schikbaar te stellen. GENERAAL CHRISTISON arri veerde te Batavia uit Singapore. Hij vertelde geen bijzonderheden van de aldaar gehouden besprekingen. Waarschijnlijk zou dr. Van Mook nog een dag te Singapore blijven en hedenochtend naar Batavia terug- keeren. Evacuatie op Java in ver sneld tempo DE RADIO f~") E beteekenis vau de Radio kan ge weldig zijn. Met de pers, is de Ra dio, de instelling, welke dag in, dag uit, intrede doet in de huiskamer. Op degenen, die de radioprogramma's verzorgden rust derhalve een geweldige taak. Op het oogenblik zouden wij echter niet gaarne in hun schoenen staan, want volgens het Londensche Vrij Nederland 'is „de radio een dooie-vischjes-eterij met gramofoonplaten en slecht ge componeerde programma's!" DE FILM. Wij dachten aan een andere „cultu- reele" instelling, welker invloed dage lijks milltoenen op zich laten inwerken. Wat zou de film niet kunnen zijn, indien hij eens niet geëxploiteerd werd dopr zakenlui, wier doel is zooveel mogelijk te verdienen. Deze exploitan ten moeten vragen: hoe trekt mijn film de meeste bezoekers? Dat bereik ik door te speculeeren op de oppervlakkig heid. de grillen, de gemakzucht. do ijdelheid en op bepaalde instincten van het publiek. Daarbij moet ik zorgen, dat de film ..niet slecht" is, want anders beloop ik de kans, dat hij wordt verboden. Indien men eens een ander stand punt innam en zich afvroeg: wat Is waar en goed en schoon Dan zou de film eau kunstzinnige, een aesthetisch, een cultureel genot zijn en zou zij de meusch opvoeden tot betere menschen. Indien. Er werden weer luchtaan vallen uitgevoerd tegen Indo nesiërs, die gedurende de laat ste dagen weer in den aanval waren. Zes Thunderbolts vlo gen naar Ambarawa teneinde een dichtbegroeid gebied aan te vallen, van waar uit artille rie de Rapwikampen onder vuur had genomen. Het ter rein, dat zich op de Z. W.- hoek van het meer Rawa Pe ning bevindt, werd getroffen door bommen en boordwa- pens. Op de andere oever van het meer werden eenige ge bouwen, waarin Indonesiërs zich hadden geconcentreerd, door 3 Mosquito's aangevallen. Een van die gebouwen wegd volkomen met den grond ge lijk gemaakt, terwijl de mu ren van een ander gebouw neergehaald werden. De Mos quito's hebben in totaal 7 aanvallen op dat doel gedaan. Ondertusschen werden 297 zieke vrouwen, waaronder 48 ernstig, uit Semarang met be hulp van Dakota's wegge voerd. Een waarschuwing om niet te landen werd door hen niet ontvangen en toen zii op het vliegveld te Semarang landden vonden ze Britsch-In- dische soldaten, die bezig wa ren een Indonesisch versterkt punt op \Vi mijl afstand, met granaatvuur aan te vallen. De piloten, die van deze reis te rugkeerden hadden den indruk gekregen, dat de Indonesiërs ingesloten werden op het vliegveld van Semarang, Des ondanks vond de evacuatie zonder ongevallen voortgang en ongeveer 130 vrouwen en kinderen kwamen veilig te Batavia aan. De Dakqtapiloten hebben ook nog de kruisers gezien, die buiten de haven van Semarang kruisten. In Meester Cornelis wordt nog steeds geschoten, doch er zijn geen slachtoffers gemeld. De Resident van Buitenzorg meldt de komst van 250 Indo nesiërs uit -Batavia. Hij ver zocht militaire hulp om onge regeldheden te voorkomen. docjr de toestand bleef rustig tot nu toe. Een mobiele colon ne versterkt door tanks ver nielde een ammunitie-opslag- plaats te Wonotiolotan ten Z. van Soerabaja De geheele streek is gezuiverd door tanks. Gisteren trok een Britsch offi cier langs den spoorweg bij Kendangan ten W. van Soera baja, vergezeld van een pa trouille. Drie man keerden te rug en rapporteerden een voortdurend machinegeweer vuur. Er werd een patrouille uitgezonden om contact te krijgen met de achtergebleve nen. doch zonder succes. De officier en zes man worden nog vermist. Geen Amerikaansche troe pen naar Java, Het Ned. Nieuwsagentschap verneemt van gezaghebbende kringen, d->t het bericht, het welk melding maakt van het sturen van Amerikaansche troepen of onderdeelen van de Amerikaansche vloot, eiken grond mist. Wel waren 2 Ame rikaansche generaa's voor een verblijf van eenige uren in Batavia aanwezig, op weg naar hun standplaatsen in de Paci-, fic. Hun verblijf on Java droeg een zuiver persoonlijk karak ter. r Jlindeten teCecf taf eesten. Namens de 7500 Arnhem- sche leerlingen, die van 23 November t/m 1 December de schoolbioscoop bezoch ten, werd een telegram ge zonden aan de drie prinses jes. Dit telegram, dat op de laatste voorstelling in Cine ma Palace werd voorgele zen en met groot enthou siasme door de aanwezige jeugd werd bekrachtigd, luidde als volgt: Hare Koninklijke Hooghe den „de drie prinsesjes" Soestdijk. De leerlingen van alle Arn- hemsche scholen hebben deze week op de film ge zien, hoe jullie weer in ons land kwamen en hoe fijn jullie gespeeld hebben met de Hollandsche kinderen. We hopen, dat jullie in hei voorjaar ook eens in Arn hem komen om met ons te spelen. De groeten aan Oma, Moe der en Vader. De Arnhemsche jeugd. ZIJ ONTVINGEN HET VOLGENDE ANT WOORD: De prinsesjes BeatrixIrene en Margriet danken jullie hartelijk voor jullie tele gram. Zij vinden het erg leuk, dat alle Arnhemsche schoolkinderen in een stad, die zoo erg door den oor log geleden heeft, de film van hun terugkeer in Ne derland hebben gezien. De drie prinsesjes zenden jullie hun hartelijke groeten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1